Xem mẫu

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II<br /> MÔN TIN HỌC - LỚP 8 – Năm học 2017 - 2018<br /> (Lí thuyết)<br /> MA TRẬN ĐỀ<br /> Mức độ:<br /> Chủ đề:<br /> <br /> Nhận biết<br /> TN<br /> <br /> TL<br /> <br /> Thông hiểu<br /> TN<br /> <br /> TL<br /> <br /> A2,A3<br /> <br /> A5,A12<br /> <br /> 1<br /> A1,A4<br /> <br /> 1<br /> A10,A11<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> Vận dụng<br /> TN<br /> <br /> Tổng<br /> <br /> TL<br /> B1<br /> <br /> 5 câu<br /> <br /> Bài 7: Câu lệnh lặp<br /> Bài 8: Lặp với số<br /> lần chưa biết trước.<br /> Bài 9: Làm việc với<br /> dãy số.<br /> <br /> A7<br /> <br /> Phần mềm học tập<br /> <br /> A6<br /> <br /> B2<br /> <br /> 5 câu<br /> 4 điểm<br /> <br /> 2<br /> <br /> A9<br /> 0,5<br /> <br /> 4 điểm<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2 câu<br /> 1 điểm<br /> <br /> 0,5<br /> A8<br /> <br /> 0,5<br /> 6 câu<br /> <br /> 2 câu<br /> 1 điểm<br /> 14 câu<br /> <br /> 0,5<br /> 6 câu<br /> <br /> 2 câu<br /> <br /> Tổng<br /> 3 điểm<br /> <br /> 3 điểm<br /> <br /> 4 điểm<br /> <br /> 10 điểm<br /> <br /> TRƯỜNG THCS BẢO NINH<br /> ĐỀ CHÍNH THỨC<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2017 - 2018<br /> MÔN: TIN – KHỐI 8 (Đề lí thuyết)<br /> Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)<br /> <br /> A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) Khoanh tròn vào đáp án đúng:<br /> Câu 1: Câu lệnh viết đúng cú pháp là:<br /> A. While to ;<br /> B. While do ;<br /> C. While to do;<br /> D. While ; do ;<br /> Câu 2: Cú pháp của câu lệnh lặp for … do … là ?<br /> A. If (điều kiện) then (câu lệnh); B. Var n, i:interger;<br /> C. Phải kết hợp cả a, b và c.<br /> D. For := to do ;<br /> Câu 3: Hoạt động nào sau đây có thể tính toán được số lần làm việc:<br /> A. Múc từng gáo nước đến đầy bể<br /> B. Đi lên tầng, đến tầng 10 thì dừng<br /> C. Học cho tới khi thuộc bài<br /> D. Nhặt từng cọng rau cho tới khi xong<br /> Câu 4: Vòng lặp while .. do là vòng lặp:<br /> A. Biết trước số lần lặp<br /> B. Biết trước số lần lặp nhưng giới hạn là =10<br /> Câu 5: Trong ngôn ngữ Pascal, đoạn chương trình sau đưa ra màn hình kết quả gì?<br /> For i:=1 to 10 do write (i,’ ‘);<br /> A. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br /> B. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br /> C. Đưa ra 10 dấu cách<br /> D. Không đưa ra kết quả gì<br /> Câu 6: Phần mềm giúp em học vẽ hình học là?<br /> A. Sun Times<br /> B. Yenka<br /> C. Finger Break Out<br /> D. Geogebra<br /> Câu 7: Khai báo biến mảng nào đúng:<br /> A. Var Y: Array[6..20] of Integer; B. Var Y: Array[10.5..25.5] of Real;<br /> C. Var Y: Array[10,50] of Integer; D. Var Y: Array[30..15] of Real;<br /> Câu 8: Để vẽ đường trung trực của đoạn thẳng em phải dùng công cụ nào sau đây?<br /> A.<br /> B.<br /> C.<br /> D.<br /> E.<br /> Câu 9: Để nhập một giá trị vào phần tử a[3] của mảng a thì ta viết là:<br /> A. Readln(a)<br /> B. Readln(a[3]) C. Readln(a[i])<br /> D. Readln(a(3))<br /> Câu 10: Đoạn lệnh sau đây sẽ cho kết quả gì?<br /> so:=1;<br /> While so < 10 do writeln(so);<br /> so:=so + 1;<br /> A. In ra vô hạn các số 1, mỗi số trên một dòng;<br /> B. Không phương án nào đúng<br /> C. In ra các số từ 1 đến 9;<br /> D. In ra các số từ 1 đến 10;<br /> Câu 11: Câu lệnh nào sau đây lặp vô hạn lần<br /> A. s:=5; i:=0;<br /> C. s:=5; i:=1;<br /> While i