Xem mẫu

Phòng GD & ĐT Long Thành<br /> <br /> ĐỀ THI HỌC KỲ II<br /> <br /> Trƣờng THCS Tân Hiệp<br /> <br /> Năm học: 2017 - 2018<br /> Môn: Lịch sử – Lớp 7<br /> Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)<br /> <br /> ĐỀ BÀI<br /> ( Đề bài gồm 03 câu)<br /> Câu 1 (3 điểm)<br /> Em hãy nêu những thành tựu chủ yếu về giáo dục của Đại Việt thời Lê Sơ.<br /> V sao Đại Việt ại ạt<br /> <br /> c những thành tựu n i trên<br /> <br /> Câu 2 ( 5 điểm )<br /> Tr nh bày cuộc tiến quân của vua Quang Trung ại phá quân Thanh vào dịp tết<br /> Kỉ Dậu 1789? V sao Quang Trung quyết ịnh tiêu diệt quân Thanh vào dịp tết<br /> Kỉ Dậu<br /> Câu 3 ( 2 điểm )<br /> Chữ quốc ngữ ra ời trong hoàn cảnh nào V sao chữ cái La tinh ghi âm<br /> tiếng Việt trở thành chữ quốc ngữ của n ớc ta<br /> - Hết-<br /> <br /> HƢỚNG DẪN CHẤM<br /> Môn: Lịch sử - Lớp 7<br /> Nội dung - kiến thức trình bày<br /> <br /> Câu<br /> 1<br /> <br /> Điểm<br /> <br /> Những thành tựu chủ yếu về giáo dục của Đại Việt thời Lê Sơ<br /> <br /> (3 điểm) - Vua Lê Thái Tổ cho dựng ại Quốc tử giám ở kinh thành Thăng Long; ở<br /> các ạo, phủ ều c tr ờng công, hằng năm mở khoa thi ể tuyển chọn 1<br /> quan ại. Đa số dân ều c thể i học, trừ kẻ phạm tội và àm nghề ca hát.<br /> - Nội dung học tập, thi cử à các sách của ạo Nho. Đạo Nho chiếm ịa vị ộc 0,5<br /> tôn, Phật giáo, Đạo giáo bị hạn chế.<br /> - Thời Lê sơ (1428 - 1527), tổ chức<br /> <br /> c 26 khoa thi, ấy ỗ 989 Tiến sỹ và 0,5<br /> <br /> 20 Trạng nguyên.<br /> Vì:<br /> <br /> 2<br /> <br /> -<br /> <br /> Nhà n ớc quan tâm ến giáo dục<br /> <br /> 0,5<br /> <br /> -<br /> <br /> Truyền thống hiếu học của dân tộc ta. Đất n ớc h a b nh<br /> <br /> 0,5<br /> <br /> Cuộc tiến quân của vua Quang Trung đại phá quân Thanh<br /> <br /> (5 điểm) - Nguyễn Huệ ã ên ngôi Hoàng ế (1788), ấy niên hiệu à Quang Trung 0,5<br /> và ập tức tiến quân ra Bắc. Trên<br /> <br /> ờng i, ến Nghệ An và Thanh H a,<br /> <br /> Quang Trung ều tuyển thêm quân.<br /> - Từ Tam Điệp, Quang Trung chia quân àm năm ạo tiến ra bắc<br /> <br /> 0,5<br /> <br /> - Đêm 30 Tết, quân ta v t sông Gián Khẩu (sông Đáy), tiêu diệt toàn bộ quân 0,5<br /> ịch ở ồn tiền tiêu.<br /> - Mờ sáng mồng 5 tết, quân ta ánh ồn Ngọc Hồi, Quân Thanh chống 0,5<br /> cự không nổi, bỏ chạy tán oạn, cùng úc<br /> <br /> quân ta ánh ồn Đống<br /> <br /> Đa, t ớng Sầm Nghi Đống khiếp s , thắt cổ tự tử.<br /> - Tôn Sĩ Nghị bàng hoàng cùng một số võ quan bỏ ại quân ính, v t sông 0,5<br /> Nhị (sông Hồng) sang Gia Lâm.<br /> - Tr a mồng 5 Tết, Quang Trung cùng oàn quân Tây Sơn chiến thắng kéo 0,5<br /> vào thành Thăng Long.<br /> <br /> - Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp tết Kỷ<br /> Dậu vì:<br /> - Quân Thanh mới chiếm<br /> <br /> c Thăng ong, nên c n chủ quan kiêu 0,5<br /> <br /> ngạo.<br /> → Quang Trung quyết ịnh ánh vào dịp tết ể ánh vào yếu tố bất ngờ, chủ 0,5<br /> quan, àm cho ịch trở tay không kịp và nhanh ch ng thất bại.<br /> <br /> 3<br /> (2 điểm)<br /> <br /> Chữ quốc ngữ ra đời trong hoàn cảnh :<br /> -Thế kỉ VII tiếng Việt ã trong sáng, 1 số giáo sĩ ph ơng Tây<br /> <br /> 1<br /> <br /> học tiếng Việt ể truyền ạo, họ dùng chữ cái La tinh ể ghi âm tiếng<br /> Việt. Từ<br /> <br /> chữ quốc ngữ ra ời<br /> <br /> Vì : chữ cái La tinh ghi âm tiếng Việt à thứ chữ tiện<br /> dễ phổ biến nên ã trở thành chữ quốc ngữ của n ớc ta.<br /> <br /> i, khoa học, 1<br /> <br /> MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KÌ II.<br /> Môn: Lịch sử 7<br /> Năm học: 2017-2018<br /> Tên chủ đề (nội<br /> dung/chƣơng)<br /> <br /> Mức độ nhận thức<br /> Nhận biết<br /> <br /> Thông hiểu<br /> <br /> Vận dụng<br /> <br /> N ớc Đại Việt ầu Nêu những thành<br /> thế kỉ V. Thời Lê tựu chủ yếu về giáo<br /> sơ<br /> dục của Đại Việt<br /> thời Lê sơ<br /> <br /> V sao Đại Việt ại<br /> ạt<br /> c những<br /> thành tựu n i trên ?<br /> <br /> 30 % TSĐ=3 iểm<br /> <br /> 33 %TSĐ=1 iểm<br /> <br /> 67 %TSĐ=2 iểm<br /> <br /> Đại Việt ở các thế - Chữ quốc ngữ ra<br /> kỉ VI-XVIII<br /> ời trong hoàn<br /> cảnh nào<br /> <br /> - Vì sao chữ cái La<br /> tinh ghi âm tiếng<br /> Việt trở thành chữ<br /> quốc ngữ của n ớc<br /> ta? (1 điểm)<br /> - Tr nh bày t m tắt cuộc<br /> tiến quân của vua Quang<br /> Trung ại phá quân<br /> Thanh vào dịp tết kỉ dậu<br /> 1789? (4 điểm)<br /> <br /> 70 % TSĐ=7 iểm<br /> Tổng số câu : 3<br /> Tổng số điểm: 10đ<br /> Tỉ lệ % :<br /> <br /> 14 %TSĐ= 1 iểm<br /> <br /> 57 %TSĐ= 4 iểm<br /> <br /> - Vì sao Quang<br /> Trung quyết ịnh<br /> tiêu diệt quân Thanh<br /> vào dịp tết Kỷ Dậu<br /> 1789?<br /> (1 điểm)<br /> 29 %TSĐ= 2 iểm<br /> <br /> 3đ<br /> 30%<br /> <br /> 4đ<br /> 40%<br /> <br /> 3đ<br /> 30%<br /> <br /> ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 7 HỌC KÌ II<br /> NĂM HỌC: 2017-2018<br /> Câu 1: So sánh uật pháp thời Lê sơ và thời Lý-Trần.<br /> Câu 2: Em hãy nêu những thành tựu chủ yếu về giáo dục của Đại Việt thời Lê sơ V sao<br /> Đại Việt ại ạt<br /> <br /> c những thành tựu n i trên<br /> <br /> Câu 3: Em hãy nêu nguyên nhân, hậu quả và tính chất của cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn<br /> và sự chia cắt Đàng Trong- Đàng Ngoài<br /> Câu 4: Chữ quốc ngữ ra ời trong hoàn cảnh nào V sao chữ cái La tinh ghi âm tiếng Việt<br /> trở thành chữ quốc ngữ của n ớc ta<br /> Câu 5: Quang Trung ã ại phá quân Thanh nh thế nào Tại sao vua Quang Trung chọn<br /> tấn công quân Thanh vào dịp Tết Kỉ Dậu<br /> Câu 6: Tr nh bày những thắng<br /> Tây Sơn ạt<br /> <br /> c những thắng<br /> <br /> i của phong trào Tây Sơn từ năm 1771- 1789? Vì sao<br /> i<br /> <br /> -Hết-<br /> <br />