Đề thi học kì 2 môn Tin học 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Phổ Thạnh

Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      17      0
Mã tài liệu 2r0cuq Danh mục Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra Ngày đăng 6/1/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 5 Dung lượng 0.61 M Lần tải 0 Lần xem 17
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Thông qua việc giải trực tiếp trên Đề thi học kì 2 môn Tin học 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Phổ Thạnh các em sẽ nắm vững nội dung bài học, rèn luyện kỹ năng giải đề, hãy tham khảo và ôn thi thật tốt nhé!

PHÒNG GD&DT ĐỨC PHỔ<br /> Trường THCS Phổ Thạnh<br /> <br /> Trường THCS Phổ Thạnh<br /> Ma trận đề kiểm tra Học kì II<br /> Môn: Tin học Lớp 8<br /> <br /> I. MỤC TIÊU:<br /> + Đánh giá kiến thức, kỹ năng của học sinh trong chương trình học kì 1.<br /> 1. Kiến thức:<br /> - Biết được số lần lặp của câu lênh For...do được tính như thế nào?<br /> - Biết được các dãy bit là cơ sở để tạo ra ngôn ngữ dành cho máy tính<br /> - Nắm được hoạt động lặp của câu lênh White…do<br /> - Nắm được đâu là hoạt động lặp với số lần chưa biết trước<br /> - Nêu được cú pháp và cho được ví dụ trong trong khai báo biến mảng<br /> - Hiểu được vòng lặp White…do<br /> - Biết sử dụng vòng lặp trong biến mảng.<br /> - Biết sử dụng vòn lặp trong khai báo biến mảng<br /> - Biết được cách khai báo biến mảng<br /> - Nắm được câu lệnh khai áo biến mảng<br /> 2. Kỹ năng:<br /> - Rèn kỹ năng cho học sinh thực hiện được các yêu cầu trong một chương trình Pascal đơn giản gồm: Sử<br /> dụng các vòng lặp, câu lệnh lăp, lặp với số lần chua biết trước và làm việc với dãy số.<br /> 3. Thái độ:<br /> - Học sinh nghiêm túc, linh hoạt và trung thực khi làm bài kiểm tra<br /> <br /> Giáo viên: Trần Thị Thúy Kiều<br /> <br /> Năm học: 2017 - 2018<br /> <br /> Trường THCS Phổ Thạnh<br /> II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA<br /> Cấp độ<br /> Chủ đề<br /> 1. Câu lệnh<br /> lặp<br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> <br /> 2. Lặp với số<br /> lần chưa biết<br /> trước.<br /> <br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> <br /> 3. Làm việc<br /> với dãy số<br /> <br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> Tổng số câu<br /> Tổng số điểm<br /> <br /> Nhận biết<br /> <br /> Thông hiểu<br /> <br /> TN<br /> TL<br /> - Biết được số lần<br /> lặp của câu lênh<br /> For...do được tính<br /> như thế nào?<br /> ngôn ngữ dành cho<br /> máy tính<br /> 2 (1, 8)<br /> 1.0<br /> - Nắm được hoạt<br /> động lặp của câu<br /> lênh White…do<br /> - Nắm được đâu<br /> là hoạt động lặp<br /> với số lần chưa<br /> biết trước<br /> <br /> TN<br /> TL<br /> - Biết tính kết quả<br /> của vòng lặp trong<br /> câu lệnh lặp<br /> - Biết sử dụng cặp từ<br /> khóa nào trong câu<br /> lênh lặp for…do<br /> 2 (12, 6)<br /> 1.0<br /> <br /> 2 (3, 9)<br /> 1.0<br /> - Nêu được cú<br /> pháp và cho được<br /> ví dụ trong trong<br /> khai báo biến<br /> mảng<br /> <br /> 1 (1)<br /> 2.0<br /> 5<br /> 4.0<br /> <br /> Giáo viên: Trần Thị Thúy Kiều<br /> <br /> Vận dụng<br /> Thấp<br /> TN<br /> TL<br /> - Viết được<br /> chương trình đơn<br /> giản, sử dụng câu<br /> lệnh lặp For<br /> …do<br /> <br /> Tổng<br /> <br /> Cao<br /> TN<br /> <br /> TL<br /> <br /> 1 (2)<br /> 2.0<br /> <br /> 5<br /> 4.0<br /> - Hiểu được<br /> vòng lặp<br /> White…do<br /> <br /> - Biết sử dụng vòng<br /> lặp trong khai báo<br /> biến mảng<br /> - Biết được cách khai<br /> báo biến mảng<br /> - Nắm được câu lệnh<br /> khai báo biến mảng<br /> 4 (2,7,4, 5)<br /> 2.0<br /> 6<br /> 3.0<br /> <br /> 1<br /> 2.0<br /> <br /> 1 (11)<br /> 0.5<br /> - Biết sử dụng<br /> vòng lặp trong<br /> biến mảng.<br /> <br /> 3<br /> 1.5<br /> <br /> 1 (10)<br /> 0.5<br /> <br /> 6<br /> 4.5<br /> 14<br /> 10.0<br /> <br /> 2<br /> 1.0<br /> <br /> Năm học: 2017 - 2018<br /> <br /> Trường THCS Phổ Thạnh<br /> Kiểm tra Học kì II - Năm học: 2017 – 2018<br /> Trường THCS Phổ Thạnh<br /> Họ và tên: ……………………………..<br /> ĐỀ CHÍNH THỨC: MÔN: TIN HỌC 8<br /> Lớp: 8/…..<br /> Thời gian làm bài: 45 Phút<br /> Điểm<br /> Điểm phúc tra<br /> Chữ kí giám khảo<br /> Điểm (Bằng số)<br /> Điểm (Bằng chữ)<br /> <br /> ĐỀ BÀI<br /> I/ TRẮC NGHIỆM: ( 6.0 điểm)<br /> Em hãy chọn một câu trả lời đúng nhất ghi vào phần bài làm, mổi câu chọn đúng được 0.5 điểm.<br /> Câu 1: Số lần lặp của câu lệnh lặp for…to…do… được tính như thế nào?<br /> A. Giá trị đầu – giá trị cuối<br /> B. Giá trị đầu – giá trị cuối + 1<br /> C. Giá trị cuối – giá trị đầu<br /> D. Giá trị cuối – giá trị đầu + 1<br /> Câu 2: Giả sử biến Chiều cao gồm 20 phần tử, cách khai báo nào dưới đây là đúng<br /> A. Var Chieucao: array[1..20] of real;<br /> B. Var Chieucao: array[1..20] of integer;<br /> C. Var Chieucao: array[1..20] of string;<br /> D. Var Chieucao: array[1…20] of char;<br /> Câu 3: Trong câu lệnh While...do… nếu điều kiện đúng thì:<br /> A. Tiếp tục vòng lặp<br /> B. Vòng lặp vô tận<br /> C. Lặp 10 lần<br /> D. Thoát khỏi vòng lặp<br /> Câu 4 : Khai báo biến mảng: A : array[1..7] of real;. Sử dụng câu lệnh For i:= 1 to 5 do readln(A[i]); để gán<br /> giá trị cho các phần tử trong biến A từ bàn phím, ta sẽ nhập được bao nhiêu giá trị?<br /> A. 7<br /> B. 6<br /> C. 5<br /> D. 4<br /> Câu 5: Trong cú pháp khai báo biến mảng, chỉ số đầu và chỉ số cuối là hai số<br /> A. số nguyên<br /> B. số thực<br /> C. kí tự<br /> D. xâu kí tự<br /> Câu 6: Trong câu lệnh For ... do… sau từ khóa “do” có hai câu lệnh trở lên ta “gói” chúng trong:<br /> A. Begin...readln;<br /> B. Begin...and;<br /> C. End...Begin<br /> D. Begin... end;<br /> Câu 7: Trong câu lệnh khai báo biến mảng, phát biểu nào sau đây không đúng?<br /> A. Chỉ số đầu và chỉ số cuối là hai số nguyên;<br /> B. Chỉ số đầu  chỉ số cuối;<br /> C. Kiểu dữ liệu có thể là integer hoặc real;<br /> D. Dấu ba chấm (...) nằm giữa chỉ số đầu và chỉ số cuối<br /> Câu 8 : Cú pháp câu lệnh lặp nào sau đây là đúng?<br /> A. For := down to do ;<br /> B. For := to do ;<br /> C. For := to do ;<br /> D. For = to do ;<br /> Câu 9: Trong các hoạt động dưới đây, đâu là hoạt động lặp với số lần chưa biết trước:<br /> A. Mỗi buổi học đúng 5 tiết.<br /> B. Mỗi ngày ăn cơm 3 buổi.<br /> C. Mỗi ngày phải học bài cho đến khi thuộc.<br /> D. Rằm tháng Giêng là Tết Nguyên tiêu.<br /> Câu 10: Giả sử biến mảng A có 5 phần tử và giá trị của các phần tử lần lượt là 1, 4, 7, 2, 6. Khi thực hiện<br /> câu lệnh sau: tb:= 0; For i:= 1 to 5 do tb := tb + A[i]; Giá trị của biến tb là bao nhiêu?<br /> A.18<br /> B. 22<br /> C. 21<br /> D. 20<br /> Câu 11: Hãy cho biết kết quả của đoạn chương trình dưới đây:<br /> a:=10;<br /> Giáo viên: Trần Thị Thúy Kiều<br /> <br /> Năm học: 2017 - 2018<br /> <br /> Trường THCS Phổ Thạnh<br /> white a>=10 do write(A);<br /> A. Trên màn hình xuất hiện một chữ a;<br /> B. Trên màn hình xuất hiện 10 chữ a;<br /> C. Trên màn hình xuất hiện một số 10;<br /> D. Chương trình bị lặp vô tận<br /> Câu 12: Vòng lặp sau cho kết quả S bằng bao nhiêu:<br /> S := 1; For i := 1 to 3 do S := S * 2;<br /> A. S = 6<br /> B. S = 8<br /> C. S = 10<br /> D. S = 12<br /> II/ TỰ LUẬN: (4.0 điểm)<br /> Câu 1: (2.0 điểm) : Hãy nêu cú pháp khai báo biến mảng trong pascal?<br /> a/ Giải thích cú pháp khai báo biến mảng trong Pascal?<br /> b/ Cho ví dụ về khai báo biến mảng.<br /> Câu 2: (2.0 điểm) : Viết chương trình tính tổng từ 1 --> 50 .<br /> BÀI LÀM<br /> I/ TRẮC NGHIỆM:<br /> Câu<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> 8<br /> 9<br /> 10<br /> 11<br /> 12<br /> Đáp án<br /> II/ TỰ LUẬN:<br /> ……………………………………………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………………<br /> <br /> Giáo viên: Trần Thị Thúy Kiều<br /> <br /> Năm học: 2017 - 2018<br /> <br /> Trường THCS Phổ Thạnh<br /> ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2<br /> NĂM HỌC 2017 - 2018<br /> MÔN TIN HỌC LỚP 8<br /> <br /> PHÒNG GD-ĐT ĐỨC PHỔ<br /> TRƯỜNG THCS PHỔ THẠNH<br /> I/ TRẮC NGHIỆM: (6.0đ)<br /> Câu<br /> Đáp án<br /> <br /> 1<br /> D<br /> <br /> 2<br /> A<br /> <br /> 3<br /> A<br /> <br /> 4<br /> C<br /> <br /> 5<br /> A<br /> <br /> 6<br /> D<br /> <br /> 7<br /> D<br /> <br /> 8<br /> B<br /> <br /> 9<br /> C<br /> <br /> 10<br /> D<br /> <br /> 11<br /> D<br /> <br /> 12<br /> B<br /> <br /> II/ TỰ LUẬN: (4.0đ)<br /> Câu<br /> Ý<br /> Câu 1 Câu 1: (2.0 điểm) : Hãy nêu<br /> cú pháp khai báo biến mảng trong<br /> pascal?<br /> a/ Giải thích cú pháp khai báo biến<br /> a<br /> mảng trong Pascal?<br /> b/ Cho ví dụ về khai báo biến mảng.<br /> Câu 2: (2.0 điểm): Viết chương b<br /> trình tính tổng từ 1đến 50 .<br /> <br /> Đáp án<br /> Var:Array[..]of;<br /> <br /> Câu 2: (2.0 điểm) : Viết chương<br /> trình tính tổng từ 1 đến 50 .<br /> <br /> program Tinh_tong;<br /> uses crt;<br /> var i:integer;<br /> T:longint;<br /> begin<br /> Tổng:=0;<br /> writeln('Đây là chương trình tính tổng từ 1 đến 50');<br /> For i:= 1 to 50 do T:=T+i;<br /> write('Tổng=',T);<br /> end.<br /> <br /> Giáo viên: Trần Thị Thúy Kiều<br /> <br /> Chỉ số đầu và chỉ số cuối là hai số nguyên thỏa mản chỉ<br /> số đầu

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Đề thi học kì 2 môn Tin học 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Phổ Thạnh

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
2r0cuq
Danh mục
Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra
Thể loại
Đề thi học kì 2 Tin học 8, Đề thi môn Tin học lớp 8, Đề kiểm tra HK2 Tin học 8, Kiểm tra Tin học 8 HK2, Đề thi HK2 môn Tin học, Ôn tập Tin học 8, Ôn thi Tin học 8
Ngày đăng
6/1/2019
Loại file
PDF
Số trang
5
Dung lượng
0.61 M
Lần xem
17
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

De-thi-hoc-ki-2-mon-Tin-hoc-8-nam-2017-2018-co-dap-an-Truong-THCS-Pho-Thanh.PDF[0.61 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT