Xem mẫu

Sở GD & ĐT Ninh Thuận Trường THPT Lê Duẩn ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – LỚP 11 THPT NĂM HỌC: 2017-2018 Môn: Tin Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát, chép đề) Đề chính thức ĐỀ: (Đề có 01 trang) Câu 1: (6đ) 1. Hãy nêu các thao tác với tệp? (2đ) 2. Hãy cho biết cấu trúc của thủ tục? Phần nào bắt buộc phải có? Phần nào có thể có hoặc không? (2đ) 3. Hãy phân biệt tham trị và tham biến? (2đ) Câu 2: (3đ) Viết chương trình hoán đổi giá trị của hai biến, trong đó có sử dụng thủ tục Hoandoi. Câu 3: (1đ) Đọc chương trình sau và cho biết kết quả hiện lên trên màn hình? Program VD; Var a, b: integer; Procedure P (var x : integer; var y: integer); Begin Writeln (x, ‘’, y); X:= x*x; Y:= y*10; Writeln (x, ‘’, y); End; Begin a:=1; b:=10; P(a, b); Writeln (a, ‘’, b); readln End. ----------HẾT---------- SỞ GD – ĐT NINH THUẬN TRƯỜNG THPT LÊ DUẨN Câu ĐÁP ÁN ĐỀ THI HKI TIN HỌC 11 Thời gian 45 phút NĂM HỌC: 2017-2018 Môn: Tin Sơ lược lời giải Điểm 1. Hãy nêu các thao tác với tệp? a) Gắn tên tệp assign ( , ); 0.5 b)Mở tệp: rewrite ( ); 0.5 Reset ( ); c) Đọc/ ghi tệp văn bản: Write ( , ); Hoặc Writeln ( , ); 0.5 Read ( , ); Hoặc readln ( , ); d) Đóng tệp: close(); 0.5 < Lưu ý: HS có thể trình bày dưới dạng sơ đồ như hình 16/ 86 SGK > Câu 1 2. Hãy cho biết cấu trúc của thủ tục? Phần nào bắt buộc phải có? Phần nào có thể có hoặc không? - Cấu trúc của thủ tục: Procedure [()]; [] 1.5 Begin [] End; - Ngoài phần danh sách tham số và phần khai báo có thể có hoặc không, những phần còn lại là bắt buộc. 0.5 3. Hãy phân biệt tham trị và tham biến? Tham số trị: - Giá trị sẽ không thay đổi trước và sau khi đi qua chương trình con. Khi khai báo không có từ khóa Var đứng trước. - 1.0 Tham số biến: - Giá trị có thể thay đổi sau khi đi qua chương trình con. - Khi khai báo có từ khóa Var đứng trước. 1.0 Viết chương trình hoán đổi giá trị của hai biến, trong đó có sử dụng thủ tục Hoandoi. Program cau2; Uses crt; 0.5 Var a, b: integer; Procedure Hoandoi ( var x, y: integer); Var tg: integer; 0.5 Begin Tg:=x; X:=y; Câu 2 0.5 Y:=tg; End; Begin Clrscr; Writeln (‘nhap hai so:’); Readln (a,b); 0.5 Writeln (a:6, b:6); 0.25 Hoandoi (a,b); 0 .5 Writeln (a:6, b:6); readln 0.25 End. Đọc chương trình sau và cho biết kết quả hiện lên trên màn hình? Câu 3 Kết quả in ra như sau: 110 1.0 1100 1100