Xem mẫu

PHÒNG GIÁO DỤC CHÂU THÀNH
TRƯỜNG THCS BIÊN GIỚI
MA TRẬN ĐỀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc
I M TRA H C

IN MH C

M n i
C ng nghệ
Lớp 7 Hệ THCS
Thời gi n 45 p t (

7 – 2018

)

Ma trận đề
Cấp độ
C ủ đề
C ủ đề 1: LÂM
NGHIỆP (9 TIẾT)

N ận biết

T ông iểu

Vận dụng

- T ế nào là
vật nuôi đặc
sản ? Kể tên
một số vật
nuôi đặc sản
mà em biết

- P ân biệt
các loại rừng
- Muốn k ai
t ác rừng ở
Việt nam cần
có n ững
điều kiện
nào?
1,5
(½ của câu 3)
3

Ở địa
p ương em
suy giảm
diện tíc
rừng dẫn
đến ậu quả
gì?
0,5
½ của câu 3
3

3

37,5%

37,5%

80%

Số câu

1

Số điểm

2

Tỉ lệ %
C ủ đề 2: NGƯ
NGHIỆP (9 TIẾT)

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Tổng số câu
Tổng đi
T ỉ lệ%

25%
- Kể tên các
loại t ức ăn
n ân tạo
t ường được
dùng để nuôi
động vật
t ủy sản?

Sáng tạo

Cộng

- Năng lực tự
ọc.
- Giải quyết
vấn đề
- Năng lực tư
duy sáng tạo

8
- Năng lực tự
ọc
- Giải quyết
vấn đề
- Năng lực tư
duy sáng tạo
- Năng lực
vận dụng
kiến t ức

Theo em
có n ững
biện p áp
nào để
p át triển
tiềm năng
ngư
ng iệp ở
nước ta?

1
1
50% =đ
2
3

1,5
3

0,5
3

30%

30%

30%

Địn ướng
p át triển
năng lực
ọc sin

1
1
50%=đ
1
1

10%

2
2
20%
5
10
100%

PHÒNG GIÁO DỤC CHÂU THÀNH
TRƯỜNG THCS BIÊN GIỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc

ĐỀ
ĐỀ CHÍNH THỨC

I M TRA H C
IN MH C
M n i
C ng nghệ
Lớp 7 Hệ THCS
Thời gi n 45 p t (

7 – 2018

)

Câu 1: (2 ểm): T ế nào là vật nuôi đặc sản ? Kể tên một số vật nuôi đặc sản mà em biết?
Câu 2: (1điểm): P ân biệt tác dụng các loại rừng:
Tác dụng

Rừng sản xuất

Rừng p òng ộ

Rừng đặc dụng

Câu 3: (5 ểm) : Muốn k ai t ác rừng ở Việt nam cần có n ững điều kiện nào? Ở địa
p ương em suy giảm diện tíc rừng dẫn đến ậu quả gì?
Câu 4: (1 ểm): - Kể tên các loại t ức ăn n ân tạo t ường được dùng để nuôi động vật
t ủy sản?
Câu 5: (1 ểm): T eo em có n ững biện p áp nào để p át triển tiềm năng ngư ng iệp ở
nước ta?

--------------------HẾT--------------------

ĐÁP ÁN ĐỀ

I M TRA H C

IN MH C

7 – 2018

HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐI M

Câu 1: đ - Vật nuôi đặc sản là n ững vật nuôi có n ững đặc tín riêng biệt, nổitrội, tạo nên nét đặc trưng c o địa p ương nào đó.
- Ví dụ: Dê n i Nin Bìn , Bò tơ Củ C i, Gà Đông Tảo- Hưng Yên...Câu 2: đRừng sản xuất
Rừng p òng ộ
Rừng đặc dụng
C o sản xuất gỗ Bảo vệ: nước, đất,
Bảo tồn nguồn gen
Tác dụng
c ống xói mòn, c ống
sin vật rừng, ng iên
sa mạc óa…môi
cứu k oa ọc, bảo vệ
trường
di tíc …
Câu 3: 5đ - Khu rừng đã có c ủ quản lí, sử dụng được p áp luật t ừa n ận.
- N ững k u rừng c ưa có c ủ quản lí do c ín quyền địa p ương quản lí…
- Lượng gỗ k ai t ác p ải đảm bảo các yêu cầu t eo quy địn của p áp luật…
- C ủ rừng c ỉ được p ép k ai t ác k i oàn t àn các ồ sơ k ai t ác….
* Ở địa p ương em suy giảm diện tíc rừng dẫn đến ậu quả:
- K í ậu bị t ay đổi: ạn án, lũ lụt…
- Suy giảm đa dạng sin ọc…

Câu 4: đ
- T ức ăn tin
- T ức ăn t ô…
- T ức ăn ỗn ợp...

Câu 5 đ
-

Tận dụng 3260 km bờ biển, 1,7 triệu a đất liền và trên các đảo...
Vị t ế về nuôi trồng và đán bắt t ủy sản.....

.
.
…………………………Hết……………………..

0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
1,5đ
1,5đ
0,25đ
0,25đ
0,5đ

0,5đ
0,5đ