Xem mẫu

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIN 8<br /> Mức độ<br /> <br /> Nhận biết<br /> <br /> Thông hiểu<br /> <br /> Vận dụng<br /> VDT<br /> <br /> TN<br /> <br /> TL<br /> <br /> TN<br /> <br /> TL<br /> <br /> TN<br /> <br /> Nội dung<br /> Bài 7: Câu<br /> lệnh lặp<br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> <br /> TL<br /> <br /> 2<br /> 1<br /> <br /> 3<br /> 0,5<br /> <br /> 1,5<br /> <br /> Biết và viết đúng cú<br /> pháp câu lệnh lặp<br /> while…do<br /> <br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> Tổng số câu<br /> <br /> TL<br /> <br /> 1<br /> <br /> Bài 8: Lặp với<br /> số lần chưa<br /> biết trước<br /> <br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> <br /> TN<br /> <br /> Sử dung được câu<br /> Biết cú pháp câu lệnh<br /> lệnh lặp để áp dụng<br /> lặp với số lần chưa<br /> tính một số phép<br /> biết trước.<br /> toán đơn giản.<br /> <br /> Sử dụng được<br /> câu lệnh lặp với<br /> Hiểu phép toán chua<br /> số lần chưa biết<br /> lấy phần nguyên,<br /> trước phù hợp<br /> chia lấy phần dư<br /> cho từng trường<br /> hợp cụ thể<br /> <br /> Bài 9: Làm<br /> việc với dãy số<br /> <br /> Tống<br /> số<br /> <br /> VDC<br /> <br /> 1<br /> 0,5<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> 0,5<br /> <br /> 4<br /> 2<br /> <br /> Biết cú pháp và các<br /> thành phần có trong<br /> biến mảng<br /> <br /> Thực hành Thực<br /> Hiểu hoạt động của<br /> hiện được việc<br /> các câu lệnh khi kết<br /> khai báo biến<br /> hợp với biến mảng<br /> mản<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> 0,5<br /> <br /> 5<br /> <br /> 4<br /> Thực hiện được<br /> việc khai báo<br /> biến mảng. Viết<br /> được các câu<br /> lệnh nhập giá trị<br /> và tính toán với<br /> các biến mảng.<br /> <br /> 1<br /> 1<br /> <br /> 4<br /> <br /> 4<br /> 3<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 4,5<br /> 11<br /> <br /> Tổng số điểm<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> Tỷ lệ<br /> <br /> 30%<br /> <br /> 20%<br /> <br /> 20%<br /> <br /> 30%<br /> <br /> 10<br /> <br /> PHÒNG GD - ĐT CHỢ MỚI<br /> TRƯỜNG THCS CAO KỲ<br /> <br /> KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II<br /> Năm học 2017 - 2018<br /> Môn: Tin học 8 ( Hiện hành)<br /> (Thời gian làm bài 45 phút)<br /> <br /> A. Phần trắc nghiệm: (4,0 điểm) Hãy chọn một đáp án đúng nhất.<br /> Câu 1. Trong Pascal, câu lệnh nào sau đây được viết đúng?<br /> A. for i:= 4 to 1 do writeln(‘A’);<br /> B. for i= 1 to 10 writeln(‘A’);<br /> C. for i:= 1 to 10 do writeln(‘A’);<br /> D. for i to 10 do writeln(‘A’);<br /> Câu 2. Trong câu lệnh lặp: For i := 1 to 10 do j:= j + 2; write( j );<br /> Khi kết thúc câu lệnh lặp trên, câu lệnh write( j ); được thực hiện bao nhiêu lần?<br /> A. 10 lần<br /> B. 5 lần<br /> C. 1 lần<br /> D. Không thực hiện.<br /> Câu 3. Cho đoạn chương trình:<br /> J:= 0;<br /> For i:= 1 to 5 do J:= j + i;<br /> <br /> Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, giá trị của biến j bằng bao nhiêu?<br /> A. 12<br /> B. 22<br /> C. 15<br /> D. 42.<br /> Câu 4. Trong Pascal, câu lệnh nào sau đây là đúng?<br /> A. S:=1;<br /> B. i:=0; S:=1;<br /> While S