Xem mẫu

  1. SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ TỈNH Đ Ề THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN VẬT LÝ 12 Thời gian làm bài 60 phút I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32) Câu 1: Một vật dao động điều hòa, khi qua vị trí cân bằng thì: A. Vận tốc bằng 0, gia tốc bằng 0 B. Vận tốc cực đại, gia tốc bằng 0 C. Vận tốc bằng 0, gia tốc cực đại D. Vận tốc cực đại, gia tốc cực đại  Câu 2: Một vật dao động đ iều hòa theo phương trình x = 3cos( t  ) (cm), pha dao 2 động của vật tại thời điểm t=1s là: A.  (rad) B. 1,5  (rad) C. 2  (rad) D. 0,5  (rad) Câu 3: Một con lắc lò xo đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật nặng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng ở nơi có gia tốc trọng trường g. Khi vật ở vị trí cân bằng, độ giản của lò xo là l . Chu kỳ dao động của con lắc tính theo biểu thức k 1 g 1 m l A. T= 2 . B. T= . C. T= 2 . D . T= . 2 2 l m k g Câu 4: Một con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng k= 100N/m và vật có khối lượng m=250g, dao động điều hòa với biên độ A=6cm. Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí  cân bằng. Quảng đ ường vật đi được trong s đầu tiên là: 10 A. 6cm B. 24cm C. 9cm D. 12cm Câu 5: Con lắc đơn thứ nhất có chiều dài l1 dao động với chu kỳ T1, con lắc đơn thứ hai có chiều dài l2 dao động với chu kỳ T2 . Con lắc có chiều dài l1+l2 sẽ dao động với chu kỳ là: B. T  T12  T22 C. T 2  T12  T22 A. T = T1+T2 D. T = 2(T1+T2) Câu 6: Một xe máy chạy trên con đường lát gạch, cứ cách khoảng 9m trên đường lại có một rãnh nhỏ. Chu kỳ dao động riêng của khung xe trên các lò xo giảm xóc là 1,5s. Xe bị xóc mạnh nhất khi vận tốc của xe là: A. 6km/h B. 21m/s C. 0,6km/h D. 21,6km/h Câu 7: K hi âm thanh truyền từ không khí vào nước thì: A. Bước sóng thay đổi nhưng tần số không đổi B. Bước sóng và tần số đều thay đổi C. Bước sóng và tần số không đổi D. Bước sóng không đổi nhưng tần số thay đổi Câu 8: Một sợi dây đ àn hồi dài 60cm rung với tần số 50Hz trên dây tạo thành sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng, hai đầu là 2 nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là: A. 12cm/s B. 60cm/s C. 75cm/s D. 15m/s Câu 9: V ới máy đo dùng siêu âm, chỉ có thể phát hiện được các vật có kích thước vào cỡ bước sóng của siêu âm. Siêu âm trong một máy dò có tần số 5MHz. Với máy dò này, có thể phát hiện được những vật có kích thước cỡ bao nhiêu mm, khi vật đặt trong không khí? Cho biết tốc độ âm thanh trong không khí là 340 m/s.
  2. A. 0,068mm B. 0,086mm C. 0,68mm D. 6,8mm Câu 10: Chọn câu phát biểu đúng A. Sóng là dao động và phương trình sóng là phương trình dao động. B. Sóng là dao động và phương trình sóng khác phương trình dao động. C. Sóng là sự lan truyền của dao động, nhưng phương trình sóng cũng là phương trình d ao động. D . Sóng là sự lan truyền của dao động và phương trình sóng khác phương trình dao động. Câu 11: Mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, có tính cảm kháng. Khi tăng tần số của dòng điện xoay chiều thì hệ số công suất của mạch A. không thay đổi B. tăng C. giảm D. bằng 1 Câu 12: Đ ặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp, một hiệu điện thế dao động điều hòa có biểu thức u  220 2 cos t (v), biết điện trở thuần của mạch là 100  . Khi  thay đổi thì công suất tiêu thụ cực đại của mạch có giá trị là: A. 440w B. 484w C. 220w D. 242w Câu 13: Đ ặt một hiệu điện thế u  U 2 cos100t (v) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết điện trở thuần R=100  , cuộn dây cảm thuần có độ tự cảm L, dung  kháng của tụ điện bằng 200  và cường độ dòng điện trong mạch sớm pha so với 4 hiệu điện thế u. Giá trị của L là: 4 2 3 1 A. (H) B. A. (H) C. (H) D. (H)     Câu 14: Đ ặt vào hai đầu đoạn mạch điện gồm R, L và C mắc nối tiếp một hiệu điện thế  xoay chiều u  220 2 cos(t  ) (v) thì cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức 2  ) (A) i  2 2 cos(t  4 Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là: A. 440w B. 220 2 w C. 440 2 w D. 220w Câu 15: Phương pháp làm giảm hao phí điện năng trong máy biến áp là: A. Để máy biến áp ở những nơi khô, thoáng mát. B. Lõi máy biến áp được cấu tạo bằng một khối thép đặc. C. Lõi của máy biến áp được cấu tạo bởi các lá thép mỏng ghép cách điện với nhau. D. Tăng đ ộ cách điện trong máy biến áp. Câu 16: Roto của một máy phát điện xoay chiều là một nam châm có 3 cặp cực từ, quay với tốc độ 1200v/ph. Tần số suất điện động do máy phát ra là A. f=40Hz B. f=50Hz C. f=60Hz D. f=65Hz Câu 17: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Người ta đo được các hiệu điện thế: UR=16 v, U L=20 v và UC=8 v . Khi đó hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là: A. 28 v B. 20 v C. 16 v D. 44 v Câu 18: Cho một m ạch dao động LC, có C=30nF và L=25mH. Nạp điện cho tụ đến điện áp 4,8 v sau đó cho tụ phóng điện qua cuộn cảm, khi đó cường độ hiệu dụng trong mạch là: A. 3,72mA B. 4,28mA C. 5,2mA D. 6,34mA Câu 19: Đ ể thực hiện thông tin vũ trụ người ta sử dụng
  3. A. Sóng cực ngắn vì nó không bị tầng điện li phản xạ hoặc hấp thụ và có khả năng truyền đi xa theo phương đường thẳng. B. Sóng dài vì sóng dài có bước sóng lớn nhất. C. Sóng ngắn vì sóng ngắn bị tầng điện ly và mặt đất phản xạ nhiều lần nên có khả năng truyền đi xa. D. Sóng trung vì sóng trung cũng có khả năng truyền đi xa. Câu 20: K ết luận nào sau đây là đúng khi nói về chiết suất của một môi trường? A. Chiết suất của môi trường là như nhau đối với mọi ánh sáng đơn sắc. B. Chiết suất của môi trường là lớn đối với những ánh sáng có bước sóng dài. C. Chiết suất của môi trường là lớn đối với những ánh sáng có bước sóng ngắn. D. Chiết suất của môi trường là nhỏ khi môi trường có nhiều ánh sáng đơn sắc truyền qua. Câu 21: Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young, đo được khoảng cách từ vân sáng thứ 4 đến vân sáng thứ 10 ở cùng một phía đối với vân sáng trung tâm là 2,4m. Khoảng vân là: A. 4,0mm B. 0,40mm C. 6,0mm D. 0,6mm Câu 22: p hát biểu nào sau đây là không đúng A. Trong máy quang phổ, ống chuẩn trực có tác dụng tạo ra chùm tia sáng song song. B. Trong máy quang phổ, buồng ảnh nằm ở phía sau lăng kính. C. Trong máy quang phổ, lăng kính có tác dụng phân tích chùm ánh sáng phức tạp song song thành các chùm sáng đơn sắc song song. D. Trong máy quang phổ, quang phổ của một chùm sáng thu được trong buồng ảnh luôn là một dải sáng có màu cầu vồng. Câu 23: Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Vật có nhiệt độ trên 30000C phát ra tia tử ngoại rất mạnh. B. Tia tử ngoại không bị thủy tinh hấp thụ. C. Tia tử ngoại là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng đỏ. D. Tia tử ngoại có tác dụng nhiệt. Câu 24: H iệu điện thế giữa anot và catot một ống Cu-lít-giơ là 12 kv. Tính tốc độ cực đại của các electron đập vào anot? Cho biết: khối lượng và điện tích của hạt electron là me=9,1.10-31kg ; -e = -1,6.10-19c . A. 7,725.107 m/s B. 7,5.107 m/s C. 7,.107 m/s D. 7,25.107 m/s Câu 25: G iới hạn quang điện của mỗi kim loại là: A. Bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện. B. Bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu vào kim lo ại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện. C. Công nhỏ nhất dùng đ ể bức electron ra khỏi bề mặt kim loại đó. D. Công lớn nhất dùng để bức electron ra khỏi bề mặt kim loại đó. Câu 26: G iới hạn quang điện của kim loại dùng làm catot là 0  0,30m .Công thoát làm bức các electron ra khỏi kim loại đó là: A. 1,16ev B. 2,21ev C. 4,14ev D. 6,62ev Câu 27: Phát biểu nào sau đây là đúng?
  4. A. Để một chất bán dẫn trở thành vật dẫn thì bức xạ điện từ chiếu vào chất bán dẫn phải có bước sóng lớn hơn một giá trị 0 phụ thuộc vào bản chất của bán dẫn. B. Để một chất bán dẫn trở thành vật dẫn thì bức xạ điện từ chiếu vào chất bán dẫn phải có tần số lớn hơn một giá trị f 0 phụ thuộc vào bản chất của bán dẫn. C. Để một chất bán dẫn trở thành vật dẫn thì cường độ của chùm b ức xạ điện từ chiếu vào chất bán dẫn phải lớn hơn một giá trị nào đó phụ thuộc vào b ản chất của chất bán dẫn. D. Để một chất bán dẫn trở thành vật dẫn thì cường độ của chùm b ức xạ điện từ chiếu vào chất bán dẫn phải nhỏ hơn một giá trị nào đó phụ thuộc vào bản chất của chất bán dẫn. Câu 28: Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 0,62 m . Chiếu vào chất quang dẫn đó lần lượt các chùm bức xạ đ ơn sắc có tần số f1  4,5.1014 Hz ; f 2  5,0.1013 Hz ; f 3  6,5.1013 Hz ; f 4  6,0.1014 Hz thì hiện tượng quang dẫn sẽ xảy ra với A. chùm bức xạ 1 B. chùm bức xạ 2 C. chùm bức xạ 3 D. chùm bức xạ 4 Câu 29: H ạt nhân 235U có: 92 A. 235 proton và 92 nơtron B. 235 nuclon, trong đó có 92 nơtron C. 235 notron và 92 proton D. 235 nuclon, trong đó có 92 proton Câu 30: H ạt nhân càng bền vững khi có: A. năng lượng liên kết càng lớn B. số nuclon càng nhỏ C. số nuclon càng lớn D. năng lương liên kết riêng càng lớn Câu 31: K hi nói về các thiên thạch, điều nào sau đây là không đúng A. Thiên thạch là những khối đá chuyển động quanh mặt trời với tốc độ tới hàng chục km/s theo các quỹ đạo giống nhau. B. Khi một thiên thạch bay gần một hành tinh nào đó thì nó sẽ bị hút và có thể xảy ra sự va chạm của thiên thạch với hành tinh. C. Ban đêm ta có thể nhìn thấy những vệt sáng kéo dài vút trên nền trời đó là sao băng. D. Sao băng chính là các thiên thạch bay vào khí quyển trái đất, bị ma sát mạnh, nóng sáng và bốc cháy. Câu32: K hối lượng của hạt electron chuyển động lớn gấp 2 lần khối lượng của nó khi đứng yên. Tìm động năng của hạt? Biết khối lượng của electron là 9,1.10-31kg và tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s A. 8,0.10-14 J B. 8,2.10-14 J C. 8,5.10-14 J D . 8,9.10-14 J II. PHẦN RIÊNG (8câu) Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó. A. Theo chương trình chuẩn (8 câu, từ câu 33 đến câu 40) Câu 33: Đoạn mạch điện xoay chiều AB chỉ chứa một trong các phần tử: điện trở  thuần, cuộn dây thuần cảm hoặc tụ điện. Khi đ ặt điện áp u  U 0 cos(t  ) (v) lên hai 6
  5.  đầu A,B thì dòng điện trong mạch có biểu thức: i  I 0 cos(t  ) (A). Đoạn mạch AB 3 chứa: A. điện trở thuần B. cuộn dây có điện trở thuần C. cuộn dây cảm thuần D. tụ điện Câu 34: Trên mặt nước nằm ngang, tại 2 điểm A, B cách nhau 8,2 cm, người ta đặt 2nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng có tần số 15hz và luôn dao động đồng pha. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AB là: A. 8 B. 11 C. 5 D. 9 Câu 35: Một mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể, tụ điện có điện dung C=0,05 F . Dao đông điện từ riêng của mạch LC với điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện là 6v. Khi điện áp giữa hai bản tụ là 4v thì năng lượng từ trường trong mạch là: A. 0,45 J B. 0,5 J C. 0,54 J D. 0,4 J Câu 36: Trong quang phổ vạch của hydro, bước sóng của vạch thứ nhất trong dãy Laiman ứng với sự chuyển của electron từ quĩ đạo L về quĩ đạo K là 0,1217 m , vạch thứ nhất của dãy banme ứng với sự chuyển từ M về L là 0,6563 m . Bước sóng của vạch quang phổ thứ hai trong dãy Laiman ứng với sự chuyển từ M về K bằng: A. 0,3980 m B. 0,3890 m C. 0,3990 m D. 0,3880 m Câu 37: Phát biểu nào sau đây không phải là đặc điểm của tia X? A. Khả năng đâm xuyên mạnh B. Có thể đi qua lớp chì dày vài cm C. Gây ra hiện tượng quang điện D. Tác dụng mạnh lên kính ảnh Câu 38: Màu đỏ của laze rubi do ion nào phát ra? A. Ion nhôm B. Ion oxi C. Ion crom D. các ion khác Câu 39: Trong sơ đồ khối của một máy thu sóng vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào dưới đây? A. Mạch thu sóng điện từ B. Mạch biến điệu C. Mạch tách sóng D. Mạch khuếch đại Câu 40: Một con lắc đơn dao động với biên độ góc  90 0 . Chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Công thức tính cơ năng nào sau đây là sai? 1 A. W  mv 2  mgl (1  cos  ) B. W  mgl (1  cos  0 ) 2 1 C. W  mv02 D . W  mgl cos  0 2 B. Theo chương trình nâng cao(8 câu, từ câu 33 đến câu 40) Câu 33: Trong chuỷen động quay quanh một trục của vật rắn, đại lượng đặt trưng cho độ biến thiên của tốc độ góc là: A. Tọa độ góc B. Gia tốc góc C. Tốc độ góc D. Góc quay Câu 34: K hi một vật rắn quay quanh một trỵc cố định, gia tốc góc của vật sẽ không đổi khi
  6. A. mômen quán tính I của vật bằng không. B. mômen quán tính I của vật bằng hằng số. C. momen lực M tác dụng lên vật bằng không. D. momen lực M tác dụng lên vật bằng hằng số. Câu 35: Một bánh đà có mô men quán tính 2,5kg.m2 quay với tôca độ góc 8900 rad/s. Mômen động lượng của bánh đà bằng m2 m2 m2 A. 2225 kg. A. 22250 kg. A. 2500 kg. A. 22500 s s s m2 kg. s Câu 36: Trường hợp nào sau đây, động năng của vật rắn quay quanh một trục cố định không thay đổi so với ban đầu? A. mômen quán tính tăng 4 lần, tốc độ góc giảm 4 lần. B. mômen quán tính tăng 4 lần, tốc độ góc giảm 8 lần. C. mômen quán tính giảm 2 lần, tốc độ góc tăng 2 lần. D . mômen quán tính giảm 2 lần, tốc độ góc tăng 2 lần. Câu 37: Một con lắc vật lý khối lượng m, mômen quán tính I, khoảng cách từ trọng tâm đến trục quay là d. Khi con lắc này dao động với biên độ bé, tần số góc của nó đ ược xác định bằng công thức nào sau đây? mgd 1 mgd mgd A.   2 B.   C.   D. 2 I I I Igd  m Câu 38: Trong thực tế các mạch dao động LC đều tắt dần. Nguyên nhân là do A. luôn có sự tỏa nhiệt trên dây dẫn của mạch. B. điện tích ban đầu tích cho tụ điện rất nhỏ. C. năng lượng của tụ ban đầu rất nhỏ. D. cường độ dòng điện chạy qua cảm có biên độ giảm dần. Câu 39: Công thức Anh-xtanh về hiện tượng quang điện là: hc hc 1 1 1 A. hf  mv02  A B. hf  A  mv02mã C. D.   mv 0  0 2 2 2 hc hc 1   mv0 mã  0 2 Câu 40: Theo thuyết tương đối, khối lượng tương đối tính và khối lượng nghỉ của một vật bằng nhau khi vận tốc của vật: A. rất lớn B. rất nhỏ so với vận tốc ánh sáng trong chân không. C. bằng không D. bằng vận tốc ánh sáng trong chân không.
  7. Đáp án: Phần chung: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 BBCBCDADAD C B D B C C B A A C B D B A 25 26 27 28 29 30 31 32 ACBDDDAB Phần riêng: *Chương trinh chuẩn 33 34 35 36 37 38 39 40 DDBBBCB D *Chương trinh năng cao 33 34 35 36 37 38 39 40 C DB C C AB C
nguon tai.lieu . vn