Đề thi học kì 2 môn Hóa học 11 năm 2017-2018 - Trường THPT Trường Chinh - Mã đề 102

Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      14      0
Mã tài liệu es0cuq Danh mục Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra Ngày đăng 6/1/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 2 Dung lượng 0.27 M Lần tải 0 Lần xem 14
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Nhằm giúp các bạn học sinh đang chuẩn bị bước vào kì thi có thêm tài liệu ôn tập, TaiLieu.VN giới thiệu đến các bạn Đề thi học kì 2 môn Hóa học 11 năm 2017-2018 - Trường THPT Trường Chinh - Mã đề 102 để ôn tập nắm vững kiến thức. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi!

– ĐT ĐẮK LẮK<br /> Trư<br /> <br /> T<br /> Đ<br /> <br /> T Trư<br /> <br /> Đ KIỂM TRA HỌ KÌ II ĂM<br /> <br /> nh<br /> <br /> MÔN: HÓA HỌC LỚP 11<br /> T<br /> <br /> T<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ỌC 2017- 2018<br /> )<br /> <br /> r<br /> <br /> M<br /> <br /> 102<br /> <br /> Cho biết khố lượng các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na=23; S=32;<br /> Cl =35,5; Cu= 64; Ag = 108<br /> T<br /> Họ và tên họ<br /> PHẦN I<br /> <br /> ,<br /> <br /> ượ<br /> <br /> TT<br /> <br /> ọc sinh làm trên giấy thi)<br /> <br /> ……………………………………………………..<br /> m): TRẮC NGHIỆM (20 câu; họ<br /> <br /> o<br /> <br /> rò<br /> <br /> …………………………….<br /> rê<br /> <br /> thi)<br /> <br /> 1. Anken CH3-C(CH3)=CH-CH3 có tên là:<br /> A. 2-metylbut-3-en.<br /> B. 2-metylbut-2-en.<br /> C. 3-metylbut-2-en.<br /> D. 2-metylbut-1-en.<br /> 2. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp A (đktc) gồm CH4, C2H6 và C3H8 thu được V lít khí CO2 (đktc) và 7,2<br /> gam H2O. Giá trị của V là :<br /> A. 2,24.<br /> B. 4,48.<br /> C. 5,60.<br /> D. 6,72.<br /> 3. Phương pháp điều chế ancol etylic từ chất nào sau đây là phương pháp sinh hóa ?<br /> A. Etilen.<br /> B. Tinh bột.<br /> C. Etylclorua.<br /> D. Anđehit axetic.<br /> 4. Có bao nhiêu đồng phân ankin có công thức phân tử C5H8?<br /> A. 4.<br /> B. 3.<br /> C. 2.<br /> D. 5.<br /> 5. Cho 14 gam hỗn hợp 2 anken là đồng đẳng liên tiếp đi qua dung dịch nước brom thấy làm mất màu vừa đủ<br /> dung dịch chứa 64 gam Br2. Công thức phân tử của các anken là:<br /> A. C2H4 và C3H6.<br /> B. C4H8 và C5H10.<br /> C. C4H8 và C5H10.<br /> D. C3H6 và C4H8.<br /> 6. Ankađien nào sau đây không ph i là ankađien liên hợp?<br /> A. Buta-1,3-đien.<br /> B. Hexa-2,4-đien.<br /> C. Isopren.<br /> D. Buta-1,2-đien.<br /> 7. Phenol (C6H5OH) tác dụng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?<br /> A. Na, NaOH, Na2CO3<br /> B. K, KOH, Br2.<br /> C. Na, NaOH, HCl.<br /> D. NaOH, Mg, Br2.<br /> 8. Cho 3 gam một axit cacboxylic no đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch a<br /> 0,5M. C ng thức<br /> cấu tạo của axit<br /> A. HCOOH.<br /> B. C2H5COOH.<br /> C. C3H7COOH.<br /> D. CH3COOH.<br /> 9. Chỉ dùng duy nhất một thuốc thử nào dưới đây có thể phân biệt được: benzen, stiren, toluen?<br /> A. Dd KMnO4.<br /> B. Oxi không khí.<br /> C. Dd Brom.<br /> D. Dd HCl.<br /> 10. Cho 15,6 gam benzen tác dụng hết với Cl2 (x. c tác e). ếu hiệu suất phản ứng đạt 100 th khối lượng<br /> clobenzen thu được là bao nhiêu ?<br /> A. 22,5 gam.<br /> B. 18 gam.<br /> C. 22,7 gam.<br /> D. 19 gam.<br /> 11. Stiren không phản ứng được với những chất nào sau đây ?<br /> A. Dd NaOH.<br /> B. Dd Br2.<br /> C. Dd KMnO4.<br /> D. Khí H2 ,Ni,to<br /> 12. Số đồng phân ancol no, đơn chức, mạch hở có cùng công thức phân tử C4H10O là:<br /> A. 8.<br /> B. 6.<br /> C. 4.<br /> D. 2.<br /> 13. Hợp chất có tên nào sau đây tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 cho kết tủa vàng?<br /> A. Pent-2-en.<br /> B. But-2-in.<br /> C. But-1-in.<br /> D. But-1-en.<br /> 14. Ảnh hưởng của nhóm đến gốc phenyl và ngược lại được chứng minh bởi phản ứng của phenol với:<br /> A. a và nước brom.<br /> B. Dung dịch a<br /> và fomanđehit.<br /> C. ước brom và dung dịch NaOH.<br /> D. Dung dịch a<br /> và nước brom.<br /> 15. Đun nóng hỗn hợp gồm 0,1 mol C 3<br /> và 0,2 mol C2H5<br /> với 2SO4 đ c ở 140oC, khối lượng ete thu<br /> được là<br /> A. 15,1 gam.<br /> B. 7 gam.<br /> C. 9,7 gam.<br /> D. 12,4 gam.<br /> 16. Sản phẩm chính khi cho propan tác dụng với khí Cl2 với tỉ lệ số mol 1:1 là:<br /> A. CH2Cl-CH2-CH2Cl.<br /> B. CH3 -CH(Cl)-CH3.<br /> C. CH3-CH2-CH2Cl.<br /> D. CH3-CH(Cl)-CH2Cl.<br /> [Mã đề 102]<br /> <br /> Trang 1/2<br /> <br /> 17. Dãy các chất được sắp xếp theo thứ t<br /> ầ nhiệt độ s i của các chất ?<br /> A. CH3CHO; C2H5OH ; CH3COOH.<br /> B. CH3CHO ;CH3COOH ; C2H5OH.<br /> C. CH3COOH ; C2H5OH ; CH3CHO.<br /> D. C2H5OH ; CH3COOH ; CH3CHO.<br /> 18. Các Ankan không tham gia loại phản ứng nào:<br /> A. Phản ứng thế.<br /> B. Phản ứng tách.<br /> C. Phản ứng cộng.<br /> D. Phản ứng cháy.<br /> o<br /> 19. Anđehit có thể tham gia phản ứng tráng gương và phản ứng với H2(Ni, t ). Qua hai phản ứng đó chứng tỏ<br /> anđehit<br /> A. Không thể hiện tính oxi hóa và tính khử.<br /> B. Thể hiện tính oxi hóa và tính khử.<br /> C. Chỉ thể hiện tính khử.<br /> D. Chỉ thể hiện tính oxi hóa.<br /> 20. Dãy đồng đẳng của benzen có công thức chung là:<br /> A. CnH2n-6 ; n  3.<br /> B. CnH2n-6 ; n  6.<br /> C. CnH2n+6 ; n  6.<br /> D. CnH2n-6 ; n ≤ 6.<br /> PHẦN II ,<br /> m): TỰ LUẬN<br /> Câu 1 (1,5 điểm) Gọi tên các chất sau theo danh pháp IUPAC:<br /> a. CH3 - COOH<br /> b. CH3 – CH2 – CH2 OH<br /> c. CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH3<br /> d. CH2 = CH – CH = CH2<br /> e. CH3 – C<br /> f. C ≡C – C(CH3)2 – CH2 – CH3<br /> Câu 2 (1,5 điểm) Viết các phương tr nh phản ứng th c hiện sơ đồ chuyển hóa sau:<br /> (1)<br /> (2)<br /> (3)<br /> (4)<br /> (5)<br /> (6)<br /> CH4 <br />  C2H2 <br />  C2H4 <br />  C2H5OH <br />  CH3CHO <br />  C2H5OH <br />  CH3COOH.<br /> Câu 3 (2,0 điểm) Cho 16,6 gam hỗn hợp A gồm propan-1-ol và etanol tác dụng với Na kim loại dư thu được<br /> 3,36 lít H2 (đktc).<br /> a. Tính thành phần phần trăm về khối lượng từng ancol trong hỗn hợp A.<br /> b. Oxi hóa hoàn toàn 16,6 gam hỗn hợp ancol trên bằng Cu , đun nóng sau đó, đem toàn bộ sản phẩm<br /> hữu cơ cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 th thu được a gam Ag↓. Tính a.<br /> ---HẾT---<br /> <br /> [Mã đề 102]<br /> <br /> Trang 2/2<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Đề thi học kì 2 môn Hóa học 11 năm 2017-2018 - Trường THPT Trường Chinh - Mã đề 102

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
es0cuq
Danh mục
Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra
Thể loại
Đề thi học kì 2 Hóa học 11, Đề thi môn Hóa học lớp 11, Đề kiểm tra HK2 Hóa học 11, Kiểm tra Hóa học 11 HK2, Đề thi HK2 môn Hóa học, Ôn tập Hóa học 11, Ôn thi Hóa học 11
Ngày đăng
6/1/2019
Loại file
PDF
Số trang
2
Dung lượng
0.27 M
Lần xem
14
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

De-thi-hoc-ki-2-mon-Hoa-hoc-11-nam-2017-2018-Truong-THPT-Truong-Chinh-Ma-de-102.PDF[0.27 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT