Đề thi học kì 2 môn Tin học 7 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Bao La

Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      14      0
Mã tài liệu 5z0cuq Danh mục Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra Ngày đăng 6/1/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 6 Dung lượng 0.33 M Lần tải 0 Lần xem 14
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Các bạn hãy tham khảo và tải về Đề thi học kì 2 môn Tin học 7 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Bao La sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chính được đề cập trong đề thi để từ đó có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. Chúc các em thi tốt!

TRƯỜNG THCS BAO LA<br /> KIỂM TRA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2017-2018<br /> A.MA TRẬN ĐỀ<br /> Cấp độ<br /> Vận dụng<br /> Nhận biết<br /> Thông hiểu<br /> Cấp độ thấp<br /> Cấp độ cao<br /> Chủ đề<br /> TNKQ TL TNKQ<br /> TL<br /> TNKQ<br /> TL<br /> TN<br /> TL<br /> 1. Định dạng<br /> Năm thao tác Hiểu được thao tác<br /> trang tính<br /> định dạng<br /> làm tròn số<br /> nghiêng đậm,<br /> màu<br /> Số câu<br /> 4<br /> 1<br /> Số điểm<br /> 2đ<br /> 0.5<br /> Tỉ lệ %<br /> 20%<br /> 5%<br /> 2 Trình bày và Năm được 1<br /> in trang tính<br /> số lệnh trình<br /> bày và in<br /> trang tính<br /> Số câu<br /> 3<br /> Số điểm<br /> 1.5<br /> Tỉ lệ %<br /> 15%<br /> 3. Sắp sếp và<br /> Nắm được các lênh<br /> lọc dữ liệu<br /> sắp xếp và lọc dữ<br /> liệu<br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> Tỉ lệ %<br /> <br /> 2<br /> 1đ<br /> 10%<br /> <br /> 4.Trình bày dữ<br /> liệu bằng biểu<br /> đồ<br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> Tỉ lệ %<br /> 5. Phần mềm<br /> học tập<br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> Tỉ lệ %<br /> Tổng<br /> <br /> 7<br /> 3.5đ<br /> 35%<br /> <br /> Năm được 1 số<br /> lệnh đơn giản trong<br /> hai phần mềm học<br /> tập<br /> 2<br /> 1đ<br /> 10%<br /> 5<br /> 2.5<br /> 25%<br /> <br /> 1<br /> 2đ<br /> 10%<br /> Năm được mục đích<br /> của việc trình bày<br /> bằng biểu đồ, một số<br /> dạng biểu đồ<br /> 1<br /> 2đ<br /> 20%<br /> <br /> Tổng<br /> <br /> 5<br /> 2.5 đ<br /> 25%<br /> <br /> 3<br /> 1.5<br /> 15%<br /> <br /> 3<br /> 3đ<br /> 30%<br /> <br /> 1<br /> 2đ<br /> 20%<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> 4đ<br /> 40%<br /> <br /> 1đ<br /> 10%<br /> 14<br /> 10đ<br /> 100%<br /> <br /> Phòng Giáo dục - Đào tạo Mai Châu<br /> Trường THCS Bao La<br /> ---------****--------<br /> <br /> KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2017 - 2018<br /> Môn : TIN HỌC 7<br /> Thời gian: 45 phút<br /> (ĐỀ SỐ 1)<br /> Điểm:<br /> <br /> Họ và tên:........................................<br /> Lớp: 7 /...<br /> PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7 đ)<br /> Chọn một đáp án đúng nhất rồi khoanh tròn chữ cái trước đáp án<br /> Câu1: Nút lệnh<br /> (Font Color) dùng để:<br /> A. Định dạng Font chữ<br /> B. Định dạng màu chữ<br /> C. Định dạng màu nền<br /> D. Định dạng kiểu chữ<br /> Câu2: Công dụng của nút lệnh này<br /> là<br /> A. Tạo chữ gạch chân<br /> B. Tạo chữ đậm<br /> C. Chọn phông chữ<br /> D. Chọn màu chữ<br /> Câu3: Để thay đổi cỡ chữ trên bảng tính, ta sử dụng nút lệnh nào:<br /> A.<br /> B.<br /> C.<br /> Câu4:Để tăng chữ số thập phân ta nhấn vào nút<br /> A.<br /> B.<br /> C.<br /> Câu 5: Để xem trước trang in, em sử dụng lệnh nào:<br /> A.<br /> <br /> C. Print Preview<br /> <br /> D.<br /> D.<br /> B.<br /> <br /> D. Print<br /> <br /> Câu 6: Muốn đặt lề trên của bảng tính ta chọn:<br /> A. Top<br /> <br /> B. Bottom<br /> <br /> C. Left<br /> <br /> D. Right<br /> <br /> Câu 7: Nút lệnh nào dùng để sắp xếp theo thứ tự tăng dần?<br /> A.<br /> B.<br /> C.<br /> D.<br /> Câu 8:Để lọc dữ liệu ta thực hiện các thao tác<br /> A. Data → Sort → AutoFilter<br /> B. Data → Filter → AutoFilter<br /> C. Tool → Filter → AutoFilter<br /> D. Tool → Sort → AutoFilter<br /> Câu 9: Trong phần mềm Toolkit Math , câu lệnh Solve 4*x – 16 = 0 x cho kết quả là:<br /> A. x= 8<br /> B. 8*x =16<br /> C. x= 4<br /> Câu 10: Để in trang tính em sử dụng lệnh:<br /> A.File / Open;<br /> B. File / Exit ;<br /> C. File / Save;<br /> <br /> D. x= ½<br /> D. File /Print.<br /> <br /> Câu 11: Ô A1 của trang tính có số 1.753. Sau khi chọn ô A1, nháy chuột 1 lần vào nút<br /> quả hiển thị ở ô A1 sẽ là:<br /> A. 1.76<br /> <br /> B. Một kết quả khác<br /> <br /> C. 1.753<br /> <br /> D. 1.75<br /> <br /> . Kết<br /> <br /> Câu 12: Trong phần mềm GeoGebra công cụ<br /> <br /> dùng để:<br /> <br /> A. Vẽ trung điểm<br /> <br /> B. Vẽ đường phân giác<br /> <br /> C. vẽ đọan thẳng<br /> <br /> D. Vẽ điểm tự do<br /> <br /> PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)<br /> Câu 9: (2 đ) Trình bày các bước tạo biểu đồ? Nêu ba dạng biểu đồ thường được sử dụng nhất ?<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> Câu 10: (2 đ) Cho bảng điểm sau:<br /> <br /> Nêu thao tác lọc 3 bạn có ĐTB thấp nhất?<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> <br /> Phòng Giáo dục - Đào tạo Mai Châu<br /> Trường THCS Bao La<br /> ---------****--------<br /> <br /> KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2017 - 2018<br /> Môn : TIN HỌC 7<br /> Thời gian: 45 phút<br /> (ĐỀ SỐ 2)<br /> Điểm:<br /> <br /> Họ và tên:........................................<br /> Lớp: 7 /...<br /> PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7 đ)<br /> Hãy chọn một đáp án đúng nhất rồi khoanh tròn chữ cái trước đáp án đúng đó<br /> Câu 1: Để kẻ đường biên của các ô ta có thể chọn nút lệnh<br /> A.<br /> <br /> B.<br /> <br /> C.<br /> <br /> D.<br /> <br /> Câu2: Công dụng của nút lệnh này<br /> là<br /> A. Tạo chữ gạch chân<br /> B. Tạo chữ đậm<br /> C. Chọn phông chữ<br /> D. Chọn màu chữ<br /> Câu3: Để thay đổi Font chữ trên bảng tính, ta sử dụng nút lệnh nào:<br /> A.<br /> B.<br /> C.<br /> Câu 4: Để xem trước trang in, em sử dụng lệnh nào:<br /> <br /> D.<br /> <br /> A.<br /> C. Print<br /> B.<br /> Câu 5:Để tăng chữ số thập phân ta nhấn vào nút<br /> A.<br /> B.<br /> C.<br /> <br /> D. Print Preview<br /> D.<br /> <br /> Câu 6: Muốn đặt lề phải của trang tính ta chọn:<br /> A. Top<br /> <br /> B. Bottom<br /> <br /> C. Left<br /> <br /> D. Right<br /> <br /> Câu 7: Nút lệnh nào dùng để sắp xếp theo thứ tự tăng dần?<br /> A.<br /> B.<br /> C.<br /> D.<br /> Câu 8:Để lọc dữ liệu ta thực hiện các thao tác<br /> A. Data → Filter → AutoFilter<br /> B. Data → Sort → AutoFilter<br /> C. Tool → Filter → AutoFilter<br /> D. Tool → Sort → AutoFilter<br /> Câu 9: Trong phần mềm Toolkit Math , câu lệnh Solve 8*x – 16 = 0 x cho kết quả là:<br /> A. x= 4<br /> B. x =2<br /> C. x= 16<br /> Câu 10: Để in trang tính em sử dụng lệnh:<br /> A.File / Open;<br /> B. File /Print.<br /> C. File / Save;<br /> <br /> D. x= ½<br /> D. File / Exit ;<br /> <br /> Câu 11: Ô A1 của trang tính có số 7.756. Sau khi chọn ô A1, nháy chuột 1 lần vào nút<br /> Kết quả hiển thị ở ô A1 sẽ là:<br /> A. 7.75<br /> B. Một kết quả khác<br /> C. 7.753<br /> D. 7.76<br /> <br /> .<br /> <br /> Câu 12: Trong phần mềm GeoGebra công cụ<br /> <br /> dùng để:<br /> <br /> A. Vẽ trung điểm<br /> <br /> B. Vẽ một điểm mới<br /> <br /> C. vẽ đọan thẳng<br /> <br /> D. Vẽ điểm tự do<br /> <br /> PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)<br /> Câu 9: (2 đ) Trình bày các bước tạo biểu đồ? Nêu ba dạng biểu đồ thường được sử dụng nhất ?<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> Câu 10: (2 đ) Cho bảng điểm sau:<br /> <br /> Nêu thao tác lọc 3 bạn có ĐTB thấp nhất?<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Đề thi học kì 2 môn Tin học 7 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Bao La

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
5z0cuq
Danh mục
Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra
Thể loại
Đề thi học kì 2 Tin học 7, Đề thi môn Tin học lớp 7, Đề kiểm tra HK2 Tin học 7, Kiểm tra Tin học 7 HK2, Đề thi HK2 môn Tin học, Ôn tập Tin học 7, Ôn thi Tin học 7
Ngày đăng
6/1/2019
Loại file
PDF
Số trang
6
Dung lượng
0.33 M
Lần xem
14
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

De-thi-hoc-ki-2-mon-Tin-hoc-7-nam-2017-2018-co-dap-an-Truong-THCS-Bao-La.PDF[0.33 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT