Xem mẫu

  1. PHÒNG GD & ĐT SÔNG LÔ KÌ THI CHỌN HSG LỚP 9 VÒNG 1 Năm học: 2010 – 2011 Đề chính thức Môn: Hoá học Thơi gian lam bai: 150 phut, không kể thơi gian giao đê. ̀ ̀ ́ ̀ =====o0o===== Câu1: (2,5 điểm) 1. Hoàn thành các phương trình phản ứng theo các sơ đồ sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có): a.FeS + O2 ----> b.KMnO4 + HCl đặc ---> c.SO2 + O2 ---> d.Fe3O4 + H2SO4 loãng ---> e.NaOH dư + Ca(HCO3)2 ---> f.Fe + AgNO3 dư ---> 2. Chỉ dùng 1 hoá chất duy nhất hãy phân biệt 2 oxit sau : Fe2O3 và Fe3O4. Câu 2: (2 điểm) Nhiệt phân m(gam) MgCO3 rồi dần khí sinh ra lội chậm qua 100 ml dung dịch Ca(OH)2 1M. Lọc lấy chất rắn, sấy khô cân nặng được 8 gam. Tính m? Biết hiệu suất của phản ứng phân huỷ là 90%. Câu 3: (1,5 điểm) Cho 10 gam hỗn hợp CuO và Cu tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được 2,24 lít khí SO2 (đo ở đktc). Tính phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu. Câu 4: (2,0 điểm) Khử 15.2g hỗn hợp FeO và Fe2O3 bằng hidro ở nhiệt độ cao, thu được sắt kim loại. Để hòa tan hết lượng sắt kim loại này cần dùng 100ml dung dịch H2SO4 2M, sau phản ứng thu được dung dịch A và khí B. a.Xác định phần trăm khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu và tính thể tích khí B. b.Nếu cô cạn cẩn thận dung dịch A sẽ thu được bao nhiêu gam tinh thể FeSO4. 7H2O. Câu 5: (2,0 điểm) Cho m gam kim loại Fe tan hết trong V ml dung dịch HNO3 0,5 M, sau phản ứng thu được 0,672 lít khí NO duy nhất (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 7,82 gam muối khan. Tìm m và tính V. =====Hết===== (Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm). Họ và tên thí sinh……………………………………….Số báo danh………….
  2. Chữ kí của giám thị 1................... HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN HOÁ HỌC 9 PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO SÔNG LÔ NĂM HỌC 2010-2011 Câu Nội dung Điểm 1 to 1. a. 4FeS + 7O2  2Fe2O3 + 4SO2 → 0,25 (2,5đ) b.2KMnO4 + 16HCl đặc  2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 +8 H2O t → o 0,25 c. 2SO2 + O2 → 2 SO3 V O ,t 2 5 0 0,25 d.Fe3O4 +4H2SO4 loãng  FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O 0,25 0,25 e.2NaOH dư + Ca(HCO3)2  Na2CO3 + CaCO3 + 2H2O 0,25 f. Fe + 3AgNO3 dư  Fe(NO3)3 + 3Ag. 2. Chọn dung dịch HNO3 (có thể loãng hay đặc, nóng) hoặc dung dịch H2SO4 đặc, nóng. - Nếu chọn HNO3 loãng : + Tách mẫu thử : rồi lần lượt cho từng mẫu thử vào dung dịch 0,25 HNO3 loãng : 0,25 + Nếu mẫu nào phản ứng có khí không màu thoát ra hóa nâu trong không khí, thì mẫu đó là Fe3O4, mẫu còn lại không có khí thoát ra là Fe2O3. PTPƯ : 3Fe3O4+ 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O 0,25 Fe2O3+ 6HNO3  2Fe(NO3)3 + 3H2O 0,25 - Nếu chọn HNO3 đặc nóng: o PTPƯ : Fe3O4+ 10HNO3 đặc  3Fe(NO3)3 + NO2 + 5H2O t → Fe2O3+ 6HNO3 đặc  2Fe(NO3)3 + 3H2O o t → - Nếu chọn H2SO4 đặc nóng: 2Fe3O4+ 10H2SO4 đặc  3Fe2(SO4)3 + SO2 + 10H2O o t → Fe2O3+ 3H2SO4 đặc  Fe2(SO4) 3 + 3H O. o t → 2 2 Số mol Ca(OH)2 = 0,1 mol; Số mol CaCO3 = 0.08 mol (2,0đ) PTPƯ : MgCO3  MgO + CO2 0,25 o t → (1) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O (2) CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 (3) 0,25 Do số mol CaCO3 nhỏ hơn số mol Ca(OH)2 nên có thể xảy ra hai 0,25 trường hợp : Trường hợp 1: Khí CO2 thiếu chỉ xảy ra ở phản ứng (2 ) ⇒ Số mol CO2 = số mol CaCO3 = số mol MgCO3 = 0,08 mol 0,25 0, 08.84.100 ⇒ Khối lượng MgCO3 = m = = 7, 47 ( gam) 0,25 90 Trường hợp 2: Khí CO2 xảy ra cả phản ứng (2) và (3) : Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O (2) 0,1 0,1 0,1 0,25 CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 (3) 0,1-0,08 0,2 0,25 ⇒ Tổng số mol CO2 đã phản ứng = 0,12 mol = số mol MgCO3 0,12.84.100 ⇒ Khối lượng MgCO3 = m = = 11, 2 (gam) 90 0,25
  3. 3 Gọi số mol CuO và Cu trong hỗn hợp lần lượt là x, y mol. (1,5đ) - Theo bài ra ta có: 80x + 64y = 10 (1) 0,25 Cho hỗn hợp phản ứng với H2SO4 đặc nóng ta có ptpư: CuO + H2SO4 đặc  CuSO4 + H2O. o t → Cu + 2H2SO4 đặc  CuSO4 + SO2 + 2H2O. o t → 0,25 y y mol. 0,25 - Theo bài ra ta lại có: nCu = y = n SO = 2,24/22,4 = 0,1 mol (2) 2 0,25 - Từ (1) và (2) ⇒ x = 0,045 mol. 0,25 Vậy %mCuO = 36%; %mCu = 64%. 0,25 4 a. Gọi x, y lần lượt là số mol của Fe2O3 và FeO (2,0  Ta có khối lượng của hỗn hợp: 160x + 72y = 15,2g (1) 0,25 ®) Phương trình hóa học. 0 Fe2O3 + 3H2 t→ 2Fe + 3H2O x 3x 2x 0,25 0 FeO + H2 → t Fe + H2O y y y Số mol của H2SO4: n H SO = 2 . 0,1 = 0,2mol 2 4 Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 (*) 0,25 (2x + y) (2x + y) (2x + y) mol Theo PTHH n H 2 SO4 = n Fe = 2n Fe2O3 + n FeO ⇒ n H 2 SO4 = 2 x + y = 0,2 mol (2) Từ (1) và (2) → x = 0,05 mol, y = 0,1 mol ⇒ m Fe2O3 = 0.05 . 160 = 8g; mFeO = 0,1 . 72 = 7,2g. 8 0,25 % m Fe O = .100% = 52,6 % 2 3 15.2 %mFeO = 100% - 52,6% = 47,4%. 0,25 Theo pư (*): n H = nFe = 2x + y =2. 0,05 + 0.1 = 0,2 mol 2 0,25  VH 2 = 0,2.22,4 = 4,48 lít. b. n FeSO4 .7 H 2O = n FeSO4 = 2x + y = 0.2 mol 0,25 m FeSO4 .7 H 2O = 0,2 . 278 = 55,6g. 0,25 5 nNO = 6,72/22,4 = 0,03 mol. (2,0đ) - Nếu Fe tác dụng hết HNO3 chỉ tạo ra muối Fe(NO3)3 theo ptpư : Fe+ 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O 0,25 n Fe ( NO ) = nNO = 0,03 mol  m Fe ( NO ) = 0,03.242 = 7,26g ≠ 7,82g 3 3 3 3 0,25  không t/m điều kiện đề bài (loại). - Nếu chỉ tạo ra muối Fe(NO3)2 theo ptpư : Fe+ 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O 0,25 0,03 0,03 0,03 mol Fe + 2Fe(NO3)3  3Fe(NO3)2 0,03 0,045 mol 0,25  m Fe ( NO ) = 0,045.180 = 8,1 g ≠ 7,82g  loại 3 3 - Vậy : Fe pư với HNO3 tạo ra 2 muối theo các ptpư : Fe+ 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O (1) 0,03 0,12 0,03 0,03 mol
  4. Fe + 2Fe(NO3)3  3Fe(NO3)2 (2) 0,25 x 2x 3x mol Từ (1) và (2) ta có: (0,03 – 2x).242 + 3x.180 = 7,82  x = 0,01 mol. 0,25 Vậy tổng số mol Fe pư ở (1) và (2) là: 0,01 + 0,03 = 0,04 mol  m = 0,04.56 = 2,24g. 0,25  V HNO = 0,12/0,5 = 0,24 lít = 240ml. 3 0,25 Ghi chú: + Nếu HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa. + Nếu HS viết các PTPƯ thiếu điều kiện hoặc không cân bằng thì trừ đi 1/2 số điểm PTPƯ đó.