Xem mẫu

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I<br /> MÔN: CÔNG NGHỆ 7<br /> NĂM HỌC: 2017-2018<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> Nhận biết<br /> <br /> Thông hiểu<br /> <br /> Vận dụng<br /> Cấp độ thấp<br /> <br /> - Trình bày<br /> 1. Vai trò,<br /> được vai trò<br /> nhiệm vụ<br /> và các nhiệm<br /> của trồng<br /> vụ của trồng<br /> trọt<br /> trọt.<br /> 1<br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> 2<br /> - Nêu được<br /> tác dụng của<br /> phân bón đối<br /> 2.<br /> Sử<br /> với cây trồng.<br /> dụng và<br /> bảo quản<br /> các<br /> loại<br /> phân bón<br /> thông<br /> thường<br /> <br /> 0,5<br /> 1<br /> - Nêu được<br /> nguyên<br /> 3.<br /> Sâu, các<br /> bệnh hại tắc phòng trừ<br /> cây trồng. sâu bệnh hại.<br /> và<br /> các<br /> biện pháp<br /> phòng trừ<br /> 0,5<br /> 1<br /> 2<br /> 4<br /> (40%)<br /> <br /> Cộng<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> <br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> <br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> Tổng CH<br /> Tổng<br /> điểm %<br /> <br /> Cấp độ cao<br /> <br /> - So sánh<br /> được sự khác<br /> nhau của kiểu<br /> biến thái hoàn<br /> toàn và không<br /> hoàn toàn của<br /> côn trùng.<br /> 1<br /> 2<br /> 1<br /> 2<br /> (20%)<br /> <br /> - Liên hệ thực<br /> tế về các tác<br /> hại của việc<br /> sử dụng thuốc<br /> hóa học và các<br /> yêu cầu kĩ<br /> thuật khi sử<br /> dụng thuốc.<br /> 0,5<br /> 2<br /> 0,5<br /> 2<br /> (20%)<br /> <br /> - Giải thích<br /> việc<br /> sử<br /> dụng phân<br /> bón<br /> vào<br /> việc bón lót<br /> hay<br /> bón<br /> thúc.<br /> - Liên hệ<br /> thực tế việc<br /> xử lí phân<br /> hữu cơ tại<br /> địa phương<br /> 0,5<br /> 2<br /> <br /> 1<br /> 3<br /> <br /> 0,5<br /> 2<br /> (20%)<br /> <br /> 2<br /> 5<br /> 4<br /> 10<br /> (100%)<br /> <br /> UBND THỊ XÃ CHÍ LINH<br /> TRƯỜNG THCS VĂN ĐỨC<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I<br /> NĂM HỌC 2017-2018<br /> MÔN: CÔNG NGHỆ 7<br /> Thời gian làm bài: 45 phút<br /> (Đề này gồm : 4 câu, 1 trang)<br /> <br /> ĐỀ 1<br /> Câu 1: (2đ) Nêu vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt đối với nông nghiệp nước ta?<br /> Câu 2: (2đ) Nêu sự khác nhau giữa biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn của kiểu<br /> biến thái côn trùng?<br /> Câu 3: (3đ)<br /> a) Trình bày các nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại?<br /> b) Nêu những tác hại của việc sử dụng thuốc hóa học để diệt trừ sâu bệnh hại. Để nâng<br /> cao hiệu quả thuốc và khắc phục những hậu quả trên, cần đảm bảo những yêu cầu gì?<br /> Câu 4: (3đ) Phân bón có tác dụng gì đối với đất và cây trồng? Vì sao phân hữu cơ,<br /> thường dùng bón lót? Hiện nay phương pháp sử dụng phân hữu cơ hiệu quả nhất ở địa<br /> phương nước ta là gì?<br /> ----------------------- Hết -----------------------<br /> <br /> HƯỚNG DẪN CHẤM<br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I<br /> MÔN: CÔNG NGHỆ 7<br /> NĂM HỌC 2017-2018<br /> ( Hướng dẫn gồm: 4 câu, 1 trang)<br /> <br /> UBND THỊ XÃ CHÍ LINH<br /> TRƯỜNG THCS VĂN ĐỨC<br /> <br /> Câu<br /> Câu<br /> 1<br /> <br /> Câu<br /> 2<br /> <br /> Câu<br /> 3<br /> <br /> Câu<br /> 4<br /> <br /> Nộ<br /> * Vai trò của trồng trọt:<br /> - Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho chăn nuôi.<br /> - Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp.<br /> - Cung cấp nguồn hàng nông sản xuất khẩu có giá trị.<br /> * Nhiệm vụ của trồng trọt: Đảm bảo lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng<br /> trong nước và xuất khẩu.<br /> * Sự khác nhau giữa hai kiểu biến thái của côn trùng:<br /> - Biến thái hoàn toàn:<br /> + Sâu non phá hại cây trồng nhiều nhất. Hình thái, Cấu tạo thay đổi<br /> - Biến thái không hoàn toàn:<br /> + Sâu TT phá hại cây trồng nhiều nhất. Hình thái, Cấu tạo không thay đổi,<br /> thay đổi kích thước<br /> * Nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại:<br /> - Phòng là chính<br /> - Trừ sớm, trừ kịp thời, nhanh chóng và triệt để.<br /> - Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ.<br /> * Tác hại của việc sử dụng thuốc hóa học: Gây độc cho người, động vật,vật<br /> nuôi; làm ô nhiễm môi trường (nước, không khí, đất), giết chết các sinh vật<br /> khác ở ruộng.<br /> * Các yêu cầu để nâng cao hiệu quả:<br /> - Sử dụng đúng loại thuốc, nồng độ, liều lượng.<br /> - Phun đúng kĩ thuật, thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động.<br /> - Phân bón có tác dụng làm tăng độ phì nhiêu của đất, tăng năng suất cây<br /> trồng và chất lượng nông sản.<br /> - Dùng phân hữu cơ bón lót vì: Các chất dinh dưỡng ở dạng khó tiêu, cây<br /> không sử dụng được ngay, phải có thời gian để phân hủy thành các chất hoà<br /> tan cây mới sử dụng được.<br /> - Phương pháp sử dụng phân hữu cơ một cách hiệu quả nhất hiện nay đang<br /> được áp dụng ở nhiều địa phương của nước ta chính là mô hình Bioga: vừa<br /> cung cấp nhiên liệu cho sinh hoạt, vừa phân giải chất hữu cơ thành các chất<br /> dễ tiêu đối với cây trồng đồng thời không gây ô nhiễm môi trường.<br /> <br /> Để<br /> 1,0đ<br /> <br /> 1,0đ<br /> 1,0đ<br /> <br /> 1,0đ<br /> <br /> 1,0đ<br /> <br /> 1,0đ<br /> <br /> 1,0đ<br /> 1,0đ<br /> <br /> 1,0đ<br /> <br /> 1,0đ<br /> <br />