Xem mẫu

 1. TRƯỜNG.......................... KHOA…………………… TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI Một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần ăn uống khách sạn Hà Tây
 2. LỜI NÓI ĐẦU Nước ta là một nước đang phát triển nền kinh tế đang trong giai đoạn khởi động, bắt nhịp với nền kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Trong tình hình đó, Đảng và nhà nước ta đã và đang đề ra những đường lối, chính sách nhằm đưa nước ta thành một nước công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Từ năm 1986, chúng ta thực hiện mở cửa nền kinh tế với nền kinh tế thị trường có sự quản lý điều tiết của nhà nước. Chính sách đúng đắn đó đã làm cho nền kinh tế từng bước thay đổi bộ mặt, tốc độ tăng trưởng phát triển kinh tế ngày càng cao, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên nếu so sánh nền kinh tế của nước ta với nền kinh tế của các nước trong khu vực Đông Nam Á, châu Á và thế giới thì khoảng cách hãy còn xa, do đó chúng ta cần phải tăng cường hơn nữa mọi biện pháp và chính sách phù hợp nhất nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển đất nước, thu hẹp dần khoảng cách với các nước trên thế giới. Tốc độ tăng trưởng, phát triển kinh tế sẽ nhanh nhất khi từng bộ phận, từng khu vực, từng tế bào của nền kinh tế biết khai thác triệt để tiềm năng và thế mạnh của mình đạt hiệu quả tối ưu. Các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế chính là những tế bào tạo nên cơ thể kinh tế. Chúng là cơ sở, nền tảng của xã hội, chúng đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Chính vì điều đó mà em đã chọn đề tài "Một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần ăn uống khách sạn Hà Tây", với mong muốn tìm hiểu, nghiên cứu tiếp cận, tìm ra và học tập những phương hướng, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần ăn uống khách sạn Hà Tây. Em xin chân thành cảm ơn sự định hướng, dẫn dắt, chỉ bảo của thầy giáo Trần Chu Toàn và sự giúp đỡ, tạo mọi điều kiện của cô Xuân ở Công ty để em hoàn thành tốt nhất bài viết này.
 3. Lời cam đoan Tôi xin cam đoan nội dung báo cáo đã viết là do bản thân thực hiện, không sao chép, cắt ghép các báo cáo hoặc luận văn của người khác, nếu sai phạm, tôi xin chịu kỷ luật với nhà trường. Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2001 Lê Trần Giang
 4. Chương I LÝ LUẬN CHUNG I/ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĂN UỐNG KHÁCH SẠN HÀ TÂY. - Thời gian trước năm 1980: Công ty cổ phần ăn uống khách sạn Hà Tây là một đơn vị quốc doanh (công ty cấp 2) trực thuộc Sở thương nghiệp với nhiệm vụ chức năng chủ yếu tổng hợp nắm bắt nhu cầu thị trường về ăn uống để chỉ đạo trực tiếp mọi hoạt động kinh doanh ăn uống thuộc khu vực kinh tế quốc doanh, thực hiện tốt kế hoạch của Sở giao. - Năm 1980: Thực hiện chủ trương của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập các Công ty cấp 3 trực thuộc Uỷ ban nhân dân Huyện, Thị xã quản lý, các cửa hàng ăn uống Huyện, Thị xã được bàn giao cho Công ty cấp 3 - Do vậy mạng lưới kinh doanh của Công ty có phần thu hẹp lại. Nhưng là một Công ty cấp 2 của Tỉnh vẫn thực hiện nhiệm vụ chủ yếu: Trực tiếp chỉ đạo quản lý sản xuất - kinh doanh toàn bộ các cửa hàng ăn uống trên địa bàn thị xã Hà Đông, đồng thời có trách nhiệm giúp đỡ hỗ trợ các đơn vị ăn uống Huyện về hàng hoá - kỹ thuật chuyên ngành theo đúng chức năng của Công ty cấp 2. - Năm 1988, Công ty được tiếp nhận thêm một bộ phận của Công ty thương nghiệp thị xã Hà Đông. Nhiệm vụ chức năng chủ yếu của Công ty trong thời gian này là chỉ đạo hoạt động kinh doanh ăn uống và dịch vụ thương nghiệp trên địa bàn thị xã Hà Đông. - Năm 1989, Công ty được Sở Thương nghiệp cho tách xí nghiệp dịch vụ thành đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc Sở. Công ty ăn uống dịch vụ dược đổi tên là: Công ty ăn uống khách sạn Hà Sơn Bình. - Ngày 28/4/1993 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây có quyết định số 200/QĐ-UB thành lập lại doanh nghiệp nhà nước của Công ty ăn uống khách sạn Hà Tây với vốn kinh doanh là 427 triệu đồng. - Ngày 6/20/1994 Uỷ ban nhân dân tỉnh có quyết định số 432/QĐ-UB sát nhập xí nghiệp liên hiệp Thanh niên vào Công ty ăn uống khách sạn Hà Tây.
 5. - Ngày 26/10/1999, thực hiện nghị định 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần và quyết định số 1136/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây, Công ty ăn uống khách sạn Hà Tây được chuyển thành Công ty cổ phần ăn uống khách sạn Hà Tây. II/ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĂN UỐNG KHÁCH SẠN HÀ TÂY: Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý của công ty ăn uống khách sạn Hà Tây: Đại hội cổ đông Hội đồng quản trị Ban kiểm soátị Giám đốc điều h nh Phòng Phòng Nh Cửa Cửa Các nghiệp kế h ng h ng h ng quầy vụ tổ toán ăn ăn dịch bán chức t i vụ uống uống vụ bến buôn h nh khách Quang xe chính sạn Trung Cầu Am II.1. Đại hội cổ đông: Là cơ quan cao nhất của Công ty cổ phần ăn uống khách sạn Hà Tây,
 6. Đại hội cổ đông bao gồm 104 thành viên, đại hội cổ đông giải quyết những vấn đề sau: a) Thông qua quyết định về phương hướng đầu tư và phát triển của Công ty. b) Thông qua quyết định đầu tư liên doanh của Công ty. c) Thông qua phương án kinh doanh hàng năm, 5 năm của Công ty. d) Thông qua các bản tổng kết năm tài chính của Công ty. e) Quyết định giải pháp khắc phục các biến động lớn về tài chính của Công ty. g) Quyết định thành lập, giải thể các chi nhánh văn phòng địa diện của Công ty. h) Bầu, thải, miễn các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ổn định mức thù lao, các quyền lợi khác cho những người đó. i) Quyết định việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ. k) Quyết định đối tượng mua cổ phiếu hoặc trái phiếu, số lượng và cơ cấu cổ phiếu, trái phiếu của mỗi đợt phát hành. l) Xem xét sai phạm và hình thức xử lý đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty làm thiệt hại cho Công ty. m) Quyết định gia hạn hoạt động, giải thể hoặc phá sản Công ty. II.2. Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông. Hội đồng quản trị của Công ty bao gồm 5 thành viên là: Chủ tịch, Phó chủ tịch và các thành viên khác. Hội đồng quản trị của Công ty có nhiệm vụ và quyền hạn sau: a) Hội đồng quản trị có quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi, nghĩa vụ của Công ty phù hợp với pháp luật, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông. b) Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội cổ đông về việc
 7. quản trị Công ty theo điều lệ, nghị quyết của Đại hội cổ đông và pháp luật. c) Trình Đại hội cổ đông quyết định các vấn đề: Mở rộng hoặc thay đổi phương án hoạt động sản xuất kinh doanh; Vay tiền để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Phát hành cổ phiếu, trái phiếu. Những vấn đề khác phải thông qua Đại hội cổ đông. d) Quyết định phương án tổ chức bộ máy quản lý điều hành Công ty. e) Bổ nhiệm và bãi miễn các chức danh Giám đốc, Phó giám đốc, kế toán trưởng, đại diện chi nhánh, trưởng các bộ phận nghiệp vụ của Công ty. II.3. Ban kiểm soát: Ban kiểm soát của Công ty bao gồm 3 thành viên, do Đại hội cổ đông bầu, trong đó phải có ít nhất một kiểm soát viên có chuyên môn về tài chính kế toán. Ban kiểm soát bầu 1 thành viên làm kiểm soát trưởng, có nhiệm vụ và quyền hạn sau: a) Kiểm tra tính hợp lý hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính. b) Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của Công ty. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể có liên quan đến tài chính, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội cổ đông, theo yêu cầu của cổ đông, như cổ đông đã quy định. c) Thường xuyên báo cáo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội cổ đông. d) Báo cáo trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực hợp pháp của việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán báo cáo tài chính, các báo cáo khác của Công ty. Tính trung thực, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động của Công ty. e) Kiến nghị biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến cơ cấu quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. f) Yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội cổ đông bất thường theo quy định trong điều lệ Công ty.
 8. II.4. Giám đốc Công ty: Là người trực tiếp điều hành các hoạt động thường ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Giám đốc Công ty có thể do Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc thuê người ngoài làm nhưng phải được ít nhất 3/5 số thành viên Hội đồng quản trị nhất trí. Giúp việc Giám đốc có thể có các Phó giám đốc, kế toán trưởng, các trưởng phòng nghiệp vụ và các trưởng phòng các bộ phận chuyên môn. Giám đốc Công ty có các quyền hạn và nhiệm vụ sau: a) Là người đại diện pháp nhân của Công ty trong mọi quan hệ giao dịch. b) Quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến mọi hoạt động hàng ngày của Công ty. c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty khi đã được Đại hội cổ đông thông qua và người đại diện phần vốn nhà nước trong Công ty chấp thuận. d) Tuyển dụng và bố trí sử dụng lao động, quyết định mức lương và phụ cấp đối với người lao động trong Công ty theo quy chế quản lý nội bộ Công ty và quy định của pháp luật lao động. e) Đề nghị họp Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 1 trong điều lệ của Công ty. f) Điều hành và chịu trách nhiệm về những hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông, điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. g) Bảo toàn và phát triển vốn theo phương án sản xuất kinh doanh đã được Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua. II.5. Phòng nghiệp vụ - tổ chức hành chính là phòng bao gồm 5 người, có 2 khâu là tổ chức hành chính - lao động tiền lương và nghiệp vụ kinh doanh. a) Tổ chức hành chính - lao động tiền lương: Là bộ phận tham mưu giúp việc Giám đốc thực hiện triển khai các chương trình công tác về tổ chức hành chính và lao động tiền lương, theo dõi giúp đỡ các đơn vị trực thuộc thực hiện
 9. tốt nội dung công tác trên. Nhiệm vụ cụ thể: - Bố trí sắp xếp lao động hợp lý theo trình độ nghiệp vụ chuyên môn trong các khâu trong toàn Công ty. - Theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ cụ thể của từng lao động trong công tác quản lý và sản xuất kinh doanh phục vụ. - Quản lý hồ sơ, thực hiện đầy đủ các chế độ của nhà nước đối với lao động trong đơn vị như: đào tạo nâng cao trình độ, nâng bậc lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hưu trí, nghỉ việc... - Hướng dẫn các đơn vị trong công tác trả lương, bình lương cho phù hợp. - Tham mưu giúp việc Giám đốc trong khâu tuyển dụng nhân viên, điều động bố trí lao động, phù hợp theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của từng bộ phận, đơn vị, quầy tổ, đào tạo cán bộ kế cận, quy hoạch cán bộ, bổ sung lý lịch, sổ bảo hiểm xã hội... - Thực hiện tốt công tác văn thư đánh máy, công văn đi đến, quản lý tốt công tác tiền mặt, quỹ của Công ty... - Tham gia tổ công tác xây dựng phương án trả lương, quản lý và sử dụng quỹ lương của Công ty. Đảm bảo chế độ và tình hình thực hiện đơn vị. b) Nghiệp vụ kinh doanh: là khâu nghiệp vụ tham mưu cho giám đốc trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, định mức kinh tế kỹ thuật, vật tư hàng hoá phục vụ trong khâu sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhiệm vụ cụ thể: - Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý theo phương án của công ty, căn cứ kế hoạch đã được duyệt chủ động tìm nguồn hàng, theo dõi hợp đồng kinh tế đối với những mặt hàng ổn định, tổ chức tiếp nhận hàng hoá vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh. - Theo dõi đôn đốc kiểm tra, tổng hợp tình hình triển khai và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của các đơn vị, quầy tổ, thường xuyên phản
 10. ánh, báo cáo đề xuất với giám đốc những vướng mắc trong kinh doanh và biện pháp tháo gỡ khó khăn. - Lập kế hoạch, theo dõi trang thiết bị, dụng cụ, sửa chữa, mua sắm công cụ dụng cụ bảo đảm phục vụ văn minh lịch sử. - Thường xuyên kiểm tra nắm bắt tình hình thực hiện về công thức, giá cả, vệ sinh văn minh thương nghiệp. II.6. Phòng kế toán tài vụ: Là phòng nghiệp vụ tham mưu cho giám đốc tỏng lĩnh vực kế toán tài chính phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bao gồm 4 thành viên. Nhiệm vụ cụ thể: - Lập kế hoạch tài chính theo định kỳ quý, năm - Trình giám đốc duyệt để thực hiện. - Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tài chính kế toán của các khâu, của các đơn vị trực thuộc. - Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho nhân viên kế toán của 3 đơn vị cơ sở trực thuộc Công ty. - Tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ hạch toán kế toán do Bộ tài chính ban hành. - Hạch toán đầy đủ chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo chế độ nhà nước quy định. - Phối hợp phòng nghiệp vụ kinh doanh theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các hợp đồng kinh tế, các khoảng tạm ứng, thanh toán chậm. - Tổ chức hạch toán chính xác các khoản thu, trả, định kỳ, kiểm kê quỹ tiền mặt, có biện pháp xử lý cụ thể, tránh thất thoát chiếm dụng vốn... - Định kỳ kiểm kê vật tư, hàng hoá, tài sản theo chế độ hiện hành. - Kết hợp với phòng tổ chức hành chính, nghiệp vụ kinh doanh thực hiện tốt việc trang bị bảo hộ lao động, đảm bảo chế độ chính sách.
 11. - Tính toán quỹ tiền lương hàng tháng cho các đơn vị. II.7. Các cửa hàng kinh doanh ăn uống và dịch vụ, các trung tâm bán buôn trực thuộc Công ty: Là những đơn vị trực tiếp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tổ chức chế biến ăn uống, phục vụ và các nghiệp vụ dịch vụ theo chức năng ngành nghề. Nhiệm vụ cụ thể: - Quản lý sử dụng đội ngũ lao động, cơ sở vật chất, tài sản thuộc Công ty để tổ chức sản xuất kinh doanh đảm bảo năng suất lao động, hiệu quả kinh tế. + Triển khai tổ chức kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý đã được Công ty thông báo. + Tổ chức lao động hợp lý trong các khâu kinh doanh của đơn vị. + Mở rộng thị trường tiêu thụ, khai thác nguồn hàng chế biến, đảm bảo chất lượng. + Mở sổ sách theo dõi phản ánh trung thực kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, đảm bảo nguyên tắc chế độ. + Thực hiện tố chế độ báo cáo thống kê, quyết toán, thực hiện tốt các công tác kế toán tài chính tại đơn vị. + Tổ chức tốt các phong trào thi đua, thực hiện nghiêm túc quy chế. - Tổ chức bảo vệ đảm bảo an ninh, an toàn vật tư hàng hoá, kho tàng, an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động... - Hàng tháng tính toán và quyết toán hoạt động kinh doanh, hiệu quả kinh tế, mức lương được hưởng của từng quầy tổ, cá nhân, thông báo cho người lao động trong đơn vị biết. III. CÁC CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY Đây là những chỉ tiêu phản ánh tình hình kinh doanh của Công ty, bao gồm những chỉ tiêu sau: - Tổng doanh thu hàng năm: Là toàn bộ những khoản tiền thu được trong năm của Công ty từ hoạt động kinh doanh, bao gồm doanh thu chuyển bàn,
 12. doanh thu tự chế và doanh thu từ các hoạt động khác. + Doanh thu tự chế: là doanh thu từ hoạt động chế biến các món ăn phục vụ nhu cầu ăn uống tại các cửa hàng ăn uống của Công ty. + Doanh thu chuyển bàn: là doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán buôn của Công ty. - Lãi gộp: là doanh thu thuần sau khi trừ đi giá vốn hàng bán. + Doanh thu thuần: Là doanh thu bán hàng sau khi đã trừ đi các khoản định giảm trừ, và thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt đầu ra. - Tổng chi phí: là toàn bộ các hao phí về vật chất và lao động được biểu hiện bằng tiền mà Công ty phải bỏ ra để tiến hành hoạt động kinh doanh trong năm: - Thuế: Là một khoản chi của Công ty cho ngân sách nhà nước do hoạt động kinh doanh. - Lương bình quân: Là thu nhập trong tháng tính bình quân đối với toàn thể cán bộ, lao động trong Công ty. - Tổng lợi nhuận trước thuế: là lợi nhuận chưa tính thuế hay lợi nhuận chịu thuế. - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn: Đây là chỉ tiêu dùng để tính xem 1 đồng vốn sinh ra bao nhiêu đồng lợi nhuận trước thuế. IV. NHỮNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG TY IV.1. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của Công ty - Bộ máy quản lý Công ty là Hội đồng quản trị, trong đó có Chủ tịch Hội đồng quản trị. - Giám đốc Công ty là người thay mặt Hội đồng quản trị lãnh đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty theo nghị quyết của Hội đồng quản trị và pháp luật. Giám đốc có Phó giám và kế toán trưởng giúp việc. IV.2. Quan hệ công tác và lề lối làm việc - Giám đốc là người điều hành toàn diện xuyên suốt. - Bộ phận tham mưu giúp việc cho Giám đốc là: Phó giám đốc, kế toán
 13. trưởng, trưởng các phòng ban, đơn vị. - Quan hệ giữa các phòng ban Công ty và các đơn vị trực thuộc là quan hệ phối hợp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ Giám đốc giao, thực hiện thắng lợi toàn Công ty. - Quá trình triển khai các chương trình công tác của Công ty: các phòng ban và các đơn vị phối kết hợp để tìm mọi biện pháp giải quyết - đảm bảo mục tiêu phấn đấu xây dựng Công ty ngày càng phát triển. IV.3. Công tác quản lý: - Toàn công ty là một đơn vị hạch toán kinh tế độc lập. - Các đơn vị cơ sở hạch toán phụ thuộc. - Căn cứ chế độ kế toán hiện hành và yêu cầu công tác quản lý kinh tế của Công ty, Bộ máy kế toán của Công ty áp dụng mô hình: "Tổ chức kế toán vừa tập trung vừa phân tán". Trong đó hình thức tập trung ở khâu nghiệp vụ kinh doanh, hình thức phân tán ở cửa hàng ăn uống Cầu Am, cửa hàng ăn uống Quang Trung, cửa hàng ăn uống dịch vụ bến xe. - Phòng kế toán Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo xuyên suốt hệ thống kế toán trong toàn Công ty. + Các đơn vị cơ sở đều có kế toán theo dõi mọi hoạt động kinh tế phát sinh. Tuỳ theo mô hình kinh doanh, quy mô mạng lưới của từng đơn vị, Công ty định liệu số lượng kế toán ở đơn vị 1-4 người. - Công tác quản lý vốn tập trung với mục tiêu: Sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, an toàn và phát triển. IV.4. Công tác kế hoạch - định mức khoán - trả lương - Công ty tiến hành xây dựng: kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và cụ thể từng quý giao đến từng đơn vị cơ sở. + Các đơn vị giao cho từng quầy tổ, cá nhân người lao động để thực hiện.
 14. + Xây dựng và giao kế hoạch: Tính đúng, đủ, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ phát triển chung toàn Công ty. - Phương thức khoán - trả lương. + Phương thức khoán - trả lương được áp dụng gắn với hiệu quả kinh tế và khuyến khích người lao động có năng suất - hiệu quả cao. + Về phương châm chỉ đạo: Tăng cường mở rộng khoán quản tập trung trong phạm vi toàn Công ty, khoán gọn chỉ là tạm thời, là biện pháp tình thế. + Tuỳ tình hình thực tế sản xuất kinh doanh trong từng thời điểm - Công ty chỉ đạo: Áp dụng hình thức khoán quản tập trung ở từng đơn vị, từng mặt hàng. Trước mắt, áp dụng khoán quản tập trung ở đơn vị trọng điểm và những mặt hàng mũi nhọn chủ yếu. - Công ty khoán cho các đơn vị, đơn vị khoán cho quầy tổ. + Mỗi hình thức khoán gắn với cơ chế kinh doanh quản lý và hình thức trả lương cụ thể. IV.5. Công tác quản lý sử dụng - điều động lao động. - Giám đốc là người ký hợp đồng tuyển dụng lao động và thanh lý hợp đồng lao động. + Việc tuyển dụng lao động theo yêu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu chuẩn tuyển dụng của điều lệ. + Ký hợp đồng và thanh lý hợp đồng lao động: theo luật lao động và quy chế Công ty. IV.6. Chế độ sinh hoạt hội họp: IV.6.1. Các cửa hàng: Họp 1 tháng 1 lần vào các ngày 24 hoặc 25 hàng tháng - sau khi có quyết định chia lương toàn Công ty. Nội dung chủ yếu: - Thông báo kết quả sản xuất kinh doanh chính thức của đơn vị tháng trước - thống nhất phương án chia lương cho từng quầy tổ, cá nhân người lao động.
 15. - Thông báo tiến độ kinh doanh tháng này, kiểm điểm những việc đã làm tháng trước, việc chấp hành quy chế sản xuất kinh doanh của Công ty. - Phổ biến chương trình công tác tháng sau. - Học tập một số chính sách chế độ ra trong tháng. IV.6.2. Công ty - Duy trì chế độ giao lưu định kỳ vào 20 hoặc 21 hàng tháng. Thành phần: Giám đốc, Phó giám đốc, kế toán trưởng, Trưởng, Phó các phòng. Nội dung: các phòng phản ánh kết quả công tác kỳ tước, khó khăn, vướng mắc. + Tổ công tác báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng trước và phương án chia lương. + Phổ biến chương trình công tác tháng sau. + Phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến hoạt động của Công ty. + Giám đốc chủ trì cuộc họp. - Vào ngày 22 hàng tháng Công ty tổ chức họp. Thành phần: Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng, Phó phòng đơn vị, tổ trưởng kế toán đơn vị. Nội dung: Tổ công tác thông báo kết quả kinh doanh tháng trước của toàn Công ty và từng đơn vị. + Quyết định chia lương kỳ 2 tháng trước theo phương án. + Các đơn vị: Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng trước, tiến hành thực hiện chương trình công tác của Công ty, phản ánh khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất. + Nghe phổ biến chương trình công tác tháng sau. + Phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. + Giám đốc chủ trì cuộc họp.
 16. + Tổ chức ghi nghị quyết cuộc họp. IV.6.3. Lãnh đạo công ty: Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng: Mỗi quý họp một lần vào tháng đầu quý sau. Nội dung: - Giám đốc thông báo kết quả công tác quý trước, kế hoạch, biện pháp công tác quý sau. - Bàn và quyết định những vấn đề lớn có liên quan đến hoạt động công ty. + Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì cuộc họp, một thành viên Hội đồng quản trị ghi nghị quyết sổ, tổng kết. IV.6.4. Sơ tổng kết - 6 tháng sơ kết một lần. - Cả năm tổng kết một lần. Giám đốc quyết định cụ thể về thành phần, thời gian, địa điểm. Sổ nghị quyết họp giao ban, họp lãnh đạo của Công ty là tài liệu mật. Sau mỗi lần họp thư ký cuộc họp nộp sổ nghị quyết cho Giám đốc. IV.6.5. Chế độ báo cáo - Ngày 25/12 hàng năm, Công ty giao kế hoạch của năm và kế hoạch quý I của năm tới cho đơn vị trực thuộc. - Các cửa hàng, phòng tổ chức - nghiệp vụ kinh doanh: căn cứ kế hoạch Công ty giao, căn cứ tình hình thực tế, tiến hành giao kế hoạch cho từng quầy tổ cụ thể của đơn vị mình và tổ chức thực hiện kế hoạch. Đồng thời gửi kế hoạch của đơn vị về Công ty vào ngày đầu quý. - Phòng tổ chức - nghiệp vụ kinh doanh: Căn cứ kế hoạch Công ty, tổ chức khai thác nguồn hàng kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ. Dự kiến kế hoạch mua hàng quý để phòng kế toán lập kế hoạch tài chính. - Phó giám đốc phụ trách kinh doanh. Tổng hợp tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh hàng tháng - phản ánh báo cáo sổ theo định kỳ và phản ánh trong kỳ họp giao lưu Công ty.
 17. Kế hoạch tài chính: - Căn cứ kế hoạch lưu chuyển hàng hoá Công ty - kế hoạch mua sắm công cụ, dụng cụ, kế hoạch sửa chữa, kế hoạch xây dựng cơ bản. Báo cáo định kỳ: - Chiều ngày 11, 21, 31 hàng tháng, trưởng phòng kế toán báo cáo tình hình tài chính Công ty với Giám đốc. IV.7. Soạn thảo văn bản: - Trưởng, phó phòng Công ty được Giám đốc giao nhiệm vụ soạn thảo văn bản, báo cáo, công văn theo nghiệp vụ chuyên môn cụ thể, phải khẩn trương thực hiện viết theo nội dung, thời gian quy định. Sau đó phải xét lại, rà soát cẩn thận và ký tên vào văn bản dự thảo trước khi trình Giám đốc duyệt. + Các phòng ban phải có công văn lưu tại phòng. - Nhân viên văn thư có trách nhiệm đánh máy in ấn công văn đã được Giám đốc hoặc người được Giám đốc uỷ quyền ký duyệt. + Khi trình lãnh đạo ký chính thức phải lấy chữ ký tắt của trưởng, phó phòng người dự thảo văn bản, đồng thời gửi cả bản thảo và bản chính thức để Giám đốc kiểm tra trước khi ký. - Công văn báo cáo khi Giám đốc duyệt chính thức phải vào sổ, sổ công văn, ngày, tháng, năm, đồng thời vào sổ công văn đi. Khi gửi công văn đi phải lấy chữ ký của người nhận công văn. - Nhân viên văn thư có trách nhiệm tiếp nhận công văn, tư liệu, báo thì do bưu điện hoặc cá nhân gửi Công ty. - Giám đốc chuyển công văn cho văn thư gửi cho cá nhân hoặc đơn vị theo chỉ định của Giám đốc, người nhận công văn phải ký vào sổ công văn. - Đơn vị, cá nhân nào để thất lạc, mất công văn, tài liệu phải xử lý kỷ luật. IV.8. Quy định về tiếp khách: - Khách đến làm việc với Công ty, nhân viên văn thư tiếp tại phòng tổ chức hành chính Công ty. Yêu cầu khách trình giấy giới thiệu và tìm hiểu họ
 18. tên, cơ quan, nội dung khách đến làm việc, báo cáo Giám đốc có khách, không để khách tự động lên phòng Giám đốc. - Khách của phòng, đơn vị nào do phòng đó tiếp tại phòng làm việc của mình. - Khách yêu cầu cung cấp thông tin về hoạt động của Công ty thì phải thực hiện quy chế về cung cấp thông tin.
 19. Chương II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM QUA I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG Công ty cổ phần ăn uống khách sạn Hà Tây có 104 lao động, có chức năng nhiệm vụ là tổ chức sản xuất kinh doanh theo ngành hàng: ăn uống, dịch vụ, khách sạn, kinh doanh thương mại tổng hợp. Tổ chức bán buôn bán lẻ các mặt hàng thực phẩm công nghiệp như rượu, bia, bánh kẹo, đường sữa, thuốc lá, các mặt hàng công nghệ thực phẩm, mỹ phẩm... sản xuất bánh trung thu, mứt tết. Ngành hàng trọng tâm chủ yếu của Công ty là kinh doanh ăn uống, dịch vụ, khách sạn, trong đó trọng điểm là cửa hàng ăn uống Cầu Am. Cửa hàng ăn uống Cầu Am: là cửa hàng trọng điểm của Công ty về mọi mặt, là nơi tập trung phần lớn vốn, cơ sở vật chất, lao động trong Công ty. Nhà hàng phục vụ ăn uống cao cấp, đặc sản, tiệc đặt có công suất lớn 600 ghế ngồi, có phòng họp, phòng hát Karaokê, phòng nghỉ, và phòng ăn, nhà hàng khang trang lịch sự, tiện nghi đẹp, phù hợp được khách mến mộ. Cửa hàng ăn uống Quang Trung: là cửa hàng kinh doanh ăn uống và kinh doanh thương mại. Cửa hàng bao gồm một số tổ phục vụ ăn uống bình dân, làm bia hơi giải khát, và kinh doanh các mặt hàng bán buôn bán lẻ như rượu, bia, thuốc lá... Là đơn vị có mạng lưới kinh doanh rộng song không ổn định. Cửa hàng ăn uống bến xe: Là đơn vị chuyển đổi từ xưởng sản xuất bia năm 1999 thành cửa hàng ăn uống dịch vụ tổng hợp bến xe, bao gồm kinh doanh các mặt hàng ăn uống bình dân, dịch vụ nghỉ trọ, các quầy bán bia, trông gửi xe máy... Các quầy bán buôn: là đơn vị bán buôn, bán lẻ các mặt hàng lương thực, thực phẩm công nghiệp, trong nhiều năm qua nhân kinh doanh bán buôn luôn là khâu kinh doanh có hiệu quả nhà, các mặt hàng kinh doanh truyền thống, chủ yếu là bia chai, bia lon các loại (trong đó bia Hà Nội là bia chủ yếu), rượu chai các loại (rượu vang Thăng Long chiếm chủ yếu), nước giải khát, hàng nông sản thực phẩm như đường, sữa...
 20. Về ngành hàng sản xuất: Công ty vẫn tiếp tục duy trì phát triển ngành hàng sẵn có như sản xuất bánh trung thu, mứt tết theo thời vụ hàng năm. Về cơ sở vật chất, đã và đang được đầu tư sửa chữa đảm bảo phục vụ cho sản xuất kinh doanh được tốt hơn: cửa hàng Cầu Am, cửa hàng Quang Trung trong năm đều được xét và có kế hoạch sửa chữa kịp thời đảm bảo vệ sinh văn minh thương nghiệp. Cửa hàng Bến xe đang được khẩn trương xử lý những tồn tại về mặt bằng cơ sở vật chất nhanh nhất để đưa vào kinh doanh phục vụ theo phương án sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời từng bước củng cố từng khâu kinh doanh mở rộng thêm mặt hàng kinh doanh. Năm 2000 toàn Công ty đã chi phí sửa chữa tại các đơn vị là 122.408 ngàn đồng, trong đó: Cửa hàng Cầu Am: 62.662 ngàn đồng Cửa hàng ăn uống Bến xe: 46.716 ngàn đồng Cửa hàng Quang Trung: 11.147 ngàn đồng Văn phòng Công ty + Các quầy bán buôn: 1.882 ngàn đồng Đã phân bố chi phí sửa chữa trong năm được 91.723 ngàn đồng, còn lại phân bổ tiếp trong năm 2001 là: 30.684 ngàn đồng. Về môi trường kinh doanh: Là tập hợp những nhân tố, điều kiện bên trong và bên ngoài có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty, bao gồm môi trường vĩ mô và môi trường vi mô. Môi trường vĩ mô: môi trường nước ta rất ổn định, đây là một điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh tế, chính trị do một đảng lãnh đạo là Đảng Cộng sản Việt Nam, kinh tế đang phát triển, quan hệ đối ngoại rất tốt, được đánh dấu bằng các sự kiện ngoại giao giữa nước ta và các nước lớn như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản... hệ thống luật pháp đã và đang được bổ sung, sửa đổi hoàn thiện cho phù hợp, thuận lợi, công bằng nhất cho mọi chủ thể kinh tế, an ninh quốc phòng vững vàng, thu nhập và mức sống chung đang được nâng cao, đất nước đang trên đà phát triển thuận buồn xuôi gió. Môi trường vi mô: môi trường vi mô của Công ty bao gồm những nhân tố như nội bộ Công ty, người cung ứng, đối thủ cạnh tranh, khách hàng. Bản thân nội bộ Công ty có môi trường rất thuận lợi, quan hệ giữa mọi người
nguon tai.lieu . vn