Xem mẫu

Ngày soạn: 18/04/2018<br /> Ngày kiểm tra: …05/2018<br /> Tuần: 35 - Tiết PPCT: 35<br /> KIỂM TRA HỌC KÌ II<br /> Môn: Lịch sử 6<br /> Thời gian làm bài: 45 phút<br /> 1. Mục tiêu:<br /> a. Về kiến thức:<br /> - Khái niệm “thời Bắc thuộc”<br /> - Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc đối với nước ta thời Bắc thuộc.<br /> - Những kinh nghiệm ông cha ta để lại sau hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập.<br /> - Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền.<br /> b. Về kĩ năng:<br /> - R n luyện cho S kĩ năng tr nh bày, ph n tích, hệ thống hóa các sự kiện lịch sử tiêu biểu<br /> c. Về thái độ:<br /> - Nhận thức đúng đắn về những sự kiện lịch sử tiêu biểu đã học.<br /> - Yêu thích học tập lịch sử.<br /> 2. Chuẩn bị:<br /> a. Chuẩn bị của học sinh: ọc bài ở nhà<br /> b. Chuẩn bị của giáo viên:<br /> + Ma trận đề:<br /> Tên Chủ đề<br /> Nhận biết<br /> Thông hiểu<br /> Vận dụng<br /> Cộng<br /> Cấp độ thấp<br /> Cấp<br /> độ<br /> cao<br /> Chủ đề 3:<br /> S tr nh bày được các chính<br /> S hiểu được<br /> HS hoàn thành<br /> Thời kì Bắc sách cai trị của phong kiến<br /> v sao gọi giai bảng thống kê các<br /> thuộc và đấu phương Bắc đối với dân ta<br /> đoạn từ 179<br /> sự kiện lịch sử tiêu<br /> tranh giành<br /> trong thời Bắc thuộc<br /> TCN đến thế kỉ biểu trong thời<br /> độc lập.<br /> ( C2)<br /> X là thời Bắc<br /> Bắc thuộc.<br /> thuộc. (C1)<br /> (C5)<br /> Số c u<br /> Số điểm<br /> Tỉ lệ<br /> Chủ đề 4:<br /> Bước ngoặt<br /> lịch sử nước ta<br /> ở đầu thế kỉ<br /> X.<br /> Số c u<br /> Số điểm<br /> Tỉ lệ<br /> T ng số c u<br /> T ng số điểm<br /> Tỉ lệ<br /> <br /> Số c u : 1<br /> Số điểm: 3<br /> Tỉ lệ: 30 %<br /> HS biết những bài học kinh<br /> nghiệm cha ông để lại trong<br /> quá tr nh đấu tranh giành lại<br /> độc lập dân tộc( C3)<br /> - HS biết ý nghĩa lịch sử của<br /> chiến thắng Bạch Đằng năm<br /> 938 của Ngô Quyền (C4)<br /> Số c u : 2<br /> Số điểm :2<br /> Tỉ lệ 20<br /> <br /> Số c u: 1<br /> Số điểm: 2<br /> Tỉ lệ: 20 %<br /> <br /> Số câu: 3 (C2,3,4)<br /> Số điểm: 5<br /> Tỉ lệ: 50 %<br /> <br /> Số c u: 1 C1)<br /> Số điểm: 2<br /> Tỉ lệ: 20 %<br /> <br /> Số c u: 1<br /> Số điểm: 3<br /> Tỉ lệ: 10 %<br /> <br /> Số câu: 3<br /> Số điểm: 8<br /> Tỉ lệ: 80 %<br /> <br /> Số câu 2<br /> Số điểm 2<br /> Tỉ lệ: 20<br /> Số c u: 1 C5)<br /> Số điểm: 3<br /> Tỉ lệ: 30 %<br /> <br /> Số c u: 5<br /> Số điểm:10<br /> Tỉ lệ :100%<br /> <br /> Phòng GD&ĐT òn Đất<br /> Trường THCS Bình Giang<br /> Lớp 6/ …<br /> <br /> KIỂM TRA ỌC KÌ II – Năm học: 2017 - 2018<br /> Môn: Lịch sử Khối: 6<br /> Thời gian 45 phút không kể giao đề)<br /> <br /> ọ và tên: ..........................................<br /> Điểm<br /> <br /> Lời nhận xét<br /> <br /> Đề bài<br /> Câu 1: (2<br /> Tại sao nói giai đoạn lịch sử nước ta từ 179 TCN đến thế kỉ X là<br /> “thời Bắc thuộc”?<br /> Câu 2: (3<br /> Trình bày các chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc đối với<br /> dân ta trong thời Bắc thuộc.<br /> Câu 3: (1<br /> Trong hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập, t tiên đã để lại cho<br /> chúng ta những bài học kinh nghiệm g ?<br /> Câu 4: (1<br /> Tr nh bày ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938.<br /> Câu 5: (3<br /> oàn thành bảng thống kê các sự kiện lịch sử tiêu biểu của nh n d n<br /> ta trong thời k Bắc thuộc theo mẫu sau:<br /> Stt<br /> Thời gian<br /> Tên cuộc khởi nghĩa<br /> Người lãnh đạo<br /> 01<br /> Năm 40<br /> 02<br /> Năm 248<br /> 03<br /> Năm 542-602<br /> 04<br /> Năm 722<br /> 05<br /> Năm 776-791<br /> 06<br /> Năm 938<br /> Ghi chú: Câu 5 học sinh tự kẻ bảng theo mẫu và hoàn thành bài tập.<br /> Bài làm<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> <br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………….…………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………....………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………….…………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………....………………<br /> …………………………………………………………………………………………<br /> …………………….……………………………………………………………………<br /> <br /> Đáp án và biểu điểm<br /> Câu<br /> Đáp án<br /> 1 * Khái niệm thời Bắc thuộc:<br /> - Thời Bắc thuộc là một khái niệm lịch sử chỉ khoảng thời gian từ sau<br /> thất bại của An Dương Vương năm 179 TCN, nước ta bị Triệu Đà thôn<br /> tính và sáp nhập vào nước Nam Việt.<br /> - Từ đó nh n d n ta liên tục bị các triều đại phong kiến phương Bắc<br /> thống trị cho đến khi Ngô Quyền đánh bại qu n Nam án trên sông<br /> Bạch Đằng năm 938 mới kết thúc, tất cả t ng cộng hơn 1.000 năm.<br /> 2 * Các chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc đối với dân<br /> ta trong thời Bắc thuộc:<br /> - Sáp nhập nước ta vào lãnh th của các triều đại phong kiến phương<br /> Bắc, xóa tên nước ta và chia thành các quận huyện của chúng.<br /> - T chức bộ máy cai trị tàn bạo, hà khắc do người phương Bắc đứng<br /> đầu. Ra sức bóc lột d n ta bằng các thứ thuế, nhất là thuế muối, thuế<br /> sắt…và bắt cống nạp những sản vật quý như ngà voi, sừng tê giác, ngọc<br /> trai…<br /> - Cho người phương Bắc người án) sang ở lẫn với d n ta, bắt d n ta phải<br /> từ bỏ những phong tục của cha ông mà tu n theo phong tục tập quán của<br /> họ, m mưu đồng hóa d n tộc ta.<br /> 3<br /> * ơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập t tiên để lại cho chúng<br /> ta:<br /> - Lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh bền bỉ v độc lập của đất<br /> nước.<br /> - Ý thức vươn lên bảo vệ nền văn hóa d n tộc.<br /> 4<br /> * Ý nghĩa chiến thắng Bạch Đằng năm 938:<br /> - Chiến thắng Bạch Đằng năm 938, đã chấm dứt hoàn toàn ách thống trị<br /> hơn một ngh n năm của phong kiến phương Bắc.<br /> - Khẳng định nền độc lập l u dài của t quốc.<br /> 5<br /> * oàn thành bảng thống kê các sự kiện lịch sử chính thời Bắc<br /> thuộc:<br /> TT<br /> Thời gian Cuộc khởi nghĩa<br /> Người lãnh đạo<br /> 01<br /> 02<br /> 03<br /> 04<br /> 05<br /> 06<br /> <br /> T trưởng<br /> <br /> Năm 40<br /> Năm 248<br /> Năm 542<br /> Năm 722<br /> Năm 776<br /> Năm 938<br /> <br /> KN ai Bà Trưng<br /> KN Bà Triệu<br /> KN Lý Bi<br /> KN Mai Thúc Loan<br /> KN Phùng ưng<br /> Chiến thắng Bạch Đằng<br /> <br /> Trưng Trắc, Trưng Nhị<br /> Triệu Thị Trinh<br /> Lý Bí<br /> Mai Thúc Loan<br /> Phùng ưng<br /> Ngô Quyền<br /> <br /> Điểm<br /> 1.0 điểm<br /> 1.0 điểm<br /> <br /> 1.0 điểm<br /> 1.0 điểm<br /> <br /> 1.0 điểm<br /> <br /> 0.5 điểm<br /> 0.5 điểm<br /> 0.5 điểm<br /> 0.5 điểm<br /> 0.5 điểm<br /> 0.5 điểm<br /> 0.5 điểm<br /> 0.5 điểm<br /> 0.5 điểm<br /> 0.5 điểm<br /> <br /> Bình Giang, 18/04/2018<br /> Người ra đề<br /> Nguyễn Thanh Tuấn<br /> <br />