Xem mẫu

Trường THCS Bình Thắng B
Lớp:………
Họ và tên:………………………………
Điểm

Kiểm tra học kì I
Năm học: 2017-2018
Môn: Công Nghệ Đ ề 2
Lời phê của GV

A.Phần trắc nghiệm( 3 điểm)
I. Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất
Câu 1: Vì sao đất giữ được nước và chất dinh dưỡng?
A.Nhờ các hạt cát, sét, limon và chất mùn
B.Nhờ hạt cát có khả năng giữ nước tốt
C.Nhờ hạt sét có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng tốt
D.Nhờ hạt limon có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng tốt
Câu 2: Thành phần đất trồng gồm:
A. Chất lỏng, chất khí
B. chất vô cơ, hữu cơ
C. chất khí, lỏng, rắn
D. Chất rắn, hữu cơ
Câu 3: Các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh gồm:
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 4: Vai trò của giống cây trồng:
A.Tăng năng suất cây trồng
B.Tăng vụ và chất lượng nông sản và thay đổi cơ cấu cây trồng
C.Tăng năng suất, tăng vụ, chất lượng nông sản, thay đổi cơ cấu cây trồng.
D.Tăng vụ và thay đổi cơ cấu cây trồng, tăng năng suất cây trồng
II. Hãy nối cụm từ ở cột A với cụm từ ở cột B để được câu đúng trong bảng sau:
Cột A
Cột B
Cột nối
5.Sản xuất giống cây trồng
A.Tạo nhiều hạt cây giống
5+
6.Phươngpháp chọn tạo giống
B.Dùng chum, vại, túi nilon
6+
7.Phương pháp nhân giống vô tính C.Chặt cành từng đoạn nhỏ đem giâm 7+
8.Khi bảo quản hạt giống cây
xuống đất
8+
D.Tạo ra quần thể có đặc điểm khác quần
thể ban đầu
E. Trồng bằng cây con
B. Phần tự luận( 7 điểm)
Câu 1(3điểm): Có mấy biện pháp kích thích hạt giống cây rừng nảy mầm?
Câu 2(2điểm): Một số giống tốt cần phải đảm bảo các tiêu chí gì?
Câu 3(2điểm): Thế nào là biến thái hoàn toàn? Biến thái hoàn toàn trải qua các giai đoạn nào ?

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2017- 2018
MÔN: CÔNG NGHỆ 7
Đề 2:
IPhần trắc nghiệm khách quan: (3điểm)
Câu
Đáp án
Điểm

1
A
0,5

2
C
0,5

3
B
0,5

4
C
0,5

5
A
0,25

6
D
0,25

7
C
0,25

II. tự luận( 7điểm)
ĐÁP ÁN

Thang
điểm

Câu 1: Có 3 biện pháp:
_ Đốt hạt: đốt nhưng không làm cháy hạt. Sau khi đốt trộn hạt với tro để 1đ
ủ, hàng ngày vẩy nước cho hạt ẩm.
_ Tác động bằng lực: dùng một lực tác động lên hạt nhưng không làm

hại phôi: gõ hoặc khía cho nứt vỏ, chặt một đầu hạt. Sau đó ủ hạt trong
kho hay cát ẩm.
_ Kích thích hạt nẩy mầm bằng nước ấm: ngâm hạt trong nước ấm.
Mục đích: để hạt dễ thấm nước và mầm dễ chui qua vỏ hạt, kích thích

mầm phát triển nhanh, đểu và diệt trừ mầm mống sâu bệnh.
Câu 2: Một giống cây tốt cần đảm bảo các tiêu chí sau:
- Năng suất cao và ổn định
- Chất lượng tốt
- Có sức chống chịu được sâu bệnh
- Sống được ở môi trường khí hậu đất đai của địa phương
Câu 3: - Khái niệm biến thái hoàn toàn: Biến thái hoàn toàn là dạng
biến thái trải qua giai đoạn nhộng.
- Các giai đoạn biến thái hoàn toàn : Biến thái hoàn toàn trải qua các
giai đoạn sau: trứng  sâu non  nhộng  sâu trưởng thành.

0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ8
B
0,25