Đề thi học kì 2 môn Tin học 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THSC TT Nghệ An

Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      15      0
Mã tài liệu 7r0cuq Danh mục Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra Ngày đăng 6/1/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 4 Dung lượng 0.21 M Lần tải 0 Lần xem 15
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Để đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới, các bạn học sinh có thể sử dụng tài liệu Đề thi học kì 2 môn Tin học 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THSC TT Nghệ An sau đây làm tư liệu tham khảo nhằm rèn luyện và nâng cao kĩ năng giải đề thi, nâng cao kiến thức cho bản thân.

MA TRẬN VÀ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2017-2018<br /> MÔN TIN HỌC LỚP 8 – TIẾT 70<br /> <br /> I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA VÀ BẢNG MÔ TẢ<br /> Chủ đề<br /> <br /> Chủ đề 1<br /> Lệnh trong<br /> pascal<br /> <br /> Mức độ<br /> Nhận biết<br /> <br /> Thông hiểu<br /> <br /> Vận dụng cao<br /> <br /> Biết chức năng của<br /> các lệnh<br /> Số điểm: 3 điểm<br /> <br /> Chủ đề 3<br /> Thực hiện<br /> các thao<br /> tác với dl<br /> kiểu mảng<br /> <br /> Số điểm:<br /> 3<br /> <br /> Vận dụng được kiến<br /> thức đã học vào bài<br /> tập thự tế<br /> Số điểm: 3 điểm<br /> <br /> 3<br /> 30%<br /> <br /> Tổng<br /> điểm<br /> <br /> Số điểm:<br /> 3 điểm<br /> <br /> Hiểu về hoạt<br /> động của vòng<br /> lặp<br /> Số điểm: 3<br /> điểm<br /> <br /> Chủ đề 2<br /> Vòng lặp<br /> <br /> Tổng số<br /> câu<br /> Tổng số<br /> điểm<br /> Tỉ lệ<br /> <br /> Vận dụng<br /> <br /> 3<br /> 30%<br /> <br /> 3<br /> 30%<br /> <br /> Vận dụng kiến<br /> thức đã học để<br /> tìm ra giá trị và<br /> vị trí thỏa mãn<br /> điều kiện của bài<br /> toán<br /> Số điểm: 1điểm<br /> <br /> 1<br /> 10%<br /> <br /> Số điểm:<br /> 4<br /> <br /> 10<br /> 100%<br /> <br /> TRƯỜNG THCS TT NGHỆ AN<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2017 -2018<br /> <br /> Họ và tên: ……………………..<br /> <br /> Môn: Tin học 8<br /> Thứ ngày tháng 5 năm 2018<br /> <br /> Lớp 8A<br /> Điểm<br /> <br /> Nhận xét<br /> <br /> Đề 1:<br /> Câu 1: ( 3 điểm) Hãy nêu ý nghĩa của các câu lệnh sau:<br /> a)Writeln(‘25+5’); b) Writeln(25+5); c) Readln(a); d) Writeln(‘a’); e) Clrscr; d) Var a,i: Integer;<br /> <br /> Câu 2: (3 điểm) Hãy cho biết dữ liệu được in ra trên màn hình khi thực hiện đoạn chương trình<br /> sau: A[1]:=12; A[2]:=4; A[3]:=15; A[4]:= 8; T:=12;<br /> For j:= 1 to 4 do Write (j:3);<br /> Writeln(‘A[1] + A[2] = ‘,A[1]+B[2] );<br /> For i:= 1 to 3 do Writeln(‘i’);<br /> IF T > 2 Then Writeln(T) else Writeln(T+2);<br /> While i>1 do<br /> Begin<br /> Write (‘*’);<br /> i:=i-1;<br /> End.<br /> Writeln (i+3);<br /> Câu 3: (4 điểm) Hãy viết chương trình thực hiện các công việc sau:<br /> a) Nhập vào điểm văn của lớp 8A1 ( Sỉ số của lớp là 40 HS. Các chỉ số của các phần tử trong<br /> mảng được ngầm định là tên học sinh) .<br /> b) In các điểm đã nhập ra màn hình<br /> c) In ra những học sinh đạt điểm < 5 ( dòng thứ nhất in vị trí , dòng thữ 2 in điểm của hs)<br /> d) Tính tung bình điểm môn văn của 10 học sinh cuối cùng trong lớp<br /> BÀI LÀM<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> <br /> TRƯỜNG THCS<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2017 -2018<br /> <br /> Họ và tên: ……………………..<br /> <br /> Môn: Tin học 8<br /> Thứ ngày tháng 5 năm 2018<br /> <br /> Lớp 8A<br /> Điểm<br /> <br /> Nhận xét<br /> <br /> Đề 2:<br /> Câu 1: ( 3 điểm) Hãy nêu ý nghĩa của các câu lệnh sau:<br /> a)Writeln(‘25+5= ‘); b) Writeln(25+6); c) Readln(b); d) Writeln(‘b’); e) Clrscr; d) Var j,i: Integer;<br /> <br /> Câu 2: (3 điểm) Hãy cho biết dữ liệu được in ra trên màn hình khi thực hiện đoạn chương trình<br /> sau: A[1]:=12; A[2]:=4; A[3]:=15; A[4]:= 8; T:= 2;<br /> For j:= 1 to 4 do Write (j:3);<br /> Writeln(‘A[1] + A[2] = ‘,A[1]+B[2] );<br /> For i:= 1 to 3 do Writeln(‘i’);<br /> IF T > 2 Then Writeln(T-2) else Writeln(T+2);<br /> While i>1 do<br /> Begin<br /> Write (‘*’);<br /> i:=i-1;<br /> End.<br /> Writeln (i+3);<br /> Câu 3: (4 điểm) Hãy viết chương trình thực hiện các công việc sau:<br /> a) Nhập vào điểm Toán của lớp 8A1 ( Sỉ số của lớp là 30 HS. Các chỉ số của các phần tử trong<br /> mảng được ngầm định là tên học sinh) .<br /> b) In các điểm đã nhập ra màn hình<br /> c) In ra những học sinh đạt điểm >=8 ( dòng thứ nhất in vị trí , dòng thữ 2 in điểm của hs)<br /> d) Tính tung bình điểm môn văn của 10 học sinh đầu tiên trong lớp<br /> BÀI LÀM<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> <br /> TRƯỜNG THCS TT NGHỆ AN<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2017 -2018<br /> <br /> Họ và tên: ……………………..<br /> <br /> Môn: Tin học 8<br /> Thứ ngày tháng 5 năm 2018<br /> <br /> Lớp 8A<br /> Điểm<br /> <br /> Nhận xét<br /> <br /> Đê 3:<br /> Câu 1: ( 3 điểm) Hãy nêu ý nghĩa của các câu lệnh sau:<br /> a) Writeln(‘25+5’); b) Writeln(25+5); c) Readln(a);<br /> d) Writeln(‘a’); e) Clrscr; d) Var a,i: Integer;<br /> Câu 2: (3 điểm) Hãy trả lời các câu hỏi sau:<br /> a) Nêu hoạt động của vòng lặp While .. do<br /> b) Hãy cho biết dữ liệu được in ra trên màn hình khi thực hiện đoạn chương trình sau:<br /> A[1]:= 2; B[2]:=4; A[2]:=5; A[3]:= 8; T:= 2;<br /> For i:= 1 to 3 do T:= T+A[i];<br /> Writeln(‘T= ‘,T:3);<br /> Writeln(‘A[1] + B[2] = ‘,A[1]+B[2] );<br /> For i:= 1 to 3 do Writeln(‘i’);<br /> While i>1 do<br /> Begin<br /> Write (‘o’);<br /> I:=i-1;<br /> End.<br /> Câu 3: (4 điểm) Hãy viết chương trình thực hiện các công việc sau:<br /> a) Nhập vào điểm văn của lớp 8A1 ( Sỉ số của lớp là 40 HS. Các chỉ số của các phần tử trong<br /> mảng được ngầm định là tên học sinh) .<br /> b) In các điểm đã nhập ra màn hình<br /> c) In ra những học sinh đạt điểm < 5 ( dòng thứ nhất in vị trí , dòng thữ 2 in điểm của hs)<br /> d) Tính tung bình điểm môn văn của lớp<br /> BÀI LÀM<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Đề thi học kì 2 môn Tin học 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THSC TT Nghệ An

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
7r0cuq
Danh mục
Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra
Thể loại
Đề thi học kì 2 Tin học 8, Đề thi môn Tin học lớp 8, Đề kiểm tra HK2 Tin học 8, Kiểm tra Tin học 8 HK2, Đề thi HK2 môn Tin học, Ôn tập Tin học 8, Ôn thi Tin học 8
Ngày đăng
6/1/2019
Loại file
PDF
Số trang
4
Dung lượng
0.21 M
Lần xem
15
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

De-thi-hoc-ki-2-mon-Tin-hoc-8-nam-2017-2018-co-dap-an-Truong-THSC-TT-Nghe-An.PDF[0.21 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT