Xem mẫu

TRƯỜNG THCS<br /> TRÚC LÂM<br /> <br /> KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018<br /> Môn: Lịch sử - Lớp 6<br /> Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)<br /> <br /> Họ và tên học sinh: ……………………………………………….. Lớp:…………..<br /> Số báo danh<br /> Giám thị 1<br /> Giám thị 2<br /> Số phách<br /> <br /> Điểm<br /> <br /> Giám khảo 1<br /> <br /> Giám khảo 2<br /> <br /> Số phách<br /> <br /> ĐỀ BÀI<br /> Câu 1 ( 3 điểm) Hoàn thành bảng thống kê về các cuộc khởi nghĩa lớn theo mẫu sau.<br /> Thời gian<br /> Tên cuộc khởi nghĩa<br /> Người lãnh đạo<br /> Năm 40<br /> Năm 248<br /> Năm 542<br /> Năm 722<br /> Năm 930-931<br /> Năm 938<br /> Câu 2 ( 3 điểm). Triệu Quang Phục là ai ? Vì sao ông đánh bại được quân Lương, giành<br /> lại độc lập cho đất nước ?<br /> Câu 3 ( 3 điểm). Sự kiện lịch sử nào đã khẳng định thắng lợi hoàn toàn của nhân dân ta<br /> trong sự nghiệp đấu tranh giành lại độc lập cho tổ quốc thời kỳ Bắc thộc ? Ý nghĩa của sự<br /> kiện đó.<br /> Bài làm<br /> …………………………………………………………………………………………..<br /> …………………………………………………………………………………………..<br /> …………………………………………………………………………………………..<br /> …………………………………………………………………………………………..<br /> …………………………………………………………………………………………..<br /> …………………………………………………………………………………………..<br /> …………………………………………………………………………………………..<br /> …………………………………………………………………………………………..<br /> …………………………………………………………………………………………..<br /> …………………………………………………………………………………………..<br /> …………………………………………………………………………………………..<br /> …………………………………………………………………………………………..<br /> …………………………………………………………………………………………..<br /> …………………………………………………………………………………………..<br /> <br /> HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II<br /> NĂM HỌC 2017 – 2018<br /> MÔN: LỊCH SỬ 6<br /> Câu 1 (3.0 điểm): HS Điền đúng mỗi thông tin cho 0.25 điểm<br /> Thời gian<br /> Năm 40<br /> Năm 248<br /> Năm 542<br /> Năm 722<br /> Năm 930-931<br /> Năm 938<br /> <br /> Câu<br /> Câu 2<br /> ( 3.0 đ)<br /> <br /> Câu 3<br /> (4.0 đ)<br /> <br /> Tên cuộc khởi nghĩa<br /> Khởi nghĩa Hai Bà Trưng<br /> Khởi nghĩa Bà Triệu<br /> Khởi nghĩa Lý Bí<br /> Khởi nghĩa Mai Thúc Loan<br /> Cuộc kháng chiến chống quân<br /> Nam Hán lần thứ nhất<br /> Cuộc kháng chiến chống quân<br /> Nam Hán lần thứ 2<br /> <br /> Người lãnh đạo<br /> Trưng Trắc, Trưng Nhị<br /> Triệu Thị Trinh<br /> Lý Bí<br /> Mai Thúc Loan<br /> Dương Đình Nghệ<br /> Ngô Quyền<br /> <br /> Nội dung cần đạt<br /> * Vài nét về Triệu Quang Phục:<br /> - Triệu Quang Phục là con trai của Triệu Túc, quê ở vùng Chu<br /> Diên, là người có công lớn trong cuộc khởi nghĩa và được Lý Bí<br /> rất tin cậy. Sau thất bại ở hồ Điển Triệt, ông được Lý Nam Đế trao<br /> quyền chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân Lương.<br /> * Triệu Quang Phục đánh bại được quân Lương giành độc lập<br /> vì :<br /> - Cuộc kháng chiến được nhân dân hết lòng ủng hộ<br /> - Biết tận dụng ưu thế của căn cứ Dạ Trạch…<br /> - Sử dụng lối đánh du kích. Ban ngày ẩn nấp, ban đêm đánh úp<br /> trại giặc, cướp vũ khí, lương thực, gây cho địch nhiều khó khăn,<br /> tổn thất và chán nản....<br /> - Quân lương gặp nhiều khó khăn, chán nản, có loạn.....<br /> * Sự kiện lịch sử đã khẳng định thắng lợi hoàn toàn của nhân<br /> dân ta trong sự nghiệp giành lại độc lập cho Tổ quốc:<br /> - Là chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền đánh tan quân Nam<br /> Hán năm 938.<br /> * Ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng:<br /> - Là chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta.<br /> - Đã chấm dứt hơn 1000 năm đô hộ của phong kiến phương Bắc.<br /> - Mở ra thời kì độc lập lâu dài của đất nước<br /> <br /> Điểm<br /> 1.0đ<br /> <br /> 0.5đ<br /> 0.5đ<br /> 0.5đ<br /> 0.5đ<br /> <br /> 1.0đ<br /> 1.0đ<br /> 1.0đ<br /> 1.0đ<br /> <br />