Xem mẫu

TRƯỜNG THCS<br /> TRÚC LÂM<br /> <br /> KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018<br /> Môn: SINH HỌC – LỚP 7<br /> Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)<br /> <br /> Họ và tên học sinh:……………………………………………..Lớp 7…………………<br /> Số báo danh<br /> <br /> Giám thị 1<br /> <br /> Giám thị 2<br /> <br /> Số phách<br /> <br /> Điểm<br /> <br /> Giám khảo 1<br /> <br /> Giám khảo 2<br /> <br /> Số phách<br /> <br /> Đề bài:<br /> Câu 1:<br /> <br /> điể<br /> <br /> Câu 2:<br /> <br /> điể<br /> <br /> Câu 3:<br /> <br /> điể<br /> <br /> iể<br /> <br /> i<br /> <br /> i<br /> <br /> b. Vì sao hi<br /> p p<br /> ể bảo v<br /> điể<br /> i<br /> <br /> i ời ố<br /> <br /> iố<br /> <br /> ộng vậ<br /> ộng vật?<br /> <br /> ơ<br /> <br /> ậ<br /> <br /> p<br /> <br /> ữ<br /> <br /> r<br /> ơ<br /> ộ<br /> <br /> i<br /> <br /> i<br /> i<br /> <br /> ộ<br /> <br /> ậ<br /> <br /> i<br /> ậ r<br /> <br /> rị bổ sung cho ho t<br /> <br /> iảm nghiêm trọng? C n phải có những bi n<br /> <br /> i<br /> <br /> ổ<br /> p<br /> ố<br /> <br /> i<br /> <br /> ỡ<br /> <br /> a. T i sao nói vai trò tiêu di t sâu bọ có h i c<br /> ộng ban ngày c a chim.<br /> <br /> Câu 4:<br /> i<br /> r<br /> ơ<br /> <br /> i<br /> <br /> ộ<br /> <br /> r<br /> p<br /> <br /> ơi<br /> i<br /> ậ<br /> <br /> r<br /> ố r<br /> p<br /> <br /> p ố<br /> r<br /> ố<br /> <br /> BÀI LÀM<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> <br /> Không vi t<br /> vào ph n<br /> <br /> có<br /> g ch chéo này<br /> <br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> <br /> ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II<br /> Môn: SINH HỌC 7<br /> Năm học 2017-2018<br /> ĐÁP ÁN<br /> <br /> BIỂU<br /> ĐIỂM<br /> <br /> Câu 1<br /> <br /> i<br /> <br /> -<br /> <br /> i<br /> <br /> p<br /> <br /> Câu 3<br /> <br /> Câu 4<br /> <br /> *<br /> ch:<br /> - iố<br /> ơ<br /> <br /> ả<br /> <br /> ốp<br /> <br /> i<br /> -C i r<br /> i<br /> i i ời ố<br /> p<br /> <br /> Câu 2<br /> <br /> iả<br /> ố<br /> <br /> ổi<br /> <br /> ơ ể<br /> ơ ể<br /> <br /> i<br /> <br /> i<br /> <br /> ơ<br /> <br /> ố<br /> <br /> i<br /> p<br /> <br /> i<br /> <br /> 1<br /> <br /> r<br /> <br /> ộ<br /> <br /> i<br /> <br /> 1<br /> <br /> iể<br /> <br /> iố<br /> <br /> i<br /> <br /> i<br /> <br /> p<br /> <br /> a. Nói vai trò tiêu di t sâu bọ có h i c<br /> ỡ<br /> i rị bổ<br /> sung cho ho ộng c a chim v<br /> ỡ<br /> t sâu bọ<br /> (phá ho i mùa màng ) v<br /> i<br /> i b t các lo i sâu v<br /> ban ngày.<br /> b. Động vậ<br /> ơ<br /> iảm nghiêm trọng :<br /> -D<br /> ời làm m<br /> i r ờng sống c<br /> ộng vậ<br /> t,<br /> tiêu di ộng vật b a bãi...<br /> * Bi n pháp: C<br /> ốt phá , khai thác r ng b a bãi, c<br /> t<br /> ộng vật, chống ô nhi<br /> i r ờ …<br /> - ộ ố<br /> - ộ ố<br /> <br /> i<br /> <br /> i<br /> r<br /> <br /> ơ<br /> <br /> 1<br /> <br /> ổ<br /> <br /> 1<br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> 1<br /> 1<br /> 1<br /> <br />