Đề thi học kì 2 môn Toán 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Nhữ Văn...

  • 06/01/2019 08:06:43
  • 88 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi học kì, mời các bạn cùng tham khảo nội dung Đề thi học kì 2 môn Toán 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Nhữ Văn Lan dưới đây. Hi vọng đề thi sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kì thi sắp tới. Chúc các bạn ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao!

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.40 M, số trang : 8

Xem mẫu

Chi tiết

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 – Năm học 2017-2018<br /> <br /> SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG THPT NHỮ VĂN LAN<br /> <br /> Môn : toán 11<br /> Thời gian làm bài: 60 phút;<br /> (32 câu trắc nghiệm)<br /> Mã đề thi<br /> 109<br /> <br /> (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)<br /> Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................<br /> <br /> I. Phần trắc nghiệm(8,0 điểm): (Học sinh chọn một đáp án đúng trong các câu sau)<br /> x+3<br /> có kết quả là.<br /> x−2<br /> B. −∞<br /> <br /> Câu 1: Giới hạn hàm số lim<br /> <br /> x →+∞<br /> <br /> A. 1<br /> <br /> D. −2<br /> <br /> C. +∞<br /> <br /> Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O. SA ^ (ABCD). Các khẳng định sau, khẳng<br /> định nào sai?<br /> A. SA ^ BD<br /> B. AD ^ SC<br /> C. SO ^ BD<br /> D. SC ^ BD<br /> Câu 3: Đạo hàm của hàm =<br /> số y 5 sin x − 3 cos x bằng:<br /> A. 5 cos x − 3 sin x.<br /> B. cos x + 3 sin x.<br /> C. cos x + sin x.<br /> Câu 4: Đạo hàm của hàm số=<br /> y<br /> 1<br /> <br /> B.<br /> <br /> x 2 − 4 x 3 bằng biểu thức nào sau đây?<br /> <br /> x − 6x2<br /> <br /> .<br /> <br /> C.<br /> <br /> x − 2x2<br /> <br /> .<br /> <br /> D.<br /> <br /> x − 12 x 2<br /> <br /> .<br /> 2 x2 − 4x3<br /> 2 x2 − 4x3<br /> 2 x2 − 4x3<br /> 2 x2 − 4x3<br /> Câu 5: Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Tam giác SBD đều. Một mặt phẳng  P <br /> song song với SBD  và qua điểm I thuộc cạnh AC (không trùng với A hoặc C ). Thiết diện của  P  và hình<br /> chóp là hình gì?<br /> A. Hình hình hành.<br /> B. Tam giác cân.<br /> C. Tam giác vuông.<br /> D. Tam giác đều.<br /> Câu 6: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?<br /> A. Nếu đường thẳng a song song với mặt phẳng (P) và đường thẳng b vuông góc với mặt phẳng (P) thì a<br /> vuông góc với b.<br /> B. Nếu đường thẳng a song song với mặt phẳng (P) và đường thẳng b vuông góc với a thì b vuông góc với<br /> mặt phẳng (P).<br /> C. Nếu đường thẳng a song song với đường thẳng b và b song song với mặt phẳng (P) thì a song song hoặc<br /> thuộc mặt phẳng (P).<br /> D. Một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau thuộc một mặt phẳng thì nó vuông góc với<br /> mặt phẳng đó.<br /> A.<br /> <br /> .<br /> <br /> D. 5 cos x + 3 sin x.<br /> <br /> Câu 7: Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị y = 2 x3 − 3 x 2 + 2 tại điểm có hoành độ x0 = 2 là:<br /> A. 12.<br /> B. 6.<br /> C. 14.<br /> D. 18.<br /> Câu 8: Đạo hàm cấp hai của hàm số f ( x)= 2 x 5 −<br /> A. 40x 3 −<br /> <br /> 4<br /> .<br /> x3<br /> <br /> B. 40x 3 +<br /> <br /> 4<br /> .<br /> x3<br /> <br /> 4<br /> + 5 bằng biểu thức nào sau đây?<br /> x<br /> 8<br /> 8<br /> C. 40x 3 − 3 .<br /> D. 40x 3 + 3 .<br /> x<br /> x<br /> <br /> Câu 9: Tìm đạo hàm của hàm số sau y = x 4 − 3 x 2 + 2 x − 1 .<br /> A. y ' = 4 x 3 − 6 x + 3<br /> <br /> B. y ' = 4 x 4 − 6 x + 2<br /> <br /> C. y ' = 4 x 3 − 3 x + 2<br /> <br /> D. y ' = 4 x 3 − 6 x + 2<br /> <br /> Câu 10: Cho hàm=<br /> số f ( x ) x3 –1000 x 2 + 0, 01 . Phương trình f ( x ) = 0 có nghiệm thuộc khoảng nào trong<br /> các khoảng sau đây?<br /> A. Chỉ I.<br /> <br /> I. ( −1;0 ) .<br /> B. Chỉ II.<br /> <br /> II. ( 0;1) .<br /> <br /> III. (1; 2 ) .<br /> C. Chỉ I và II.<br /> <br /> ) 2 x + 1 tại x0 = 1 là:<br /> Câu 11: Đạo hàm của hàm số f ( x=<br /> A. 2<br /> B. 3<br /> C. 4<br /> <br /> D. Chỉ III.<br /> D. 5<br /> Trang 1/3 - Mã đề thi 109<br /> <br />  biến:<br /> Câu 12: Cho hình bình hành ABCD. Phép tịnh tiến T<br /> DA<br /> <br /> A. C thành B<br /> <br /> B. A thành D<br /> <br /> C. C thành A<br /> x + 2x +1<br /> là:<br /> x →−1 2 x 3 + 2<br /> 1<br /> C. .<br /> 2<br /> <br /> Câu 13: Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau của lim<br /> A. +∞ .<br /> <br /> B. −∞ .<br /> <br /> D. B thành C<br /> <br /> 2<br /> <br /> D. 0 .<br /> <br /> Câu 14: Cho hàm số y = sin 2 x . Hãy chọn câu đúng<br /> A. 4 y − y′′ =<br /> 0.<br /> <br /> B. y 2 + ( y′ ) =<br /> 4.<br /> <br /> C. 4 y + y′′ =<br /> 0.<br /> <br /> 2<br /> <br /> D. y = y′ tan 2 x .<br /> <br /> <br /> <br />  . Hãy xác định góc giữa cặp vectơ SB<br /> Câu 15: Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC và <br /> ASB<br /> = BSC<br /> = CSA<br /> <br /> và AC ?<br /> B. 900<br /> C. 600<br /> D. 1200<br /> A. 450<br /> 2x2 −1<br /> bằng:<br /> 2<br /> Câu 16: x →∞ 3 − x<br /> 1<br /> 1<br /> A. .<br /> B. −2 .<br /> C. − .<br /> D. 2 .<br /> 3<br /> 3<br /> 3<br /> Câu 17: Cho hàm số g ( x=<br /> ) 9 x − x 2 . Đạo hàm của hàm số g ( x ) dương trong trường hợp nào?<br /> 2<br /> A. x < 3 .<br /> B. x < 6 .<br /> C. x > 3 .<br /> D. x < −3 .<br /> lim<br /> <br /> Câu 18: Cho hình chóp S.ABC có SA ⊥ (ABC) và AB ⊥ BC. Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) là góc<br /> nào sau đây?<br /> A. Góc SIA (I là trung điểm BC)<br /> B. Góc SCB<br /> C. Góc SBA<br /> D. Góc SCA<br /> <br /> <br /> 4x +1 −1<br /> khi x ≠ 0<br />  2<br /> liên tục tại x = 0<br /> Câu 19: Tìm a để các hàm số f ( x) =  ax + (2a + 1) x<br /> 3<br /> khi x = 0<br /> <br /> 1<br /> 1<br /> 1<br /> D. 1<br /> −<br /> A. 4<br /> B. 6<br /> C. 2<br /> Câu 20: Một hộp có 5 bi đen, 4 bi trắng. Chọn ngẫu nhiên 2 bi. Tính xác suất 2 bi được chọn có đủ hai màu?<br /> A.<br /> <br /> 2<br /> 9<br /> <br /> B.<br /> <br /> 5<br /> 324<br /> <br /> C.<br /> <br /> 1<br /> 18<br /> <br /> D.<br /> <br /> 5<br /> 9<br /> <br /> Câu 21: Tìm hệ số lớn nhất trong khai triển ( a + b ) biết tổng các hệ số bằng 4096.<br /> n<br /> <br /> A. 792<br /> <br /> B. 462<br /> <br /> C. 924<br /> <br /> D. 1716<br /> <br /> −1, d =<br /> 3 . Chọn đáp án đúng.<br /> Câu 22: Cho cấp số cộng ( un ) , biết u1 =<br /> B. u15 = 44.<br /> C. S5 = 25.<br /> D. u10 = 35.<br /> A. u13 = 34.<br /> Câu 23: Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng   . Giả sử a  b , b    . Khi đó:<br /> A. a   .<br /> B. a    hoặc a   . C. a cắt  .<br /> D. a   .<br /> Câu 24: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?<br /> A. Hai mặt phẳng không cắt nhau thì song song.<br /> B. Hai mặt phẳng cùng song song với một đường thẳng thì cắt nhau.<br /> C. Qua một điểm nằm ngoài một mặt phẳng cho trước có duy nhất một mặt phẳng song song với mặt phẳng<br /> đó.<br /> D. Qua một điểm nằm ngoài một mặt phẳng cho trước có vô số mặt phẳng song song với mặt phẳng đó.<br /> 1<br /> Câu 25: Giá trị của lim k (k ∈ *) bằng:<br /> n<br /> A. 4<br /> B. 0<br /> C. 2<br /> D. 5<br /> Trang 2/3 - Mã đề thi 109<br /> <br /> B. y= x − 2 .<br /> <br /> C. y= 3 − x .<br /> <br /> 4<br /> − x là :<br /> 3<br /> D. y = 1 − x .<br /> <br /> B. –1.<br /> <br /> C. 1.<br /> <br /> D. –∞.<br /> <br /> Câu 26: Phương trình tiếp tuyến của parabol y = x 2 + x + 3 song song với đường thẳng y=<br /> A. y= 2 − x .<br /> lim+<br /> <br /> Câu 27: x →1<br /> A. +∞.<br /> <br /> x2 − x + 1<br /> bằng:<br /> x2 −1<br /> 2<br /> + 5 là biểu thức nào sau đây?<br /> x<br /> <br /> <br /> 2<br /> <br /> 2 <br /> B.  10 x 4 + 2 + 5  dx . C.  10x + 2  dx .<br /> x<br /> x <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Câu 28: Vi phân của hàm số y= 2 x 5 −<br /> <br /> <br /> 2 <br /> <br /> 2 <br /> D.  10x 4 + 2  dx .<br /> A.  10x 4 − 2  dx .<br /> x <br /> x <br /> <br /> <br /> Câu 29: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?<br /> A. Hai mặt phẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng thứ ba thì vuông góc với nhau.<br /> B. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này sẽ vuông góc với mặt<br /> phẳng kia.<br /> C. Hai mặt phẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.<br /> D. Cả ba mệnh đề trên đều sai.<br /> Câu 30: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD, cạnh đáy và cạnh bên bằng a. Khoảng cách từ S đến (ABCD)<br /> bằng bao nhiêu?<br /> a<br /> a<br /> a<br /> A.<br /> B. a<br /> C.<br /> D.<br /> 2<br /> 2<br /> 3<br /> Câu 31: Phương trình lượng giác: 2cos x + 2 =<br /> 0 có nghiệm là:<br /> <br /> 7π<br /> <br /> =<br />  x 4 + k 2π<br /> A. <br />  x −7π + k 2π<br /> =<br /> <br /> 4<br /> <br /> π<br /> <br />  x = 4 + k 2π<br /> B. <br /> 3π<br /> =<br /> x<br /> + k 2π<br /> <br /> 4<br /> <br /> π<br /> <br />  x= 4 + k 2π<br /> C. <br />  x= −π + k 2π<br /> <br /> 4<br /> <br /> 3π<br /> <br /> x<br /> + k 2π<br /> =<br /> 4<br /> D. <br />  x −3π + k 2π<br /> =<br /> <br /> 4<br /> <br /> C. 9<br /> <br /> D. +∞<br /> <br /> Câu 32: Giới hạn hàm số lim ( x3 + 1) có kết quả là:<br /> x→2<br /> <br /> A. −∞<br /> <br /> B. 1<br /> <br /> II. Phần luận (2,0 điểm):<br /> Bài 1: ( 0,5 điểm): Tính giới hạn: lim<br /> x →0<br /> <br /> x+4 −2<br /> 2x<br /> .<br /> <br /> Bài 2: ( 0,5 điểm):<br /> Cho hàm số y =x 3 + 3 x 2 + 1 có đồ thị là (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ x =2.<br /> Bài 3: ( 1,0 điểm):<br /> Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông có cạnh bằng a 2; SA ⊥ ( ABCD ) và SA= 2a<br /> a.Chứng minh BD ⊥ ( SAC ) .<br /> b. Xác định và tính góc giữa cạnh bên SC và mặt phẳng (ABCD).<br /> -----------------------------------------------<br /> <br /> ----------- HẾT ----------<br /> <br /> Trang 3/3 - Mã đề thi 109<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TOÁN 11<br /> Năm học 2017 – 2018<br /> <br /> B. ĐÁP ÁN<br /> I. PHẦN TRẮC NGHIỆM<br /> ĐỀ 109<br /> 1<br /> A<br /> 9<br /> D<br /> 17<br /> A<br /> 25<br /> B<br /> <br /> 2<br /> B<br /> 10<br /> C<br /> 18<br /> C<br /> 26<br /> A<br /> <br /> 3<br /> D<br /> 11<br /> A<br /> 19<br /> B<br /> 27<br /> A<br /> <br /> 4<br /> B<br /> 12<br /> A<br /> 20<br /> D<br /> 28<br /> D<br /> <br /> 5<br /> D<br /> 13<br /> D<br /> 21<br /> C<br /> 29<br /> D<br /> ĐỀ 271<br /> <br /> 6<br /> B<br /> 14<br /> C<br /> 22<br /> C<br /> 30<br /> A<br /> <br /> 7<br /> A<br /> 15<br /> B<br /> 23<br /> B<br /> 31<br /> D<br /> <br /> 8<br /> C<br /> 16<br /> B<br /> 24<br /> C<br /> 32<br /> C<br /> <br /> 1<br /> B<br /> 9<br /> C<br /> 17<br /> B<br /> 25<br /> A<br /> <br /> 2<br /> A<br /> 10<br /> B<br /> 18<br /> B<br /> 26<br /> D<br /> <br /> 3<br /> A<br /> 11<br /> D<br /> 19<br /> C<br /> 27<br /> D<br /> <br /> 4<br /> B<br /> 12<br /> D<br /> 20<br /> C<br /> 28<br /> C<br /> <br /> 5<br /> C<br /> 13<br /> B<br /> 21<br /> C<br /> 29<br /> A<br /> ĐỀ 312<br /> <br /> 6<br /> A<br /> 14<br /> C<br /> 22<br /> C<br /> 30<br /> A<br /> <br /> 7<br /> B<br /> 15<br /> B<br /> 23<br /> D<br /> 31<br /> D<br /> <br /> 8<br /> D<br /> 16<br /> A<br /> 24<br /> D<br /> 32<br /> A<br /> <br /> 1<br /> C<br /> 9<br /> A<br /> 17<br /> C<br /> 25<br /> A<br /> <br /> 2<br /> C<br /> 10<br /> A<br /> 18<br /> B<br /> 26<br /> D<br /> <br /> 3<br /> B<br /> 11<br /> A<br /> 19<br /> A<br /> 27<br /> C<br /> <br /> 4<br /> A<br /> 12<br /> B<br /> 20<br /> D<br /> 28<br /> D<br /> <br /> 5<br /> C<br /> 13<br /> B<br /> 21<br /> B<br /> 29<br /> A<br /> ĐỀ 435<br /> <br /> 6<br /> C<br /> 14<br /> D<br /> 22<br /> D<br /> 30<br /> C<br /> <br /> 7<br /> B<br /> 15<br /> D<br /> 23<br /> D<br /> 31<br /> C<br /> <br /> 8<br /> D<br /> 16<br /> A<br /> 24<br /> B<br /> 32<br /> B<br /> <br /> 1<br /> D<br /> 9<br /> A<br /> 17<br /> C<br /> 25<br /> B<br /> <br /> 2<br /> C<br /> 10<br /> A<br /> 18<br /> A<br /> 26<br /> D<br /> <br /> 3<br /> C<br /> 11<br /> B<br /> 19<br /> A<br /> 27<br /> D<br /> <br /> 4<br /> C<br /> 12<br /> B<br /> 20<br /> C<br /> 28<br /> B<br /> <br /> 6<br /> B<br /> 14<br /> D<br /> 22<br /> A<br /> 30<br /> B<br /> <br /> 7<br /> C<br /> 15<br /> C<br /> 23<br /> D<br /> 31<br /> C<br /> <br /> 8<br /> A<br /> 16<br /> D<br /> 24<br /> A<br /> 32<br /> D<br /> <br /> 5<br /> D<br /> 13<br /> B<br /> 21<br /> B<br /> 29<br /> A<br /> <br /> ĐỀ 546<br /> 1<br /> B<br /> 9<br /> A<br /> 17<br /> C<br /> 25<br /> C<br /> <br /> 2<br /> D<br /> 10<br /> D<br /> 18<br /> A<br /> 26<br /> C<br /> <br /> 3<br /> D<br /> 11<br /> D<br /> 19<br /> D<br /> 27<br /> B<br /> <br /> 4<br /> C<br /> 12<br /> A<br /> 20<br /> D<br /> 28<br /> A<br /> <br /> 5<br /> C<br /> 13<br /> C<br /> 21<br /> B<br /> 29<br /> B<br /> <br /> 6<br /> B<br /> 14<br /> C<br /> 22<br /> D<br /> 30<br /> D<br /> <br /> 7<br /> A<br /> 15<br /> A<br /> 23<br /> B<br /> 31<br /> B<br /> <br /> 8<br /> A<br /> 16<br /> C<br /> 24<br /> B<br /> 32<br /> A<br /> <br /> 6<br /> C<br /> 14<br /> A<br /> 22<br /> B<br /> 30<br /> B<br /> <br /> 7<br /> C<br /> 15<br /> D<br /> 23<br /> B<br /> 31<br /> A<br /> <br /> 8<br /> D<br /> 16<br /> A<br /> 24<br /> C<br /> 32<br /> D<br /> <br /> 6<br /> C<br /> 14<br /> C<br /> 22<br /> B<br /> 30<br /> B<br /> <br /> 7<br /> A<br /> 15<br /> B<br /> 23<br /> D<br /> 31<br /> B<br /> <br /> 8<br /> D<br /> 16<br /> D<br /> 24<br /> B<br /> 32<br /> A<br /> <br /> 6<br /> C<br /> 14<br /> D<br /> 22<br /> D<br /> 30<br /> B<br /> <br /> 7<br /> C<br /> 15<br /> C<br /> 23<br /> A<br /> 31<br /> D<br /> <br /> 8<br /> A<br /> 16<br /> B<br /> 24<br /> D<br /> 32<br /> D<br /> <br /> ĐỀ 698<br /> 1<br /> D<br /> 9<br /> B<br /> 17<br /> D<br /> 25<br /> B<br /> <br /> 2<br /> A<br /> 10<br /> D<br /> 18<br /> C<br /> 26<br /> A<br /> <br /> 3<br /> B<br /> 11<br /> A<br /> 19<br /> C<br /> 27<br /> A<br /> <br /> 4<br /> C<br /> 12<br /> C<br /> 20<br /> C<br /> 28<br /> B<br /> <br /> 5<br /> B<br /> 13<br /> D<br /> 21<br /> A<br /> 29<br /> D<br /> ĐỀ 764<br /> <br /> 1<br /> A<br /> 9<br /> A<br /> 17<br /> B<br /> 25<br /> D<br /> <br /> 2<br /> D<br /> 10<br /> C<br /> 18<br /> D<br /> 26<br /> C<br /> <br /> 3<br /> A<br /> 11<br /> D<br /> 19<br /> C<br /> 27<br /> B<br /> <br /> 4<br /> C<br /> 12<br /> A<br /> 20<br /> D<br /> 28<br /> C<br /> <br /> 5<br /> C<br /> 13<br /> A<br /> 21<br /> A<br /> 29<br /> B<br /> ĐỀ 850<br /> <br /> 1<br /> A<br /> 9<br /> A<br /> 17<br /> C<br /> 25<br /> A<br /> <br /> 2<br /> C<br /> 10<br /> A<br /> 18<br /> C<br /> 26<br /> A<br /> <br /> 3<br /> B<br /> 11<br /> D<br /> 19<br /> C<br /> 27<br /> D<br /> <br /> 4<br /> B<br /> 12<br /> D<br /> 20<br /> B<br /> 28<br /> B<br /> <br /> 5<br /> A<br /> 13<br /> B<br /> 21<br /> B<br /> 29<br /> C<br /> <br />

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ