Xem mẫu

Ngày soạn: 18/11/2017<br /> Ngày kiểm tra: /12/2017<br /> Tuần 18 – Tiết ppct 36<br /> KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC: 2017 - 2018<br /> Môn: CÔNG NGHỆ - Khối 8<br /> Thời Gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)<br /> 1. MỤC TIÊU.<br /> a. Về kiến thức :<br /> - N m đ c v tr c c h nh chiếu của vật thể trên bản vẽ kĩ thuật.<br /> - N m đ c kh i niệm và công dụng của bản vẽ kĩ thuật.<br /> - Hiểu đ c kh i niệm về chi tiết m y và c c ph ơng ph p ghép nối chi tiết<br /> b. Về kĩ năng<br /> - Biết biết đ c c c h nh chiếu của vật thể trên bản vẽ kĩ thuật.<br /> - Có kĩ năng giải quyết t nh huống gặp phải thông qua kiến thức đã học<br /> c. Về th i độ :<br /> - Tạo niềm yêu th ch t m hiểu hình chiếu của vật thể trên bản vẽ kĩ thuật, của<br /> bản vẽ chi tiết.<br /> -Cẩn thận, nghiêm túc, tỉ mỉ<br /> 2. CHUẨN BỊ.<br /> a. Chuẩn b của HS: Ôn tập kiến thức kĩ năng đã học, giấy nh p<br /> b. Chuẩn b của GV:<br /> MA TRẬN ĐỀ<br /> Cấp độ<br /> <br /> Nhận biết<br /> <br /> Thông hiểu<br /> <br /> Chủ đề<br /> Chủ đề 1: Bản<br /> vẽ c c khối<br /> h nh học<br /> <br /> Số câu:<br /> Số điểm<br /> Tỉ lệ %<br /> Chủ đề 2:<br /> Bản vẽ kĩ<br /> thuật<br /> <br /> Số câu:<br /> Số điểm<br /> Tỉ lệ %<br /> Chủ đề 3: Chi<br /> tiết m y và l p<br /> ghép<br /> <br /> Vận dụng<br /> Cấp độ thấp<br /> <br /> Cấp độ cao<br /> <br /> N m đ c v tr<br /> c c h nh chiếu<br /> của vật thể trên<br /> bản vẽ kĩ thuật.<br /> ( câu 1a)<br /> <br /> Vẽ đ c các<br /> h nh chiếu<br /> của vật thể<br /> trên bản vẽ<br /> kĩ thuật.<br /> ( câu 1b)<br /> 1/2<br /> 1,0<br /> 40%<br /> <br /> 1/2<br /> 1,5<br /> 60%<br /> Nêu đ c<br /> kh i niệm<br /> bản vẽ kĩ<br /> thuật<br /> ( câu 2a)<br /> 1/2<br /> 1,0<br /> 50%<br /> Nêu đ c<br /> các mối<br /> ghép giữa<br /> các chi tiết<br /> máy và đặc<br /> <br /> Hiểu và giải<br /> th ch đ c vai<br /> trò của bản vẽ<br /> kĩ thuật<br /> ( câu 2b)<br /> 1/2<br /> 1,0<br /> 50%<br /> Hiểu và phân<br /> biệt đ c đâu<br /> đ c coi là<br /> chi tiết máy<br /> ( câu 3a)<br /> <br /> Cộng<br /> <br /> 1<br /> 2,5<br /> 25%<br /> <br /> 1<br /> 2,0<br /> 20%<br /> <br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> Tỉ lệ %<br /> Chủ đề 4: An<br /> toàn điện<br /> <br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> Tỉ lệ %<br /> Tổng số câu<br /> Tổng số điểm<br /> Tỉ lệ %<br /> <br /> điểm của<br /> các mối<br /> ghép đó<br /> ( câu 3b)<br /> 1/2<br /> 1,5<br /> 60%<br /> <br /> 1<br /> 2,5<br /> 20%<br /> <br /> 1/2<br /> 1,0<br /> 40%<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> 20%<br /> <br /> 1<br /> 2,5<br /> 25%<br /> Vận dụng kiến thức đã học và<br /> quan sát ngoài thực tế giải<br /> quyết tình huống<br /> ( câu 4)<br /> 1<br /> 3,0<br /> 100%<br /> 2<br /> 5,5<br /> 55%<br /> <br /> 1<br /> 3,0<br /> 30%<br /> 4<br /> 10<br /> 100%<br /> <br /> Phòng GD&ĐT Hòn Đất<br /> Trường THCS Bình Giang<br /> Lớp 8/….<br /> <br /> KIỂM TRA HỌC KÌ I – Năm học: 2017 – 2018<br /> Môn: CÔNG NGHỆ Khối: 8<br /> Thời gian: 45 phút (không kể giao đề)<br /> <br /> Họ và tên: .............................................<br /> <br /> Điểm<br /> <br /> Lời nhận xét<br /> <br /> Đề bài<br /> <br /> Câu 1 (2,5 điểm): Cho vật thể nh h nh vẽ và c c h nh chiếu của vật thể đó. Hãy:<br /> a. Chỉ ra c c h nh chiếu A, B là h nh chiếu nào của vật thể.<br /> b. Vẽ h nh chiếu còn lại (không cần đúng theo k ch th ớc).<br /> <br /> A<br /> <br /> B<br /> <br /> Câu 2 (2 điểm):<br /> a. Bản vẽ kĩ thuật là g ?<br /> b. V sao nói bản vẽ kĩ thuật là “ngôn ngữ” chung dùng trong kĩ thuật?<br /> Câu 3 (2,5 điểm):<br /> a. Em hiểu nh thế nào về chi tiết m y?<br /> b. C c chi tiết m y đ c l p ghép với nhau nh thế nào? Nêu đặc điểm của từng loại<br /> mối ghép đó.<br /> Câu 4 (3 điểm): Bài tập t nh huống:<br /> Trên đ ờng đi học về, em và c c bạn bất ch t gặp t nh huống: một ng ời b dây điện<br /> trần ( không có vỏ bọc c ch điện) của l ới điện hạ p 220V b đứt đè lên ng ời. Trong<br /> tr ờng h p này, em và c c bạn của m nh sẽ xử l nh thế nào?<br /> Bài Làm<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> <br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................................................<br /> <br /> CÂU<br /> Câu 1<br /> (2,5 điểm)<br /> <br /> ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM<br /> ĐÁP ÁN<br /> a. H nh A là h nh chiếu bằng;<br /> H nh B là h nh chiếu đứng<br /> <br /> ĐIỂM<br /> 0,75đ<br /> 0,75đ<br /> <br /> b.<br /> 1đ<br /> <br /> Câu 2<br /> (2 điểm)<br /> <br /> Câu 3<br /> (2,5 điểm)<br /> <br /> a- Bản vẽ kĩ thuật tr nh bày c c thông tin kĩ thuật của sản phẩm<br /> d ới dạng c c h nh vẽ và c c k hiệu theo quy t c thống nhất<br /> và th ờng đ c vẽ theo tỉ lệ.<br /> <br /> 1đ<br /> <br /> b- Bởi v bản vẽ là công cụ chung, thống nhất trong c c giai<br /> đoạn của kỹ thuật. Từ ng ời thiết kế đến ng ời chế tạo, thực<br /> hiện đều dựa vào và hiểu một thứ chung đó là bản vẽ kỹ thuật.<br /> Nhờ vậy, việc truyền đạt ý t ởng từ ng ời thiết kế đến ng ời<br /> thi công đơn giản hơn .V vậy, bản vẽ kỹ thuật là "ngôn ngữ<br /> chung" dùng trong kỹ thuật.<br /> a. Chi tiết m y là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh, không thể<br /> th o rời ra đ c và thực hiện một chức năng nhất đ nh trong<br /> máy<br /> <br /> 1đ<br /> <br /> b. C c chi tiết m y đ c l p ghép với nhau bằng c c mối ghép:<br /> - Mối ghép cố đ nh: là mối ghép mà c c chi tiết đ c ghép<br /> không có chuyển động t ơng đối với nhau nh mối ghép bằng<br /> then, chốt, hàn, đinh t n...<br /> - Mối ghép động: là mối ghép mà c c chi tiết đ c ghép có thể<br /> xoay, tr t, lăn, ăn khớp với nhau nh khớp t nh tiến, khớp<br /> quay, khớp cầu, khớp v t...<br /> Câu 4<br /> (3 điểm)<br /> <br /> Khi gặp t nh huống trên, em và c c bạn sẽ:<br /> - Đứng trên tấm v n khô ( hoặc bất cứ một vật nào có thể c ch<br /> điện với mặt đất), dùng cây khô hất dây điện ra khỏi ng ời nạn<br /> nhân. Đồng thời t m c ch b o để ng t nguồn điện.<br /> - Sơ cứu nạn nhân tùy theo từng tr ờng h p:<br /> + Nếu nạn nhân còn tỉnh: để nạn nhân nằm nghỉ chỗ tho ng,<br /> b o cho nhân viên y tế..<br /> + Nếu nạn nhân ngất, khó thở hoặc không thở, co giật và run ...<br /> th hô hấp nhân tạo cho nạn nhân tỉnh rồi b o c n bộ y tế<br /> <br /> 1đ<br /> <br /> 0,75đ<br /> 0,75đ<br /> <br /> 1đ<br /> <br /> 1đ<br /> 1đ<br /> <br />