Xem mẫu

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI- BĐ<br /> (Đề thi có 3 trang)<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017- 2018<br /> MÔN VẬT LÍ - LỚP 12<br /> (Thời gian làm bài:45 phút)<br /> Mã đề thi<br /> Họ và tên ..................................................................... Lớp .............................<br /> 498<br /> <br /> Câu 1: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng<br /> cách từ mặt phẵng chứa hai khe đến màn quan sát là D, khoảng vân là i. Bước sóng ánh sáng<br /> chiếu vào hai khe được xác định theo công thức:<br /> A λ=<br /> <br /> aD<br /> .<br /> i<br /> <br /> B λ=<br /> <br /> iD<br /> .<br /> a<br /> <br /> C λ=<br /> <br /> D<br /> .<br /> ai<br /> <br /> D λ=<br /> <br /> ai<br /> .<br /> D<br /> <br /> Câu 2: Thực hiện giao thoa Y-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng  thì trên màn thu được<br /> khoảng vân có độ lớn là i. Hãy xác định khoảng cách từ vân sáng bậc 3 đến vân tối thứ 7 khác<br /> phía so với vân trung tâm<br /> A 8,5i<br /> B 10i<br /> C 9,5i<br /> D 7,5i<br /> Câu 3: Trong một mạch dao động LC lý tưởng đang có dao động điện từ tự do. Khoảng thời<br /> gian ngắn nhất để cường độ dòng điện qua cuộn cảm có độ lớn giảm từ giá trị cực đại xuống còn<br /> một nửa giá trị cực đại là 800 μs. Khoảng thời gian ngắn nhất để năng lượng từ trường trong<br /> mạch giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị đó là:<br /> A 400 μs.<br /> B 600 μs<br /> C 800 μs.<br /> D 1200 μs.<br /> Câu 4: Dung dịch Fluorêxêin hấp thụ ánh sáng có bước sóng 0,49 μm và phát ra ánh sáng có<br /> bước sóng 0,52 μm. người ta gọi hiệu suất của sự phát quang là tỉ số giữa năng lượng ánh sáng<br /> phát quang và năng lượng ánh sáng hấp thụ. Biết hiệu suất của sự phát quang của dung dịch<br /> Fluorêxêin là 75%. Số phần trăm của phôtôn bị hấp thụ đã dẫn đến sự phát quang của dung dịch<br /> là<br /> A 75,0%<br /> B 82,7%<br /> C 66,8%<br /> D 79,6%<br /> 238<br /> Câu 5: Kế t luâ ̣n nào đúng khi nói về cấ u ta ̣o ha ̣t nhân 92 U ? Hạt nhân này có:<br /> A 238 nơtron.<br /> B 92 nuclon<br /> C 146 nuclon.<br /> D 92 proton.<br /> 27<br /> 4<br /> 1<br /> Câu 6: Cho phản ứng hạt nhân: 2 He + 13 Al → X + 0 n . Hạt nhân X là hạt nào sau đây:<br /> A 126 C<br /> B 20<br /> C 23<br /> D 30<br /> 10 Ne<br /> 11 Na<br /> 15 P<br /> Câu 7: Khi chiếu vào một chất lỏng ánh sáng màu lam thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không<br /> thể là:<br /> A ánh sáng lục<br /> B ánh sáng chàm<br /> C ánh sáng vàng<br /> D ánh sáng đỏ<br /> Câu 8: Một kim loại có công thoát electron là A = 6,625 eV. Chiếu vào quả cầu làm bằng kim<br /> loại này bức xạ điện từ có bước sóng: λ = 0,1560 μm. Điện thế cực đại của quả cầu là<br /> A 0,747 V<br /> B 2,085 V.<br /> C 1,338 V.<br /> D 0,172 V<br /> Câu 9: Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là<br /> A Bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang<br /> điện.<br /> B Công nhỏ nhất dùng để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại đó.<br /> C Bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang<br /> điện.<br /> D Công lớn nhất dùng để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại đó.<br /> Câu 10: Lươ ̣ng tử năng lươ ̣ng của phô -tôn trong chùm sáng đơn sắ c có bước sóng 0,20 μm có<br /> giá trị gần bằng<br /> A 5,11 eV.<br /> B 6,21 eV<br /> C 5,25 eV.<br /> D 6,42 eV.<br /> Trang 1/3- Mã đề thi 498<br /> <br /> 55561621<br /> <br /> Câu 11: Trong thí nghiệm Y-âng dùng hai bức xạ đơn sắc có bước sóng