Xem mẫu

  1. Download http://toancapba.com S GD- T NGH AN KỲ THI CH N GIÁO VIÊN D Y GI I T NH C P THPT CHU KỲ 2008 – 2011 THI CHÍNH TH C MÔN: TOÁN Th i gian: 150 phút (không k th i gian giao ) Câu 1. a) Anh (ch ) hãy nêu nh ng ho t ng toán h c liên quan m t thi t v i n i dung môn Toán trư ng THPT hi n nay? b) Khi d y khái ni m toán h c c n chú tr ng nh t n vi c rèn luy n ho t ng toán h c nào cho h c sinh? L y m t ví d minh ho . c) Hãy nêu nh ng ưu i m và h n ch c a phương pháp d y h c theo nhóm nh . Hư ng kh c ph c nh ng h n ch ó. Câu 2. Nêu quy trình gi i bài toán: Tìm giá tr l n nh t và giá tr nh nh t c a hàm s y = f(x) liên t c trên [a; b]. Hãy ch ra m t s ng d ng c a bài toán trên gi i m t s l p bài toán thư ng g p. Câu 3. Cho tam giác ABC v i các c nh AB = c; BC = a; CA = b. G i I là tâm ư ng tròn n i ti p tam giác ABC và Sa, Sb, Sc theo th t là di n tích các tam giác IBC, ICA, IAB. Ch ng minh r ng: Sa .IA + Sb .IB + Sc .IC = 0 . (D a theo bài 37- SBT Hình h c nâng cao l p 10) a) Anh (ch ) hãy nêu hai nh hư ng h c sinh tìm ư c hai cách gi i. Hãy trình bày m t cách gi i. b) Hãy khái quát hoá bài toán và trình bày l i gi i. n Câu 4. Cho dãy s (Un) xác nh b i Un = ( 2 + 3 ) . Ch ng minh r ng [Un] là m t s l v i m i n (ký hi u [Un] là ph n nguyên c a Un). Anh (ch ) hãy gi i bài toán trên và hư ng d n h c sinh tìm l i gi i. Câu 5. Gi i bài toán sau: Cho ba s th c dương a, b, c tho mãn: abc + a + c = b. Tìm giá tr l n nh t 2 2 3 c a bi u th c: P = 2 − 2 + 2 . a +1 b +1 c +1 ----------------------------- H T--------------------------------
nguon tai.lieu . vn