Xem mẫu

MA TRẬN ĐỂ THI HỌC KÌ II.<br /> Năm học: 2017-2018<br /> Môn: Lịch sử 7<br /> 1/ Xác định mục tiêu kiểm tra .<br /> - Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy<br /> học và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời.<br /> - Kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức, kĩ năng cơ bản ở 3 cấp độ nhận thức: biết, hiểu<br /> và vận dụng sau khi học xong chủ đề của<br /> 2/ Xác định hình thức kiểm tra: Hình thức tự luận<br /> 3/ Xây dựng ma trận đề kiểm tra<br /> Ở đề kiểm tra học kì II (45 phút) lịch sử 7, các nội dung kiểm tra với số tiết là: 21 tiết<br /> (bằng 100%), phân phối cho các nội dung như sau:<br /> - a/ Nước Đại Việt đầu thế kỉ XV. Thời Lê sơ, 7 tiết<br /> - b/ Đại Việt ở các thế kỉ XVI-XVIII, 10 tiết<br /> - c/ Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX, 4 tiết<br /> Trên cơ sở phân phối số tiết như trên, kết hợp với việc xác định chuẩn quan trọng ta xây<br /> dựng ma trận đề kiểm tra như sau:<br /> <br /> MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN LỊCH SỬ 7<br /> ( Học kì II. Năm học 2017- 2018 )<br /> Chủ đề (nội dung<br /> chƣơng)/ Mức độ<br /> nhận thức<br /> <br /> Nhận biết<br /> <br /> Thông hiểu<br /> <br /> Vận dụng<br /> cấp độ thấp<br /> <br /> - Pháp luật thời<br /> Nước Đại Việt đầu Lê sơ. So sánh<br /> thế kỉ XV. Thời Lê luật pháp thời Lê<br /> sơ và thời Lýsơ<br /> Trần.<br /> 40%TSĐ = 4điểm 100%TSĐ = 4điểm<br /> Đại Việt ở các thế<br /> kỉ XVI-XVIII<br /> <br /> Diễn biến, kết quả,<br /> ý nghĩa của trận<br /> Rạch Gầm-Xoài<br /> Mút năm 1785.<br /> <br /> Đánh giá công lao<br /> của người anh<br /> hùng Quang<br /> Trung-Nguyễn<br /> Huệ đối với đất<br /> nước ta<br /> <br /> 60% TSĐ = 6điểm<br /> <br /> 50%TSĐ=3 điểm<br /> <br /> 50%TSĐ=3 điểm<br /> <br /> Tổng số điểm : 10 4điểm =40% TSĐ<br /> điểm<br /> Tổng số câu: 03<br /> <br /> 3điểm= 30% TSĐ<br /> <br /> 3điểm=30%TSĐ<br /> <br /> Vận<br /> dụng<br /> cấp<br /> độ<br /> cao<br /> <br /> Phòng GD & ĐT Long Thành<br /> <br /> ĐỀ THI HỌC KỲ II<br /> <br /> Trƣờng THCS Tân Thành<br /> <br /> Năm học: 2017 - 2018<br /> Môn: Lịch sử – Lớp 7<br /> Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)<br /> <br /> Đề bài:<br /> Câu 1: Trình bày nội dung của luật Hồng Đức thời Lê sơ. So sánh luật<br /> Hồng Đức thời Lê sơ với luật Hình thư thời Lý-Trần. ( 4 điểm)<br /> Câu 2: Trình bày diễn biến, kết quả, ý nghĩa của trận Rạch Gầm-Xoài Mút<br /> năm 1785. (3 điểm)<br /> Câu 3: Em hãy đánh giá công lao của người anh hùng Quang TrungNguyễn Huệ đối với đất nước ta. (3 điểm)<br /> -------------- Hết --------------<br /> <br /> ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II<br /> Năm học: 2017-2018<br /> Môn: Lịch sử 7<br /> Hƣớng dẫn trả lời<br /> Câu<br /> <br /> Điểm<br /> <br /> Câu 1<br /> <br /> 4điểm<br /> 2đ<br /> 0,5đ<br /> 0,5đ<br /> <br /> * Nội dung luật Hồng Đức:<br /> + Bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc.<br /> + Bảo vệ quyền lợi giai cấp thống trị, địa chủ phong kiến.<br /> + Bảo vệ chủ quyền quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế...<br /> + Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.<br /> <br /> * So sánh<br /> Điểm giống:<br /> Bảo vệ quyền lợi của vua, giai cấp thống trị. Ổn định trật tự xã hội.<br /> Điểm khác: Luật Hồng Đức bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.<br /> Câu 2<br /> Diễn biến:<br /> - Cuối 1784 Quân Xiêm chiếm miền Tây Gia Định.<br /> - 1-1785 Nguyễn Huệ tiến quân vào Gia Định và chọn Rạch Gầm- Xoài<br /> Mút làm trận quyết chiến.<br /> - Ngày 19-1-1785; Nguyễn Huệ dùng mưu nhử địch vào trận mai phục.<br /> Kết quả: 5 vạn quân xâm lược Xiêm bị đánh tan.<br /> Ý nghĩa:<br /> - Đây là một trong những trận thủy chiến lớn nhất và lừng lẫy nhất trong<br /> lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc.<br /> - Chiến thắng quân xâm lược Xiêm đã đưa phong trào Tây Sơn lên một tầm<br /> cao mới. Từ đây, phong trào Tây Sơn trở thành phong trào quật khởi của cả<br /> dân tộc.<br /> <br /> 0,5đ<br /> 0,5đ<br /> 2đ<br /> 1đ<br /> <br /> 1đ<br /> 3điểm<br /> 1,5đ<br /> <br /> 0,5đ<br /> 1đ<br /> <br /> Câu 3: Đánh giá công lao của ngƣời anh hùng Quang Trung-Nguyễn<br /> <br /> 3đ<br /> <br /> Huệ đối với đất nƣớc ta<br /> Xóa bỏ tình trạng chia cắt đất nước.<br /> Đánh đuổi giặc ngoại xâm<br /> Củng cố, ổn định tình hình kinh tế- xã hội<br /> <br /> 1đ<br /> 1đ<br /> 1đ<br /> <br /> ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ 7<br /> <br /> Câu 1: Những khó khăn của nghĩa quân Lam Sơn trong thời gian đầu hoạt động (giai<br /> đoạn 1418-1423).<br /> Câu 2: Tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê sơ.<br /> Câu 3: Nội dung luật Hồng Đức thời Lê sơ. So sánh luật pháp thời Lê sơ và thời<br /> Lý- Trần.<br /> Câu 4: Diễn biến, kết quả, ý nghĩa của trận Rạch Gầm-Xoài Mút năm 1785.<br /> Câu 5: Nguyên nhân thăng lợi, ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn.<br /> Câu 6: Đánh giá công lao của người anh hùng Quang Trung - Nguyễn Huệ đối với<br /> đất nước ta.<br /> <br />