Xem mẫu

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI- BĐ<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017- 2018<br /> MÔN VẬT LÍ - LỚP 12<br /> (Đề thi có 3 trang)<br /> (Thời gian làm bài:45 phút)<br /> Mã đề thi<br /> Họ và tên ..................................................................... Lớp .............................<br /> 561<br /> <br /> Câu 1: Một mạch dao động LC lí tưởng. Biểu thức của cường độ dòng điện qua mạch là<br /> i = 0,8cos(2.106t- 0,5π ) (A). Độ lớn điện tích cực đại trên tụ là :<br /> A 1,6.10-6C<br /> B 4.10-7C<br /> C 8.10-7C<br /> D 4.10-6C.<br /> Câu 2: Khối lượng của hạt nhân<br /> <br /> 10<br /> 4<br /> <br /> Be là 10,0113u, khối lượng của nơtron là m = 1,0086u, khối<br /> n<br /> <br /> 10<br /> <br /> lượng của prôtôn là : mp= 1,0072u và 1u=931,5 Mev/c . Năng lượng liên kết của hạt nhân 4 Be<br /> là:<br /> A 64,367Mev<br /> B 0,64367Mev.<br /> C 643,67Mev.<br /> D 6,4367Mev<br /> Câu 3: Chiếu tia tử ngoại có bước sóng 0,147 μm vào một quả cầu đồng cô lập về điện thì điện<br /> thế lớn nhất quả cầu đạt được là 4 V. Giới hạn quang điện của đồng là:<br /> A 0,325 μm.<br /> B 0,279 μm.<br /> C 3,250 μm.<br /> D 2,790 μm<br /> 27<br /> 30<br /> 1<br /> Câu 4: Cho phản ứng hạt nhân: X + 13 Al → 15 P + 0 n . Hạt nhân X là hạt nào sau đây:<br /> 27<br /> A 12 D<br /> B 24 He<br /> C 13<br /> D 31T<br /> Al<br /> Câu 5: Khi chiếu vào một chất lỏng ánh sáng chàm thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không<br /> thể là:<br /> A ánh sáng màu tím<br /> B ánh sáng màu vàng.<br /> C ánh sáng màu đỏ<br /> D ánh sáng màu cam<br /> Câu 6: Cho mạch dao động điện từ lí tưởng. Biết I0và Q0 lần lượt là cường độ dòng điện cực<br /> đại trong mạch và điện tích cực đại của tụ. Mối quan hệ nào sau đây là không đúng:<br /> Q<br /> 2Q0<br /> A I 0  Q0<br /> B T<br /> C Q0  I 0 LC<br /> D I0  0<br /> <br /> I0<br /> Câu 7: Điều nào sau đây là sai khi nói về quang phổ liên tục<br /> A Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng<br /> B Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng.<br /> C Quang phổ liên tục là những vạch màu riêng biệt hiện trên một nền tối.<br /> D Quang phổ liên tục do các vật rắn, lỏng hoặc khí có tỉ khối lớn khi bị nung nóng phát ra.<br /> Câu 8: Giới ha ̣n quang điê ̣n của mô ̣t kim loa ̣i là 0,3 μm. Công thoát của electron khỏi kim loa ̣i<br /> này là<br /> A 6,625.10-20 J.<br /> B 6,625.10-18 J.<br /> C 6,625.10-19 J<br /> D 6,625.10-17 J.<br /> Câu 9: Nguồn sáng đơn sắc có công suất 4,2 mW, trong mỗi giây có 6.10 15 phô tôn phát ra.<br /> Mỗi phô tôn trong chùm sáng đó có năng lượng là:<br /> A 6,7. 10-18J<br /> B 6,7. 10-19 J<br /> C 7,0. 10-19J<br /> D 7,0. 10-18J<br /> Câu 10: Theo thứ tự giảm dần của tần số các sóng điện từ, sắp xếp nào sau đây là đúng ?<br /> A Ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia hồng ngoại.<br /> B Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy.<br /> C Tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại.<br /> D Ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia tử ngoại.<br /> Câu 11: Đặc điểm nào sau đây không là đặc điểm chung của sóng cơ và sóng điện từ:<br /> A Cả hai sóng đều bị phản xạ khi gặp vật cản<br /> B Cả hai sóng đều có thể giao thoa<br /> C Cả hai sóng đều mang năng lượng<br /> D Cả hai sóng đều truyền được trong chân không<br /> 2<br /> <br /> Trang 1/3- Mã đề thi 561<br /> <br /> 55561621<br /> <br /> Câu 12: Thực hiện giao thoa ánh sáng với nguồn gồm hai thành phần đơn sắc có bước sóng<br /> 1  0,64m và  2 .Trên màn hứng các vân giao thoa, trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhất<br /> cùng màu với vân trung tâm đếm được 11 vân sáng, trong đó số vân của hai bức xạ  1 và  2 lệch<br /> nhau 3 vân, bước sóng  2 là:<br /> A 0,40  m<br /> B 0,45  m<br /> C 0,54  m<br /> D 0,72  m<br /> Câu 13: Trong thí nghiệm Y-âng dùng hai bức xạ đơn sắc có bước sóng