Xem mẫu

  1. bé gI¸O DôC Vµ §µO T¹O kú THI TUYÓN SINH §¹I HäC, CAO §¼NG N¡M 2003 ®Ò chÝnh thøc M«n thi: §Þa lý Khèi C (Thêi gian lµm bµi: 180 phót) ------------------------------------------------------------------- C©u 1 (3,5 ®iÓm). Giao th«ng vËn t¶i lµ ngµnh cã t¸c ®éng to lín ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. Anh (chÞ) h·y: a) Tr×nh bµy hiÖn tr¹ng c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt cña ngµnh giao th«ng vËn t¶i n−íc ta. b) Gi¶i thÝch t¹i sao viÖc t¨ng c−êng kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng vËn t¶i cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng ®èi víi sù h×nh thµnh c¬ cÊu kinh tÕ cña vïng duyªn h¶i miÒn Trung. C©u 2 (3,5 ®iÓm). Trung du - miÒn nói phÝa B¾c vµ T©y Nguyªn lµ hai vïng cã vai trß quan träng trong chiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña n−íc ta. Anh (chÞ) h·y: a) So s¸nh nh÷ng thÕ m¹nh vÒ tù nhiªn ®Ó ph¸t triÓn c«ng nghiÖp gi÷a hai vïng nµy. b) X¸c ®Þnh tªn nhµ m¸y, ®Þa ®iÓm x©y dùng, c«ng suÊt thiÕt kÕ cña hai nhµ m¸y thuû ®iÖn lín nhÊt ®ang ho¹t ®éng ë mçi vïng. C©u 3 (3,0 ®iÓm). Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y: DiÖn tÝch, n¨ng suÊt vµ s¶n l−îng lóa c¶ n¨m cña n−íc ta trong thêi k× 1990 - 2000 N¨m DiÖn tÝch N¨ng suÊt S¶n l−îng (ngh×n ha) (t¹/ha) (ngh×n tÊn) 1990 6042,8 31,8 19225,1 1993 6559,4 34,8 22836,5 1995 6765,6 36,9 24963,7 1997 7099,7 38,8 27523,9 1998 7362,7 39,6 29145,5 2000 7666,3 42,4 32529,5 (Nguån: Niªn gi¸m thèng kª 2001, NXB Thèng kª, 2002, trang 85) Anh (chÞ) h·y: a) VÏ biÓu ®å thÝch hîp nhÊt thÓ hiÖn tèc ®é t¨ng tr−ëng vÒ diÖn tÝch, n¨ng suÊt vµ s¶n l−îng lóa c¶ n¨m trong thêi k× 1990 - 2000. b) NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch nguyªn nh©n cña sù t¨ng tr−ëng ®ã. --------------- HÕt --------------- C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. Hä vµ tªn thÝ sinh .......................................... Sè b¸o danh..........................................