Xem mẫu

Trường: THCS Bình Thủy<br /> Tên: ……………………………………...……<br /> Lớp: 7 - ……………<br /> Điểm:<br /> <br /> KIỂM TRA HỌC KÌ II<br /> MÔN: TIN HỌC – 7<br /> Thời gian: 45 phút (Năm học: 2017 – 2018)<br /> Lời phê của giáo viên:<br /> <br /> ĐỀ BÀI:<br /> I.Phần trắc nghiệm: (4đ)<br /> Câu 1: Để xem trước khi in, ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?<br /> a. Print<br /> b. Page Break Preview<br /> c. Fill Color<br /> d. Print Preview<br /> Câu 2: Trong hộp thoại Page Setup, để chọn hướng giấy ngang ta thực hiện lệnh nào sau đây?<br /> a. Chọn trang Page và chọn Landscape.<br /> b. Chọn trang Margins và chọn Portrait.<br /> c. Chọn trang Margins và chọn Landscape.<br /> d. Chọn trang Page và chọn Portrait.<br /> Câu 3: Ô A1 của trang tính có số 5.25 và ô B1 có số 6.24. Số trong ô C1 được định dạng là số<br /> nguyên . Nếu trong ô C1 có công thức =A1+B1, em nhận được kết quả là:<br /> a. 11<br /> b. 15<br /> c. 12<br /> d. 11.49<br /> Câu 4: Ô A1 của trang tính có số 1.753. Sau khi chọn ô A1, nháy chuột 1 lần vào nút<br /> quả hiển thị ở ô A1 sẽ là:<br /> a. 1.753<br /> b. 1.75<br /> c. 1.76<br /> d. 1.7530<br /> <br /> . Kết<br /> <br /> Câu 5: Nút<br /> dùng để: .................................................................................................................<br /> Câu 6: Để lọc dữ liệu, ở bước chuẩn bị ta thực hiện lệnh nào? .......................................................<br /> ............................................................................................................................................................<br /> Câu 7: Ô A1 có nền màu vàng, chữ đỏ. Ô A3 có nền trắng, chữ đen. Nếu sao chép nội dung ô<br /> A1 vào ô A3, em thử dự đoán sau khi chép thì ô A3 có nền và font chữ màu gì?............................<br /> ............................................................................................................................................................<br /> Câu 8: Biểu đồ đường gấp khúc dùng để:.........................................................................................<br /> ..........................................................................................................................................................<br /> II.Phần tự luận: (6đ)<br /> Câu 1: Trình bày các bước tạo biểu đồ. (2đ)<br /> ............................................................................................................................................................<br /> ............................................................................................................................................................<br /> ............................................................................................................................................................<br /> ............................................................................................................................................................<br /> ............................................................................................................................................................<br /> ............................................................................................................................................................<br /> ............................................................................................................................................................<br /> ............................................................................................................................................................<br /> ............................................................................................................................................................<br /> <br /> ............................................................................................................................................................<br /> ............................................................................................................................................................<br /> Câu 2:Cho bảng tính sau:<br /> <br /> a) Nêu thao tác sắp xếp cột Họ Và Tên theo thứ tự tăng dần? (1đ)<br /> b )Giả sử sau khi đã thực hiện các tác sắp xếp cột Họ Và Tên với nút lệnh<br /> thì bảng tính sẽ<br /> thay đổi như thế nào? (2đ)<br /> c) Nêu thao tác lọc 3 bạn có ĐTB thấp nhất? (1đ)<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> <br /> ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TIN HỌC LỚP 7<br /> I.Phần trắc nghiệm: (4đ)<br /> Câu<br /> Đáp án<br /> Biểu điểm<br /> d<br /> 0.25đ<br /> 1<br /> a<br /> 0.25đ<br /> 2<br /> a<br /> 0.25đ<br /> 3<br /> b<br /> 0.25đ<br /> 4<br /> Sắp xếp theo thứ tự giảm dần<br /> 0.5đ<br /> 5<br /> Data Filter AutoFilter<br /> 0.5đ<br /> 6<br /> Nền màu vàng, chữ màu đỏ<br /> 1đ<br /> 7<br /> Biểu đồ đường gấp khúc dùng để: so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay<br /> 1đ<br /> 8<br /> giảm của dữ liệu<br /> II.Phần tự luận: (6đ)<br /> Câu 1: Các bước tạo biểu đồ.<br /> -Chọn 1 ô trong bảng dữ liệu cần vẽ biểu đồ (0.5đ)<br /> -Nháy nút Chart Wizard trên thanh công cụ (0.5đ)<br /> -Nháy liên tiếp nút Next trên các hộp thoại và nháy nút Finish trên hộp thoại cuối cùng(khi nút<br /> Next bị mờ đi) (1đ)<br /> Câu 2:<br /> a)<br /> * Thao tác sắp xếp cột Họ Và Tên theo thứ tự tăng dần? (1đ)<br /> - Nháy chuột chọn một ô bất kì trong cột Họ Và Tên (0.5đ)<br /> - Nháy vào nút<br /> b)<br /> <br /> trên thanh công cụ.<br /> <br /> *Giả sử sau khi đã thực hiện các tác sắp xếp cột Họ Và Tên với nút lệnh<br /> thay đổi (2đ)<br /> Stt<br /> Họ và tên<br /> Toán<br /> Văn<br /> Lý<br /> 1<br /> Lê Thị Hoài An<br /> 9<br /> 9<br /> 10<br /> 3<br /> Phan Thanh Bình<br /> 8<br /> 9<br /> 9<br /> 2<br /> Phạm Như Anh<br /> 8<br /> 7<br /> 9<br /> 4<br /> Trần Quốc Bình<br /> 8<br /> 8<br /> 8<br /> 5<br /> Vũ Xuân Cương<br /> 7<br /> 7<br /> 7<br /> (Có 2 số ĐTB là 8 nên có thể ghi tên nào trước vẫn đúng)<br /> c)<br /> * Thao tác lọc 3 bạn có ĐTB thấp nhất? (1đ)<br /> - Nháy chuột chọn một ô bất kì trong cột ĐTB<br /> - Mở bảng chọn Data/Filter/AutoFilter<br /> - Nháy vào nút<br /> trên hàng tiêu đề cột<br /> - Nháy Bottom  Nhập số hàng là 3  Nháy OK.<br /> <br /> Tin<br /> 10<br /> 8<br /> 8<br /> 8<br /> 9<br /> <br /> thì bảng tính sẽ<br /> ĐTB<br /> 9.5<br /> 8.5<br /> 8<br /> 8<br /> 7.5<br /> <br />