Xem mẫu

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI- BĐ<br /> (Đề thi có 3 trang)<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017- 2018<br /> MÔN VẬT LÍ - LỚP 12<br /> (Thời gian làm bài:45 phút)<br /> Mã đề thi<br /> 865<br /> <br /> Họ và tên ..................................................................... Lớp .............................<br /> <br /> Câu 1: Cho mạch dao động điện từ lí tưởng. Biết I0và Q0 lần lượt là cường độ dòng điện cực<br /> đại trong mạch và điện tích cực đại của tụ. Mối quan hệ nào sau đây là không đúng:<br /> Q<br /> 2Q0<br /> A Q0  I 0 LC<br /> B I 0  Q0<br /> C T<br /> D I0  0<br /> <br /> I0<br /> Câu 2: Kế t luâ ̣n nào đúng khi nói về cấ u ta ̣o ha ̣t nhân 206<br /> 82 Pb . Hạt nhân này có:<br /> A 82 nuclon<br /> B 288 nuclon.<br /> C 206 proton.<br /> D 124 nơtron.<br /> Câu 3: Theo thứ tự giảm dần của tần số các sóng điện từ, sắp xếp nào sau đây là đúng ?<br /> A Tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại.<br /> B Ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia tử ngoại.<br /> C Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy.<br /> D Ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia hồng ngoại.<br /> Câu 4: Công thức tính khoảng vân giao thoa là:<br /> D<br /> D<br /> a<br /> Da<br /> A i<br /> B i<br /> C i<br /> D i<br /> a<br /> a<br /> D<br /> <br /> Câu 5: Đặc điểm nào sau đây không là đặc điểm chung của sóng cơ và sóng điện từ:<br /> A Cả hai sóng đều có thể giao thoa<br /> B Cả hai sóng đều bị phản xạ khi gặp vật cản<br /> C Cả hai sóng đều truyền được trong chân không<br /> D Cả hai sóng đều mang năng lượng<br /> Câu 6: Trong thí nghiệm Y-âng dùng hai bức xạ đơn sắc có bước sóng