Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Bình...

  • 11/02/2019 11:30:49
  • 27 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Cùng tham khảo Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Bình Giang giúp các em ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình và chuẩn bị kì kiểm tra học kì được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn. Chúc các em thi tốt!

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.26 M, số trang : 5

Xem mẫu

Chi tiết

Ngày soạn: 18/11/2017<br /> Ngày kiểm tra: /12/2017<br /> Tuần 18 – Tiết ppct 36<br /> KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC: 2017 - 2018<br /> Môn: CÔNG NGHỆ - Khối 8<br /> Thời Gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)<br /> 1. MỤC TIÊU.<br /> a. Về kiến thức :<br /> - N m đ c v tr c c h nh chiếu của vật thể trên bản vẽ kĩ thuật.<br /> - N m đ c kh i niệm và công dụng của bản vẽ kĩ thuật.<br /> - Hiểu đ c kh i niệm về chi tiết m y và c c ph ơng ph p ghép nối chi tiết<br /> b. Về kĩ năng<br /> - Biết biết đ c c c h nh chiếu của vật thể trên bản vẽ kĩ thuật.<br /> - Có kĩ năng giải quyết t nh huống gặp phải thông qua kiến thức đã học<br /> c. Về th i độ :<br /> - Tạo niềm yêu th ch t m hiểu hình chiếu của vật thể trên bản vẽ kĩ thuật, của<br /> bản vẽ chi tiết.<br /> -Cẩn thận, nghiêm túc, tỉ mỉ<br /> 2. CHUẨN BỊ.<br /> a. Chuẩn b của HS: Ôn tập kiến thức kĩ năng đã học, giấy nh p<br /> b. Chuẩn b của GV:<br /> MA TRẬN ĐỀ<br /> Cấp độ<br /> <br /> Nhận biết<br /> <br /> Thông hiểu<br /> <br /> Chủ đề<br /> Chủ đề 1: Bản<br /> vẽ c c khối<br /> h nh học<br /> <br /> Số câu:<br /> Số điểm<br /> Tỉ lệ %<br /> Chủ đề 2:<br /> Bản vẽ kĩ<br /> thuật<br /> <br /> Số câu:<br /> Số điểm<br /> Tỉ lệ %<br /> Chủ đề 3: Chi<br /> tiết m y và l p<br /> ghép<br /> <br /> Vận dụng<br /> Cấp độ thấp<br /> <br /> Cấp độ cao<br /> <br /> N m đ c v tr<br /> c c h nh chiếu<br /> của vật thể trên<br /> bản vẽ kĩ thuật.<br /> ( câu 1a)<br /> <br /> Vẽ đ c các<br /> h nh chiếu<br /> của vật thể<br /> trên bản vẽ<br /> kĩ thuật.<br /> ( câu 1b)<br /> 1/2<br /> 1,0<br /> 40%<br /> <br /> 1/2<br /> 1,5<br /> 60%<br /> Nêu đ c<br /> kh i niệm<br /> bản vẽ kĩ<br /> thuật<br /> ( câu 2a)<br /> 1/2<br /> 1,0<br /> 50%<br /> Nêu đ c<br /> các mối<br /> ghép giữa<br /> các chi tiết<br /> máy và đặc<br /> <br /> Hiểu và giải<br /> th ch đ c vai<br /> trò của bản vẽ<br /> kĩ thuật<br /> ( câu 2b)<br /> 1/2<br /> 1,0<br /> 50%<br /> Hiểu và phân<br /> biệt đ c đâu<br /> đ c coi là<br /> chi tiết máy<br /> ( câu 3a)<br /> <br /> Cộng<br /> <br /> 1<br /> 2,5<br /> 25%<br /> <br /> 1<br /> 2,0<br /> 20%<br /> <br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> Tỉ lệ %<br /> Chủ đề 4: An<br /> toàn điện<br /> <br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> Tỉ lệ %<br /> Tổng số câu<br /> Tổng số điểm<br /> Tỉ lệ %<br /> <br /> điểm của<br /> các mối<br /> ghép đó<br /> ( câu 3b)<br /> 1/2<br /> 1,5<br /> 60%<br /> <br /> 1<br /> 2,5<br /> 20%<br /> <br /> 1/2<br /> 1,0<br /> 40%<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> 20%<br /> <br /> 1<br /> 2,5<br /> 25%<br /> Vận dụng kiến thức đã học và<br /> quan sát ngoài thực tế giải<br /> quyết tình huống<br /> ( câu 4)<br /> 1<br /> 3,0<br /> 100%<br /> 2<br /> 5,5<br /> 55%<br /> <br /> 1<br /> 3,0<br /> 30%<br /> 4<br /> 10<br /> 100%<br /> <br /> Phòng GD&ĐT Hòn Đất<br /> Trường THCS Bình Giang<br /> Lớp 8/….<br /> <br /> KIỂM TRA HỌC KÌ I – Năm học: 2017 – 2018<br /> Môn: CÔNG NGHỆ Khối: 8<br /> Thời gian: 45 phút (không kể giao đề)<br /> <br /> Họ và tên: .............................................<br /> <br /> Điểm<br /> <br /> Lời nhận xét<br /> <br /> Đề bài<br /> <br /> Câu 1 (2,5 điểm): Cho vật thể nh h nh vẽ và c c h nh chiếu của vật thể đó. Hãy:<br /> a. Chỉ ra c c h nh chiếu A, B là h nh chiếu nào của vật thể.<br /> b. Vẽ h nh chiếu còn lại (không cần đúng theo k ch th ớc).<br /> <br /> A<br /> <br /> B<br /> <br /> Câu 2 (2 điểm):<br /> a. Bản vẽ kĩ thuật là g ?<br /> b. V sao nói bản vẽ kĩ thuật là “ngôn ngữ” chung dùng trong kĩ thuật?<br /> Câu 3 (2,5 điểm):<br /> a. Em hiểu nh thế nào về chi tiết m y?<br /> b. C c chi tiết m y đ c l p ghép với nhau nh thế nào? Nêu đặc điểm của từng loại<br /> mối ghép đó.<br /> Câu 4 (3 điểm): Bài tập t nh huống:<br /> Trên đ ờng đi học về, em và c c bạn bất ch t gặp t nh huống: một ng ời b dây điện<br /> trần ( không có vỏ bọc c ch điện) của l ới điện hạ p 220V b đứt đè lên ng ời. Trong<br /> tr ờng h p này, em và c c bạn của m nh sẽ xử l nh thế nào?<br /> Bài Làm<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> <br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> <br /> CÂU<br /> Câu 1<br /> (2,5 điểm)<br /> <br /> ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM<br /> ĐÁP ÁN<br /> a. H nh A là h nh chiếu bằng;<br /> H nh B là h nh chiếu đứng<br /> <br /> ĐIỂM<br /> 0,75đ<br /> 0,75đ<br /> <br /> b.<br /> 1đ<br /> <br /> Câu 2<br /> (2 điểm)<br /> <br /> Câu 3<br /> (2,5 điểm)<br /> <br /> a- Bản vẽ kĩ thuật tr nh bày c c thông tin kĩ thuật của sản phẩm<br /> d ới dạng c c h nh vẽ và c c k hiệu theo quy t c thống nhất<br /> và th ờng đ c vẽ theo tỉ lệ.<br /> <br /> 1đ<br /> <br /> b- Bởi v bản vẽ là công cụ chung, thống nhất trong c c giai<br /> đoạn của kỹ thuật. Từ ng ời thiết kế đến ng ời chế tạo, thực<br /> hiện đều dựa vào và hiểu một thứ chung đó là bản vẽ kỹ thuật.<br /> Nhờ vậy, việc truyền đạt ý t ởng từ ng ời thiết kế đến ng ời<br /> thi công đơn giản hơn .V vậy, bản vẽ kỹ thuật là "ngôn ngữ<br /> chung" dùng trong kỹ thuật.<br /> a. Chi tiết m y là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh, không thể<br /> th o rời ra đ c và thực hiện một chức năng nhất đ nh trong<br /> máy<br /> <br /> 1đ<br /> <br /> b. C c chi tiết m y đ c l p ghép với nhau bằng c c mối ghép:<br /> - Mối ghép cố đ nh: là mối ghép mà c c chi tiết đ c ghép<br /> không có chuyển động t ơng đối với nhau nh mối ghép bằng<br /> then, chốt, hàn, đinh t n...<br /> - Mối ghép động: là mối ghép mà c c chi tiết đ c ghép có thể<br /> xoay, tr t, lăn, ăn khớp với nhau nh khớp t nh tiến, khớp<br /> quay, khớp cầu, khớp v t...<br /> Câu 4<br /> (3 điểm)<br /> <br /> Khi gặp t nh huống trên, em và c c bạn sẽ:<br /> - Đứng trên tấm v n khô ( hoặc bất cứ một vật nào có thể c ch<br /> điện với mặt đất), dùng cây khô hất dây điện ra khỏi ng ời nạn<br /> nhân. Đồng thời t m c ch b o để ng t nguồn điện.<br /> - Sơ cứu nạn nhân tùy theo từng tr ờng h p:<br /> + Nếu nạn nhân còn tỉnh: để nạn nhân nằm nghỉ chỗ tho ng,<br /> b o cho nhân viên y tế..<br /> + Nếu nạn nhân ngất, khó thở hoặc không thở, co giật và run ...<br /> th hô hấp nhân tạo cho nạn nhân tỉnh rồi b o c n bộ y tế<br /> <br /> 1đ<br /> <br /> 0,75đ<br /> 0,75đ<br /> <br /> 1đ<br /> <br /> 1đ<br /> 1đ<br /> <br />

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ