Xem mẫu

SỞ GD – ĐT NINH THUẬN<br /> TRƯỜNG THPT LÊ DUẨN<br /> <br /> KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II<br /> TIN HỌC 10<br /> NĂM HỌC 2017- 2018<br /> <br /> Cấp độ<br /> Nhận biết<br /> <br /> Thông hiểu<br /> <br /> Tên chủ đề<br /> Các quy ước<br /> Khái niệm khi gõ văn<br /> về soạn<br /> bản<br /> thảo văn<br /> bản.<br /> Số câu: 01<br /> Số điểm: 3.0<br /> - 3 cách mở - Phân biệt<br /> Làm quen<br /> một tệp văn được 2 loại con<br /> với MS<br /> bản đã có<br /> trỏ trên màn<br /> Word<br /> hình Word.<br /> Số câu : 02<br /> Số điểm : 3.0<br /> Một số<br /> chức năng<br /> khác<br /> <br /> Vận dụng<br /> Cấp độ<br /> Cấp độ thấp<br /> cao<br /> Sử dụng thành<br /> thạo 1 trong 2<br /> kiểu gõ<br /> TELEX hoặc<br /> VNI để nhập<br /> văn bản<br /> Số câu: 01<br /> Số điểm: 1.0<br /> <br /> Số câu: 02<br /> Số điểm: 4.0<br /> <br /> Số câu: 02<br /> Số điểm: 3.0<br /> <br /> Hiểu được sự<br /> khác nhau khi<br /> dùng nút lệnh<br /> Print trên thanh<br /> công cụ và khi<br /> dùng lệnh<br /> File→Print?<br /> Số câu : 01<br /> <br /> Số câu : 01<br /> <br /> Số điểm : 1.0<br /> Mạng<br /> máy tính<br /> <br /> Cộng<br /> <br /> Số điểm : 1.0<br /> <br /> Biết định<br /> nghĩa và các<br /> thành phân<br /> của mạng<br /> máy tính<br /> Số câu : 01<br /> <br /> Số câu : 01<br /> <br /> Số điểm : 2.0<br /> Số câu : 05<br /> Số điểm: 9.0<br /> <br /> Số điểm : 2.0<br /> Số câu : 01<br /> Số điểm: 01<br /> <br /> Tổng số câu: 06<br /> Tổng điểm :<br /> 10.0<br /> <br /> Sở GD & ĐT Ninh Thuận<br /> Trường THPT Lê Duẩn<br /> Đề chính thức<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – LỚP 10 THPT<br /> NĂM HỌC: 2017-2018<br /> Môn: Tin<br /> Thời gian làm bài: 45 phút<br /> (Không kể thời gian phát, chép đề)<br /> <br /> ĐỀ:<br /> (Đề có 01 trang)<br /> Câu 1: (4.0đ)<br /> 1. Em hãy nêu một số quy ước trong việc gõ văn bản?<br /> 2. Hãy viết dãy kí tự cần gõ theo kiểu TELEX/ VNI để nhập câu sau:<br /> “Phải tôn kính thầy dạy mình, bởi lẽ nếu cha mẹ cho ta sự sống thì chính các thầy<br /> giáo cho ta phương cách sống đàng hoàng tử tế - Philoxêne De Cythêrê”<br /> Câu 2 (3.0đ)<br /> 1. Em hãy trình bày 3 cách mở một tệp văn bản đã có?<br /> 2. Có mấy loại con trỏ trên màn hình Word? Hãy phân biệt chúng?<br /> Câu 3: (1.0đ)<br /> Có gì khác nhau giữa việc dùng nút lệnh Print trên thanh công cụ và việc dùng lệnh<br /> File→Print?<br /> Câu 4 (2.0đ)<br /> Em hãy cho biết định nghĩa và các thành phần của mạng máy tính?<br /> <br /> ----------Hết---------( Giám thị coi thi không giải thích gì thêm )<br /> <br /> SỞ GD - ĐT NINH THUẬN<br /> TRƯỜNG THPT LÊ DUẨN<br /> <br /> Câu<br /> <br /> Câu 1<br /> <br /> ĐÁP ÁN ĐỀ THI HKII<br /> Môn: Tin 10 - Thời gian : 45 phút<br /> NĂM HỌC 2017- 2018<br /> <br /> Sơ lược lời giải<br /> 1. Một số quy ước trong việc gõ văn bản:<br /> <br /> Điểm<br /> <br /> – Các dấu ngắt câu như: (.), (,), (:), (;), (!), (?), phải được đặt<br /> sát vào từ đứng trước nó, tiếp theo là một dấu cách nếu sau đó<br /> vẫn còn nội dung.<br /> <br /> 1.0<br /> <br /> – Giữa các từ chỉ dùng một kí tự trống để phân cách. Giữa các<br /> đoạn cũng chỉ xuống dòng bằng một lần Enter.<br /> <br /> 1.0<br /> <br /> – Các dấu mở ngoặc (gồm “(”, “[”, “{”, “”) và các<br /> dấu đóng nháy (gồm “’”, “””) phải được đặt sát vào bên phải<br /> kí tự cuối cùng của từ ngay trước đó.<br /> 2. Viết dãy kí tự cần gõ theo kiểu TELEX/ VNI để nhập<br /> câu sau:<br /> HS chọn 1 trong 2 cách gõ (hoặc TELEX hoặc VNI)<br /> <br /> 1.0<br /> <br /> 1.0<br /> <br /> 1. 3 cách mở một tệp văn bản đã có:<br /> Cách 1: Chọn File  Open<br /> Cách 2: Nháy chuột vào nút Open  trên thanh công cụ<br /> chuẩn;<br /> Cách 3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + O.<br /> 2. Có hai loại con trỏ trên màn hình Word. Đó là:<br /> - Con trỏ văn bản.<br /> - Con trỏ chuột.<br /> Câu 2<br /> <br /> 0.5<br /> <br /> 0.25<br /> <br /> Phân biệt:<br /> - Con trỏ văn bản: có dạng |, luôn nhấp nháy trên màn<br /> hình cho biết vị trí xuất hiện của kí tự được gõ từ bàn<br /> phím.<br /> - Con trỏ chuột: trong vùng soạn thảo, con trỏ chuột có<br /> dạng I, nhưng đổi thành khi ra ngoài vùng soạn thảo.<br /> - Khi con trỏ chuột di chuyển, con trỏ văn bản không di<br /> chuyển.<br /> <br /> Câu 3<br /> <br /> 0.5<br /> 0.5<br /> <br /> Sự khác nhau giữa việc dùng nút lệnh<br /> trên thanh công cụ<br /> và việc dùng lệnh File  Print…là:<br /> Nút lệnh<br /> cho phép in ngay toàn bộ văn bản,<br /> còn lệnh File  Print có thể có nhiều lựa chọn cho việc in ấn.<br /> <br /> 0.5<br /> <br /> 0.5<br /> 0.25<br /> <br /> 1.0<br /> <br /> Câu 4<br /> <br /> Định nghĩa và các thành phần của mạng máy tính<br /> Định nghĩa:<br /> Là tập hợp các máy tính được kết nối theo một phương thức<br /> nào đó sao cho chúng có thể trao đổi dữ liệu và dùng chung<br /> thiết bị.<br /> Mạng máy tính gồm ba thành phần:<br />  Các máy tính.<br />  Các thiết bị mạng đảm bảo kết nối các máy tính với<br /> nhau.<br />  Phần mềm cho phép thực hiện việc giao tiếp giữa các<br /> máy tính<br /> <br /> 0.5<br /> <br /> 0.5<br /> 0.5<br /> 0.5<br /> <br />