Xem mẫu

SỞ GD&ĐT CÀ MAU<br /> TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN<br /> <br /> Mã đề 118<br /> <br /> KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2017 - 2018<br /> MÔN VẬT LÍ 12<br /> Thời gian làm bài: 45 phút; (Đề có 30 câu)<br /> <br /> Câu 1: Phát biểu nào sau đây về quang phổ liên tục là đúng? Quang phổ liên tục<br /> A. phụ thuộc vào thành phần cấu tạo hoá học của nguồn sáng.<br /> B. do các chất rắn, lỏng hay khí ở áp suất lớn khi bị nung nóng phát ra.<br /> C. được dùng để xác định nhiệt độ và thành phần cầu tạo của nguồn sáng.<br /> D. gồm các vạch sáng theo thứ tự đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím nằm trên một nền tối.<br /> Câu 2: Một khung dao động gồm cuộn dây có L = 0,1H & tụ C = 100  F. Cho rằng dao động<br /> điện từ xảy ra không tắt lúc cường độ độ dòng điện trong mạch là 0,1A thì hiệu điện thế giữa 2<br /> bản tụ là 4V. Hỏi cường độ dòng điện cực đại trong mạch?<br /> A. 0,25A<br /> B. 0,28A<br /> C. 0,12A<br /> D. 0,16A<br /> Câu 3: Khi kích thích nguyên tử hyđrô ở trạng thái cơ bản bằng việc hấp thụ phôtôn có năng<br /> lượng thích hợp, bán kính quỹ đạo dừng tăng lên 25 lần. Số các bức xạ khả dĩ mà nguyên tử<br /> hyđrô có thể phát ra là<br /> A. 6.<br /> B. 3.<br /> C. 15.<br /> D. 10.<br /> Câu 4: Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai?<br /> A. Trong y học, tia tử ngoại được dùng để chữa bệnh còi xương.<br /> B. Trong công nghiệp, tia tử ngoại được dùng để phát hiện các vết nứt trên bề mặt các sản<br /> phẩm kim loại.<br /> C. Tia tử ngoại là sóng điện từ có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng tím.<br /> D. Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên phim ảnh.<br /> Câu 5: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng khi dùng ánh sáng đơn sắc, khoảng cách từ<br /> vân sáng chính giữa đến vân sáng bậc 5 là 4,5 mm. Vị trí trên màn cách vân sáng chính giữa 3,15<br /> mm có<br /> A. vân tối thứ 4<br /> B. vân sáng thứ 3<br /> C. vân tối thứ 2<br /> D. vân tối thứ 3<br /> Câu 6: Tính bước sóng của tia hồng ngoại mà phôtôn của nó có năng lượng vào cỡ 0,04 eV<br /> A. 31 μm .<br /> B. 3,1 μm.<br /> C. 0,31 μm.<br /> D. 311 μm.<br /> Câu 7: Một khung dây hình vuông có cạnh 5 cm, đặt trong từ trường đều 0,08 T; mặt phẳng<br /> khung dây vuông góc với các đường sức từ. Trong thời gian 0,2 s; cảm ứng từ giảm xuống đến<br /> không. Độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong khoảng thời gian đó là<br /> A. 1 mV.<br /> B. 2 V.<br /> C. 1 V.<br /> D. 2 mV.<br /> Câu 8: Qua thấu kính hội tụ, nếu vật cho ảnh ảo thì ảnh này<br /> A. nằm trước kính và lớn hơn vật.<br /> B. nằm sau kính và lớn hơn vật.<br /> C. nằm trước kính và nhỏ hơn vật.<br /> D. nằm sau kính và nhỏ hơn vật.<br /> Câu 9: Sắp xếp đúng thứ tự của các tia theo sự giảm dần của bước sóng trên thang sóng điện từ<br /> A. Tia hồng ngoại. ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Rơnghen.<br /> B. Tia tử ngoại, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia Rơnghen.<br /> C. Tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia Rơnghen, tia hồng ngoại.<br /> D. Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia Rơnghen, tia từ ngoại.<br /> Câu 10: Một tấm kim ℓoại có giới hạn quang điện 0,6 μm, được chiếu sáng bởi bức xạ đơn sắc có<br /> bước sóng 0,5 μm. Hãy xác định vận tốc cực đại của e quang điện<br /> A. 3,28.105 m/s.<br /> B. 5,73.105 m/s .<br /> C. 3,82.105 m/s.<br /> D. 4,57.105 m/s.<br /> Câu 11: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ<br /> đơn sắc có bước sóng là 1 = 0,42m, 2 = 0,56m và 3 = 0,63m. Trên màn, trong khoảng giữa<br /> hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm có bao nhiêu vị trí trùng nhau của hai bức<br /> Trang 1 - Mã đề 118<br /> <br /> xạ.<br /> A. 5.<br /> B. 6.<br /> C. 7.<br /> D. 4.<br /> Câu 12: Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng 1  0, 75 m và  2  0, 25 m vào một tấm kẽm<br /> có giới hạn quang điện λ o = 0,35 μm . Bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện?<br /> A. Chỉ có bức xạ  2 .<br /> B. Cả hai bức xạ trên.<br /> C. Chỉ có bức xạ 1 .<br /> D. Không có bức xạ nào trong hai bức xạ trên.<br /> Câu 13: Trong giao thoa vớí khe Y-âng có a = 1,5 mm, D = 3 m, người ta đếm có tất cả 7 vân<br /> sáng mà khoảng cách giữa hai vân sáng ngoài cùng là 9 mm. Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến<br /> vân tối thứ 5 ở cùng phía so với vân sáng trung tâm là<br /> A. 7,5 mm<br /> B. 14,62 mm<br /> C. 3,75 mm<br /> D. 3 mm<br /> Câu 14: Một vật phẳng nhỏ đặt vuông góc với trục chính trước một thấu kính hội tụ tiêu cự 30<br /> cm một khoảng 60 cm. Ảnh của vật nằm<br /> A. sau kính 20 cm.<br /> B. trước kính 20 cm<br /> C. sau kính 60 cm.<br /> D. trước kính 60 cm.<br /> Câu 15: Một mạch chọn sóng gồm cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L và tụ điện có điện<br /> dung C đều thay đổi được. Khi L = L1 và C = C1 thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng  .<br /> Khi L=3L1 và C = C2 thì mạch cũng thu được sóng điện từ có bước sóng  . Nếu L = 3L1 và C =<br /> C1+ C2 thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng là<br /> A. 4  .<br /> B.  .<br /> C. 3  .<br /> D. 2  .<br /> Câu 16: Theo Bo, trạng thái dừng của nguyên tử được hiểu là<br /> A. Trạng thái có mức năng lượng xác định.<br /> B. Trạng thái mà nguyên tử ngừng chuyển động nhiệt.<br /> C. Trạng thái có năng lượng thấp nhất.<br /> D. Trạng thái mà electron trong nguyên tử ngừng chuyển động.<br /> Câu 17: Theo mẫu nguyên tử Bo, mức năng lượng trong các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô<br /> được xác định bằng biểu thức E n   13,26 (eV) với n  N*. Khi nguyên tử chuyển từ quỹ đạo O về<br /> n<br /> <br /> N thì phát ra một phôtôn có bước sóng λ0. Khi nguyên tử hấp thụ một phôtôn có bước sóng λ nó<br /> chuyển từ quỹ đạo K lên quỹ đạo M. Tỉ số λ/ λ0 là<br /> A. 81<br /> <br /> 3200<br /> <br /> B. 3200<br /> 81<br /> <br /> C. 81<br /> <br /> 1600<br /> <br /> D. 1600<br /> 81<br /> <br /> Câu 18: Mạch dao động LC có cuộn dây thuần cảm, cường độ trong mạch biến thiên có biểu<br /> thức: i = I0cos( t + ) (A). Thời gian ngắn nhất giữa hai lần điện tích trên tụ bằng không là<br /> A. 3T/4<br /> B. T<br /> C. T/4<br /> D. T/ 2<br /> Câu 19: Hai dây dẫn thẳng dài đặt song song trong không khí cách nhau 10cm có dòng điện<br /> cùng chiều I1 = I2= 2,4 A đi qua. Tại điểm M cách dây dẫn 1 là 20cm, cách dây dẫn 2 là 10cm.<br /> Cảm ứng điện từ tổng hợp bằng<br /> A. 6,1.10-6T<br /> B. 5,2.10-6T<br /> C. 8,2.10-6T<br /> D. 7,2.10-6T<br /> Câu 20: Dao động điện từ tự do trong mạch trong mạch<br /> LC có đường biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng<br /> điện qua cuộn dây theo thời gian như hình vẽ. Biểu thức<br /> điện tích tức thời trên tụ điện là<br /> <br /> Trang 2 - Mã đề 118<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> C. q  4 2 cos  2.103 t   C<br /> 2<br /> <br /> <br /> A. q  2 2 cos  4.106 t   nC<br /> 2<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> D. q  4 2 cos  4.106 t   nC<br /> 2<br /> <br /> <br /> B. q  2 2 cos  4.103 t   C<br /> 2<br /> <br /> Câu 21: Phát biểu nào dưới đây là sai ? Suất điện động tự cảm có giá trị lớn khi<br /> A. Dòng điện biến thiên nhanh.<br /> B. Dòng điện giảm nhanh.<br /> C. Dòng điện tăng nhanh.<br /> D. Dòng điện có giá trị lớn.<br /> Câu 22: Sóng điện từ<br /> A. là sóng dọc.<br /> B. không mang năng lượng.<br /> C. là sóng ngang.<br /> D. không truyền được trong chân không.<br /> Câu 23: Một tia sáng đơn sắc chiếu lên bề mặt của một gương phẳng bằng thủy tinh. Chiết suất<br /> thủy tinh là 1,5 góc tới là 600. Góc phản xạ của tia là<br /> A. 350<br /> B. 650<br /> C. 300<br /> D. 600<br /> Câu 24: Một kim loại có giới hạn quang điện là 0,3 m . Công thoát của êlectrôn ra khỏi kim<br /> loại đó là<br /> A. 6, 625.10 25 J<br /> B. 6, 625.1049 J<br /> C. 5,9625.10 32 J<br /> D. 6,625. 1019 J<br /> Câu 25: Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,42m vào ca tốt của 1 tế bào quang điện thì phải dùng<br /> hiệu điện thế hãm bằng 0,96V để triệt tiêu dòng quang điện. Công thoát e của kim loại làm ca tốt<br /> là (cho h = 6,625.10-34J.s; c = 3.108 m/s)<br /> A. 3eV.<br /> B. 1,5eV.<br /> C. 1,2eV.<br /> D. 2eV .<br /> Câu 26: Pin quang điện hoạt động dựa vào<br /> A. hiện tượng tán sắc ánh sáng .<br /> B. hiện tượng quang điện ngoài.<br /> C. sự phát quang của các chất.<br /> D. hiện tượng quang điện trong.<br /> Câu 27: Theo mẫu nguyên tử Bo, các mức năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định theo<br /> công thức E n =<br /> <br /> -13,6<br /> eV , bán kính quỹ đạo dừng trong nguyên tử Hidro được xác định bằng công<br /> n2<br /> <br /> thức: rn = n2r0, với r0 = 5,3.10-11m; n = 1, 2, 3... ứng với các quỹ đạo K, L, M ..... Một nguyên tử<br /> hidro đang ở một trạng thái kích thích phát ra một phôtôn có năng lượng  thì bán kính quỹ đạo<br /> của nó giảm đi 16r0. Bước sóng ứng với phôtôn mà nguyên tử phát ra là<br /> A. 4,059 m .<br /> B. 1,879 m .<br /> C. 0,685 m .<br /> D. 1,284 m .<br /> Câu 28: Thân thể con người bình thường có thể phát ra được bức xạ nào dưới đây?<br /> A. Tia hồng ngoại.<br /> B. Tia tử ngoại.<br /> C. Tia Rơnghen.<br /> D. Ánh sáng nhìn thấy.<br /> Câu 29: Một tia sáng đi qua lăng kính ló ra chỉ một màu duy nhất không phải màu trắng thì đó là<br /> A. lăng kính không có khả năng tán sắc.<br /> B. ánh sáng bị tán sắc.<br /> C. ánh sáng đa sắc.<br /> D. ánh sáng đơn sắc.<br /> Câu 30: Một mạch dao động LC có cuộn cảm thuần với L = 5H, tụ có C = 5F. Hiệu điện thế<br /> cực đại giữa hai bản tụ là 10V. Năng lượng dao động điện từ của mạch là:<br /> A. 2,5 J.<br /> B. 2,5 mJ .<br /> C. 25 J.<br /> D. 2,5.10 -4 J.<br /> ------ HẾT ------<br /> <br /> Trang 3 - Mã đề 118<br /> <br /> SỞ GD&ĐT CÀ MAU<br /> TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN<br /> <br /> KIỂM TRA HỌC KÌ II - ĐÁP ÁN<br /> MÔN VẬT LÍ – 12<br /> <br /> Câu<br /> <br /> 118<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> <br /> B<br /> B<br /> <br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> <br /> D<br /> C<br /> A<br /> A<br /> <br /> 7<br /> 8<br /> <br /> A<br /> A<br /> <br /> 9<br /> 10<br /> 11<br /> <br /> A<br /> C<br /> A<br /> <br /> 12<br /> 13<br /> 14<br /> 15<br /> <br /> A<br /> C<br /> C<br /> D<br /> <br /> 16<br /> 17<br /> 18<br /> 19<br /> 20<br /> 21<br /> 22<br /> 23<br /> <br /> A<br /> A<br /> D<br /> D<br /> A<br /> D<br /> C<br /> D<br /> <br /> 24<br /> 25<br /> 26<br /> 27<br /> <br /> D<br /> D<br /> D<br /> D<br /> <br /> 28<br /> 29<br /> 30<br /> <br /> A<br /> D<br /> D<br /> <br /> Trang 4 - Mã đề 118<br /> <br />