Đề thi học kì 2 môn Hóa học 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Trãi - Mã đề 209 (Khối D)

Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      6      0
Mã tài liệu ms0cuq Danh mục Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra Ngày đăng 6/1/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 3 Dung lượng 0.46 M Lần tải 0 Lần xem 6
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Cùng tham khảo Đề thi học kì 2 môn Hóa học 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Trãi - Mã đề 209 (Khối D) dưới đây, giúp các em ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình và chuẩn bị kì thi sắp tới được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn.

SỞ GD & ĐT HÀ NỘI<br /> Trường THPT Nguyễn Trãi – BĐ<br /> (Đề thi có 2 trang)<br /> <br /> ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018<br /> Môn: Hóa học lớp 11 – Cơ bản D (11A5 đến 11A12)<br /> Thời gian làm bài 45’<br /> <br /> Họ và tên:.........................................................Lớp 11A<br /> Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23; S = 32; Ca = 40; Br = 80; Ag = 108.<br /> <br /> Mã đề 209<br /> <br /> A. BÀI TẬP TỰ LUẬN (5,0 điểm)<br /> Câu 1: (2,0 điểm) Hoàn thành phương trình hóa học các phản ứng sau (chỉ viết sản phẩm chính, chất hữu<br /> cơ viết ở dạng công thức cấu tạo)<br /> a) CH3-CH2-CH3 + Cl2<br /> b) CH2=CH2<br /> <br /> +<br /> <br /> as<br /> <br />  ..........................................................................................................<br /> 1:1<br /> <br /> HCl <br />  ...............................................................................................................<br /> <br /> H2SO4®Æc,170oC<br /> c) CH3-CH2-CH2-OH <br />  ............................................................................................<br /> o<br /> <br /> t  ..............................................................................................................<br /> d) CH3-CH2-OH + CuO <br /> Câu 2: (3,0 điểm) Hỗn hợp X gồm 2 ancol đều no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng.<br /> Đốt cháy hoàn toàn m gam X bằng O2, thu được 6,272 lít khí CO2 (đktc) và 6,84 gam H2O.<br /> a) Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo thu gọn, gọi tên 2 ancol, biết rằng chúng là 2 ancol cùng<br /> bậc.<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> b) Tính khối lượng mỗi ancol có trong m gam X.<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> c) Đun m gam X với H2SO4 đặc ở 1400C. Khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m1 gam hỗn hợp 3<br /> ete. Tính m1.<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> Trang 1/2 - Mã đề thi 209<br /> <br /> B. BÀI TẬP TNKQ (5,0 điểm) Chọn đáp án viết vào bảng sau<br /> Câu 01<br /> Chọn<br /> <br /> 02<br /> <br /> 03<br /> <br /> 04<br /> <br /> 05<br /> <br /> 06<br /> <br /> 07<br /> <br /> 08<br /> <br /> 09<br /> <br /> 10<br /> <br /> 11<br /> <br /> 12<br /> <br /> 13<br /> <br /> 14<br /> <br /> 15<br /> <br /> 16<br /> <br /> 17<br /> <br /> 18<br /> <br /> 19<br /> <br /> 20<br /> <br /> Câu 1: Cho isopren tác dụng với H2 (dư) ở nhiệt độ cao, có Ni làm xúc tác, thu được<br /> A. hexan.<br /> B. isohexan.<br /> C. isopentan.<br /> D. pentan.<br /> Câu 2: Tên gọi của CH3CH2CH3 là<br /> A. propen.<br /> B. propan.<br /> C. butan.<br /> D. etan.<br /> Câu 3: Ankan X tác dụng với Cl2 (tỉ lệ mol 1 :1), thu được duy nhất một dẫn xuất monoclo. X là chất nào<br /> sau đây?<br /> A. Propan.<br /> B. Butan.<br /> C. Hexan.<br /> D. Metan.<br /> Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol anken X thu được 2 mol CO2. Công thức phân tử của X là<br /> A. C3H6.<br /> B. C2H2.<br /> C. C2H4.<br /> D. C2H6.<br /> Câu 5: Chất nào sau đây là anken?<br /> A. Isopren.<br /> B. Etilen.<br /> C. Axetilen.<br /> D. Stiren.<br /> Câu 6: Công thức cấu tạo của propin là<br /> A. CH≡C-CH2-CH3.<br /> B. CH≡C-CH3.<br /> C. CH3-CH2-CH3.<br /> D. CH2=CH-CH3.<br /> Câu 7: Chất nào sau đây là ankađien liên hợp?<br /> A. Penta-1,4-đien.<br /> B. Buta - 1,3 - đien.<br /> C. Buta - 1,2 - đien.<br /> D. Propađien.<br /> Câu 8: Ancol metylic phản ứng với Na tạo ra<br /> A. CH3ONa và H2.<br /> B. CH3ONa và H2O.<br /> C. CH3Na và H2O.<br /> D. C2H5ONa và H2.<br /> Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn a mol ankin X, thu được 0,6 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Giá trị của a là<br /> A. 0,6.<br /> B. 0,2.<br /> C. 0,4.<br /> D. 0,3.<br /> Câu 10: Cho dãy gồm các chất: butan, but-1-en, but-1-in, buta-1,3-đien, vinylaxetilen. Ở điều kiện thường,<br /> số chất trong dãy phản ứng với dung dịch KMnO4 là<br /> A. 2.<br /> B. 3.<br /> C. 4.<br /> D. 5.<br /> Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn m gam hiđrocacbon mạch hở X, thu được số mol H 2O bằng số mol CO2. X là<br /> A. ankađien.<br /> B. ankin.<br /> C. anken.<br /> D. ankan.<br /> Câu 12: Cho 9,3 gam hỗn hợp X gồm metanol và propan-1-ol tác dụng hoàn toàn với Na(dư), thu được<br /> 2,52 lít H2 (đktc). Thành phần phần trăm khối lượng metanol trong X là<br /> A. 25,8%.<br /> B. 48,4%.<br /> C. 50,0%.<br /> D. 51,6%.<br /> Câu 13: Cho 12 gam propan-2-ol phản ứng hoàn toàn với Na dư, thu được a mol khí H 2. Giá trị của a là<br /> A. 0,05.<br /> B. 0,10.<br /> C. 0,15.<br /> D. 0,20.<br /> Câu 14: Cho 4,2 gam anken X phản ứng cộng vừa đủ với 0,1 mol Br2. Công thức phân tử của X là<br /> A. C2H4.<br /> B. C5H10.<br /> C. C3H6.<br /> D. C4H8.<br /> Câu 15: Để phân biệt CH3CH3 với CH2=CH2 bằng phương pháp hóa học, dùng thuốc thử là dung dịch<br /> A. NaCl.<br /> B. quì tím.<br /> C. AgNO3 trong NH3. D. phenolphtalein.<br /> Câu 16: Cho 3,36 lít (đktc) ankin X hấp thụ hết vào dung dịch brom thấy khối lượng bình đựng brom tăng<br /> thêm 6 gam. X là chất nào sau đây?<br /> A. Propin.<br /> B. But-2-in.<br /> C. Pent-1-in.<br /> D. Etin.<br /> Câu 17: Ancol nào sau đây thuộc loại ancol đa chức?<br /> A. propan-1,3-điol.<br /> B. propan-2-ol.<br /> C. etanol.<br /> D. butan-1-ol.<br /> Câu 18: Trong phân tử anken CnH2n, số liên kết σ bằng<br /> A. 2n.<br /> B. 3n+1.<br /> C. 3n.<br /> D. 3n-1.<br /> Câu 19: Hỗn hợp X gồm propan, propen và propin. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X, hấp thụ toàn bộ sản<br /> phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là<br /> A. 5,0.<br /> B. 20,0.<br /> C. 6,6.<br /> D. 15,0.<br /> Câu 20: Chia m gam hỗn hợp A gồm các ankađien thành 2 phần bằng nhau.<br /> - Đốt cháy hoàn toàn phần một, thu được 0,35 mol CO2 và 0,25 mol nước.<br /> - Thực hiện phản ứng cộng brom (dư) vào phần 2, thu được x gam hỗn hợp sản phẩm. Giá trị của x là<br /> A. 36,7.<br /> B. 32,0.<br /> C. 4,7.<br /> D. 19,9.<br /> -------- Hết -------Trang 2/2 - Mã đề thi 209<br /> <br /> ĐÁP ÁN<br /> ĐỀ THI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2017-2018<br /> Môn: Hóa học 11, Cơ bản D (11A5-11A12)<br /> A. PHẦN TỰ LUẬN<br /> Câu 1: 4 (ptpư) x 0,5 = 2,0 điểm.<br /> Câu 2:<br /> Mã đề (132 và 357)<br /> a) Xác định được CTCT 2 ancol và đọc tên<br /> (1,5 điểm)<br /> CH3-CH2-OH (etanol hoặc ancol etylic) và CH3-CH2-CH2-OH (propan-1-ol hoặc ancol propylic)<br /> b) Tính được khối lượng 2 ancol: mC2H6O = 2,76 gam; mC3H8O = 3,60 gam<br /> (1,0 điểm)<br /> c) Tính được khối lượng hỗn hợp 3 ete: m1 = 5,28 gam<br /> (0,5 điểm)<br /> Mã đề (209 và 485)<br /> a) Xác định được CTCT 2 ancol và đọc tên<br /> (1,5 điểm)<br /> CH3-CH2-OH (etanol hoặc ancol etylic) và CH3-CH2-CH2-OH (propan-1-ol hoặc ancol propylic)<br /> b) Tính được khối lượng 2 ancol: mC2H6O = 0,92 gam; mC3H8O = 4,80 gam<br /> (1,0 điểm)<br /> c) Tính được khối lượng hỗn hợp 3 ete: m1 = 4,82 gam<br /> (0,5 điểm)<br /> B. PHẦN TNKQ (0,25 điểm/1 đáp án đúng)<br /> Mà ĐỀ 132<br /> Câu<br /> <br /> 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20<br /> <br /> Chọn A<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> C<br /> <br /> A<br /> <br /> C<br /> <br /> A<br /> <br /> D<br /> <br /> C<br /> <br /> B<br /> <br /> B<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> B<br /> <br /> B<br /> <br /> A<br /> <br /> B<br /> <br /> A<br /> <br /> C<br /> <br /> C<br /> <br /> Mà ĐỀ 209<br /> Câu<br /> <br /> 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20<br /> <br /> Chọn C<br /> <br /> B<br /> <br /> D<br /> <br /> C<br /> <br /> B<br /> <br /> B<br /> <br /> B<br /> <br /> A<br /> <br /> D<br /> <br /> C<br /> <br /> C<br /> <br /> D<br /> <br /> B<br /> <br /> C<br /> <br /> A<br /> <br /> A<br /> <br /> A<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> A<br /> <br /> Mà ĐỀ 357<br /> Câu<br /> <br /> 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20<br /> <br /> Chọn A<br /> <br /> A<br /> <br /> A<br /> <br /> A<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> B<br /> <br /> C<br /> <br /> C<br /> <br /> C<br /> <br /> D<br /> <br /> A<br /> <br /> B<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> B<br /> <br /> B<br /> <br /> C<br /> <br /> C<br /> <br /> B<br /> <br /> Mà ĐỀ 485<br /> Câu<br /> <br /> 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20<br /> <br /> Chọn C<br /> <br /> B<br /> <br /> C<br /> <br /> B<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> B<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> C<br /> <br /> D<br /> <br /> A<br /> <br /> A<br /> <br /> B<br /> <br /> A<br /> <br /> ---------------------------HẾT-------------------------<br /> <br /> A<br /> <br /> C<br /> <br /> A<br /> <br /> B<br /> <br /> C<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Đề thi học kì 2 môn Hóa học 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Trãi - Mã đề 209 (Khối D)

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
ms0cuq
Danh mục
Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra
Thể loại
Đề thi học kì 2 Hóa học 11, Đề thi môn Hóa học lớp 11, Đề kiểm tra HK2 Hóa học 11, Kiểm tra Hóa học 11 HK2, Đề thi HK2 môn Hóa học, Ôn tập Hóa học 11, Ôn thi Hóa học 11
Ngày đăng
6/1/2019
Loại file
PDF
Số trang
3
Dung lượng
0.46 M
Lần xem
6
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

De-thi-hoc-ki-2-mon-Hoa-hoc-11-nam-2017-2018-co-dap-an-Truong-THPT-Nguyen-Trai-Ma-de-209-Khoi-D.PDF[0.46 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT