Xem mẫu

TRƯỜNG PTDTBT THCS TRI LỄ<br /> <br /> MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II<br /> NĂM HỌC 2017 - 2018<br /> <br /> Môn: Lịch sử 7<br /> Thời gian làm bài 45 phút<br /> <br /> I. Hình thức ra đề: Tự luận<br /> II. Ma trận đề<br /> Tên chủ đề<br /> ( Bài)<br /> <br /> Nhận biết<br /> <br /> Khởi nghĩa Lam Sơn<br /> <br /> Hiểu được nguyên<br /> nhân thắng lợi và ý<br /> nghĩa lịch sử của<br /> khởi nghĩa Lam<br /> Sơn.<br /> 1/2 câu<br /> 3 điểm<br /> 30 %<br /> <br /> Số câu:<br /> Số điểm:<br /> Tỉ lệ: %<br /> Triều đại Lê Sơ thế<br /> kỷ XVI<br /> <br /> Số câu:<br /> Số điểm:<br /> Tỉ lệ: %<br /> <br /> Vận dụng<br /> Cấp độ<br /> Cấp độ<br /> thấp<br /> cao<br /> Nguyên<br /> nhân nào là<br /> quan trọng<br /> nhất.<br /> <br /> Cộng<br /> <br /> 1/2 câu<br /> 2 điểm<br /> 20 %<br /> <br /> 1 câu<br /> 5<br /> điểm<br /> 50 %<br /> <br /> Biết được chính<br /> sách của nhà nước<br /> Lê Sơ đối với nền<br /> văn hóa, giáo dục,<br /> văn học, khoa học<br /> và nghệ thuật thế<br /> kỉ XVI.<br /> 1 câu<br /> 3 điểm<br /> 30 %<br /> <br /> 1 câu<br /> 3<br /> điểm<br /> 30 %<br /> Hiểu được những<br /> chính sách để củng<br /> cố quốc phòng, mở<br /> rộng ngoại giao<br /> 1 câu<br /> 2 điểm<br /> 20 %<br /> <br /> Phong trào Tây Sơn<br /> thế kỉ XVIII.<br /> Số câu:<br /> Số điểm:<br /> Tỉ lệ: %<br /> Tổng số câu:<br /> Tổng số điểm:<br /> Tỉ lệ (%):<br /> <br /> Thông hiểu<br /> <br /> 1 câu<br /> 3 điểm<br /> 30 %<br /> <br /> 1/2 + 1 câu<br /> 5 điểm<br /> 50 %<br /> <br /> 1/2 câu<br /> 2 điểm<br /> 20%<br /> <br /> 1 câu<br /> 2<br /> điểm<br /> 20 %<br /> 3 câu<br /> 10<br /> điểm<br /> 100 %<br /> <br /> TRƯỜNG PTDTBT THCS TRI LỄ<br /> ĐỀ CHÍNH THỨC<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II<br /> NĂM HỌC 2017 - 2018<br /> Môn: Lịch sử 7<br /> Thời gian làm bài 45 phút ( không kể thời gian giao đề)<br /> <br /> Đề thi gồm: 01 trang<br /> <br /> Câu 1. (5,0 điểm)<br /> Hãy trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa<br /> Lam Sơn ? Theo em, nguyên nhân nào là quan trọng nhất dẫn đến thắng lợi của<br /> cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ?<br /> Câu 2. (3,0 điểm)<br /> Hãy nêu những chính sách của nhà nước Lê Sơ đối với nền giáo dục, văn<br /> học, khoa học và nghệ thuật thế kỉ XVI ?<br /> Câu 3. (2,0 điểm)<br /> Quang Trung đã thực hiện chính sách gì để củng cố quốc phòng, mở rộng<br /> ngoại giao ?<br /> HẾT<br /> - Học sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài.<br /> - Giám thị không giải thích gì thêm.<br /> <br /> TRƯỜNG PTDTBT THCS TRI LỄ<br /> <br /> HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II<br /> <br /> NĂM HỌC 2017- 2018<br /> Môn: Lịch sử 7<br /> Hướng dẫn chấm gồm: 02 trang<br /> Nội dung<br /> <br /> Câu<br /> <br /> Điểm<br /> <br /> * Nguyên nhân thắng lợi:<br /> - Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, quyết tâm<br /> giành độc lập cho đất nước.<br /> <br /> 0,5 điểm<br /> <br /> - Tất cả các tầng lớp nhân dân, các thành phần dân tộc đều tham gia<br /> Câu 1<br /> (5<br /> điểm)<br /> <br /> đánh giặc.<br /> - Đường lối, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ tham mưu, đứng 0,5 điểm<br /> đầu là Lê Lợi và Nguyễn Trãi.<br /> * Ý nghĩa:<br /> <br /> 1 điểm<br /> <br /> - Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh.<br /> - Mở ra thời kì phát triển mới của dân tộc – thời Lê Sơ.<br /> <br /> 0,5 điểm<br /> <br /> * Nguyên nhân quan trọng nhất:<br /> <br /> 0,5 điểm<br /> <br /> - Đường lối, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ tham mưu, đứng<br /> đầu là Lê Lợi và Nguyễn Trãi.<br /> 2 điểm<br /> * Giáo dục:<br /> <br /> 0,5điểm<br /> <br /> - Vua Lê Thái Tổ dựng lại Quốc Tử Giám ở kinh thành. Mở khoa thi<br /> tuyển chọn nhân tài. Đa số đều đi học trừ kẻ phạm tội và làm nghề ca<br /> hát.<br /> Câu 2<br /> (3<br /> điểm)<br /> <br /> 0,5điểm<br /> <br /> - Nội dung thi cử là các sách của đạo Nho. Đạo Nho chiếm vị trí độc<br /> tôn. Phật giáo, Đạo giáo bị hạn chế.<br /> <br /> 0,25điểm<br /> <br /> * Văn học:<br /> - Văn học chữ Hán chiếm ưu thế, văn học chữ Nôm giữ vị trí quan 0,25điểm<br /> trọng.<br /> - Nội dung yêu nước sâu sắc, thể hiện niềm tự hào khí phách anh 0,25điểm<br /> hùng, tinh thần bất khuất dân tộc.<br /> <br /> 0,25điểm<br /> <br /> * Khoa học – nghệ thuật:<br /> <br /> 0,25điểm<br /> <br /> - Sử học: Đại Việt sử ký, Đại Việt sử ký toàn thư<br /> <br /> 0,25điểm<br /> <br /> - Địa lí: Hồng Đức bản đồ, Dư địa chí.<br /> <br /> 0,25điểm<br /> <br /> - Y học: Bản thảo thực vật toát yếu.<br /> <br /> 0,25điểm<br /> <br /> - Toán học: Đại thành toán pháp.<br /> - Nghệ thuật sân khấu ca, múa, nhạc, chèo, tuồng<br /> - Điêu khắc có phong cách khối đồ sộ, kĩ thuật điêu luyện.<br /> * Chính sách quốc phòng:<br /> <br /> 0,5 điểm<br /> <br /> - Thi hành chế độ quân dịch, ba suất đinh lấy một suất lính.<br /> - Xây dựng quân đội mạnh gồm bộ binh, thủy binh, tượng binh và kị 0,5 điểm<br /> binh, có chiến thuyền lớn.<br /> * Ngoại giao:<br /> - Đối nội: Tiêu diệt bè lũ Lê Duy Chỉ, quyết định mở cuộc tấn công 0,5 điểm<br /> Câu 3<br /> <br /> lớn để tiêu diệt hoàn toàn lực lượng.<br /> <br /> (2<br /> <br /> - Với nhà Thanh: Mềm dẻo nhưng kiên quyết bảo vệ từng tấc đất của<br /> <br /> điểm)<br /> <br /> Tổ quốc.<br /> <br /> 0,5 điểm<br /> HẾT<br /> <br />