Xem mẫu

Ngày soạn: 18/04/2018<br /> Ngày kiểm tra:…..05/2018<br /> Tuần: 36 - Tiết PPCT: 53<br /> KIỂM TRA HỌC KÌ II<br /> Môn: Lịch sử 9<br /> Thời gian làm bài: 45 phút<br /> 1. Mục tiêu kiểm tra:<br /> a. Về kiến thức:<br /> - Đường lối kháng chiến chống Pháp của ta trong giai đoạn 1946-1954.<br /> - Những nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945.<br /> - Chiến tranh đặc biệt và chiến tranh cục bộ của Mĩ tại miền Nam Việt Nam.<br /> - Diễn biến chính của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.<br /> b. Về kĩ năng:<br /> - Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức giải thích các sự kiện lịch sử tiêu biểu.<br /> - Rèn kĩ năng tư duy, tổng hợp các vấn đề lịch sử đã học.<br /> c. Về thái độ:<br /> - Nhận thức được đường lối của đảng trong cuộc chiến tranh chống Pháp - Mĩ.<br /> - Nhận thức được các yếu tố dẫn đến sự thắng lợi của nhân dân ta trong các cuộc chiến<br /> tranh chống giặc ngoại xâm bảo vệ lãnh thổ.<br /> - HS yêu thích học tập bộ môn lịch sử.<br /> 2. Chuẩn bị:<br /> a. Chuẩn bị của học sinh: Học sinh học bài ở nhà<br /> b. Chuẩn bị của giáo viên:<br /> + Ma trận đề:<br /> Tên chủ đề<br /> <br /> Nhận biết<br /> <br /> Chủ đề 3:<br /> Cuộc vận động tiến<br /> tới cách mạng<br /> tháng 8<br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> T lệ<br /> Chủ đề 5:<br /> HS biết đường<br /> Việt Nam từ cuối<br /> lối kháng chiến<br /> 1946 đến năm 1954 chống Pháp của<br /> ta giai đoạn<br /> 1946-1954(C2)<br /> HS trình bày<br /> được diễn biến<br /> CD Điện Biên<br /> Phủ 1954( C3)<br /> <br /> Thông hiểu<br /> HS hiểu được<br /> các nguyên nhân<br /> thành công của<br /> cách mạng tháng<br /> 8/1945<br /> (C1)<br /> Số câu: 1<br /> Số điểm: 3<br /> T lệ : 30%<br /> <br /> Vận dụng<br /> Cấp độ thấp<br /> Cấp độ<br /> cao<br /> <br /> Cộng<br /> <br /> Số câu: 1<br /> Số điểm: 3<br /> T lệ: 30<br /> <br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> T lệ<br /> Chủ đề 6:<br /> Việt Nam từ 1954<br /> đến năm 1975<br /> <br /> Số câu: 2<br /> Số điểm: 5<br /> lệ: 50%<br /> <br /> Số câu: 2<br /> Số điểm: 5<br /> T lệ: 50%<br /> HS so sánh<br /> được điểm<br /> giống và khác<br /> nhau của chiến<br /> tranh cục bộ và<br /> chiến tranh đặc<br /> biệt của Mĩ tại<br /> VN(C4)<br /> <br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> T lệ<br /> Tổng số câu<br /> Tổng số điểm<br /> T lệ<br /> <br /> Số câu: 1<br /> Số điểm : 2<br /> T lệ: 20%<br /> <br /> Số câu: 1<br /> Số điểm: 2<br /> T lệ: 20%<br /> Số câu: 4<br /> <br /> Sốcâu: 2 (C2,3)<br /> <br /> Số câu: 1 C1<br /> <br /> Số câu: 1 C4<br /> <br /> Số điểm: 5<br /> 50 %<br /> <br /> Số điểm: 3<br /> 30 %<br /> <br /> Số điểm: 2<br /> 20 %<br /> <br /> Số điểm:10<br /> 100%<br /> <br /> Phòng GD&ĐT Hòn Đất<br /> Trường THCS Bình Giang<br /> Lớp / …<br /> <br /> KIỂM TRA HỌC KÌ II – Năm học: 2017 - 2018<br /> Môn: Lịch Sử<br /> Khối: 9<br /> Thời gian 45 phút không kể giao đề<br /> <br /> Họ và tên: ................................<br /> Điểm<br /> <br /> Lời nhận xét<br /> <br /> Đề bài<br /> Câu 1: (3 điểm) Tại sao cách mạng tháng tám năm 1945 nhân dân ta giành được thắng<br /> lợi?<br /> Câu 2: (2 điểm) Nêu đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta giai đoạn 19461954.<br /> Câu 3: (3 điểm) Trình bày diễn biến chính của chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.<br /> Câu 4: (2 điểm So sánh điểm giống và khác nhau giữa chiến tranh đặc biệt và chiến<br /> tranh cục bộ của Mĩ tại miền Nam Việt Nam.<br /> Bài làm<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> <br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> <br /> Đáp án và biểu điểm<br /> Câu<br /> Đáp án<br /> 1<br /> * Nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng 8/1945<br /> - Dân tộc có truyền thống yêu nước sâu sắc, khi có Đảng Cộng sản Đông<br /> dương và Mặt trận Việt Minh phất cao ngọn cờ cứu nước thì được mọi<br /> người hưởng ứng.<br /> - Tình đoàn kết của tất cả các tầng lớp, các giai cấp trong xã hội đặc biệt là<br /> khối liên minh công - nông trong mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi.<br /> - Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, đứng đầu là Chủ tịch<br /> Hồ Chí Minh.<br /> - Hoàn cảnh quốc tế thuận lợi, Liên Xô và các nước Đồng minh đã đánh<br /> bại phát xít Nhật.<br /> 2<br /> * Đường lối kháng chiến chống Pháp của ta 1946 - 1954:<br /> - Đó là cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực<br /> cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. Tập trung vào hai nội dung:<br /> - Kháng chiến toàn dân, tất cả mọi người tham gia kháng chiến.<br /> - Kháng chiến toàn diện, trên tất cả các mặt trận quân sự, chính trị, kinh tế,<br /> ngoại giao,...<br /> 3<br /> * Diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh:<br /> Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu từ ngày 13 - 3 - 1954 đến hết ngày<br /> 7 - 5 - 1954, chia làm 3 đợt:<br /> - Đợt 1: Quân ta tiến công và tiêu diệt cụm cứ điểm Him Lam và toàn<br /> bộ phân khu Bắc.<br /> - Đợt 2: Quân ta tiến công tiêu diệt các cứ điểm phía Đông phân khu<br /> Trung tâm.<br /> - Đợt 3: Quân ta tiến công tiêu diệt các cứ điểm còn lại ở phân khu<br /> Trung tâm và phân khu Nam. Chiều 7 - 5 - 1954, tướng Đờ Ca-xtơ-ri<br /> cùng toàn bộ Ban tham mưu của địch đầu hàng.<br /> 4<br /> * So sánh chiến tranh đặc biệt và chiến tranh cục bộ:<br /> + Giống nhau:<br /> - Đều là hình thức chiến tranh thực dân mới của Mĩ, do Mĩ ch huy,<br /> trang thiết bị và phương tiện chiến tranh của Mĩ.<br /> + Khác nhau:<br /> - Lực lượng và thủ đoạn: Chiến tranh đặc biệt thực hiện chủ yếu bằng<br /> quân đội tay sai, gom dân lập ấp chiến lược, tách dân ra khỏi cách<br /> mạng…<br /> - Lực lượng và thủ đoạn: Chiến tranh cục bộ tiến hành bằng quân đội<br /> Mĩ, quân đồng minh và quân Sài Gòn, mở nhiều cuộc hành quân càn<br /> quét nhằm tìm diệt và bình định miền Nam.<br /> Tổ trưởng<br /> <br /> Điểm<br /> 0.5 điểm<br /> 0.5 điểm<br /> 1.0 điểm<br /> 1.0 điểm<br /> 1.0 điểm<br /> 0.5 điểm<br /> 0.5 điểm<br /> 1.0 điểm<br /> 0.5 điểm<br /> 0.5 điểm<br /> 1.0 điểm<br /> <br /> 1.0 điểm<br /> 1.0 điểm<br /> <br /> Bình giang, 18/04/2018<br /> Người ra đề<br /> Nguyễn Thanh Tuấn<br /> <br />