Xem mẫu

  1. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Môn thi: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật; Hệ: Chính quy ……………… Thời gian chuẩn bị: 45 phút, không kể thời gian giao đề Mã đề thi: 16 Câu 1( 3 điểm) Tác dụng của hàm băm trong việc tạo một từ điển cài đặt bởi bảng băm, các tiêu chuẩn để lựa chọn một hàm băm. Trình bày các phương pháp băm gấp, băm cắt bỏ, băm lấy phần dư. Cho ví dụ minh họa. Câu 2( 5 điểm ) Cho một cây nhị phân tìm kiếm có các khóa là các số nguyên như hình vẽ. 25 20 39 15 21 30 40 31 35 Anh (chị) hãy: 1) Tạo cây 2) Viết dạng cài đặt cây trên bằng con trỏ. Root là con trỏ trỏ tới gốc của cây 3) Tìm đỉnh có khóa x trên cây 4) Nêu phương pháp để loại bỏ một đỉnh x = 39 trên cây, sao cho cây sau khi loại bỏ đỉnh đó vẫn là cây nhị phân tìm kiếm 5) Hủy cây ……………………Hết………………………. Thí sinh không được sử dụng tài liệu, không ghi vào đề thi
  2. CB coi thi không giải thích gì thêm và nộp lại đề thi cho phòng chức năng theo quy chế của bộ
nguon tai.lieu . vn