Xem mẫu

PHÒNG GD & ĐT ỨNG HÒA<br /> TRƢỜNG THCS PHƢƠNG TÚ<br /> <br /> (Đề có 3 trang)<br /> <br /> ĐỀ THI HỌC KI II MÔN VẬT LÍ 6 - NĂM HỌC 2017 - 2018<br /> MÔN VẬT LÍ<br /> <br /> Thời gian làm bài : 45 Phút; (Đề có 10 câu)<br /> <br /> Họ tên :............................................................... Số báo danh : ...................<br /> ĐIỂM<br /> <br /> Mã đề 136<br /> <br /> LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN<br /> <br /> I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3điểm)<br /> Câu 1: Tại sao ở chỗ tiếp nối của hai thanh ray đường sắt lại có một khe hở?<br /> A. Vì không thể hàn hai thanh ray đƣợc<br /> B. Vì chiều dài của thanh ray không đủ<br /> C. Vì khi nhiệt độ tăng thanh ray sẽ dài ra<br /> D. Vì để lắp các thanh ray đƣợc dễ dàng hơn.<br /> Câu 2: Những quá trình chuyển thể nào của đồng được sử dụng trong việc đúc tượng<br /> đồng ?<br /> A. Nóng chảy và bay hơi<br /> B. Bay hơi và đông đặc<br /> C. Bay hơi và ngƣng tụ.<br /> D. Nóng chảy và đông đặc<br /> Câu 3: Vì sao cốt của các trụ bê tông lại làm bằng thép mà không làm cốt trụ bê tông<br /> bằng các kim loại khác?<br /> A. Vì thép không bị gỉ.<br /> B. Vì thép có độ bền cao.<br /> C. Vì thép và bê tông nở vì nhiệt nhƣ nhau<br /> D. Vì thép giá thành thấp.<br /> Câu 4: Cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều nào sau đây là đúng?<br /> A. Lỏng, khí, rắn.<br /> B. Rắn, lỏng, khí<br /> C. Khí, rắn, lỏng<br /> D. Rắn, khí, lỏng.<br /> Câu 5: Hiện tượng nào sau đây không phải là sự ngưng tụ ?<br /> A. Sự tạo thành sƣơng mù<br /> B. Sự tạo thành hơi nƣớc<br /> C. Sự tạo thành mây.<br /> D. Sƣơng đọng trên lá cây.<br /> Câu 6: Khi kéo bao xi măng từ dưới lên tầng cao để sử dụng với lực kéo nhỏ hơn<br /> trọng lượng của vật thì người ta dùng:<br /> A. đòn bẩy<br /> B. Ròng rọc động<br /> C. mặt phẳng nghiêng<br /> D. Ròng rọc cố định<br /> II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)<br /> Câu 7: (1,5điểm)<br /> Tại sao ngƣời ta không đóng chai nƣớc ngọt thật đầy?<br /> <br /> Câu 8: (1điểm) điền từ thích hợp“đứng yên ,cân bằng, phương, chiều” vào chỗ trống<br /> a) Nếu đội kéo co mạnh ngang nhau thì họ sẽ tác dụng lên dây hai lực (1) ……………. Sợi<br /> dây chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì sẽ (2)………………. .<br /> b) Lực do đội bên phải tác dụng lên dây có phƣơng dọc<br /> theo sợi dây, có chiều hƣớng về bên phải. Lực do đội bên trái tác dụng lên dây có phƣơng<br /> dọc theo sợi dây, có (3)…..……. hƣớng về bên trái.<br /> c) Hai lực cân bằng là hai lực mạnh nhƣ nhau, có cùng (4) ……….. nhƣng ngƣợc (5)<br /> ………., tác dụng vào cùng một vật.<br /> Câu 9: (3 điểm)<br /> Sƣơng mù thƣờng có vào mùa lạnh hay mùa nóng? Tại sao khi mặt trời lên sƣơng mù<br /> lại tan?<br /> Câu 10: (1,5 điểm) Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào những yếu tố nào?<br /> ------ HẾT -----BÀI LÀM<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> <br /> PHÒNG GD & ĐT ỨNG HÒA<br /> TRƢỜNG THCS PHƢƠNG TÚ<br /> <br /> ĐÁP ÁN NĂM HỌC 2017 - 2018<br /> MÔN VẬT LÍ – 6<br /> Thời gian làm bài : 45 Phút<br /> <br /> Phần đáp án câu trắc nghiệm:<br /> 136<br /> 1<br /> C<br /> 2<br /> D<br /> 3<br /> C<br /> 4<br /> B<br /> 5<br /> B<br /> 6<br /> B<br /> Phần đáp án câu tự luận:<br /> Câu hỏi (1,5điểm)<br /> Tại sao ngƣời ta không đóng chai nƣớc ngọt thật đầy?<br /> <br /> Gợi ý làm bài:<br /> Vì khi trời nóng, chất lỏng trong chai nóng lên, nở ra, thể tích tăng. Nếu đổ thật đầy, khi<br /> chất lỏng nở ra, bị nắp chai ngăn cản sẽ gây ra lực lớn làm bật nắp chai hoặc vỡ chai (1<br /> điểm)<br /> Câu hỏi (1điểm) điền từ thích hợp“đứng yên ,cân bằng, phương, chiều” vào chỗ trống<br /> a) Nếu đội kéo co mạnh ngang nhau thì họ sẽ tác dụng lên dây hai lực (1) ……………. Sợi<br /> dây chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì sẽ (2)………………. .<br /> b) Lực do đội bên phải tác dụng lên dây có phƣơng dọc<br /> theo sợi dây, có chiều hƣớng về bên phải. Lực do đội bên trái tác dụng lên dây có phƣơng<br /> dọc theo sợi dây, có (3)…..……. hƣớng về bên trái.<br /> c) Hai lực cân bằng là hai lực mạnh nhƣ nhau, có cùng (4) ……….. nhƣng ngƣợc (5)<br /> ………., tác dụng vào cùng một vật.<br /> Gợi ý làm bài:<br /> (1) cân bằng (2) đứng yên (3) chiều (4) phương (5)chiều<br /> <br /> Câu hỏi (3 điểm)<br /> Sƣơng mù thƣờng có vào mùa lạnh hay mùa nóng? Tại sao khi mặt trời lên sƣơng mù<br /> lại tan?<br /> Gợi ý làm bài:<br /> : Nêu đúng mùa lạnh và giải thich đƣợc mùa lạnh hơi nƣớc gặp không khí lạnh nên ngƣng<br /> tụ tạo thành sƣơng mù (1,5 điểm)<br /> Giải thích đúng khi mặt trời lên không khí nóng lên sƣơng bay hơi nên tan dần(1,5 điểm)<br /> Câu hỏi (1,5 điểm) Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào những yếu tố nào?<br /> Gợi ý làm bài:<br /> Nêu đúng 3 yếu tố phụ thuộc : nhiệt độ, gió ,diện tích mặt thoáng (mỗi ý đúng cho 0,5<br /> điểm)<br /> <br />