Xem mẫu

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> THỊ XÃ LONG KHÁNH<br /> <br /> KIỂM TRA HỌC KỲ II<br /> MÔN TOÁN LỚP 8<br /> NĂM HỌC 2017-2018<br /> <br /> ĐỀ CHÍNH THỨC<br /> <br /> Môn toán<br /> Thời gian làm bài: 90 phút<br /> (Đề gồm 1 trang, có 5 câu)<br /> <br /> Câu 1. (1,5 điểm)<br /> Cho bất phương trình: x  2  0<br /> a) Viết tập nghiệm của bất phương trình và biểu diễn tập trên trục số.<br /> b) x = 2 có là nghiệm của bất phương trình trên hay không? Hãy cho ví dụ một giá trị không<br /> là nghiệm của bất phương trình trên.<br /> Câu 2. (1,5 điểm)<br /> a) Cho -3a > -5a. Chứng minh a là số dương.<br /> b) Cho các bất phương trình sau:<br /> 1<br /> 2)5  x  2<br /> 6<br /> <br /> 1)3x  15  0<br /> <br /> Câu 3. (3,0 điểm)<br /> a) Giải các bất phương trình sau:<br /> 1)3  x  1  5  0<br /> <br /> 2)<br /> <br /> 2 x x 3<br /> 2x<br /> <br /> <br /> x 1 x  1 1  x2<br /> <br /> 3) x  1  3x  2<br /> <br /> b) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:<br /> Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng là 458 và tổng của<br /> <br /> 5<br /> số thứ nhất với 0,25 số thứ<br /> 6<br /> <br /> hai là 251.<br /> Câu 4. ( 3,0 điểm)<br /> Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB < AC), đường cao AH ( H  BC ) . Biết BC = 12cm,<br /> BH = 3cm.<br /> 1) Chứng minh: BHA BAC . Tính độ dài AB và AH.<br /> 2) Gọi M là trung điểm của BC, đường thẳng qua M vuông góc với BC cắt AC tại D. Tính diện<br /> tích tam giác MCD<br /> Câu 5. (1,0 điểm)<br /> C<br /> A<br /> <br /> 50cm<br /> <br /> B<br /> 80cm<br /> <br /> D<br /> <br /> E<br /> 40cm<br /> <br /> 1) Cho hình vẽ. Biết AB //DE. BC = 4cm,<br /> CE = 12cm, AD = 6cm. Tính độ dài<br /> đọan thẳng AC<br /> <br /> 2) Một bể nuôi cá hình hộp chữ nhật có<br /> các kích thước cho trên hình vẽ. Hãy<br /> tính thể tích bể nuôi cá<br /> <br /> ---HẾT---<br /> <br />