Xem mẫu

  1. bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §Ò thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2004 ------------------------- M«n thi: Hãa häc, Khèi A ®Ò CHÝNH THøC Thêi gian lµm bµi: 180 phót, kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò ----------------------------------------- C©u I (1,5 ®iÓm) 1. Hoµn thµnh c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng sau d−íi d¹ng ph©n tö vµ ion rót gän (nÕu cã): FeS HCl KhÝ A + ... to, xt KClO3 KhÝ B + ... Na2SO3 + HCl KhÝ C + ... 2. Cho c¸c khÝ A, B, C t¸c dông víi nhau tõng ®«i mét, viÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng vµ ghi râ ®iÒu kiÖn. C©u II (1,5 ®iÓm) 1. ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng theo s¬ ®å biÕn hãa sau (c¸c chÊt h÷u c¬ viÕt d−íi d¹ng c«ng thøc cÊu t¹o): dd NaOH ®Æc, d−, to cao, p cao dd HCl A1 A2 A3 Br2, Fe o dd NaOH ®Æc, d−, t cao, p cao dd HCl Toluen A4 A5 A6 Br2, askt dd NaOH, t o CuO, t o Ag2O/NH3, t o A7 A8 A9 A10 BiÕt A1, A4, A7 lµ c¸c chÊt ®ång ph©n cã c«ng thøc ph©n tö C7H7Br. 2. ChÊt h÷u c¬ B lµ ®ång ph©n cña A3 cã chøa vßng benzen. B kh«ng ph¶n øng ®−îc víi kim lo¹i kiÒm. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña B. C©u III (1,5 ®iÓm) 1. Cho s¾t t¸c dông víi dung dÞch axit clohi®ric thu ®−îc khÝ X. NhiÖt ph©n kali nitrat ®−îc khÝ Y. KhÝ Z thu ®−îc tõ ph¶n øng cña axit clohi®ric ®Æc víi kali pemanganat. X¸c ®Þnh c¸c khÝ X, Y, Z vµ viÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng. 2. Cho 40 ml dung dÞch HCl 0,75 M vµo 160 ml dung dÞch chøa ®ång thêi Ba(OH)2 0,08M vµ KOH 0,04M. TÝnh pH cña dung dÞch thu ®−îc. Cho biÕt [H+] [OH−] = 10−14. C©u IV (1,5 ®iÓm) 1. Trong c¸c chÊt: R−îu etylic, phenol vµ axit axetic, chÊt nµo cã ph¶n øng víi Na, víi dung dÞch NaOH, vµ víi CaCO3? ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra. 2. a) Tõ axit metacrylic (CH2=C(CH3)COOH) vµ r−îu metylic, viÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ polimetyl metacrylat. b) §Ó ®iÒu chÕ ®−îc 120 kg polimetyl metacrylat cÇn bao nhiªu kg r−îu vµ axit t−¬ng øng? BiÕt hiÖu suÊt cña c¶ qu¸ tr×nh lµ 75%. C©u V (2,0 ®iÓm) Hçn hîp A gåm FeCO3 vµ FeS2. A t¸c dông víi dung dÞch axit HNO3 63% (khèi l−îng riªng 1,44 g/ml) theo c¸c ph¶n øng sau: FeCO3 + HNO3 → muèi X + CO2 + NO2 + H2O (1) FeS2 + HNO3 → muèi X + H2SO4 + NO2 + H2O (2) ®−îc hçn hîp khÝ B vµ dung dÞch C. TØ khèi cña B ®èi víi oxi b»ng 1,425. §Ó ph¶n øng võa hÕt víi c¸c chÊt trong dung dÞch C cÇn dïng 540 ml dung dÞch Ba(OH)2 0,2M. Läc lÊy kÕt tña, ®em nung ®Õn khèi l−îng kh«ng ®æi, ®−îc 7,568 gam chÊt r¾n (BaSO4 coi nh− kh«ng bÞ nhiÖt ph©n). C¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn. 1. X lµ muèi g×? Hoµn thµnh c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng (1) vµ (2). 2. TÝnh khèi l−îng tõng chÊt trong hçn hîp A. 3. X¸c ®Þnh thÓ tÝch dung dÞch HNO3 ®· dïng (gi¶ thiÕt HNO3 kh«ng bÞ bay h¬i trong qu¸ tr×nh ph¶n øng). C©u VI ( 2,0 ®iÓm ) Hçn hîp khÝ X gåm 2 anken kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng. §èt ch¸y hoµn toµn 5 lÝt hçn hîp X cÇn võa ®ñ 18 lÝt khÝ oxi (c¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë cïng ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é, ¸p suÊt). 1. X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña 2 anken. 2. Hi®rat hãa hoµn toµn mét thÓ tÝch X víi ®iÒu kiÖn thÝch hîp thu ®−îc hçn hîp r−îu Y, trong ®ã tØ lÖ vÒ khèi l−îng c¸c r−îu bËc mét so víi r−îu bËc hai lµ 28:15. a) X¸c ®Þnh % khèi l−îng mçi r−îu trong hçn hîp r−îu Y. b) Cho hçn hîp r−îu Y ë thÓ h¬i qua CuO ®un nãng, nh÷ng r−îu nµo bÞ oxi hãa thµnh an®ehit? ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng. Cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, S = 32, Fe = 56, Ba = 137. ----------------------------------------------------------------------- C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. Hä vµ tªn thÝ sinh:.............................................................. Sè b¸o danh:................................
nguon tai.lieu . vn