Xem mẫu

N<br /> so n: 11/04/2018<br /> N<br /> kiểm tra: /05/2018<br /> Tu n 36 Ti t CT : 137- 138<br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2017- 2018<br /> MÔN THI: NGỮ VĂN LỚP 7<br /> Thời gian: 90 phút ( không kể phát đề)<br /> 1 M C TI U:<br /> a Về ki n th :<br /> - Nhớ v nắm vữn các ki n thức cơ bản. Qua đó đánh iá năn lực học tập của<br /> học sinh từ đ u năm đ n na .<br /> Về k n ng :<br /> - Bi t vận dụn ki n thức đã học để trả lời câu hỏi v l m b i.<br /> Về thái đ :<br /> - Thấ được t m quan trọn của N ữ văn HKII lớp 7<br /> 2 CHU N<br /> :<br /> a Chuẩn ị ủa họ sinh: học b i ở nh<br /> Chuẩn ị ủa giáo viên: ma trận đ , đ b i, than điểm, đáp án.<br /> + MA TR N ĐỀ<br /> N i dung<br /> V n d ng<br /> Nh n i t<br /> Thông hiểu<br /> Chủ đề<br /> Th p<br /> Cao<br /> - Khái quát iá trị<br /> Chủ đề 1 : V n Trình b được<br /> nhữn đức tính<br /> nhân đ o v iá<br /> ản<br /> - Đức tính iản dị<br /> iản dị của Bác<br /> trị hiện thực<br /> của Bác Hồ<br /> Hồ<br /> - Hiểu được n hệ<br /> thuật đặc sắc<br /> tron văn bản<br /> -Sốn ch t mặc<br /> “Sốn ch t mặc<br /> bay.<br /> ba ”<br /> Số câu: 2<br /> Số câu: 1<br /> Số câu: 1<br /> Số điểm: 2<br /> Số điểm: 1<br /> Số điểm: 1<br /> Tỉ lệ: 20 %<br /> Tỉ lệ: 10 %<br /> Tỉ lệ: 10 %<br /> Chủ đề 2:<br /> Ti ng Việt<br /> - Câu rút ọn<br /> - Chu ển đổi câu<br /> chủ độn th nh<br /> câu bị độn .<br /> Số câu: 2<br /> Số điểm: 2<br /> Tỉ lệ: 20 %<br /> Chủ đề 3: T p<br /> làm v n:<br /> - Văn n hị luận<br /> Số câu: 1<br /> Số điểm: 6<br /> Tỉ lệ: 60%<br /> Tổn số câu: 5<br /> Tổn số điểm: 10<br /> Tỉ lệ: 100<br /> <br /> C ng<br /> <br /> Số câu: 2<br /> Số điểm: 2<br /> Tỉ lệ: 20 %<br /> <br /> - Trình bày khái<br /> Bi t cách chu ển<br /> niệm th n o l<br /> đổi câu chủ độn<br /> câu rút ọn. Cách th nh câu bị độn<br /> dùn câu rút ọn theo 2 d n khác<br /> nhau.<br /> Số câu: 1<br /> Số điểm: 1<br /> Tỉ lệ: 10 %<br /> <br /> Số câu: 2<br /> Số điểm: 2<br /> Tỉ lệ: 20 %<br /> <br /> Số câu: 1<br /> Số điểm: 1<br /> Tỉ lệ: 10 %<br /> <br /> Số câu: 2<br /> Số điểm: 2<br /> Tỉ lệ: 20 %<br /> <br /> Số câu: 2<br /> Số điểm: 2<br /> Tỉ lệ: 20 %<br /> Giải thích được<br /> nội dun câu<br /> nói<br /> Số câu: 1<br /> Số điểm: 6<br /> Tỉ lệ: 60%<br /> Số câu:1<br /> Số điểm: 6<br /> Tỉ lệ: 60%<br /> <br /> Số câu: 1<br /> Số điểm: 6<br /> Tỉ lệ: 60%<br /> Số câu: 5<br /> Số điểm: 10<br /> Tỉ lệ: 100<br /> <br /> Phòng GD&ĐT Hòn Đất<br /> Trường THCS ình Giang<br /> Lớp 7/ …<br /> <br /> KIỂM TRA HỌC KÌ II– Năm học: 2017– 2018<br /> Môn: N ữ văn - Khối: 7<br /> Thời ian: 90 phút (khôn kể iao đ )<br /> <br /> Họ v tên: ........................................<br /> Điểm<br /> <br /> Lời nhận xét<br /> <br /> Đ b i<br /> I/- Văn: (2 điểm)<br /> Câu 1: (1 điểm)<br /> Hã nêu nhữn biểu hiện v đức tính iản dị của Bác Hồ?<br /> Câu 2: (1 điểm)<br /> Tron văn bản “Sống chết mặc bay” h m Du Tốn đã sử dụn biện pháp n hệ thuật<br /> đặc sắc n o để v ch tr n bản chất “lòng lang dạ sói” của tên quan phụ mẫu trước sinh m n<br /> của n ười dân? Qua cảnh đắp đê, đê vỡ, đánh tổ tôm v ù to, em hã khái quát iá trị hiện<br /> thực v iá trị nhân đ o của tru ện n ắn.<br /> II. Tiếng Việt: (2 điểm)<br /> Câu 1: (1 điểm)<br /> Th n o l câu rút ọn? Cách dùn câu rút ọn?<br /> Câu 2: (1 điểm)<br /> Chu ển đổi mỗi câu chủ độn sau th nh hai câu bị độn theo hai kiểu khác nhau.<br /> a. Các ki n trúc sư xâ dựn n ôi nh n tron 3 năm.<br /> b. N ười ta dựn một lá cờ đ i ở iữa sân.<br /> III. Tập làm văn: (6 điểm)<br /> Đề bài : Hã iải thích lời khu ên của Lê-nin: “Học, học nữa, học mãi”.<br /> Bài làm<br /> ........................................................................................................................................................<br /> ........................................................................................................................................................<br /> ........................................................................................................................................................<br /> ........................................................................................................................................................<br /> ........................................................................................................................................................<br /> ........................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> <br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> ........................... …………………………………………………………………………………...<br /> .................................................................................................................................................. .....<br /> ........................................................................................................................... ……………….....<br /> ..................................................................................................................................................... ..<br /> ..................................................................................................................................................... ..<br /> ..................................................................................................................................................... ..<br /> ........................... …………………………………………………………………………………...<br /> ..................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................<br /> ........................................................................................................................... ………………<br /> .................................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................................<br /> <br /> Văn<br /> Câu 1<br /> <br /> ĐÁP ÁN VÀ IỂU ĐIỂM<br /> Đáp án<br /> + Nhữn biểu hiện v đức tính iản dị của Bác Hồ :<br /> - Ở: nh s n đơn sơ. Tron bữa ăn rất đ m b c, dân dã, đời<br /> thườn .<br /> - Cách l m việc: suốt đời, suốt n .<br /> - Tron cách nói v vi t: câu nói n ắn ọn, dễ hiểu v có ý<br /> n hĩa sâu xa.<br /> => Cuộc sốn iản dị, thanh b ch, tao nhã, suốt đời vì dân, vì<br /> nước.<br /> <br /> iểu điểm<br /> (0,25điểm)<br /> (0,25điểm)<br /> (0,25điểm)<br /> (0,25điểm)<br /> <br /> + Tron văn bản “Sốn ch t mặc ba ” h m Du Tốn đã sử dụn<br /> biện pháp n hệ thuật đặc sắc:<br /> - Tươn phản.<br /> (0,25 điểm)<br /> - Tăn cấp.<br /> (0,25 điểm)<br /> - Giá trị hiện thực: hản ánh sự đối lập a ắt v ho n toàn<br /> iữa cuộc sốn của nhân dân với cuộc sốn của bọn quan l i tiêu<br /> biểu l tên quan phủ lòn lan d thú trước sinh m n của n ười<br /> dân.<br /> (0,25 điểm)<br /> - Giá trị nhân đ o: Đó l sự cảm thôn sâu sắc của tác iả trước<br /> cảnh nhân dân hộ đê vô cùn vất vả v cảnh nhân dân điêu linh<br /> sau khi đê vỡ .<br /> (0,25 điểm)<br /> Tiếng Việt + Khái niệm câu rút ọn: Khi nói hoặc vi t, có thể lược bỏ một số<br /> th nh ph n của câu, t o th nh câu rút ọn.<br /> (0.5 điểm)<br /> Câu 1<br /> + Cách dùn câu rút ọn: Khi rút ọn câu c n chú ý:<br /> Câu 2<br /> <br /> - Khôn l m cho n ười n he, n ười đọc hiểu sai hoặc hiểu<br /> khôn đ đủ nội dun câu nói.<br /> - Khôn bi n câu nói th nh một câu cộc lốc, khi m nhã.<br /> <br /> Câu 2<br /> <br /> Tập làm<br /> văn<br /> <br /> (0,25điểm)<br /> (0,25điểm)<br /> <br /> a. Các ki n trúc sư xâ dựn n ôi nh n tron 3 năm.<br /> - Cách 1: Ngôi nh n được các ki n trúc sư xâ dựn tron 3<br /> năm.<br /> (0,25điểm)<br /> - Cách 2: N ôi nh n xâ dựn tron 3 năm.<br /> (0,25điểm)<br /> b. N ười ta dựn một lá cờ đ i ở iữa sân.<br /> - Cách 1: Một lá cờ đ i được (n ười ta) dựn ở iữa sân.<br /> (0,25điểm)<br /> - Cách 2: Một lá cờ đ i dựn ở iữa sân.<br /> (0,25điểm)<br /> a. Mở b i :<br /> <br /> - Giới thiệu vai trò của việc học tập đối với mỗi con n ười:<br /> L côn việc quan trọn , khôn học tập khôn thể thành<br /> n ười có ích.<br /> - Đặt vấn đ : Vậ c n học tập như th n o? Giới thiệu v<br /> trích dẫn lời khu ên của Lê-nin.<br /> b. Thân bài:<br /> * “Học, học nữa, học mãi” n hĩa l như th n o?<br /> - Lời khu ên n ắn ọn như một khẩu hiệu thúc iục mỗi<br /> n ười học tập.<br /> Lời khu ên chia th nh ba ý man tính tăn cấp:<br /> + Học: Thúc iục con n ười bắt đ u côn việc học tập, tìm<br /> hiểu v chi m lĩnh tri thức.<br /> + Học nữa: V trước đã thúc iục ta bắt đ u học tập, v thứ<br /> <br /> (0.5 điểm)<br /> (0.5 điểm)<br /> <br /> (0.25 điểm)<br /> (0.5 điểm)<br /> <br /> hai thúc iục ta ti p tục học tập, học nữa man h m ý l đã<br /> học rồi, nhưn c n ti p tục học thêm nữa.<br /> + Học mãi: V thứ ba khẳn định một vấn đ quan trọn v<br /> côn việc học tập. Học tập l côn việc suốt đời, mãi mãi,<br /> con n ười c n phải luôn luôn học hỏi n a cả khi mình đã có<br /> được một vị trí nhất định tron xã hội.<br /> *T i sao phải “ Học, học nữa, học mãi” ?<br /> - Bởi học tập l con đườn iúp chún ta tồn t i v sốn tốt<br /> tron xã hội.<br /> - Bởi xã hội luôn luôn vận độn , cái mới luôn được sinh ra,<br /> n u khôn chịu khó học hỏi, ta sẽ nhanh chón l c hậu v<br /> ki n thức.<br /> - Bởi cuộc sốn có rất nhi u n ười t i iỏi, n u ta khôn nỗ<br /> lực học tập ta sẽ thua kém họ, tự l m mất đi vị trí của mình<br /> tron cuộc sốn .<br /> Học ở đâu v học như th n o?<br /> - Học trên lớp, tron sách vở, học ở th cô, b n bè, cuộc<br /> sốn ...<br /> - Khi khôn còn n ồi trên h nh trườn , ta vẫn có thể học<br /> thêm tron sách vở, tron cuộc sốn , tron côn việc....<br /> - Có thể học tron lúc l m việc, tron lúc nh n rỗi...<br /> Liên hệ: Bản thân v b n bè đã v đan vận dụn câu nói<br /> của Lê-nin ra sao (khôn n ừn học tập, học lẫn nhau, tìm<br /> sách vở bổ trợ...)<br /> <br /> (0.5 điểm)<br /> <br /> (0.5 điểm)<br /> <br /> (0.25 điểm)<br /> (0.5 điểm)<br /> <br /> (0.5 điểm)<br /> (0.25 điểm)<br /> (0.25 điểm)<br /> <br /> c. K t b i:<br /> <br /> - Khẳn định tính đún đắn v ti n bộ tron lời khu ên của<br /> Lê-nin: đó l lời khu ên đún đắn v có ích đối với mọi<br /> n ười, đặc biệt l lứa tuổi học sinh chún ta.<br /> <br /> DUYỆT CỦA TỔ CM<br /> <br /> (0.5 điểm)<br /> <br /> (1.0 điểm)<br /> Bình Giang, ngày 11 tháng 04 năm 2018<br /> GIÁO VIÊN RA ĐỀ<br /> Lê Thị hươn Lan<br /> <br />