Đề thi học kì 2 môn Tin học 12 năm 2016-2017 - Trường THPT Nguyễn Du

Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      19      0
Mã tài liệu 5s0cuq Danh mục Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra Ngày đăng 6/1/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 2 Dung lượng 0.40 M Lần tải 0 Lần xem 19
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Đề thi học kì 2 môn Tin học 12 năm 2016-2017 - Trường THPT Nguyễn Du là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập cũng như hệ thống kiến thức môn học, giúp các em tự tin đạt điểm số cao trong kỳ thi sắp tới. Mời các em cùng tham khảo đề thi.

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU<br /> TỔ: TIN – CÔNG NGHỆ<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA HK2 NĂM HỌC 2016-2017<br /> MÔN TIN HỌC 12<br /> <br /> Thời gian làm bài: 45 phút; Mã đề: 134<br /> Họ, tên học sinh:............................................................Lớp:..............<br /> Phần I. Trắc nghiệm: (học sinh điền dấu X vào ô có đáp án đúng)<br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> 7<br /> <br /> 8<br /> <br /> 9<br /> <br /> 10<br /> <br /> 11<br /> <br /> 12<br /> <br /> 13<br /> <br /> 14<br /> <br /> 15<br /> <br /> 16<br /> <br /> 17<br /> <br /> 18<br /> <br /> 19<br /> <br /> 20<br /> <br /> 21 22 23 24 25<br /> <br /> A<br /> B<br /> C<br /> D<br /> <br /> Câu 1: Thông thường, người dùng muốn truy cập vào hệ CSDL cần cung cấp:<br /> A. Hình ảnh.<br /> B. Họ tên người dùng.<br /> C. Chữ ký. D. Tên tài khoản và mật khẩu.<br /> Câu 2: Thao tác trên dữ liệu có thể là:<br /> A. Thêm bản ghi<br /> B. Xoá bản ghi<br /> C. Sửa bản ghi<br /> D. Tất cả đáp án trên<br /> Câu 3: Danh sách của mỗi phòng thi gồm có các trường : STT, Họ tên học sinh, Số báo danh, phòng<br /> thi. Ta chọn khoá chính là :<br /> A. STT<br /> B. Số báo danh<br /> C. Họ tên học sinh<br /> D. Phòng thi<br /> Câu 4: Thuật ngữ “miền” dùng trong hệ CSDL quan hệ là để chỉ đối tượng:<br /> A. Kiểu dữ liệu của một thuộc tính B. Hàng<br /> C. Cột<br /> D. Bảng<br /> Câu 5: Trong bảng phân quyền, các quyền truy cập dữ liệu, gồm có:<br /> A. Đọc dữ liệu.<br /> B. Xem, bổ sung, sửa, xóa và không truy cập dữ liệu<br /> C. Thêm dữ liệu<br /> D. Xem, sửa, bổ sung và xóa dữ liệu.<br /> Câu 6: Trong quá trình tạo cấu trúc của một bảng, khi tạo một trường, việc nào sau đây không nhất<br /> thiết phải thực hiện?<br /> A. Mô tả nội dung<br /> B. Chọn kiểu dữ liệu<br /> C. Đặt kích thước<br /> D. Đặt tên, các tên của các trường cần phân biệt<br /> Câu 7: Hai bảng trong một CSDL quan hệ liên kết với nhau thông qua:<br /> A. Địa chỉ của các bảng<br /> B. Thuộc tính khóa<br /> C. Tên trường<br /> D. Thuộc tính của các trường được chọn (không nhất thiết phải là khóa)<br /> Câu 8: Khai thác CSDL quan hệ có thể là:<br /> A. Tạo bảng, chỉ định khóa chính, tạo liên kết B. Đặt tên trường, chọn kiểu dữ liệu, định tính chất trường<br /> C. Thêm, sửa, xóa bản ghi<br /> D. Sắp xếp, truy vấn, xem dữ liệu, kết xuất báo cáo<br /> Câu 9: Cho các bảng sau :<br /> - DanhMucSach(MaSach, TenSach, MaLoai)<br /> - LoaiSach(MaLoai, LoaiSach)<br /> - HoaDon(MaSach, SoLuong, DonGia)<br /> Để biết giá của một quyển sách thì cần những bảng nào ?<br /> A. DanhMucSach, HoaDon<br /> B. HoaDon, LoaiSach<br /> C. HoaDon<br /> D. DanhMucSach, LoaiSach<br /> Câu 10: Thuật ngữ “bộ” dùng trong hệ CSDL quan hệ là để chỉ đối tượng:<br /> A. Kiểu dữ liệu của một thuộc tính<br /> B. Cột<br /> C. Hàng<br /> D. Bảng<br /> Câu 11: Chỉnh sửa dữ liệu là:<br /> A. Thay đổi các giá trị của một vài thuộc tính của một bộ<br /> B. Xoá một số thuộc tính<br /> C. Xoá một số quan hệ<br /> D. Xoá giá trị của một vài thuộc tính của một bộ<br /> Câu 12: Xoá bản ghi là :<br /> A. Xoá một hoặc một số quan hệ<br /> B. Xoá một hoặc một số cơ sở dữ liệu<br /> C. Xoá một hoặc một số bộ của bảng<br /> D. Xoá một hoặc một số thuộc tính của bảng<br /> Câu 13: Khi cập nhật dữ liệu vào bảng, ta không thể để trống trường nào sau đây?<br /> A. Khóa chính và trường bắt buộc điền dữ liệu<br /> B. Khóa chính<br /> C. Khóa và khóa chính<br /> D. Tất cả các trường của bảng<br /> Câu 14: Cho các thao tác sau :<br /> B1: Tạo bảng<br /> B2: Đặt tên và lưu cấu trúc B3: Chọn khóa chính cho bảng B4: Tạo liên kết<br /> Khi tạo lập CSDL quan hệ ta thực hiện lần lượt các bước sau:<br /> A. B1-B2-B3-B4<br /> B. B1-B3-B2-B4<br /> C. B2-B1-B2-B4<br /> D. B1-B3-B4-B2<br /> <br /> Câu 15: Chức năng chính của biểu mẫu (Form) là:<br /> A. Hiển thị và cập nhật dữ liệu<br /> B. Tạo báo cáo thống kê số liệu<br /> C. Thực hiện các thao tác thông qua các nút lệnh D. Tạo truy vấn lọc dữ liệu<br /> Câu 16: Thuật ngữ “quan hệ” dùng trong hệ CSDL quan hệ là để chỉ đối tượng:<br /> A. Hàng<br /> B. Kiểu dữ liệu của một thuộc tính<br /> C. Cột<br /> D. Bảng<br /> Câu 17: Thuật ngữ “thuộc tính” dùng trong hệ CSDL quan hệ là để chỉ đối tượng:<br /> A. Hàng<br /> B. Bảng<br /> C. Cột<br /> D. Kiểu dữ liệu của một thuộc tính<br /> Câu 18: Cho bảng dữ liệu sau:<br /> <br /> Có các lí giải nào sau đây cho rằng bảng đó không phải là một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ?<br /> A. Tên các thuộc tính bằng chữ Việt<br /> B. Có một cột thuộc tính là phức hợp<br /> C. Không có thuộc tính tên người mượn<br /> D. Số bản ghi quá ít.<br /> Câu 19: Trong mô hình quan hệ, về mặt cấu trúc thì dữ liệu được thể hiện trong các:<br /> A. Cột (Field)<br /> B. Bảng (Table)<br /> C. Báo cáo (Report)<br /> D. Hàng (Record)<br /> Câu 20: Giả sử một bảng có 2 trường SOBH (số bảo hiểm) và HOTEN (họ tên) thì nên chọn trường<br /> SOBH làm khoá chính hơn vì :<br /> A. Trường SOBH là trường ngắn hơn<br /> B. Trường SOBH là kiểu số, trong khi đó trường HOTEN không phải là kiểu số<br /> C. Trường SOBH đứng trước trường HOTEN<br /> D. Trường SOBH là duy nhất, trong khi đó trường HOTEN không phải là duy nhất<br /> Câu 21: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai ?<br /> A. Dựa trên bảng phân quyền để trao quyền truy cập khác nhau để khai thác dữ liệu cho các đối tượng<br /> người dùng khác nhau<br /> B. Bảng phân quyền truy cập cũng là dữ liệu của CSDL<br /> C. Mọi người đều có thể truy cập, bổ sung và thay đổi bảng phân quyền<br /> D. Bảng phân quyền không giới thiệu công khai cho mọi người biết<br /> Câu 22: Nhận dạng người dùng là chức năng của:<br /> A. Hệ quản trị CSDL<br /> B. Người quản trị.<br /> C. Người đứng đầu tổ chức.<br /> D. CSDL<br /> Câu 23: Thao tác nào sau đây không thuộc loại tạo lập CSDL quan hệ?<br /> A. Tạo cấu trúc bảng<br /> B. Chọn khoá chính<br /> C. Ðặt tên bảng và lưu cấu trúc bảng<br /> D. Nhập dữ liệu ban đầu<br /> Câu 24: Chức năng của mẫu hỏi (Query) là:<br /> A. Sắp xếp, lọc các bản ghi<br /> B. Thực hiện tính toán đơn giản<br /> C. Tất cả các chức năng trên<br /> D. Tổng hợp thông tin từ nhiều bảng<br /> Câu 25: Người có chức năng phân quyền truy cập là:<br /> A. Người dùng<br /> B. Người viết chương trình ứng dụng.<br /> C. Người quản trị CSDL.<br /> D. Lãnh đạo cơ quan.<br /> Phần II. Tự luận: (học sinh làm trên giấy vỡ)<br /> Câu 1: Để bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu chúng ta cần phải nắm về chính sách và ý thức như<br /> thế nào?<br /> Câu 2: cho các bảng sau:<br /> HOADON: SOHD, NGAY, MACAYXANG.<br /> HANGHOA: MAHH, TENHH, SOLUONG, DONGIA.<br /> CHITIETBANLE: SOHD, MAHH, SOLUONG.<br /> CAYXANG: MACAYXANG, TENCAYXANG, DIACHI.<br /> Hãy xác định khóa chính của các bảng:<br /> BẢNG<br /> HOADON<br /> HANGHOA<br /> CHITIETBANLE<br /> CAYXANG<br /> KHÓA CHÍNH<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Đề thi học kì 2 môn Tin học 12 năm 2016-2017 - Trường THPT Nguyễn Du

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
5s0cuq
Danh mục
Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra
Thể loại
Đề thi học kì 2 Tin học 12, Đề thi môn Tin học lớp 12, Đề kiểm tra HK2 Tin học 12, Kiểm tra Tin học 12 HK2, Đề thi HK2 môn Tin học, Ôn tập Tin học 12, Ôn thi Tin học 12
Ngày đăng
6/1/2019
Loại file
PDF
Số trang
2
Dung lượng
0.40 M
Lần xem
19
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

De-thi-hoc-ki-2-mon-Tin-hoc-12-nam-2016-2017-Truong-THPT-Nguyen-Du.PDF[0.40 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT