Đề thi học kì 2 môn Hóa học 11 năm 2017-2018 - Trường THPT Lê Hồng Phong - Mã đề 568

Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      18      0
Mã tài liệu 9r0cuq Danh mục Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra Ngày đăng 6/1/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 4 Dung lượng 0.27 M Lần tải 0 Lần xem 18
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Thông qua việc giải trực tiếp trên Đề thi học kì 2 môn Hóa học 11 năm 2017-2018 - Trường THPT Lê Hồng Phong - Mã đề 568 các em sẽ nắm vững nội dung bài học, rèn luyện kỹ năng giải đề, hãy tham khảo và ôn thi thật tốt nhé. Hi vọng đây sẽ là tài liệu giúp các em đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới.

SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK<br /> TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG<br /> <br /> THI HỌC KÌ II NĂM 2018<br /> NĂM HỌC 2017 - 2018<br /> MÔN MÔN HÓA HỌC – Khối lớp 11<br /> Thời gian làm bài : 60 phút<br /> (không kể thời gian phát đề)<br /> <br /> (Đề thi có 04 trang)<br /> <br /> Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ................... Mã đề 568<br /> <br /> Câu 1. Hỗn hợp X gồm axit axetic, propan-2-ol. Cho một lượng X phản ứng vừa đủ với Na, thu được 0,448<br /> lít khí H2 (đktc) và m gam chất rắn Y. Giá trị của m là<br /> A. 2,36.<br /> <br /> B. 2,40.<br /> <br /> C. 3,28.<br /> <br /> D. 3,32.<br /> <br /> Câu 2. Trùng hợp isopren tạo ra cao su isopren có cấu tạo là<br /> A. (-C2H-C(CH3)-CH-CH2-)n.<br /> C. (-CH2-C(CH3)-CH=CH2-)n.<br /> <br /> B. (-CH2-CH(CH3)-CH2-CH2-)n.<br /> D. (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n.<br /> <br /> Câu 3. Tiến hành tách nước hỗn hợp gồm hai ancol đồng đẳng thu được 3 olefin ở thể khí (đktc). Hai ancol<br /> trong hỗn hợp có thể là<br /> A. etanol và metanol.<br /> C. butan-2-ol và etanol.<br /> <br /> B. butan-2-ol và pentan-2-ol.<br /> D. etanol và butan-1-ol.<br /> <br /> Câu 4. Trước đây ngời ta hay sử dụng chất này để bánh phở trắng và dai hơn, tuy nhiên nó rất độc với cơ thể<br /> nên hiện nay đã bị cấm sử dụng. Chất đó là<br /> A. Băng phiến.<br /> C. Axeton.<br /> <br /> B. Fomon.<br /> D. Axetanđehit (hay anđehit axetic).<br /> <br /> Câu 5. Nhóm chất khí đều có khả năng làm mất mầu nước Br2 là<br /> A. etilen, axetilen, lưu huỳnh đioxit.<br /> C. etilen, etan, lưu huỳnh đioxit.<br /> <br /> B. etilen, axetilen, cacbon đioxit.<br /> D. etilen, axetilen, etan.<br /> <br /> Câu 6. Hợp chất X no, mạch hở, chứa 2 loại nhóm chức đều có khả năng tác dụng với Na giải phóng H2, X<br /> có công thức phân tử là (C2H3O3)n (n nguyên dương). Phát biểu đúng về X là<br /> A. Khi cho Na2CO3 vào dung dịch X dư thì phản ứng xảy ra theo tỉ lệ mol là 1 : 1.<br /> B. n = 2.<br /> C. Có 2 công thức cấu tạo thỏa mãn điều kiện của X.<br /> D. Trong X có 3 nhóm hiđroxyl.<br /> Câu 7. Lấy 15,4 gam hỗn hợp metanol và glixerol phản ứng hoàn toàn với natri thu được 5,6 lít (đktc) khí<br /> hiđro. Khối lượng glixerol trong hỗn hợp ban đầu là (cho H = 1, C = 12, O = 16)<br /> A. 1,6 gam.<br /> <br /> B. 4,6 gam.<br /> <br /> C. 13,8 gam.<br /> <br /> D. 9,2 gam.<br /> <br /> Câu 8. Cho dãy các hợp chất thơm: p–HO–CH2–C6H4–OH, p–HO–C6H4–COOC2H5, p–HO–C6H4–COOH,<br /> p–HCOO–C6H4–OH, p–CH3O–C6H4–OH. Có bao nhiêu chất trong dãy thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau?<br /> (a) Chỉ tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1.<br /> (b) Tác dụng được với Na (dư) tạo ra số mol H2 bằng số mol chất phản ứng.<br /> A. 2.<br /> <br /> B. 1.<br /> <br /> C. 4.<br /> <br /> 1/4 - Mã đề 568<br /> <br /> D. 3.<br /> <br /> Câu 9. Đun nóng hỗn hợp 3 ancol no, đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thì có thể thu<br /> được tối đa bao nhiêu ete?<br /> A. 6.<br /> <br /> B. 8.<br /> <br /> C. 3.<br /> <br /> D. 4.<br /> <br /> Câu 10. Hỗn hợp X gồm anđehit Y và ankin Z ( Z nhiều hơn Y 1 nguyên tử cacbon). Biết 4,48 lít hỗn hợp X<br /> (đktc) có khối lượng là 5,36 gam. Nếu 0,1 mol hỗn hợp X thì tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch AgNO 3<br /> 1M trong NH3 dư. Giá trị của V là<br /> A. 0,36.<br /> <br /> B. 0,48.<br /> <br /> C. 0,24.<br /> <br /> D. 0,32.<br /> <br /> Câu 11. Cho 21,6 gam hỗn hợp gồm ancol etylic, axit fomic và etylen glicol tác dụng với kim loại Na (dư),<br /> thu được 0,3 mol khí H2. Khối lượng của etylen glicol trong hỗn hợp là bao nhiêu?<br /> A. 6,2 gam.<br /> <br /> B. 12,4 gam.<br /> <br /> C. 9,2 gam.<br /> <br /> D. 15,4 gam.<br /> <br /> Câu 12. Đun nóng m gam hỗn hợp hai ancol đơn chức tác dụng với H2SO4 đặc ở 140oC chỉ thu được 10,8<br /> gam H2O và 36 gam hỗn hợp 3 ete có số mol bằng nhau và bằng x mol. Giá trị của m và x lần lượt là<br /> A. 25,2 và 0,6.<br /> <br /> B. 46,8 và 0,6.<br /> <br /> C. 46,8 và 0,2.<br /> <br /> D. 25,2 và 0,2.<br /> <br /> Câu 13. Anđehit X no, mạch hở có công thức đơn giản là C2H3O. Số CTCT đúng với X là<br /> A. 2.<br /> <br /> B. 3.<br /> <br /> C. 1.<br /> <br /> D. 4.<br /> <br /> Câu 14. Cho 1,2 gam một axit cacboxylic đơn chức X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH, thu được 1,64<br /> gam muối. X là<br /> A. CH3-COOH.<br /> <br /> B. C6H5-COOH.<br /> <br /> C. CH2 = CHCOOH.<br /> <br /> D. H-COOH.<br /> <br /> Câu 15. Đốt cháy hoàn toàn x mol hỗn hợp hai hidrocacbon đồng đẳng thấy n CO2  n H2O  3x . Vậy hai<br /> hidrocacbon<br /> A. thuộc đồng đẳng của etilen.<br /> C. thuộc đồng đẳng của metan.<br /> <br /> B. thuộc đồng đẳng của benzen.<br /> D. thuộc đồng đẳng của axetilen.<br /> <br /> Câu 16. Axit cacboxylic trong giấm ăn có công thức cấu tạo thu gọn là<br /> A. HOOC-COOH.<br /> <br /> B. CH3-COOH.<br /> <br /> C. CH3-CH(OH)-COOH.<br /> <br /> D. HCOOH.<br /> <br /> Câu 17. Cho CTCT của hidrocacbon X: CH2=CH-CH=C(CH3)-CH3. Phát biểu nào sau đây đúng nhất?<br /> A. X là ankadien.<br /> C. X là 4-metylpenta-1,3-dien.<br /> <br /> B. X là ankandien liên hợp.<br /> D. X là hidrocacbon không no.<br /> <br /> Câu 18. Đểphânbiệthaichấtlỏnglà but-1-in và but-2-in người ta dùngthuốcthửnàosauđây<br /> A. ddHBr<br /> <br /> B. dd KMnO4<br /> <br /> C. dd Br2<br /> <br /> D. dd AgNO3/NH3<br /> <br /> Câu 19. Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon A cần 11,2 lít O2 (đktc) thu được H2O và 13,2 gam CO2. Vậy<br /> A là<br /> A. C4H10.<br /> <br /> B. C3H8.<br /> <br /> C. C6H16.<br /> <br /> D. C2H6.<br /> <br /> Câu 20. Cho các phát biểu sau:<br /> (a) Khi đốt cháy một hiđrocacbon X, nếu thu được số mol CO2 nhỏ hơn số mol H2O thì X là ankin hoặc<br /> ankađien.<br /> (b) Hợp chất phenylaxetilen có chứa 14 liên kết σ.<br /> (c) Brom tan trong nước tốt hơn trong hexan.<br /> 2/4 - Mã đề 568<br /> <br /> (d) Những hợp chất hữu cơ có cùng công thức cấu tạo nhưng khác nhau về sự phân bố không gian của các<br /> nguyên tử trong phân tử là đồng phân của nhau.<br /> (e) Phản ứng hữu cơ thường xảy ra nhanh, không hoàn toàn và không theo một hướng nhất định.<br /> (g) Hợp chất C9H12BrCl có vòng benzen trong phân tử.<br /> Số phát biểu sai là<br /> A. 3.<br /> <br /> B. 5.<br /> <br /> C. 2.<br /> <br /> D. 4.<br /> <br /> Câu 21. Cho 4 chất: phenol (a), ancol etylic (b), benzen (c), axit axetic (d). Độ linh động của nguyên tử<br /> hiđro trong phân tử các chất trên tăng dần theo thứ tự là<br /> A. b < c < d < a.<br /> <br /> B. a < b < c < d.<br /> <br /> C. c < b < a < d.<br /> <br /> D. c < d < b < a.<br /> <br /> C. CnH2n-2 (n ≥3).<br /> <br /> D. CnH2n-2 (n ≥2).<br /> <br /> Câu 22. CT chung của hidrocacbon thơm là<br /> A. CnH2n-6 (n ≥6).<br /> <br /> B. CnH2n (n ≥2).<br /> <br /> Câu 23. Đun nóng 12gam axit axetic với 12gam ancol etylic trong môi trường axit, hiệu suất phản ứng 75%.<br /> Khối lượng este thu được là<br /> A. 17,2gam.<br /> <br /> B. 17,6gam.<br /> <br /> C. 13,2gam.<br /> <br /> D. 12,3gam.<br /> <br /> Câu 24. Hiđrocacbon X mạch hở, phân tử chứa 1 liên kết pi. X thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây?<br /> A. Ankin.<br /> <br /> B. Anken.<br /> <br /> C. Ankan.<br /> <br /> D. Ankylbenzen.<br /> <br /> Câu 25. Crackinh 560 lít C4H10 thu được 1036 lít hỗn hợp X gồm 5 hidrocacbon. Biết các thể tích cùng đo ở<br /> cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Vậy hiệu suất phản ứng crackinh là<br /> A. 90%.<br /> <br /> B. 75%.<br /> <br /> C. 85%.<br /> <br /> D. 80%.<br /> <br /> Câu 26. Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí (trong<br /> không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu được 7,84 lít khí CO2 (ở đktc) và 9,9 gam nước. Thể tích không khí<br /> (ở đktc) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là<br /> A. 56,0 lít.<br /> <br /> B. 84,0 lít.<br /> <br /> C. 78,4 lít.<br /> <br /> D. 70,0 lít.<br /> <br /> C. C2H5OH.<br /> <br /> D. CH3OH.<br /> <br /> Câu 27. Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất<br /> A. CH3OC2H5<br /> <br /> B. C3H8.<br /> <br /> Câu 28. Cho các chất sau: ancol etylic, phenol, stiren, toluen, benzen. Số chất làm mất màu dung dịch nước<br /> brom là<br /> A. 2.<br /> <br /> B. 4.<br /> <br /> C. 3.<br /> <br /> D. 1.<br /> <br /> Câu 29. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,07 mol một ancol đa chức và 0,03 mol một ancol không no,<br /> có một liên kết đôi, mạch hở, thu được 0,23 mol khí CO2 và m gam H2O. Giá trị của m là<br /> A. 5,4.<br /> <br /> B. 2,7.<br /> <br /> C. 2,34.<br /> <br /> D. 8,4.<br /> <br /> Câu 30. Khi oxi hóa không hoàn toàn ancol X đơn chức thu được chất hữu cơ Y có phản ứng tráng bạc. Tỉ<br /> khối hơi của X so với Y bằng 1,0345. Công thức phân tử của X là<br /> A. C3H8O.<br /> <br /> B. C2H6O.<br /> <br /> C. CH4O.<br /> <br /> D. C3H6O.<br /> <br /> Câu 31. Hỗn hợp X gồm 0,1 mol anđehit metacrylic và 0,3 mol khí hiđro. Nung nóng hỗn hợp X một thời<br /> gian, có mặt chất xúc tác Ni, thu được hỗn hợp hơi Y gồm hỗn hợp các ancol, các anđehit và hiđro. Tỉ khối<br /> 3/4 - Mã đề 568<br /> <br /> hơi của Y so với He bằng 9,6875. Mặt khác dẫn toàn bộ hỗn hợp Y qua dung dịch nước Br 2 thì làm mất màu<br /> vừa đủ a mol Br2. Giá trị của A là<br /> A. 0,16 mol.<br /> <br /> B. 0,02 mol.<br /> <br /> C. 0,04 mol.<br /> <br /> D. 0,20 mol.<br /> <br /> C. CH3NH2.<br /> <br /> D. C2H5OH.<br /> <br /> Câu 32. Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc?<br /> A. CH3CHO.<br /> <br /> B. CH3COOH.<br /> <br /> Câu 33. Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan<br /> A. CH4, C2H6, C4H10, C5H12<br /> C. CH4, C2H2, C3H4, C4H10<br /> <br /> B. C2H6, C3H8, C5H10, C6H12.<br /> D. C2H2, C3H4, C4H6, C5H8<br /> <br /> Câu 34. Khi cho etanol đi qua hỗn hợp oxit ZnO và MgO ở 4500C thu được sản phẩm nào?<br /> A. CH2 = CH – CH2 – CH2<br /> C. CH2 = CH2<br /> <br /> B. CH2 = CH – CH = CH2<br /> D. C2H5OC2H5<br /> <br /> Câu 35. Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon X thu được CO2 và H2O với số mol bằng nhau. X thuộc dãy<br /> đồng đẳng nào sau đây?<br /> A. Ankylbenzen.<br /> C. Anken.<br /> <br /> B. Ankan.<br /> D. Ankin hay ankadien.<br /> <br /> Câu 36. Cho các phản ứng:<br /> (1) CH3COOH + CaCO3<br /> <br /> (3) C17H35COONa + H2SO4<br /> <br /> (2) CH3COOH + NaCl<br /> <br /> (4) C17H35COONa + Ca(HCO3)2<br /> <br /> Phản ứng không xảy ra được là<br /> A. (2) và (4).<br /> <br /> B. (1) và (2).<br /> <br /> C. (3) và (4).<br /> ------ HẾT ------<br /> <br /> 4/4 - Mã đề 568<br /> <br /> D. (2).<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Đề thi học kì 2 môn Hóa học 11 năm 2017-2018 - Trường THPT Lê Hồng Phong - Mã đề 568

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
9r0cuq
Danh mục
Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra
Thể loại
Đề thi học kì 2 Hóa học 11, Đề thi môn Hóa học lớp 11, Đề kiểm tra HK2 Hóa học 11, Kiểm tra Hóa học 11 HK2, Đề thi HK2 môn Hóa học, Ôn tập Hóa học 11, Ôn thi Hóa học 11
Ngày đăng
6/1/2019
Loại file
PDF
Số trang
4
Dung lượng
0.27 M
Lần xem
18
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

De-thi-hoc-ki-2-mon-Hoa-hoc-11-nam-2017-2018-Truong-THPT-Le-Hong-Phong-Ma-de-568.PDF[0.27 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT