Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 7 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Biên...

  • 11/02/2019 11:12:13
  • 37 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Nhằm phục vụ quá trình học tập cũng như chuẩn bị cho kì thi học kì sắp đến. TaiLieu.VN gửi đến các bạn tài liệu Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 7 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Biên Giới. Đây sẽ là tài liệu ôn tập hữu ích, giúp các bạn hệ thống lại kiến thức đã học đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề. Mời các bạn cùng tham khảo.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.21 M, số trang : 3

Xem mẫu

Chi tiết

PHÒNG GIÁO DỤC CHÂU THÀNH<br /> TRƯỜNG THCS BIÊN GIỚI<br /> MA TRẬN ĐỀ<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc<br /> I M TRA H C<br /> <br /> IN MH C<br /> <br /> M n i<br /> C ng nghệ<br /> Lớp 7 Hệ THCS<br /> Thời gi n 45 p t (<br /> <br /> 7 – 2018<br /> <br /> )<br /> <br /> Ma trận đề<br /> Cấp độ<br /> C ủ đề<br /> C ủ đề 1: LÂM<br /> NGHIỆP (9 TIẾT)<br /> <br /> N ận biết<br /> <br /> T ông iểu<br /> <br /> Vận dụng<br /> <br /> - T ế nào là<br /> vật nuôi đặc<br /> sản ? Kể tên<br /> một số vật<br /> nuôi đặc sản<br /> mà em biết<br /> <br /> - P ân biệt<br /> các loại rừng<br /> - Muốn k ai<br /> t ác rừng ở<br /> Việt nam cần<br /> có n ững<br /> điều kiện<br /> nào?<br /> 1,5<br /> (½ của câu 3)<br /> 3<br /> <br /> Ở địa<br /> p ương em<br /> suy giảm<br /> diện tíc<br /> rừng dẫn<br /> đến ậu quả<br /> gì?<br /> 0,5<br /> ½ của câu 3<br /> 3<br /> <br /> 3<br /> <br /> 37,5%<br /> <br /> 37,5%<br /> <br /> 80%<br /> <br /> Số câu<br /> <br /> 1<br /> <br /> Số điểm<br /> <br /> 2<br /> <br /> Tỉ lệ %<br /> C ủ đề 2: NGƯ<br /> NGHIỆP (9 TIẾT)<br /> <br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> Tỉ lệ %<br /> Tổng số câu<br /> Tổng đi<br /> T ỉ lệ%<br /> <br /> 25%<br /> - Kể tên các<br /> loại t ức ăn<br /> n ân tạo<br /> t ường được<br /> dùng để nuôi<br /> động vật<br /> t ủy sản?<br /> <br /> Sáng tạo<br /> <br /> Cộng<br /> <br /> - Năng lực tự<br /> ọc.<br /> - Giải quyết<br /> vấn đề<br /> - Năng lực tư<br /> duy sáng tạo<br /> <br /> 8<br /> - Năng lực tự<br /> ọc<br /> - Giải quyết<br /> vấn đề<br /> - Năng lực tư<br /> duy sáng tạo<br /> - Năng lực<br /> vận dụng<br /> kiến t ức<br /> <br /> Theo em<br /> có n ững<br /> biện p áp<br /> nào để<br /> p át triển<br /> tiềm năng<br /> ngư<br /> ng iệp ở<br /> nước ta?<br /> <br /> 1<br /> 1<br /> 50% =đ<br /> 2<br /> 3<br /> <br /> 1,5<br /> 3<br /> <br /> 0,5<br /> 3<br /> <br /> 30%<br /> <br /> 30%<br /> <br /> 30%<br /> <br /> Địn ướng<br /> p át triển<br /> năng lực<br /> ọc sin<br /> <br /> 1<br /> 1<br /> 50%=đ<br /> 1<br /> 1<br /> <br /> 10%<br /> <br /> 2<br /> 2<br /> 20%<br /> 5<br /> 10<br /> 100%<br /> <br /> PHÒNG GIÁO DỤC CHÂU THÀNH<br /> TRƯỜNG THCS BIÊN GIỚI<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc<br /> <br /> ĐỀ<br /> ĐỀ CHÍNH THỨC<br /> <br /> I M TRA H C<br /> IN MH C<br /> M n i<br /> C ng nghệ<br /> Lớp 7 Hệ THCS<br /> Thời gi n 45 p t (<br /> <br /> 7 – 2018<br /> <br /> )<br /> <br /> Câu 1: (2 ểm): T ế nào là vật nuôi đặc sản ? Kể tên một số vật nuôi đặc sản mà em biết?<br /> Câu 2: (1điểm): P ân biệt tác dụng các loại rừng:<br /> Tác dụng<br /> <br /> Rừng sản xuất<br /> <br /> Rừng p òng ộ<br /> <br /> Rừng đặc dụng<br /> <br /> Câu 3: (5 ểm) : Muốn k ai t ác rừng ở Việt nam cần có n ững điều kiện nào? Ở địa<br /> p ương em suy giảm diện tíc rừng dẫn đến ậu quả gì?<br /> Câu 4: (1 ểm): - Kể tên các loại t ức ăn n ân tạo t ường được dùng để nuôi động vật<br /> t ủy sản?<br /> Câu 5: (1 ểm): T eo em có n ững biện p áp nào để p át triển tiềm năng ngư ng iệp ở<br /> nước ta?<br /> <br /> --------------------HẾT--------------------<br /> <br /> ĐÁP ÁN ĐỀ<br /> <br /> I M TRA H C<br /> <br /> IN MH C<br /> <br /> 7 – 2018<br /> <br /> HƯỚNG DẪN CHẤM<br /> <br /> ĐI M<br /> <br /> Câu 1: đ - Vật nuôi đặc sản là n ững vật nuôi có n ững đặc tín riêng biệt, nổi<br /> <br /> 1đ<br /> <br /> trội, tạo nên nét đặc trưng c o địa p ương nào đó.<br /> - Ví dụ: Dê n i Nin Bìn , Bò tơ Củ C i, Gà Đông Tảo- Hưng Yên...<br /> <br /> 1đ<br /> <br /> Câu 2: đ<br /> <br /> 1đ<br /> <br /> Rừng sản xuất<br /> Rừng p òng ộ<br /> Rừng đặc dụng<br /> C o sản xuất gỗ Bảo vệ: nước, đất,<br /> Bảo tồn nguồn gen<br /> Tác dụng<br /> c ống xói mòn, c ống<br /> sin vật rừng, ng iên<br /> sa mạc óa…môi<br /> cứu k oa ọc, bảo vệ<br /> trường<br /> di tíc …<br /> Câu 3: 5đ - Khu rừng đã có c ủ quản lí, sử dụng được p áp luật t ừa n ận.<br /> - N ững k u rừng c ưa có c ủ quản lí do c ín quyền địa p ương quản lí…<br /> - Lượng gỗ k ai t ác p ải đảm bảo các yêu cầu t eo quy địn của p áp luật…<br /> - C ủ rừng c ỉ được p ép k ai t ác k i oàn t àn các ồ sơ k ai t ác….<br /> * Ở địa p ương em suy giảm diện tíc rừng dẫn đến ậu quả:<br /> - K í ậu bị t ay đổi: ạn án, lũ lụt…<br /> - Suy giảm đa dạng sin ọc…<br /> <br /> Câu 4: đ<br /> - T ức ăn tin<br /> - T ức ăn t ô…<br /> - T ức ăn ỗn ợp...<br /> <br /> Câu 5 đ<br /> -<br /> <br /> Tận dụng 3260 km bờ biển, 1,7 triệu a đất liền và trên các đảo...<br /> Vị t ế về nuôi trồng và đán bắt t ủy sản.....<br /> <br /> .<br /> .<br /> …………………………Hết……………………..<br /> <br /> 0,5đ<br /> 0,5đ<br /> 0,5đ<br /> 0,5đ<br /> 1,5đ<br /> 1,5đ<br /> 0,25đ<br /> 0,25đ<br /> 0,5đ<br /> <br /> 0,5đ<br /> 0,5đ<br /> <br />

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ