Xem mẫu

  1. Đề thi thử ĐH-CĐ (2009-2010). Môn Vật lý. Thời gian: 90p. Mã: 116 Câu 1 : Chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,4 µ m và 0,6 µ m vào hai khe của thí nghiẹm Y-âng . Biết khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 3m. Bề rộng vùng giao thoa trên màn L = 1,3 cm . Số vị trí vân sáng của hai bức xạ trùng nhau trong vùng giao thoa là : A. 3 B. 2 C. 1 D. 4 Câu 2 : Vật dao động điều hoà trên trục x’ox với phương trình : x = 10sin ( π t + π /2 ) cm . Thời điểm để vật qua x = 5cm theo chiều âm lần đầu tiên kể từ t = o là : A. 2/3 B. 1/3 C. 1/2 D. 1/4 Câu 3 : Một mạch chọn sóng gồm một cuộn cảm L = 8 µ H và môt tụ điện có điện dung biến đổi từ 20 pF đến 980 pF. Coi π 2= 10. Dải sóng thu được với mạch trên có bước sóng ở trong khoảng nào sau đây ? A. Từ 48 m đến 168 m. B. Từ 24 m đến 168 m. C. Từ 24m đến 299m. D. Từ 12m đến 84 m. Câu 4 : Catốt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện là λ 0= 0,5 µ m . Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng λ 1 = λ 0/2 và λ 2 = λ 0/4 thì hiệu điện thế hãm có độ lớn là : A. 7,44V B. 0,62V C. 0,81V D. 2,48V Câu 5 : Hai khe Y-âng cách nhau 2 mm được chiếu bởi nguồn sáng S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ . Trên màn quan sát cách mặt phẳng chứa hai khe khoảng 1,2 m ta quan sát 7 vân sáng mà khoảng cách giữa hai vân sáng ngoài cùng đo được 2,16 mm. Bước sóng λ là ? A. 0,6 mm . B. 0,5 µ m. C. 0,6 µ m. D. 0,4 µ m. Câu 6 : Chiếu lần lượt các bức xạ có tần số f, 2f , 4f vào catốt của tế bào quang điện thì thì vận tốc ban đầu cực đại của e quang điện lần lượt là v , 2v, kv. Giá trị k là : A. 7 B. 4 C. 10 D. 6 Câu 7 : Một mômen lực không đổi tác dụng vào một vật có trục quay cố định . Trong những đại lượng dưới đây , đại lượng nào không phải là hằng số : A. Mômen quán tính. B. Khối lượng. C. Gia tốc góc. D. Tốc độ góc. Câu 8 : Hai bánh xe A và B có cùng động năng quay , nhưng bánh xe A quay nhanh hơn bánh xe B 2 lần . Tỷ số mômen quán tính IA / IB là : A. 1 B. 2 C. 1/4 D. 4 Câu 9 : Một con lắc lò xo treo ở phương thẳng đứng dao động điều hoà theo phương trình x = 5 sin ( ω t - π /2 ) cm . Gốc toạ độ là vị trí cân bằng của vật , trong quá trình dao động tỷ số giữa giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của lực đàn hồi xuất hiện ở lò xo là 5/3 . Lấy g = 10 m/s2 , π 2= 10. nặng có khối lượng m= 200g . Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của lực đàn hồi xuất hiện ở lò xo khi con lắc dao động là : A. 2,0 N vµ 1,0 N B. 2,5 N vµ 1,5 N C. 2,0 N vµ 1,5 N D. 2,5 N vµ 1,0 N Câu 10 : Cho mạch điện như hình vẽ : Trong đó R = 20 Ω , C = 10-4/ π F , cuộn dây thuần cảm L = 0,8/ π H , tần số của dòng điện f = 50 Hz, So sánh độ lệch pha giữa uAB và u MB thì : A. uAB sớm pha hơn u MB 1 góc là π /6 B. uAB sớm pha hơn u MB 1 góc là π /4 C. uAB trễ pha hơn u MB 1 góc là π /3 D. uAB trễ pha hơn u MB 1 góc là π /2. Câu 11 : Một bức xạ hồng ngoại có bước sóng 6.10 mm , so với bức xạ tử ngoại có bước sóng 125 -3 nm , thì có tần số nhỏ hơn : A. 48 lần B. 44 lần C. 50 lần D. 40 lần Câu 12 : Chiếu đồng thời bốn bức xạ : 0,3 µ m ; 0,39 µ m ; 0,48 µ m; 0,28 µ m ; vào một quả cầu kim loại không mang điện đặt cô lập về điện có giới hạn quang điện 0,45 µ m thì xảy ra hiện tượng quang điện ngoài . Điện thế cực đại của quả cầu là : A. 0,427V B. 1,676 V C. 1,38 V D. 1,34 V Câu 13 : Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng , khoảng cách hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn D = 1,5 m. Hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 µ m. Trên màn thu được hình ảnh giao thoa . Tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm 5,4 mm có :
  2. A. Vân sáng bậc 3 B. Vân sáng bậc 6 C. Vân tối thứ 3 D. Vân sáng bậc hai Câu 14 : Cho mạch điện như hình vẽ : Cuộn dây có r = 15 Ω ; L = 0,2/ π H . Tần số dòng điện xoay chều là 50Hz . Điều chỉnh biến trở R thì công suất toả nhiệt ở R lớn nhất khi R có giá trị là : A. 15 Ω B. 10 Ω C. 25 Ω D. 40 Ω Câu 15 : Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng trong không khí , hai khe cách nhau 3 mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 µ m, màn quan sát cách hai khe 2m. Sau đó đặt toàn bộ thí nghiệm vào trong nước có chiết suất 4/3, khoảng vân quan sát trên màn là ? A. 0,4 m. B. 0,3 m. C. 0,4 mm. D. 0,3 mm. Câu 16 : Đặt điện áp xoay chiều có tần số không đổi 50Hz vào hai đầu đoạn mạch như hình vẽ . Trong đó R = 4 Ω , L = 1/ π H ; r = 100 Ω ; C1 = 10-2/ 8 π F ; C2 thay đổi được . Để u AE cùng pha với uEB thì C2 phải có giá trị nào : A. C = 10-4/ 4 π F B. C = 10-4/ 2 π F C. C = 10 / 3 π F -4 D. C = 10-4/ 5 π F Câu 17 : Hai chất điểm m1 và m2 cùng bắt đầu chuyển động từ điểm A dọc theo vòng tròn có bán kính R lần lượt với vận tốc góc ω 1 = π / 3 rad/ s và ω 2 = π / 6 rad/s . Gọi P1 và P2 là hai điểm chiếu của m1 và m2 trên trục ox nằm ngang đi qua tâm vòng tròn . Khoảng thời gian ngắn nhất mà hai điểm P1 và P2 gặp lại nhau sau đó là : A. 2,5s B. 1,5s C. 1s D. 2s Câu 18 : Mạch xoay chiều RLC mắc vào nguồn điện có điện áp hiệu dụng không đổi , ở tần số 40 Hz và 250 Hz thì công suất của mạch là như nhau . Công suất ấy sẽ cực đại nếu f bằng : A. Tuỳ R,L,C B. 100Hz C. 2540 Hz D. 75 Hz Câu 19 : Các đặc tính sinh lý của âm gồm : A. Độ cao , âm sắc , năng lượng. B. Độ cao , âm sắc , biên độ. C. Độ cao , âm sắc , độ to. D. Độ cao , âm sắc , cường độ. Câu 20 : Một mạch điện gồm : Cuộn dây thuần cảm L = 0,2/ π H và một biến trở R . Tần số của dòng điện f = 50Hz . Điều chỉnh biến trở R = 10 Ω thì công suất của mạch là 10W . Giá trị khác của biến trở để công suất vẫn là 10W là : A. 15 Ω B. 20 Ω C. 40 Ω D. 10 Ω Câu 21 : Chọn câu trả lời sai : Từ thông cực đại gửi qua một khung dây hình tròn có bán kính R gồm N vòng dây quay đều với tốc độ góc ω quanh trụcb quay ∆ trong một từ trường đều B vuông góc ∆ sẽ : A. Tăng 2 lần khi số vòng dây tăng 2 lần. B. Không đổi khi cảm ứng từ tăng 2 lần và số vòng dây giảm 2 lần. B. Không đổi khi cảm ứng từ tăng 2 lần và số vòng dây giảm 2 lần. B. Không đổi khi cảm ứng từ tăng 2 lần và số vòng dây giảm 2 lần. Câu 22 : Một đĩa tròn lăn không trượt trên một mặt phẳng nằm ngang . Tỷ số giữa động năng toàn phần của đĩa và động năng của chuyển động tịnh tiến của đĩa là : A. 5/2 B. 3/2 C. 7/5 D. 5/3 Câu 23 : Một sợi dây mảnh AB dài l m, đầu B cố định và đầu A dao động với phương trình u = 4sin 20 π t cm. Vận tốc truyền sóng trên dây là 25 m/s. Điều kiện về chiều dài của dây AB để xảy ra hiện tượng sóng dừng là: A. l = 1,25k B. l = 1,25 ( k+1/2) C. l = 2,5k D. l = 2,5 ( k+1/2 ) Câu 24 : Sự phụ thuộc của chiết suất vào bước sóng: A. Xảy ra với mọi chất rắn, lỏng hoặc khí. B. Là hiện tượng đặc trưng của thuỷ tinh. C. Chỉ xảy ra với chất rắn. D. Chỉ xảy ra với chất rắn và chất lỏng. C©u 25  Trong mét thÝ nghiÖm vÒ giao thoa ¸nh s¸ng . Hai khe Y­©ng c¸ch  :  nhau 3 mm, h×nh ¶nh giao thoa ®îc høng trªn mµn ¶nh c¸ch hai  khe 3m . Sö dông ¸nh s¸ng tr¾ng cã bíc sãng tõ 400nm ®Õn 750  nm.Trªn mµn quan s¸t thu ®îc c¸c d¶i quang phæ . BÒ réng cña  d¶i quang phæ ngay s¸t v¹ch s¸ng tr¾ng trung t©m lµ ? A. 0,5 mm. B. 0,45 mm. C. 0,35 mm. D. 0,55 mm. C©u 26  Hai g¬ng ph¼ng G1 ,,G2 ®Æt nghiªng víi nhau mét gãc rÊt nhá  α =  :  5.10­3 rad, kho¶ng c¸ch tõ giao tuyÕn I cña hai g¬ng ®Õn nguån S 
  3. b»ng 1m . Kho¶ng c¸ch tõ I ®Õn mµn quan s¸t E ®Æt song song ví i S1S2 ( S1,, S2 lµ ¶nh cña S t¹o bëi hai g¬ng) b»ng 2m. Bíc sãng  cña ¸nh s¸ng ®¬n s¾c do nguån S ph¸t ra lµ 0,54 µ m . Kho¶ng v©n  vµ sè v©n  s¸ng quan s¸t ®îc trªn mµn E lµ : A. 0,162 mm vµ 123 v©n B. 1,62 mm vµ 123 v©n C. 0,162 mm vµ 134 v©n D. 0,12 mm vµ 234 v©n C©u 27  §iÓm M dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph¬ng tr×nh : x= 2,5cos 10 π t ( cm  :  ) . Vµo thêi ®iÓm nµo th× pha dao ®éng ®¹t gi¸ trÞ  π /3 , lóc Êy  li ®é x lµ : A. t = 1/30 s ; x = 1,5 cm. B. t = 1/30 s ; x = 2,25 cm. C. t = 1/60 s ; x = 1,25 cm. D. t = 1/30 s ; x = 1,25 cm. C©u 28  M¹ch dao ®éng cña mét m¸y thu v« tuyÕn gåm tô ®iÖn C vµ cuén  :  c¶m L . Khi ®iÖn dung cña tô ®iÖn lµ C1 th× m¹ch thu ®îc sãng  ®iÖn tõ cã bø¬c sãng 120 m . Khi ®iÖn dung cña tô ®iÖn lµ C2  th× m¹ch thu ®îc sãng ®iÖn tõ cã bíc sãng 160 m. Bíc sãng mµ  m¹ch thu ®îc khi m¾c C1 song song C2 råi m¾c víi L t¹o thµnh  m¹ch chän sãng lµ ? A. 96 m. B. 200 m C. 72 m D. 150 m C©u 29  Khi vËt r¾n ®ang quay chËm dÇn ®Òu quanh mét trôc cè ®Þnh xuyªn  :  qua vËt th× : A. TÝch vËn tèc gãc vµ gia tèc  B. TÝch vËn tèc gãc vµ gia tèc  gãc lµ d¬ng gãc lµ ©m C. Gia tèc gãc lu«n cã gi¸ trÞ  D. VËn tèc gãc lu«n cã gi¸ trÞ  ©m ©m C©u 30  Mét m¹ch dao ®éng gåm cu«n d©y cã ®é tù c¶m L = 30  µ H, ®iÖn  :  trë thuÇn r = 2 Ω vµ tô C = 3000 nF . §Ó duy tr× dao ®éng ®iÖn  tõ trong m¹ch víi hiÖu ®iÖn thÕ cùc ®¹i trªn tô lµ 5V th× ph¶i  cung cÊp cho m¹ch mét c«ng suÊt lµ ? A. 2 W. B. 2,5 W. C. 3,16 W. D. 1,25 W. C©u 31  M«men qu¸n tÝnh cña mét vËt kh«ng phô thuéc vµo : :  A. VÞ trÝ cña trôc quay. B. H×nh d¹ng vµ kÝch thíc cña  vËt. C. Khèi lîng cña vËt. D. Gia tèc híng t©m g©y ra  chuyÓn ®éng quay cña vËt . C©u 32  Lµm thÝ nghiÖm giao thoa trªn mÆt chÊt láng t¹o thµnh do hai  :  nguån kÕt hîp S1, S2 dao ®éng cïng pha víi tÇn sè f = 40Hz, biªn  ®é 0,5 cm . Khi cã hiÖn tîng giao thoa , kho¶ng c¸ch gi÷a hai  vÞ trÝ ®øng yªn liªn tiÕp trªn S1 S2 lµ 2,5 cm , (S1 S2 = 12  cm) . Trªn ®êng S1 S2 nèi dµi vÒ phÝa S2 ®iÓm N gÇn S2 nhÊt dao  ®éng cïng pha víi S1 , S2 th×: A. NS2 = 4cm B. NS2 = 8cm C. NS2 = 9cm D. NS2 = 14 cm C©u 33  Trong c¸c trêng hîp sau, trêng hîp nµo kh«ng cã sù ph¸t sãng  :  ®iÖn tõ ? A. §iÖn tÝch tù do dao ®éng. B. Hå quang ®iÖn. C. ¨ngten ph¸t cña ®µi truyÒn  D. ¢m thoa ®ang dao ®éng. h×nh. C©u 34  Con l¾c ®¬n cã khèi lîng vËt nÆng lµ m dao ®éng ®iÒu hoµ víi  :  tÇn sè f khi t¨ng khèi lîng 2m tÇn sè cña con l¾c lµ : A. 2f B. f 2 C. f/2 D. f C©u 35  Trong thÝ nghiÖm Y­©ng vÒ giao thoa ¸nh s¸ng, kho¶ng c¸ch hai  :  khe lµ 0,5 mm , kho¶ng c¸ch tõ mÆt ph¼ng chøa hai khe ®Õn mµn  quan s¸t lµ 2m . Hai khe ®îc chiÕu b»ng ¸nh s¸ng cã bíc sãng  λ = 
  4. 0,6 µ m . Trªn mµn quan s¸t thu ® h×nh ¶nh giao thoa. VÞ t rÝ îc cña v©n s¸ng bËc hai c¸ch v©n trung t©m lµ ? A. 9,6 mm. B. 1,2 mm. C. 4,8 mm. D. 2,4 mm. C©u 36  Mét ®Ìn èng khi ho¹t ®éng b×nh thêng th× dßng ®iÖn qua ®Ìn cã  :  cêng ®é 0,8A vµ hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu cña ®Ìn lµ 50V. §Ó  sö dông ®Ìn víi m¹ch ®iÖn xoay chiÒu 120V – 50Hz ngêi ta m¾c  nèi tiÕp víi nã mét cuén c¶m cã ®iÖn trë thuÇn 12,5 Ω  ( cßn gäi  lµ chÊn lu ) . HÖ sè tù c¶m cña cuén d©y lµ : A. 25 3 / 100 π  H B. 75 3 / 100 π  H C. 35 3 / 100 π  H D. 45 3 / 100 π  H C©u  M¹ch ®iÖn xoay chiÒu nh HV :  Gåm R lµ mét biÕn trë , cuén d©y 37 :   cã ®é tù c¶m L = 1/ π H , ®iÖn trë r = 100 Ω . Tô ®iÖn cã ®iÖn dung  C = 10­4/ 2 π  F nèi tiÕp vµo ®iÖn ¸p xoay chiÒu cã tÇn sè 50 Hz. §iÒu  chØnh R sao cho ®iÖn ¸p gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch AM sím pha  π /2 so víi  ®iÖn ¸p gi÷a hai ®iÓm MB . Khi ®ã gi¸ trÞ cña R lµ : A. 100 Ω B. 150 Ω C. 85 Ω D. 200 Ω C©u  Khi truyÒn trong ch©n kh«ng , ¸nh s¸ng ®á cã bíc sãng  λ 1  =720 nm, ¸nh  38 :  s¸ng tÝm cã bíc sãng   λ 2  = 400nm. Cho hai ¸nh s¸ng nµy truyÒn trong  mét m«i trêng trong suèt th× chiÕt suÊt cña m«i trêng ®ã ®èi víi hai  lo¹i ¸nh s¸ng nµy lÇn lît lµ 1,33 vµ 1,34. Khi truyÒn trong m«i trêng  trong suèt trªn tû sè n¨ng lîng cña ph«t«n cã bíc sãng  λ 1  so víi n¨ng  lîng cña ph«t«n cã bíc sãng  λ 2  b»ng : A. 5/ 9 B. 134/ 133 C. 9/ 5 D. 133/ 134 C©u  Th«ng thêng vËn tèc truyÒn sãng c¬ häc t¨ng dÇn khi truyÒn lÇn lît qua  39 :  c¸c m«i trêng : A. R¾n , láng vµ khÝ. B. R¾n, khÝ vµ láng. C. KhÝ , láng vµ r¾n. D. KhÝ , r¾n vµ láng. C©u  Trªn mÆt níc cã nguån dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph¬ng th¼ng ®øng víi tÇn  40 :  sè 20 Hz, t¹i mét thêi ®iÓm trªn mÆt níc ta thÊy nh÷ng gîn sãng låi  ®ång t©m cã ®êng kÝnh lÇn lît lµ 30 cm ; 60cm ; 90cm ... VËn tèc  truyÒn sãng trªn mÆt níc lµ ? A. 300 cm/s B. 80 cm/s C. 100 cm/s D. 200 cm/s C©u  Mét con l¾c vËt lý lµ mét thanh m¶nh , h×nh trô , ®ång chÊt , khèi l­ 41 :  îng m , chiÒu dµi l dao ®éng ®iÒu hoµ trong mÆt ph¼ng th¼ng ®øng quanh  mét trôc cè ®Þnh n»m ngang , ®i qua mét ®Çu cña thanh , t¹i n¬i cã gia  tèc träng trêng g . Chu kú dao ®éng nhá cña con l¾c ®îc x¸c ®Þnh bëi : 6l 8l 8l l A. T =  π B. T =  π C. T =  π D. T = 3 π g 3g g g C©u  Con l¾c lß xo dao ®éng trªn ph¬ng ngang , n¨ng lîng dao ®éng E = 3.10­ 42 :  5J . Lùc cùc ®¹i t¸c dông lªn vËt lµ 1,5.10­3 N . Chu kú T = 2s. Pha  ban ®Çu  ϕ  =  π /3 . Ph¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt lµ : A. X= 0,02sin (   π t +  π /3 ) m. B. X= 0,05sin (   π t +  π /3 ) m. C. X= 0,0 3 sin (   π t +  π /3 ) m. D. X= 0,04 sin (   π t +  π /3 ) m. C©u  T¹i thêi ®iÓm khi vËt thùc hiÖn dao ®éng ®iÒu hoà víi vËn tèc b»ng 1/2  43 :  vËn tèc cùc ®¹i , vËt xuÊt hiÖn t¹i li ®é lµ : A. A/  3 B. A /  2 C. A  2 D. A 3 / 2 C©u  Chän c©u tr¶ lêi sai : 44 :  Trong s¬ ®å khèi cña mét m¸y thu v« tuyÕn ®iÖn bé phËn cã trong m¸y  thu lµ : M¹ch t¸ch  M¹ch chän  M¹ch khuÕch  M¹ch biÕn  A. B. C. D. sãng. sãng. ®¹i. ®iÖu. C©u  Mét con l¾c lß xo treo ë ph¬ng th¼ng ®øng dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph¬ng  45 :  tr×nh x = 5 sin (  ω t ­  π /2 ) cm . Gèc to¹ ®é lµ vÞ trÝ c©n b»ng cña  vËt , trong qu¸ tr×nh dao ®éng tû sè gi÷a gi¸ trÞ lín nhÊt vµ nhá nhÊt  cña lùc ®µn håi xuÊt hiÖn ë lß xo lµ 5/3 . LÊy g = 10 m/s2 ,  π 2= 10 . 
  5. §é d∙  cña l  xo kh i vËt c© n n ß  b»ng vµ chu kú dao ® éng cña vËt l  :  µ A. 20 cm vµ 4/  5 s B. 40 cm vµ 2/  5 s C. 20 cm vµ 2/ 3 5 s D. 20 cm vµ 2/  5 s C©u 46  Chi u l n  lît  hai bøc x¹ ® Ön Õ Ç  tõ  cã bí  sãng 0, µ m vµ 0,   µ m  c 35 54 :  vµo bÒ m Æ t cña m ét tÊm  ki  l ¹i  th×   tû  sè c¸c vËn tèc  ban ® Çu m o   cùc ® ¹i cña c¸c e quang ® i n b»ng 2 . Bí  sãng giíi  h¹n  cña ki   Ö c m l ¹i  l  : o µ A. 0,66  µ m B. 0,72  µ m C. 0,58  µ m D. 0,6  µ m C©u  Chän c©u ®óng ? 47 :  A. ¢m m× trÇm h¬n vµ cã tÇn sè b»ng mét nöa  tÇn sè  cña ©m mÝ B. ¢m m× cao h¬n vµ cã tÇn sè b»ng nöa  tÇn sè  cña ©m mÝ C. ¢m m× trÇm h¬n vµ cã tÇn sè gÊp ®«I tÇn sè  cña ©m mÝ D. ¢m m× cao  h¬n vµ cã tÇn sè gÊp ®«I tÇn sè  cña ©m mÝ C©u  Cho ®o¹n m¹ch ®iÖn xoay chiÒu gåm cuén d©y thuÇn c¶m L , tô ®iÖn C vµ  48 :  biÕn trë R nèi tiÕp . Khi ®Æt vµo hai ®Çu m¹ch mét ®iÖn ¸p xoay chiÒu  æn ®Þnh cã tÇn sè f th× thÊy LC = 1/ 4 π 2f2 . Khi thay ®æi R th× :  A. C«ng suÊt tiªu thô trªn m¹ch  B. §é lÖch pha gi÷a u vµ i thay  thay ®æi . ®æi. C. HÖ sè c«ng suÊt trªn m¹ch thay  D. §iÖn ¸p gi÷a hai ®Çu biÕn trë  ®æi. thay ®æi. C©u  M¹ch dao ®éng cña m¸y thu sãng v« tuyÕn cã tô ®iÖn víi ®iÖn dung C vµ  49 :  cuén c¶m víi ®é tù c¶m L , thu ®îc sãng ®iÖn tõ cã bíc sãng 20m . §Ó  thu ®îc sãng ®iÖn tõ cã bíc sãng 10 m , ngêi ta ph¶i m¾c nèi tiÕp víi  tô ®iÖn cña m¹ch dao ®éng trªn mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung C’  b»ng A. C/4 B. C/3 C. 3C D. 4C C©u  Trong thÝ nghiÖm Y­©ng vÒ giao thoa ¸nh s¸ng , kho¶ng c¸ch hai khe lµ  50 :  1 mm, kho¶ng c¸ch tõ hai khe ®Õn mµn quan s¸t lµ 1,6m , ¸nh s¸ng ®¬n  s¾c dïng trong thÝ nghiÖm cã bíc sãng 0,4  µ m. Trªn mµn cã hai ®iÓm  M,N n»m cïng phÝa so víi v©n trung t©m vµ c¸ch v©n trung t©m lÇn lît  0,6 cm , 1,55 cm . Sè v©n s¸ng trªn ®o¹n MN lµ ? A. 11 . B. 17. C. 15 . D. 13 . PHIẾU SOI - ĐÁP ÁN (Dành cho giám khảo) MÔN : ĐỀ KH O SÁT 12A-1 THÁNG 12-2009 Mà ĐỀ : 116 01 28 02 29 03 30 04 31 05 32 06 33 07 34 08 35 09 36 10 37 11 38 12 39 13 40
  6. 14 41 15 42 16 43 17 44 18 45 19 46 20 47 21 48 22 49 23 50 24 25 26 27
nguon tai.lieu . vn