Xem mẫu

MA TRẬN ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ II LỚP 7<br /> NĂM HỌC 2017- 2018<br /> Đề thi chính thức<br /> <br /> MÔN: LỊCH SỬ<br /> Thời gian 45 phút (không kể thời gian giao đề)<br /> (Ma trận đề gồm 02 trang)<br /> <br /> Cấp độ<br /> ND<br /> 1. Cuộc khởi<br /> nghĩa Lam<br /> Sơn.<br /> <br /> Số câu :<br /> Số điểm:<br /> Tỉ lệ %:<br /> 2. Phong trào<br /> Tây Sơn.<br /> <br /> Nhận biết<br /> <br /> Vận dụng<br /> Thấp<br /> <br /> Cộng<br /> Cao<br /> <br /> Trình bày những<br /> nguyên nhân<br /> thắng lợi và ý<br /> nghĩa lịch sử của<br /> cuộc khởi nghĩa<br /> Lam Sơn.<br /> 1<br /> 4<br /> 40 %<br /> <br /> 1<br /> 4<br /> 40 %<br /> Lập bảng thống kê<br /> (theo mẫu) những<br /> sự kiện chính của<br /> phong trào Tây Sơn<br /> từ năm 1777 đến<br /> năm 1789 ?<br /> 1<br /> 2<br /> 20 %<br /> <br /> Số câu :<br /> Số điểm:<br /> Tỉ lệ %:<br /> 3. Sự phát<br /> triển văn hóa<br /> dân tộc cuối<br /> thế kỉ XVIIInửa đầu thế kỉ<br /> XIX<br /> <br /> Đánh giá những<br /> cống hiến của<br /> phong trào nông<br /> dân Tây Sơn đối<br /> với lịch sử dân<br /> tộc<br /> 1<br /> 1<br /> 10 %<br /> <br /> 1<br /> 3<br /> 30 %<br /> <br /> Cuối thế kỉ<br /> XVIII- nửa<br /> đầu thế kỉ<br /> XIX, nước ta<br /> đã đạt được<br /> những thành<br /> tựu nào về kĩ<br /> thuật?<br /> <br /> Số câu :<br /> Số điểm:<br /> Tỉ lệ %:<br /> Tổng số câu :<br /> Tổng số điểm :<br /> Tỉ lệ %:<br /> <br /> Thông hiểu<br /> <br /> 1<br /> 3<br /> 30 %<br /> 1<br /> 4<br /> 40 %<br /> <br /> 1<br /> 3<br /> 30 %<br /> <br /> .…… Hết …….<br /> <br /> 1<br /> 3<br /> 30 %<br /> 2<br /> 3<br /> 30 %<br /> <br /> 4<br /> 10<br /> 100%<br /> <br /> ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ II LỚP 7<br /> Đề chính thức<br /> <br /> NĂM HỌC 2017- 2018<br /> MÔN: LỊCH SỬ<br /> Thời gian 45 phút (không kể thời gian giao đề)<br /> ĐỀ BÀI<br /> (Đề gồm 01 trang)<br /> <br /> Câu 1: (4,0 điểm)<br /> Trình bày những nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam<br /> Sơn.<br /> Câu 2: (2,0 điểm)<br /> Hãy lập bảng thống kê (theo mẫu) những sự kiện chính của phong trào Tây Sơn từ<br /> năm 1777 đến năm 1789.<br /> Thời gian<br /> Những sự kiện chính<br /> 1777<br /> 1785<br /> 1786<br /> 1789<br /> Câu 3: (1,0 điểm)<br /> Đánh giá những cống hiến của phong trào nông dân Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc.<br /> Câu 4 : (3,0 điểm)<br /> Cuối thế kỉ XVIII- nửa đầu thế kỉ XIX, nước ta đã đạt được những thành tựu nào về<br /> kĩ thuật ?<br /> ……… Hết …….<br /> <br /> HƯỚNG DẪN CHẤM THI KIỂM TRA HỌC KÌ II<br /> NĂM HỌC 2017- 2018<br /> MÔN : LỊCH SỬ<br /> <br /> (Hướng dẫn chấm gồm 01 trang)<br /> Câu<br /> Đáp án<br /> 1 * Nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn :<br /> - Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất quyết tâm dành lại<br /> độc lập , tự do cho đất nước.<br /> - Tất cả các tầng lớp nhân dân không phân biệt già trẻ, nam nữ, các thành<br /> phần dân tộc đều đoàn kết đánh giặc, hăng hái tham gia cuộc khởi nghĩa, gia<br /> nhập lực lượng vũ trang, tự vũ trang đánh giặc, ủng hộ, tiếp tế lương thực<br /> cho nghĩa quân.<br /> - Nhờ đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn sáng tạo của bộ tham mưu,<br /> đứng đầu là Lê lợi , Nguyễn trãi.<br /> * Ý nghĩa lịch sử :<br /> + Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi đã kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của<br /> phong kiến nhà Minh.<br /> + Mở ra một thời kì phát triển mới của dân tộc - thời Lê sơ.<br /> 2<br /> <br /> Thời gian<br /> 1777<br /> 1785<br /> 1786<br /> 1789<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> Sự kiện chính<br /> Nghĩa quân Tây Sơn lật đổ chính quyền chúa Nguyễn ở<br /> Đàng Trong<br /> Nguyễn Huệ chỉ huy quân Tây Sơn tiêu diệt 5 vạn quân<br /> Xiêm ở Rạch Gầm Xoài Mút.<br /> Nghĩa quân Tây Sơn lật đổ chính quyền chúa Trịnh ở<br /> Đàng Ngoài.<br /> Vua Quang Trung đại phá 29 vạn quân Thanh<br /> <br /> - Lật đổ các chính quyền phong kiến thối nát Lê, Trịnh, Nguyễn ; Xóa bỏ<br /> danh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng thống nhất quốc gia.<br /> - Đánh tan các cuộc xâm lược của Xiêm, Thanh, bảo vệ nền độc lập của lãnh<br /> thổ tổ quốc.<br /> - Những thành tựu về kĩ thuật :<br /> + Từ thế kỉ XVIII, một số kĩ thuật tiên tiến của phương Tây đã ảnh hưởng<br /> vào nước ta. Thợ thủ công Nguyễn Văn Tú (người Đàng Trong) đã học được<br /> nghề làm đồng hồ và kính thiên lí của Hà Lan.<br /> + Thợ thủ công nhà nước (thời Nguyễn) chế tạo được máy xẻ gỗ chạy bằng<br /> sức nước và thử nghiệm thành công tàu thuỷ chạy bằng máy hơi nước.<br /> ……… Hết …….<br /> <br /> Điểm<br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 0.5<br /> 0.5<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 0.5<br /> 0.5<br /> <br /> 1.5<br /> <br /> 1.5<br /> <br />