Đề thi học kì 2 môn Toán 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Du - Mã đề 202

Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      8      0
Mã tài liệu kwvcuq Danh mục Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra Ngày đăng 27/11/2018 Tác giả Loại file PDF Số trang 6 Dung lượng 0.30 M Lần tải 0 Lần xem 8
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Bạn đang gặp khó khăn trước kì thi và bạn không biết làm sao để đạt được điểm số như mong muốn. Mời các bạn cùng tham khảo Đề thi học kì 2 môn Toán 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Du - Mã đề 202 sẽ giúp các bạn nhận ra các dạng bài tập khác nhau và cách giải của nó. Chúc các bạn làm thi tốt.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TP.HỒ CHÍ MINH<br /> TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU<br /> <br /> ĐỀ THI HỌC KỲ II<br /> NĂM HỌC 2017 – 2018<br /> MÔN: TOÁN 12<br /> Thời gian làm bài: 90 phút<br /> <br /> ĐỀ CHÍNH THỨC<br /> ( Đề có 4 trang )<br /> <br /> Họ và tên :....................................................... Số báo danh :................<br /> <br /> Mã đề: 202<br /> <br /> Phần I: Trắc nghiệm: (6 điểm/30 câu)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho vectơ u  2i  3 j  5k . Tọa độ của vectơ u là<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> A. u   2;3; 5 .<br /> B. u   2; 3;5  .<br /> C. u   2;3; 5  .<br /> D. u   2; 3; 5  .<br /> <br /> Câu 2: Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai ?<br /> A.  a x dx  a x .ln a  C ,  a  0, a  1 .<br /> C.<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> x<br /> <br /> dx  x  C.<br /> <br /> B.  cos xdx  sin x  C .<br /> D.<br /> <br /> 1<br /> <br /> x<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> dx    C .<br /> x<br /> <br /> x  1<br /> <br /> Câu 3: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d :  y  2  3t (t  R) . Đường<br /> z  5  t<br /> <br /> thẳng d đi qua điểm nào dưới đây ?<br /> A. M 1; 2; 5  .<br /> B. M 1;5; 4  .<br /> C. M  1; 2; 5 .<br /> D. M  0;3; 1 .<br /> Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : 3x  2 z  1  0 . Vectơ nào dưới<br /> đây là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  P <br /> <br /> <br /> A. n   3; 0; 2  .<br /> B. n   6; 0; 4  .<br /> <br /> <br /> C. n   3; 2;0  .<br /> <br /> <br /> D. n   6; 0; 2  .<br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) :  x  1   y  2    z  1  9. Tìm<br /> tọa độ tâm I và tính bán kính R của (S).<br /> A. I 1; –2; –1 và R  3.<br /> B. I 1; –2; –1 và R  9.<br /> C. I  –1; 2; 1 và R  9.<br /> <br /> D. I ( 1; 2;1) và R  3.<br /> <br /> Câu 6: Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục trên đoạn  a; b . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi<br /> đồ thị hàm số y  f  x  đường thẳng x  a; x  b và trục Ox được tính bởi công thức<br /> a<br /> <br /> A. S   f  x  dx.<br /> b<br /> <br /> b<br /> <br /> B. S   f  x  dx.<br /> a<br /> <br /> b<br /> <br /> b<br /> <br /> C. S   f  x  dx.<br /> a<br /> <br /> D. S <br /> <br />  f  x  dx .<br /> a<br /> <br /> Câu 7: Điểm A trong hình vẽ biểu diễn cho số phức z . Khi đó phần thực và phần ảo của số phức z là<br /> <br /> Mã đề: 202<br /> <br /> Trang 1 / 4<br /> <br /> A. Phần thực là 3 , phần ảo là 2 .<br /> C. Phần thực là 3 , phần ảo là 2i .<br /> <br /> B. Phần thực là 3 , phần ảo là 2 .<br /> D. Phần thực là 3 , phần ảo là 2i .<br /> 5<br /> <br /> Câu 8:<br /> <br /> Cho hàm số f ( x ) xác định liên tục trên  có<br /> <br />  f ( x)dx  3<br /> 2<br /> <br /> 7<br /> <br /> và<br /> <br />  f ( x)dx  9.<br /> <br /> Tính<br /> <br /> 5<br /> <br /> 7<br /> <br /> I   f ( x)dx.<br /> 2<br /> <br /> A. I  3.<br /> B. I  6.<br /> C. I  6.<br /> D. I  12.<br /> Câu 9: Cho số phức z  2  5i . Tìm số phức w  iz  z .<br /> A. w  7  7i<br /> B. w  7  3i<br /> C. w  3  7i<br /> D. w  3  3i<br /> Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;1;0) và B (0;1; 2) . Vectơ nào dưới<br /> đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng AB ?<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> A. b  ( 1; 0; 2).<br /> B. d  (1;1; 2).<br /> C. a  ( 1;0; 2).<br /> D. c  (1; 2; 2).<br /> Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : 3x  4 y  2 z  4  0 và điểm<br /> <br /> A 1; –2; 3 . Tính khoảng cách d từ A đến (P).<br /> 5<br /> 5<br /> 5<br /> 5<br /> .<br /> B. d <br /> C. d  .<br /> D. d  .<br /> .<br /> 29<br /> 9<br /> 3<br /> 29<br /> Câu 12: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1; 2; 3), B ( 1; 4;1) và đường thẳng<br /> x2 y 2 z 3<br /> . Phương trình nào dưới đây là phương trình của đường thẳng đi qua trung<br /> d:<br /> <br /> <br /> 1<br /> 1<br /> 2<br /> điểm đoạn thẳng AB và song song với d.<br /> x y2 z2<br /> x y 1 z  1<br /> x y 1 z 1<br /> x y 1 z  1<br /> A. <br /> B. <br /> C. <br /> D. <br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> 1<br /> 1<br /> 2<br /> 1<br /> 1<br /> 2<br /> 1<br /> 1<br /> 2<br /> 1<br /> 1<br /> 2<br /> Câu 13: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm M 1; 2; 1 . Gọi H là điểm đối xứng với<br /> A. d <br /> <br /> M qua trục Ox. Tọa độ điểm H là<br /> A. H 1; 2;1 .<br /> B. H  1; 2;1 .<br /> <br /> C. H 1; 2;1 .<br /> <br /> D. H 1; 2; 1 .<br /> <br /> 1<br /> Câu 14: Biết rằng F  x  là một nguyên hàm của hàm số f  x   sin 1  2 x  và thỏa mãn F    1.<br /> 2<br /> Mệnh đề nào sau đây là đúng?<br /> 1<br /> 1<br /> A. F  x   cos 1  2 x   1.<br /> B. F  x   cos 1  2 x   .<br /> 2<br /> 2<br /> 1<br /> 3<br /> C. F  x   cos 1  2 x  .<br /> D. F  x    cos 1  2 x   .<br /> 2<br /> 2<br /> Câu 15: Thể tích vật thể tạo thành khi quay hình phẳng  H  quanh trục Ox , biết  H  được giới hạn<br /> <br /> bởi các đường y  4 x 2  1, y  0.<br /> 8<br /> 2<br /> 16<br /> 4<br /> B.<br /> C.<br /> D.<br /> .<br /> .<br /> .<br /> .<br /> 15<br /> 15<br /> 15<br /> 15<br /> Câu 16: Biết rằng phương trình z 2  bz  c  0 (b, c  ) có một nghiệm phức là z1  1  2i. Khi đó:<br /> <br /> A.<br /> <br /> A. b  c  3 .<br /> B. b  c  0 .<br /> C. b  c  7 .<br /> D. b  c  2 .<br /> 3<br /> Câu 17: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y  x  x và đồ thị hàm số y  x  x 2<br /> 9<br /> 37<br /> 81<br /> A. .<br /> B. 13.<br /> C.<br /> D. .<br /> .<br /> 4<br /> 12<br /> 12<br /> Câu 18: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tìm tất cả các giá trị m để phương trình<br /> x 2  y 2  z 2  2 x  2 y  4 z  m  0 là phương trình của một mặt cầu.<br /> A. m  6 .<br /> B. m  6.<br /> C. m  6.<br /> D. m  6.<br /> Mã đề: 202<br /> <br /> Trang 2 / 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> Câu 19: Có bao nhiêu số thực a thỏa mãn đẳng thức tích phân<br /> <br /> 3<br /> <br />  x dx  2.<br /> a<br /> <br /> A. 3.<br /> Câu 20:<br /> <br /> B. 1.<br /> <br /> C. 2.<br /> <br /> D. 4.<br /> <br /> Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai mặt phẳng  P  : x  2 y  z  3  0 và<br /> <br />  Q  : x  4 y   m  1 z  1  0, với m là tham số. Tìm tất cả các giá trị của tham số thực<br /> phẳng  P  vuông góc với mặt phẳng  Q  ?<br /> <br /> m để mặt<br /> <br /> A. m  3.<br /> B. m  6.<br /> C. m  1.<br /> D. m  2.<br /> 3<br /> 2<br /> Câu 21: Biết hàm số F  x   ax   a  b  x   2a  b  c  x  1 là một nguyên hàm của hàm số<br /> <br /> f  x   3x 2  6 x  2 . Tổng a  b  c là:<br /> A. 4 .<br /> B. 2 .<br /> C. 3 .<br /> D. 5 .<br /> Câu 22: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : 6 x  2 y  z  35  0 và điểm<br /> <br /> A  1;3;6  . Gọi A là điểm đối xứng với A qua  P  . Tính OA .<br /> A. OA  5 3 .<br /> <br /> B. OA  3 26 .<br /> <br /> C. OA  46 .<br /> <br /> D. OA  186 .<br /> <br /> Câu 23: Cho hàm bậc hai y  f  x  có đồ thị như hình vẽ. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi<br /> quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y  f  x  và Ox quanh Ox .<br /> <br /> y<br /> 1<br /> O<br /> <br /> 1<br /> <br /> x<br /> <br /> 16<br /> 4<br /> 16<br /> 12<br /> .<br /> B.<br /> .<br /> C.<br /> .<br /> D.<br /> .<br /> 15<br /> 3<br /> 5<br /> 15<br /> Câu 24: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho tứ diện ABCD với A  3;1; 1 ; B 1; 2; m  ;<br /> <br /> A.<br /> <br /> C  0; 2; 1 ; D  4;3;0  . Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để thể tích khối tứ diện ABCD bằng 10.<br /> A. m  30.<br /> B. m  20.<br /> C. m  60.<br /> D. m  120.<br /> Câu 25: Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện z  2  5i  6<br /> là đường tròn có tâm và bán kính lần lượt là:<br /> A. I (2; 5), R  36.<br /> B. I ( 2;5), R  36.<br /> C. I (2; 5), R  6.<br /> D. I ( 2;5), R  6.<br /> <br /> x  t<br /> <br /> Câu 26: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho đường thẳng d :  y  1 và 2 mặt phẳng (P):<br />  z  t<br /> <br /> x  2 y  2 z  3  0 và (Q): x  2 y  2 z  7  0 . Mặt cầu (S) có tâm I(a; b; c) thuộc đường thẳng (d) và<br /> (S) tiếp xúc với hai mặt phẳng (P) và (Q). Khi đó a + b + c bằng<br /> A. 2<br /> B. 2<br /> C. 1<br /> D. 1<br /> Câu 27: Cho hàm số y  f ( x ) có đồ thị y  f ( x ) cắt trục Ox tại ba điểm có hoành độ a  b  c như<br /> hình vẽ.<br /> <br /> Mã đề: 202<br /> <br /> Trang 3 / 4<br /> <br /> Mệnh đề nào dưới đây là đúng?<br /> A. f (c )  f (b)  f ( a ).<br /> C. f (b)  f ( a )  f (c ).<br /> <br /> B. f ( a )  f (c )  f (b).<br /> D. f (c )  f ( a )  f (b).<br /> x  12 y  9 z  1<br /> <br /> <br /> Câu 28: Trong không gian tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d :<br /> và mặt phẳng<br /> 4<br /> 3<br /> 1<br /> ( P ) : 3 x  5 y  z  2  0 . Gọi  là hình chiếu vuông góc của d lên  P  . Phương trình tham số của  là<br /> <br />  x  62t<br /> <br /> A.  y  25t .<br />  z  2  61t<br /> <br /> <br />  x  8t<br /> <br /> B.  y  7t<br /> .<br />  z  2  11t<br /> <br /> <br />  x  8t<br /> <br /> C.  y  7t<br /> .<br />  z  2  11t<br /> <br /> <br />  x  62t<br /> <br /> D.  y  25t .<br />  z  2  61t<br /> <br /> <br /> Câu 29: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho mặt cầu ( S ) : x 2  y 2  z 2  2 x  3  0 và ba điểm<br /> <br /> A  1; 3;1 , B  0; 7;0  , C  2; 1;1 . Gọi D  x; y; z   ( S ) sao cho thể tích tứ diện ABCD đạt giá trị<br /> lớn nhất. Tính tổng x  y  z<br /> 5<br /> 1<br /> A. .<br /> B. .<br /> C. 1 .<br /> D. 5 .<br /> 3<br /> 3<br /> Câu 30: Cho số phức z  x  yi  x, y    thỏa mãn z 2  1  ( z  i )( z  2) . Khi z có môđun nhỏ nhất<br /> thì giá trị P  x 2  2 y bằng<br /> 6<br /> 4<br /> A.<br /> B.<br /> .<br /> .<br /> 25<br /> 25<br /> <br /> C. <br /> <br /> 4<br /> .<br /> 25<br /> <br /> D. <br /> <br /> 6<br /> .<br /> 25<br /> <br /> Phần II: Tự luận: (4 điểm/4 bài)<br /> Bài 1: Tìm nguyên hàm F  x  của hàm số f ( x )  (2 x  1)( x  2) , biết F (1)  2 .<br /> e<br /> <br /> Bài 2: Tính tích phân: I   x.ln xdx .<br /> 1<br /> <br /> Bài 3: Tìm số phức z thỏa mãn z  2i  3  8i.z   16  15i.<br /> Bài 4: Tìm tập hợp các điểm biểu diễn của số phức z thỏa mãn z  2  i  z  2i .<br /> <br /> ------------------------HẾT-----------------------<br /> <br /> Mã đề: 202<br /> <br /> Trang 4 / 4<br /> <br /> ĐÁP ÁN THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 – 2018<br /> MÔN: TOÁN 12<br /> Phần I: Trắc nghiệm:<br /> <br /> Câu<br /> <br /> Mã đề<br /> 101<br /> <br /> 202<br /> <br /> 303<br /> <br /> 404<br /> <br /> 1<br /> <br /> A<br /> <br /> A<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> 2<br /> <br /> A<br /> <br /> A<br /> <br /> A<br /> <br /> C<br /> <br /> 3<br /> <br /> A<br /> <br /> B<br /> <br /> A<br /> <br /> B<br /> <br /> 4<br /> <br /> D<br /> <br /> B<br /> <br /> B<br /> <br /> D<br /> <br /> 5<br /> <br /> B<br /> <br /> D<br /> <br /> B<br /> <br /> B<br /> <br /> 6<br /> <br /> B<br /> <br /> B<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> 7<br /> <br /> B<br /> <br /> A<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> 8<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> B<br /> <br /> 9<br /> <br /> C<br /> <br /> D<br /> <br /> A<br /> <br /> A<br /> <br /> 10<br /> <br /> B<br /> <br /> A<br /> <br /> D<br /> <br /> B<br /> <br /> 11<br /> <br /> A<br /> <br /> A<br /> <br /> B<br /> <br /> D<br /> <br /> 12<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> A<br /> <br /> B<br /> <br /> 13<br /> <br /> B<br /> <br /> A<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> 14<br /> <br /> A<br /> <br /> B<br /> <br /> D<br /> <br /> B<br /> <br /> 15<br /> <br /> B<br /> <br /> A<br /> <br /> D<br /> <br /> B<br /> <br /> 16<br /> <br /> C<br /> <br /> A<br /> <br /> A<br /> <br /> B<br /> <br /> 17<br /> <br /> C<br /> <br /> C<br /> <br /> B<br /> <br /> D<br /> <br /> 18<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> A<br /> <br /> B<br /> <br /> 19<br /> <br /> D<br /> <br /> C<br /> <br /> B<br /> <br /> D<br /> <br /> 20<br /> <br /> C<br /> <br /> B<br /> <br /> D<br /> <br /> B<br /> <br /> 21<br /> <br /> B<br /> <br /> D<br /> <br /> B<br /> <br /> C<br /> <br /> 22<br /> <br /> B<br /> <br /> D<br /> <br /> A<br /> <br /> B<br /> <br /> 23<br /> <br /> C<br /> <br /> A<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> 24<br /> <br /> A<br /> <br /> C<br /> <br /> A<br /> <br /> C<br /> <br /> 25<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> C<br /> <br /> 26<br /> <br /> D<br /> <br /> C<br /> <br /> B<br /> <br /> D<br /> <br /> 27<br /> <br /> C<br /> <br /> D<br /> <br /> A<br /> <br /> D<br /> <br /> 28<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> B<br /> <br /> B<br /> <br /> 29<br /> <br /> D<br /> <br /> A<br /> <br /> D<br /> <br /> C<br /> <br /> 30<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> A<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Đề thi học kì 2 môn Toán 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Du - Mã đề 202

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
kwvcuq
Danh mục
Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra
Thể loại
Đề thi học kỳ 2 Toán 12, Đề thi HK2 Toán 12, Đề thi môn Toán lớp 12, Đề thi học kì Toán 12, Kiểm tra HK2 Toán 12, Kiểm tra Toán 12 HK2, Ôn tập Toán 12, Ôn thi Toán 12
Ngày đăng
27/11/2018
Loại file
PDF
Số trang
6
Dung lượng
0.30 M
Lần xem
8
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

De-thi-hoc-ki-2-mon-Toan-12-nam-2017-2018-co-dap-an-Truong-THPT-Nguyen-Du-Ma-de-202.PDF[0.30 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT