Xem mẫu

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

XÁC ĐỊNH NHU CẦU NĂNG LƯỢNG CHO DUY TRÌ
VÀ TĂNG KHỐI LƯỢNG Ở BÒ THỊT LAI

Chuyên ngành:

Chăn nuôi

Người hướng dẫn khoa học:

1. GS.TS . Vũ Chí Cương

Mã số:

60.62.01.05

2. PGS.TS. Bùi Quang Tuấn

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả nghiên
cứu được trình bày trong luận văn là trung thực, khách quan và chưa từng dùng để bảo
vệ lấy bất kỳ học vị nào.
Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn đã được cám
ơn, các thông tin trích dẫn trong luận văn này đều được chỉ rõ nguồn gốc.
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2016

Tác giả luận văn

Nguyễn Thị Hường

i

LỜI CẢM ƠN
Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn, tôi đã nhận được
sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo, sự giúp đỡ, động viên của bạn bè,
đồng nghiệp và gia đình.

Nhân dịp hoàn thành luận văn, cho phép tôi được bày tỏ lòng kính trọng và biết
ơn sâu sắc tới GS.Vũ Chí Cương và PGS.TS Bùi Quang Tuấn đã tận tình hướng dẫn,
dành nhiều công sức, thời gian và tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình học tập và
thực hiện đề tài.

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ
môn Dinh Dưỡng, Khoa Chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản - Học viện Nông nghiệp Việt
Nam đã tận tình giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, thực hiện đề tài và hoàn thành luận văn.
Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã tạo mọi điều
kiện thuận lợi và giúp đỡ tôi về mọi mặt, động viên khuyến khích tôi hoàn thành luận văn./.
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2016

Tác giả luận văn

Nguyễn Thị Hường

ii

MỤC LỤC
Lời cam đoan ..................................................................................................................... i
Lời cảm ơn ........................................................................................................................ ii

Mục lục ........................................................................................................................... iii
Danh mục chữ viết tắt ....................................................................................................... v
Danh mục các bảng .......................................................................................................... vi

Danh mục đồ thị .............................................................................................................. vii
Danh mục hình ................................................................................................................ vii

Trích yếu luận văn ......................................................................................................... viii
Thesis Abstract ................................................................................................................. x

Phần 1. Mở đầu ............................................................................................................... 1
1.1.

Tính cấp thiết của đề tài ...................................................................................... 1

1.3.

Ý nghĩa của đề tài ............................................................................................... 2

1.2.
1.3.1.
1.3.2.

Mục đích của đề tài ............................................................................................. 1
Ý nghĩa khoa học ................................................................................................ 2
Ý nghĩa thực tiễn ................................................................................................ 2

Phần 2. Tổng quan tài liệu ............................................................................................. 2
2.1.

Nhu cầu năng lượng cho bò thịt và các yếu tố ảnh hưởng ................................. 3

2.1.2.

Nhu cầu năng lượng cho tăng khối lượng .......................................................... 6

2.1.1.
2.1.3.
2.2.

2.2.1.
2.2.2.

Nhu cầu năng lượng cho duy trì ......................................................................... 4
Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu năng lượng cho duy trì ............................... 8

Tình hình nghiên cứu nhu cầu năng lượng cho bò thịt trong và
ngoài nước ........................................................................................................ 10
Tình hình nghiên cứu trên thế giới ................................................................... 10

Tình hình nghiên cứu trong nước ..................................................................... 15

Phần 3. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu ............................................................ 17
3.1.

Địa điểm và thời gian nghiên cứu ..................................................................... 17

3.3.

Nội dung nghiên cứu ........................................................................................ 17

3.2.

Đối tượng và vật liệu nghiên cứu ..................................................................... 17

iii

3.4.

3.4.1.
3.4.2.

Phương pháp nghiên cứu .................................................................................. 17

Xác định nhu cầu năng lượng cho duy trì và tăng khối lượng của bò thịt
lai bằng thực nghiệm ........................................................................................ 17
Xác định nhu cầu năng lượng cho duy trì và tăng khối lượng của bò thịt
lai từ các thí nghiệm đã công bố kết quả .......................................................... 26

Phần 4. Kết quả và thảo luận ....................................................................................... 28
4.1.

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.2.

4.2.1.
4.2.2.

Xác định nhu cầu năng lượng cho duy trì của bò thịt lai ........................................... 28

Xác định nhu cầu năng lượng cho duy trì của bò thịt lai bằng
thực nghiệm ...................................................................................................... 28

Hiệu chỉnh nhu cầu năng lượng cho duy trì của bò thịt lai............................... 33

Xác định nhu cầu năng lượng cho duy trì của bò thịt lai từ các
thí nghiệm đã công bố kết quả .......................................................................... 37
Xác định nhu cầu năng lượng cho tăng khối lượng của bò thịt lai ................... 41

Xác định nhu cầu năng lượng cho tăng khối lượng của bò thịt lai bằng
thực nghiệm ...................................................................................................... 41
Xác định nhu cầu năng lượng cho tăng khối lượng của bò thịt lai từ
các thí nghiệm đã công bố kết quả ................................................................... 42

Phần 5. Kết luận và kiến nghị ...................................................................................... 54
5.1.
5.2.

Kết luận............................................................................................................. 54

Kiến nghị .......................................................................................................... 54

Tài liệu tham khảo .......................................................................................................... 55

Phụ lục .......................................................................................................................... 62

iv