Xem mẫu

  1. Mau DTCS 01 1/6 ÑEÀ THI ÑIEÄN TÖÛ COÂNG SUAÁT NÂNG CAO THÔØI GIAN 90 PHUÙT (Sinh vieân được söû duïng taøi lieäu-phần hình vẽ làm trực tiếp vào đề thi, phần tính tóan trên phần giấy thi kèm theo)- KHÔNG ĐƯỢC TRAO ĐỔI Hình veõ phaûi chính xaùc môùi ñaït ñieåm. Taát caû caùc caâu hoûi coù giaù trò ñieåm nhö nhau. Nộp bài làm và đề thi. Hoï teân sinh vieân:……………………………………………………………………………………………………………………….. Maõ soá SV:……………………………………………………………………………………………………………………………………. Figure 1 A. Söû duïng sô ñoà chænh löu tia 3 pha treân hình 1b ñeå giaûi caùc caâu 1,2,3. Nguồn xoay chiều 3 pha có trị hiệu dụng áp pha 220V, tần số 50Hz. 1. Veõ treân hình 2 ñoà thò ñieän aùp taûi chænh löu vôùi goùc kích baèng 600, doøng taûi lieân tuïc Figure 2 2. Từ câu 1), tính trị trung bình áp chỉnh lưu (làm vào phần giấy thi) 3. Vẽ trên hình 3 dạng điện áp chỉnh lưu với tải thuần trở và góc kích bằng 60 độ. 1
  2. Mau DTCS 01 2/6 Figure 3 4. Từ câu 3, tính trị trung bình áp tải cho câu 3. 5. Dựa vào câu 1, hãy vẽ điện áp trên linh kiện V1 vào hình 4, cho bieát daïng ñieän aùp pha vaø aùp daây, ví duï vab = va − vb Figure 4 6.Cho boä chænh löu caàu 3 pha ñieàu khieån hoaøn toaøn (hình 1b), veõ ñieän aùp taûi chænh löu treân hình 5 khi goùc kích baèng 600. Cho bieát doøng taûi lieân tuïc. 2
  3. Mau DTCS 01 3/6 Figure 5 7. Tính trị trung bình điện áp chỉnh lưu dựa theo kết quả câu 6). 8.Cho boä bieán ñoåi ñieän aùp xoay chieàu, taûi thuần trở R=10[Ohm] , L=0 treân hình 6a. Veõ daïng ñieän aùp taûi treân hình 6b, neáu bieát ñöôïc goùc kích baèng 60 ñoä. Figure 6 9. Tính trị hiệu dụng dòng điện qua tải của câu 8. B. Giả thiết sau đây áp dụng cho các câu 10-13: Kyõ thuaät ñieàu cheá ñoä roäng xung (PWM) aùp duïng cho nghòch löu aùp 3 pha 2 bậc (hình 8). Nguồn DC có giá trị 500V, điểm trung tính O. Soùng mang up dạng tam giác thay đổi giữa các giá trị (-1,1) có tần số 1kHz. Quaù trình xung kích cho caùc linh kieän S1,S3 vaø S5 đạt được bằng cách so sánh sóng tam giác up và sóng điều khiển của 3 pha tương ứng là udka, udkb và udkc. Cho udkc=-0.8, udka=0.2 và udkb= 0.6. Sóng tam giác up và udka, udkb và udkc vẽ theo đúng tỉ lệ trong 1 chu kỳ sóng tam giác Ts trên hình 7a.. 10. Vẽ theo cùng tọa độ thời gian dạng xung kích cho S1,S3 và S5 trên hình 7b. 11. Xác định giá trị và vẽ đồ thị điện áp pha tải thứ 2 (dạng sao) trên hình 7c. 3
  4. Mau DTCS 01 4/6 Figure 7 12. Xác định giá trị và vẽ dạng điện áp common mode VNO với N là trung tính tải và O là trung tính nguồn DC trên hình 7d. 13. Xác định modul và góc pha của vector áp (reference vector) thu được 14. vẽ vị trí vector điện áp trong hệ tọa độ vuông góc α − β trên hình 7e. 4
  5. Mau DTCS 01 5/6 Figure 8 C. Giả thiết sau đây áp dụng cho các câu 15-20: Kyõ thuaät ñieàu cheá ñoä roäng xung (PWM) aùp duïng cho nghòch löu aùp 3 pha 2 bậc (hình 8). Nguồn DC có giá trị 500V. Soùng mang up dạng tam giác thay đổi giữa các giá trị (-1,1) có tần số 1kHz. Cho r 0 vector điện áp tải V = 100. exp( j 45 )[V ] 15. Từ vị trí vector trong giản đồ vector lục giác, hãy cho biết trật tự các trạng thái (switching state sequence) xuất hiện trong chế độ điều chế liên tục (continuous PWM) 16. Tương tự, hãy xác định các trật tự các trạng thái (switching state sequence) xuất hiện trong chế độ điều chế gián đọan (discontinuous PWM) 17. Xác định giá trị sóng điều khiển 3 pha a,b,c nếu sử dụng kỹ thuật PWM dạng sin. 18. Xác định giá trị hàm offset và sóng điều khiển 3 pha a,b,c nếu sử dụng kỹ thuật carrier based SVPWM. 19. Xác định giá trị hàm offset và sóng điều khiển 3 pha a,b,c nếu sử dụng kỹ thuật discontinuous PWM với hàm offset lớn nhất. 20. Nếu sử dụng kỹ thuật SVPWM, hãy xác định giá trị thời gian tác động của các vector đỉnh liên quan. D. Cho bộ nghịch lưu áp 3 pha 3 bậc dạng diode kẹp (NPC). Nguồn DC tổng của các tụ bằng 500V. Giản đồ vector điện áp cho trên hình vẽ 9. Chu kỳ lấy mẫu (bằng chu kỳ sóng mang tam giác bằng 1kHz). Sóng mang up1 và up2 thay đổi trong các khỏang (0,1) và (-1,0). 5
  6. Mau DTCS 01 6/6 Figure 9 Giả thiết vector điện áp yêu cầu nằm trong diện tích số 3 của hình 9. hãy trả lời các câu hỏi sau đây: 21. Liệt kê tất cả các trật tự trạng thái đóng ngắt (switching state sequence) khi thực hiện kỹ thuật điều chế liên tục (continuous PWM) trong 1 chu kỳ sóng mang. 22. Liệt kê tất cả các trật tự trạng thái đóng ngắt trong kỹ thuật điều chế gián đọan DPWM r 0 E. Sử dụng giả thiết D và cho vector áp V = 280. exp( j 30 )[V ] . 23. Hãy xác định hàm offset cực tiểu và hàm offset cực đại tương ứng với vị trí vector trên 24. Giả sử trật tự đóng ngắt thực hiện chứa hai trạng thái (0,-1,-1) và (1,0,0) với thời gian bằng nhau. Xác định hàm offset? 25. Kết quả câu 24) sẽ như thế nào, nếu trong trật tự đóng ngắt chứa trạng thái (0,0,-1),(1,0,0). 26. Hãy xác định thời gian tác động của các vector đỉnh tương ứng theo kỹ thuật SVPWM thực hiện ở câu 24. 27. Xác định giá trị các áp điều khiển khi sử dụng phương pháp carrier based SVPWM để thực hiện vector trên. 28. Giả sử linh kiện trên 1 pha theo thứ tự từ trên xuống là S1x,S2x,S3x,S4x, x=a,b,c. Hãy vẽ trên cùng hệ trục tọa độ thời gian (1 chu kỳ sóng tam giác) đồ thị của sóng tam giác, sóng điều khiển 3 pha, trạng thái ON/OFF của các linh kiện 29+30. (Tiếp tục câu 28) Vẽ đồ thị sóng điện áp pha- tâm nguồn dc, áp pha tải (tải dạng sao) và áp common mode. 6
nguon tai.lieu . vn