Đề thi học kì 2 môn Tin học 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THSC Đào Dương

Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      18      0
Mã tài liệu 4r0cuq Danh mục Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra Ngày đăng 6/1/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 6 Dung lượng 0.27 M Lần tải 0 Lần xem 18
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Việc ôn thi sẽ trở nên dễ dàng hơn khi các em có trong tay Đề thi học kì 2 môn Tin học 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THSC Đào Dương. Tham gia giải đề thi để rút ra kinh nghiệm học tập tốt nhất cho bản thân các em nhé! Chúc các em thi tốt!

TRƯỜNG THCS ĐÀO DƯƠNG<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II<br /> MÔN: TIN HỌC 8<br /> NĂM HỌC: 2017-2018<br /> ĐỀ SỐ 1:<br /> <br /> I. Trắc nghiệm: (3.5 điểm)<br /> Câu 1: Các câu lệnh Pascal sau đúng hay sai? Hãy chỉ ra chỗ sai nếu có.<br /> A. For i:=1 to 10; do x:= x+1;<br /> B. For i:=10 to 1 do x:= x+1;<br /> C. For i:=1 to 10 do x:= x+1;<br /> D. For i:=1 to 10 for j:=1 to 10 do x:= x+1;<br /> E. For i:=1 to 10 do for j:=1 to 10 do x:= x+1;<br /> Câu 2: Trong câu lệnh lặp<br /> For i:=1 to 10 do begin ... end;<br /> Câu lệnh được thực hiện bao nhiêu vòng lặp?<br /> A. 1<br /> C. 10<br /> B. 2;<br /> D. Không lần nào<br /> Câu 3: Dưới đây là một đoạn chương trình của Pascal:<br /> For i:= 0 to 10 do<br /> Begin<br /> ..................<br /> End;<br /> Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, giá trị của i là:<br /> A. 0<br /> C. 11<br /> B. 10<br /> D. Không xác định<br /> Câu 4: Cho một đoạn chương trình của Pascal như sau:<br /> j:= 0;<br /> for i:=0 to 5 do j:= j+2;<br /> Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, giá trị của biến j là:<br /> A. 2<br /> C. 10<br /> B. 7<br /> D. 12<br /> Câu 5: Trong lệnh lặp For ... to ... do của Pascal, trong mỗi vòng lặp giá trị của biến đếm thay đổi như<br /> thế nào?<br /> A. + 1<br /> C. Một giá trị bất kì<br /> B. +1 hoặc -1<br /> D. Một giá trị khác 0.<br /> Câu 6: Các lệnh khai báo biến mảng sau đây của Pascal đúng hay sai? Chỉ ra chỗ sai nếu có?<br /> a) A: Array[1 . . . 100] of integer;<br /> b) B: Array[1 . . n] of real;<br /> c) C: Array[1 : 100] of integer;<br /> d) D: Array[100 . . 1] of real;<br /> e) E: Array[1 . .10] of byte;<br /> II. Tự luận:(6.5 điểm)<br /> Câu 1:(1đ) Em hiểu thế nào là câu lệnh lặp?<br /> Câu 2:(2đ) Viết câu lệnh lặp với số lần biết trước của Pascal và nêu rõ hoạt động của lệnh?<br /> Câu 3:(3,5đ) Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình Pascal thực hiện công việc sau:<br /> Nhập vào từ bàn phím các phần tử của một dãy số nguyên; in ra màn hình giá trị lớn nhất của<br /> dãy số.<br /> <br /> ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM<br /> A. Trắc nghiệm: (3.5 điểm)<br /> Mỗi ý trả lời đúng được 0,25 điểm<br /> Câu 1: (1,25đ)<br /> A. Sai, thừa dấu chấm phẩy đầu tiên<br /> B. Sai, giá trị đầu phải nhỏ hơn giá trị cuối.<br /> C. Đúng<br /> D. Sai, thiếu từ khóa do trong lệnh For ... do thứ nhất<br /> E. Đúng<br /> Câu<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> Đáp án<br /> C<br /> B<br /> D<br /> A<br /> Câu 6: (1,25đ)<br /> A. Sai, cần thay ba dấu chấm bằng hai dấu chấm.<br /> B. Sai, các chỉ số phải là các giá trị cụ thể. Tuy nhiên nếu n là một hằng đã được khai báo thì câu<br /> lệnh này hợp lệ.<br /> C. Sai, cần thay dâu hai chấm bằng hai dấu chấm.<br /> D. Sai, chỉ số đầu không được lớn hơn chỉ số cuối<br /> E. Đúng<br /> B. Tự luận: (6.5đ)<br /> Câu 1: (1 đ)<br /> HS nêu được:<br /> Câu lệnh lặp là câu lệnh được viết một lần nhưng lại được điều khiển để thực hiện lặp một số<br /> hữu hạn lần.<br /> Câu 2: (2đ)<br /> HS nêu được:<br /> *)Cấu trúc lệnh:<br /> For to do ;<br /> Trong đó: for, to, do là các từ khóa, biến đếm là biến kiểu nguyên, giá trị đầu, giá trị cuối là các<br /> giá trị nguyên .<br /> *) Hoạt động:<br /> - Khi thực hiện, ban đầu biến đếm sẽ nhận là giá trị đầu, sau mỗi vòng lặp, biến đếm tự động<br /> tăng thêm 1 đơn vị cho đến khi bằng giá trị cuối.<br /> - Câu lệnh lặp sẽ thực hiện câu lệnh nhiều lần mỗi lần là một vòng lặp. Số vòng lặp của câu lệnh<br /> được tình bằng: Số vòng lặp = giá trị cuối - giá trị đầu + 1.<br /> Câu 3: (3,5đ)<br /> Program Max;<br /> Uses crt;<br /> Var<br /> i, n,Max : integer;<br /> A: Array[1..50] of integer;<br /> Begin<br /> Clrscr;<br /> Write('Nhap so phan tu cua day so nguyen N='); Readln(N);<br /> Write('Nhap cac phan tu cua day so:');<br /> For i:=1 to N do Begin<br /> Write('A[',i,’]=’);<br /> Readln(A[i]);<br /> End;<br /> Max:=A[1];<br /> For i:=2 to N do If Max < A[i] then Max:=A[i];<br /> Writeln('Gia tri lon nhat cua day so la Max = ', Max);<br /> Readln<br /> End.<br /> <br /> TRƯỜNG THCS ĐÀO DƯƠNG<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II<br /> MÔN: TIN HỌC 8<br /> NĂM HỌC: 2017-2018<br /> ĐỀ SỐ 2:<br /> <br /> I. Trắc nghiệm: (3.5 điểm)<br /> Câu 1: Các câu lệnh Pascal sau đúng hay sai? Hãy chỉ ra chỗ sai nếu có.<br /> A. For i:=1 to 10; do x:= x+1;<br /> B. For i:=10 to 1 do x:= x+1;<br /> C. For i:=1 to 10 do x:= x+1;<br /> D. For i:=1 to 10 for j:=1 to 10 do x:= x+1;<br /> E. For i:=1 to 10 do for j:=1 to 10 do x:= x+1;<br /> Câu 2: Trong câu lệnh lặp<br /> For i:=1 to 10 do begin ... end;<br /> Câu lệnh được thực hiện bao nhiêu vòng lặp?<br /> A. 1<br /> C. 10<br /> B. 2;<br /> D. Không lần nào<br /> Câu 3: Dưới đây là một đoạn chương trình của Pascal:<br /> J:=0;<br /> For i:= 0 to 5 do<br /> Begin<br /> ..................<br /> End;<br /> Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, giá trị của i là:<br /> A. 0<br /> C. 11<br /> B. 10<br /> D. Không xác định<br /> Câu 4: Cho một đoạn chương trình của Pascal như sau:<br /> j:= 0;<br /> for i:=0 to 5 do j:= j+2;<br /> Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, giá trị của biến j là:<br /> A. 2<br /> C. 10<br /> B. 7<br /> D. 12<br /> Câu 5: Trong lệnh lặp For ... to ... do của Pascal, trong mỗi vòng lặp giá trị của biến đếm thay đổi như<br /> thế nào?<br /> A. + 1<br /> C. Một giá trị bất kì<br /> B. +1 hoặc -1<br /> D. Một giá trị khác 0.<br /> Câu 6: Các lệnh khai báo biến mảng sau đây của Pascal đúng hay sai? Chỉ ra chỗ sai nếu có?<br /> a) A: Array[1 . . . 100] of integer;<br /> b) B: Array[1 . . n] of real;<br /> c) C: Array[1 : 100] of integer;<br /> d) D: Array[100 . . 1] of real;<br /> e) E: Array[1 . .10] of byte;<br /> II. Tự luận:(6.5 điểm)<br /> Câu 1:(1đ) Em hiểu thế nào là câu lệnh lặp?<br /> Câu 2:(2đ) Viết câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước của Pascal và nêu rõ hoạt động của lệnh?<br /> Câu 3:(3,5đ) Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình Pascal thực hiện công việc sau:<br /> Nhập vào từ bàn phím các phần tử của một dãy số nguyên; in ra màn hình giá trị nhỏ nhất của<br /> dãy số đó.<br /> <br /> ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM<br /> A. Trắc nghiệm: (3.5 điểm)<br /> Mỗi ý trả lời đúng được 0,25 điểm<br /> Câu 1: (1,25đ)<br /> A. Sai, thừa dấu chấm phẩy đầu tiên<br /> B. Sai, giá trị đầu phải nhỏ hơn giá trị cuối.<br /> C. Đúng<br /> D. Sai, thiếu từ khóa do trong lệnh For ... do thứ nhất<br /> E. Đúng<br /> Câu<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> Đáp án<br /> C<br /> B<br /> D<br /> A<br /> Câu 6: (1,25đ)<br /> A. Sai, cần thay ba dấu chấm bằng hai dấu chấm.<br /> B. Sai, các chỉ số phải là các giá trị cụ thể. Tuy nhiên nếu n là một hằng đã được khai báo thì câu<br /> lệnh này hợp lệ.<br /> C. Sai, cần thay dâu hai chấm bằng hai dấu chấm.<br /> D. Sai, chỉ số đầu không được lớn hơn chỉ số cuối<br /> E. Đúng<br /> B. Tự luận: (6.5đ)<br /> Câu 1: (1 đ)<br /> HS nêu được:<br /> Câu lệnh lặp là câu lệnh được viết một lần nhưng lại được điều khiển để thực hiện lặp một số<br /> hữu hạn lần.<br /> Câu 2: (2đ)<br /> HS nêu được:<br /> *)Cấu trúc lệnh:<br /> While do ;<br /> Trong đó: while, do là các từ khóa, điều kiện thường là phép so sánh; câu lệnh có thể là câu lệnh<br /> đơn hay câu lệnh ghép<br /> *) Hoạt động:<br /> - Bước 1: Kiểm tra điều kiện<br /> - Bước 2: Nếu điều kiện sai, câu lệnh sẽ bị bỏ qua và việc thực hiện lệnh lặp kết thúc. Nếu điều<br /> kiện đúng, thực hiện câu lệnh và quay lại bước 1.<br /> Câu 3: (3,5đ)<br /> Program Min;<br /> Uses crt;<br /> Var i, n,Min : integer;<br /> A: Array[1..50] of integer;<br /> Begin<br /> Clrscr;<br /> Write('Nhap so phan tu cua day so nguyen,N='); Readln(N);<br /> Write('Nhap cac phan tu cua day so:');<br /> For i:=1 to N do Begin<br /> Write('A[',i,']=');<br /> Readln(A[i]);<br /> End;<br /> Min:=A[1];<br /> For i:=2 to N do If Min > A[i] then Min:=A[i];<br /> Writeln('Gia tri nho nhat cua day so la Min = ', Min);<br /> Readln<br /> End.<br /> <br /> TRƯỜNG THCS ĐÀO DƯƠNG<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II<br /> MÔN: TIN HỌC 8<br /> NĂM HỌC: 2017-2018<br /> ĐỀ SỐ 3:<br /> <br /> I. Trắc nghiệm: (3 điểm)<br /> Câu 1: Hãy chọn câu lệnh đúng?<br /> A. For i:=1 to 20; do x:= x+1;<br /> B. For i:=20 to 1 do x:= x+1;<br /> C. For i:=1 to 20 do x:= x+1;<br /> D. For i:=1 to 20 do x:= x+1;<br /> Câu 2: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, để đổi giá trị hai phần tử của mảng một chiều A tại vị trí i, j.<br /> Hãy chọn câu lệnh đúng trong các câu lệnh sau:<br /> a) A[i]:=tg;<br /> c) tg:= A[i];<br /> A[i]:=A[j];<br /> A[j]:=A[i];<br /> A[j]:=tg;<br /> A[j]:=tg;<br /> b) tg:= A[i];<br /> d) tg:= A[i];<br /> A[i]:=A[j];<br /> A[i]:=A[j];<br /> A[j]:=tg;<br /> tg:= A[j];<br /> Câu 3: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau cho kết quả trên màn hình là gì với i là<br /> biến số nguyên?<br /> for i:=1 to 100 do<br /> If i mod 9=0 then write(i,’ ’);<br /> A. 1 2 3 4 5 6 7 ... 100<br /> B. 47592264388540087<br /> C. 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99<br /> D. 9 9 9 9 9 9 9 9 9<br /> Câu 4: Cho một đoạn chương trình của Pascal như sau:<br /> j:= 0;<br /> for i:=0 to 5 do j:= j+2;<br /> Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, giá trị của biến j là:<br /> A. 2<br /> B. 7<br /> C. 10<br /> D. 12<br /> Câu 5: Trong lệnh lặp For ... to ... do của Pascal, trong mỗi vòng lặp giá trị của biến đếm thay đổi như<br /> thế nào?<br /> A. + 1<br /> C. Một giá trị bất kì<br /> B. +1 hoặc -1<br /> D. Một giá trị khác 0.<br /> Câu 6: Cho đoạn chương trình sau:<br /> So:=1;<br /> While so

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Đề thi học kì 2 môn Tin học 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THSC Đào Dương

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
4r0cuq
Danh mục
Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra
Thể loại
Đề thi học kì 2 Tin học 8, Đề thi môn Tin học lớp 8, Đề kiểm tra HK2 Tin học 8, Kiểm tra Tin học 8 HK2, Đề thi HK2 môn Tin học, Ôn tập Tin học 8, Ôn thi Tin học 8
Ngày đăng
6/1/2019
Loại file
PDF
Số trang
6
Dung lượng
0.27 M
Lần xem
18
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

De-thi-hoc-ki-2-mon-Tin-hoc-8-nam-2017-2018-co-dap-an-Truong-THSC-Dao-Duong.PDF[0.27 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT