Xem mẫu

  1. Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Kú thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2003 §Ò chÝnh thøc M«n thi: VËt lÝ Khèi: A (Thêi gian lµm bµi: 180 phót) C©u 1 (1 ®iÓm). H·y ®Þnh nghÜa hai lo¹i hiÖn t−îng quang ®iÖn. Nªu mét ®iÓm gièng nhau vµ mét ®iÓm kh¸c nhau quan träng nhÊt gi÷a hai hiÖn t−îng nµy. C©u 2 (1 ®iÓm). Gäi ∆t lµ kho¶ng thêi gian ®Ó sè h¹t nh©n cña mét l−îng chÊt phãng x¹ gi¶m ®i e lÇn (e lµ c¬ sè cña loga tù nhiªn víi lne = 1), T lµ chu kú b¸n r· cña chÊt phãng x¹. Chøng minh r»ng ∆t = T/ln2. Hái sau -0,51 kho¶ng thêi gian 0,51∆t chÊt phãng x¹ cßn l¹i bao nhiªu phÇn tr¨m l−îng ban ®Çu? Cho biÕt e = 0,6. C©u 3 (1 ®iÓm). Mét sîi d©y ®µn håi AB ®−îc c¨ng theo ph−¬ng ngang, ®Çu A cè ®Þnh, ®Çu B ®−îc rung nhê mét dông cô ®Ó t¹o thµnh sãng dõng trªn d©y. 1) H·y gi¶i thÝch sù t¹o thµnh sãng dõng trªn d©y (kh«ng yªu cÇu vÏ chi tiÕt d¹ng sãng ë tõng thêi ®iÓm). 2) BiÕt tÇn sè rung lµ 100 Hz vµ kho¶ng c¸ch gi÷a 5 nót sãng liªn tiÕp lµ l = 1 m. TÝnh vËn tèc truyÒn sãng trªn d©y. C©u 4 (1 ®iÓm). Mét g−¬ng cÇu lâm G kÝch th−íc nhá cã b¸n kÝnh cong R = 17 cm. Mét nguån s¸ng ®iÓm S ®Æt tr−íc g−¬ng, trªn trôc chÝnh cña g−¬ng vµ c¸ch g−¬ng mét kho¶ng b»ng 25 cm. Trong kho¶ng tõ S ®Õn g−¬ng ®Æt mét thÊu kÝnh ph©n kú máng L cã cïng kÝch th−íc víi g−¬ng, tiªu cù f = -16 cm, cã trôc chÝnh trïng víi trôc chÝnh cña g−¬ng, c¸ch g−¬ng 9 cm. H·y vÏ vµ x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña ¶nh cuèi cïng cña S qua hÖ quang häc n kÓ trªn. C©u 5 (1 ®iÓm). Mét ®o¹n m¹ch kh«ng ph©n nh¸nh gåm mét ®iÖn trë thuÇn R = 80 Ω, mét cuén d©y cã ®iÖn trë .v thuÇn r = 20 Ω, ®é tù c¶m L = 0,318 H vµ mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung C = 15,9 µF. HiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch cã gi¸ trÞ hiÖu dông U = 200 V, cã tÇn sè f thay ®æi ®−îc vµ pha ban ®Çu b»ng kh«ng. 4h 1) Khi f = 50 Hz, h·y viÕt biÓu thøc cña hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai b¶n cùc tô ®iÖn. 2) Víi gi¸ trÞ nµo cña f th× hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a hai b¶n cùc tô ®iÖn cã gi¸ trÞ cùc ®¹i? C©u 6 (1 ®iÓm). Tiªu cù cña vËt kÝnh vµ thÞ kÝnh cña mét èng nhßm qu©n sù lÇn l−ît lµ f1 = 30 cm, f2 = 5 cm. Mét ng−êi ®Æt m¾t s¸t thÞ kÝnh chØ thÊy ®−îc ¶nh râ nÐt cña vËt ë rÊt xa khi ®iÒu chØnh kho¶ng c¸ch gi÷a vËt kÝnh c2 vµ thÞ kÝnh trong kho¶ng tõ L1 = 33 cm ®Õn L2 = 34,5 cm. T×m giíi h¹n nh×n râ cña m¾t ng−êi nµy. C©u 7 (1 ®iÓm). Mét con l¾c ®¬n dµi l = 20 cm treo t¹i mét ®iÓm cè ®Þnh. KÐo con l¾c khái ph−¬ng th¼ng ®øng mét gãc b»ng 0,1 rad vÒ phÝa bªn ph¶i, råi truyÒn cho con l¾c mét vËn tèc b»ng 14 cm/s theo ph−¬ng vu«ng ho gãc víi d©y vÒ phÝa vÞ trÝ c©n b»ng. Coi con l¾c dao ®éng ®iÒu hßa, viÕt ph−¬ng tr×nh dao ®éng ®èi víi li ®é dµi cña con l¾c. Chän gèc täa ®é ë vÞ trÝ c©n b»ng, chiÒu d−¬ng h−íng tõ vÞ trÝ c©n b»ng sang phÝa bªn ph¶i, gèc thêi gian lµ lóc con l¾c ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng lÇn thø nhÊt. Cho gia tèc träng tr−êng g = 9,8 m/s2. C©u 8 (1 ®iÓm). Mét nguån s¸ng ®iÓm n»m c¸ch ®Òu hai khe I©ng vµ ph¸t ra ®ång thêi hai bøc x¹ ®¬n s¾c cã b−íc ui sãng λ1 = 0,6 µm vµ b−íc sãng λ2 ch−a biÕt. Kho¶ng c¸ch hai khe a = 0,2 mm, kho¶ng c¸ch tõ c¸c khe ®Õn mµn D = 1 m. 1) TÝnh kho¶ng v©n giao thoa trªn mµn ®èi víi λ1. V 2) Trong mét kho¶ng réng L = 2,4 cm trªn mµn, ®Õm ®−îc 17 v¹ch s¸ng, trong ®ã cã 3 v¹ch lµ kÕt qu¶ trïng nhau cña hai hÖ v©n. TÝnh b−íc sãng λ2, biÕt hai trong ba v¹ch trïng nhau n»m ngoµi cïng cña kho¶ng L. C©u 9 (2 ®iÓm). 1) Trong m¹ch dao ®éng LC lÝ t−ëng, ®iÖn tÝch dao ®éng theo ph−¬ng tr×nh 1 K 2 q = Qosinωt. ViÕt biÓu thøc n¨ng l−îng ®iÖn tr−êng trong tô ®iÖn vµ n¨ng l−îng tõ tr−êng trong cuén d©y cña m¹ch. VÏ ®å thÞ phô thuéc thêi gian cña c¸c n¨ng l−îng Êy. C1 K1 E 2) Trong m¹ch dao ®éng (h×nh 1) bé tô ®iÖn gåm hai tô ®iÖn C1 gièng nhau ®−îc cÊp C1 L mét n¨ng l−îng Wo = 10 −6 J tõ nguån ®iÖn mét chiÒu cã suÊt ®iÖn ®éng E = 4 V. ChuyÓn kho¸ K tõ vÞ trÝ 1 sang vÞ trÝ 2. Cø sau nh÷ng kho¶ng thêi gian nh− nhau H×nh 1 T1 = 10−6 s th× n¨ng l−îng trong tô ®iÖn vµ trong cuén c¶m l¹i b»ng nhau. a) X¸c ®Þnh c−êng ®é dßng ®iÖn cùc ®¹i trong cuén d©y. b) Ng−êi ta ®ãng kho¸ K1 ®óng vµo lóc c−êng ®é dßng ®iÖn trong cuén d©y ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i. TÝnh l¹i hiÖu ®iÖn thÕ cùc ®¹i trªn cuén d©y. --------------HÕt---------------- C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. Hä vµ tªn thÝ sinh........................................................... Sè b¸o danh.....................................
nguon tai.lieu . vn