Đề thi học kì 2 môn Hóa học 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Trãi - Mã đề 132 (Khối D)

Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      6      0
Mã tài liệu ks0cuq Danh mục Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra Ngày đăng 6/1/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 3 Dung lượng 0.45 M Lần tải 0 Lần xem 6
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Đề thi học kì 2 môn Hóa học 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Trãi - Mã đề 132 (Khối D) là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập cũng như hệ thống kiến thức môn học, giúp các em tự tin đạt điểm số cao trong kỳ thi sắp tới. Mời các em cùng tham khảo đề thi.

SỞ GD & ĐT HÀ NỘI<br /> Trường THPT Nguyễn Trãi – BĐ<br /> (Đề thi có 2 trang)<br /> <br /> ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018<br /> Môn: Hóa học lớp 11 – Cơ bản D (11A5 đến 11A12)<br /> Thời gian làm bài 45’<br /> <br /> Họ và tên:.........................................................Lớp 11A<br /> Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23; S = 32; Ca = 40; Br = 80; Ag = 108.<br /> <br /> Mã đề 132<br /> <br /> A. BÀI TẬP TỰ LUẬN (5,0 điểm)<br /> Câu 1: (2,0 điểm) Hoàn thành phương trình hóa học các phản ứng sau (chỉ viết sản phẩm chính, chất hữu<br /> cơ viết ở dạng công thức cấu tạo)<br /> a) CH3-CH3<br /> <br /> +<br /> <br /> b) CH2=CH-CH3 +<br /> <br /> Cl2<br /> <br /> as<br /> <br />  ..........................................................................................................<br /> 1:1<br /> <br /> H+  .........................................................................................................<br /> H2O <br /> <br /> H2SO4®Æc,170oC<br /> c) CH3-CH2-OH <br />  ........................................................................................................<br /> o<br /> <br /> t  .........................................................................................................<br /> d) CH3-CH2-CH2-OH + CuO <br /> Câu 2: (3,0 điểm) Hỗn hợp X gồm 2 ancol đều no, đơn chức, mạch hở và kế tiếp nhau trong dãy đồng<br /> đẳng. Đốt cháy hoàn toàn m gam X bằng O2, thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 7,56 gam H2O.<br /> a) Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo thu gọn, gọi tên 2 ancol, biết rằng chúng là 2 ancol cùng<br /> bậc.<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> b) Tính khối lượng mỗi ancol có trong m gam X.<br /> ..........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> c) Đun m gam X với H2SO4 đặc ở 1400C. Khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m1 gam hỗn hợp 3<br /> ete. Tính m1.<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> Trang 1/2 - Mã đề thi 132<br /> <br /> B. BÀI TẬP TNKQ (5,0 điểm) Chọn đáp án viết vào bảng sau<br /> Câu 01<br /> Chọn<br /> <br /> 02<br /> <br /> 03<br /> <br /> 04<br /> <br /> 05<br /> <br /> 06<br /> <br /> 07<br /> <br /> 08<br /> <br /> 09<br /> <br /> 10<br /> <br /> 11<br /> <br /> 12<br /> <br /> 13<br /> <br /> 14<br /> <br /> 15<br /> <br /> 16<br /> <br /> 17<br /> <br /> 18<br /> <br /> 19<br /> <br /> 20<br /> <br /> Câu 1: Công thức cấu tạo của but-1-in là<br /> A. CH≡C-CH2-CH3.<br /> B. CH3-CH2-CH3.<br /> C. CH≡C-CH3.<br /> D. CH2= CH-CH3.<br /> Câu 2: Tên thay thế của CH3CH2CH2CH3 là<br /> A. propen.<br /> B. propan.<br /> C. etan.<br /> D. butan.<br /> Câu 3: Ankan X tác dụng với Cl2 (tỉ lệ mol 1 :1), thu được duy nhất một dẫn xuất monoclo. X là chất nào<br /> sau đây?<br /> A. Propan.<br /> B. Butan.<br /> C. Hexan.<br /> D. Etan.<br /> Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol anken X thu được 3 mol CO2. Công thức phân tử của X là<br /> A. C3H4.<br /> B. C3H8.<br /> C. C3H6.<br /> D. C2H6.<br /> Câu 5: Chất nào sau đây là anken?<br /> A. Propen.<br /> B. Benzen.<br /> C. Isopren.<br /> D. Axetilen.<br /> Câu 6: Công thức chung của ankađien là<br /> A. CnH2n-6 (n  6).<br /> B. CnH2n+2 (n  1).<br /> C. CnH2n-2 (n  3).<br /> D. CnH2n (n  2).<br /> Câu 7: Cho buta-1,3-đien tác dụng với H2 (dư) ở nhiệt độ cao, có Ni làm xúc tác, thu được<br /> A. butan.<br /> B. isobutilen.<br /> C. pentan.<br /> D. isobutan.<br /> Câu 8: Ancol etylic phản ứng với Na tạo ra<br /> A. CH3ONa và H2.<br /> B. C2H5ONa và H2O.<br /> C. C2H5Na và H2O.<br /> D. C2H5ONa và H2.<br /> Câu 9: Ancol nào sau đây thuộc loại ancol đa chức?<br /> A. propan-2-ol.<br /> B. propan-1-ol.<br /> C. propan-1,2-điol.<br /> D. butan-1-ol.<br /> Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn a mol ankin X, thu được 0,6 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Giá trị của a là<br /> A. 0,6.<br /> B. 0,2.<br /> C. 0,4.<br /> D. 0,3.<br /> Câu 11: Cho dãy gồm các chất: propan, propen, propin, propađien và vinylaxetilen. Ở điều kiện thường,<br /> số chất trong dãy phản ứng với dung dịch Br2 là<br /> A. 5.<br /> B. 4.<br /> C. 3.<br /> D. 2.<br /> Câu 12: Chia m gam hỗn hợp A gồm các ankin thành 2 phần bằng nhau.<br /> - Đốt cháy hoàn toàn phần một, thu được 0,36 mol CO2 và 0,24 mol nước.<br /> - Thực hiện phản ứng cộng brom (dư) vào phần 2, thu được x gam hỗn hợp sản phẩm. Giá trị của x là<br /> A. 20,16.<br /> B. 4,80.<br /> C. 14,40.<br /> D. 43,20.<br /> Câu 13: Cho 2,8 gam anken X phản ứng cộng vừa đủ với 0,1 mol Br2. Công thức phân tử của X là<br /> A. C3H6.<br /> B. C4H8.<br /> C. C5H10.<br /> D. C2H4.<br /> Câu 14: Để phân biệt CH2=CH2 với HC  CH bằng phương pháp hóa học, dùng thuốc thử là dung dịch<br /> A. NaCl.<br /> B. AgNO3 trong NH3. C. quì tím.<br /> D. phenolphtalein.<br /> Câu 15: Cho 4,6 gam etanol phản ứng hoàn toàn với Na dư, thu được a mol khí H 2. Giá trị của a là<br /> A. 0,20.<br /> B. 0,05.<br /> C. 0,15.<br /> D. 0,10.<br /> Câu 16: Cho 11,4 gam hỗn hợp X gồm etanol và propan-2-ol, tác dụng với Na (dư) sinh ra 2,52 lít H2<br /> (đktc). Thành phần phần trăm khối lượng etanol trong X là<br /> A. 60,5%.<br /> B. 70,7%.<br /> C. 30,3%.<br /> D. 39,5%.<br /> Câu 17: Số anken có công thức phân tử C4H8 là<br /> A. 2.<br /> B. 4.<br /> C. 3.<br /> D. 1.<br /> Câu 18: Dẫn 3,36 lít (đktc) ankađien X hấp thụ hết vào dung dịch brom, khối lượng bình đựng brom tăng<br /> thêm 6 gam. Chất X là<br /> A. propađien.<br /> B. butilen.<br /> C. butađien.<br /> D. propilen.<br /> Câu 19: Hỗn hợp khí X gồm etan, eten và etin. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, hấp thụ toàn bộ sản phẩm<br /> cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là<br /> A. 8,8.<br /> B. 4,4.<br /> C. 20,0.<br /> D. 10,0.<br /> Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn m gam hiđrocacbon X, thu được số mol H2O lớn hơn số mol CO2. X là<br /> A. ankađien.<br /> B. anken.<br /> C. ankan.<br /> D. ankin.<br /> -------- Hết -------Trang 2/2 - Mã đề thi 132<br /> <br /> ĐÁP ÁN<br /> ĐỀ THI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2017-2018<br /> Môn: Hóa học 11, Cơ bản D (11A5-11A12)<br /> A. PHẦN TỰ LUẬN<br /> Câu 1: 4 (ptpư) x 0,5 = 2,0 điểm.<br /> Câu 2:<br /> Mã đề (132 và 357)<br /> a) Xác định được CTCT 2 ancol và đọc tên<br /> (1,5 điểm)<br /> CH3-CH2-OH (etanol hoặc ancol etylic) và CH3-CH2-CH2-OH (propan-1-ol hoặc ancol propylic)<br /> b) Tính được khối lượng 2 ancol: mC2H6O = 2,76 gam; mC3H8O = 3,60 gam<br /> (1,0 điểm)<br /> c) Tính được khối lượng hỗn hợp 3 ete: m1 = 5,28 gam<br /> (0,5 điểm)<br /> Mã đề (209 và 485)<br /> a) Xác định được CTCT 2 ancol và đọc tên<br /> (1,5 điểm)<br /> CH3-CH2-OH (etanol hoặc ancol etylic) và CH3-CH2-CH2-OH (propan-1-ol hoặc ancol propylic)<br /> b) Tính được khối lượng 2 ancol: mC2H6O = 0,92 gam; mC3H8O = 4,80 gam<br /> (1,0 điểm)<br /> c) Tính được khối lượng hỗn hợp 3 ete: m1 = 4,82 gam<br /> (0,5 điểm)<br /> B. PHẦN TNKQ (0,25 điểm/1 đáp án đúng)<br /> Mà ĐỀ 132<br /> Câu<br /> <br /> 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20<br /> <br /> Chọn A<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> C<br /> <br /> A<br /> <br /> C<br /> <br /> A<br /> <br /> D<br /> <br /> C<br /> <br /> B<br /> <br /> B<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> B<br /> <br /> B<br /> <br /> A<br /> <br /> B<br /> <br /> A<br /> <br /> C<br /> <br /> C<br /> <br /> Mà ĐỀ 209<br /> Câu<br /> <br /> 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20<br /> <br /> Chọn C<br /> <br /> B<br /> <br /> D<br /> <br /> C<br /> <br /> B<br /> <br /> B<br /> <br /> B<br /> <br /> A<br /> <br /> D<br /> <br /> C<br /> <br /> C<br /> <br /> D<br /> <br /> B<br /> <br /> C<br /> <br /> A<br /> <br /> A<br /> <br /> A<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> A<br /> <br /> Mà ĐỀ 357<br /> Câu<br /> <br /> 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20<br /> <br /> Chọn A<br /> <br /> A<br /> <br /> A<br /> <br /> A<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> B<br /> <br /> C<br /> <br /> C<br /> <br /> C<br /> <br /> D<br /> <br /> A<br /> <br /> B<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> B<br /> <br /> B<br /> <br /> C<br /> <br /> C<br /> <br /> B<br /> <br /> Mà ĐỀ 485<br /> Câu<br /> <br /> 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20<br /> <br /> Chọn C<br /> <br /> B<br /> <br /> C<br /> <br /> B<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> B<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> C<br /> <br /> D<br /> <br /> A<br /> <br /> A<br /> <br /> B<br /> <br /> A<br /> <br /> ---------------------------HẾT-------------------------<br /> <br /> A<br /> <br /> C<br /> <br /> A<br /> <br /> B<br /> <br /> C<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Đề thi học kì 2 môn Hóa học 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Trãi - Mã đề 132 (Khối D)

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
ks0cuq
Danh mục
Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra
Thể loại
Đề thi học kì 2 Hóa học 11, Đề thi môn Hóa học lớp 11, Đề kiểm tra HK2 Hóa học 11, Kiểm tra Hóa học 11 HK2, Đề thi HK2 môn Hóa học, Ôn tập Hóa học 11, Ôn thi Hóa học 11
Ngày đăng
6/1/2019
Loại file
PDF
Số trang
3
Dung lượng
0.45 M
Lần xem
6
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

De-thi-hoc-ki-2-mon-Hoa-hoc-11-nam-2017-2018-co-dap-an-Truong-THPT-Nguyen-Trai-Ma-de-132-Khoi-D.PDF[0.45 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT