Xem mẫu

  1. tài : VŨ I U SÔI NG GVTH: NGUY N TH THU HÀ L a tu i : 5-6 tu i
  2. I. M c ích yêu c u: - Bé c m nh n t t nh p i u âm nh c, i u khi n cơ th có nh ng v n ng nh p nhàng theo nh c. - Bé bi t thêm v i u múa c a nư c ngoài. - Bé yêu thích vi c rèn luy n cơ th qua ho t ng múa . - Bé rèn kĩ năng c t , dán, x h t, thi t k trang ph c múa II. Chu n b : - Giáo án i n t - Khăn voan - Kim sa, dây x - Kéo, h dán - Chuông nh III. Ti n hành: 1. Ho t ng 1 : Xin chào Alibaba - Cô t ng bé m t món quà slide 2 - M quà ra là hình chi c tivi slide 3 - Cô cho bé xem video clip bài “ Alibaba” c a bé Xuân Mai. - Trò chuy n v n i dung bài hát
  3. + Bài hát nói v ai? + Alibaba s ng âu? + Qu n áo alibaba có gì khác v i chúng ta? - G i ý bé i thăm t nư c c a Alibaba - Hát bài “ Nào mình cùng lên xe buýt” i thăm Alibaba slide 4 2. Ho t ng 2: Nhà thi t k nhí - Bé n thăm t nư c c a Alibaba và cùng nhau nh y t do theo nh c.--> slide 5 - Cùng xem clip d y múa b ng c a các b n nư c ngoài. - Cho tr nh n xét v trang ph c, cách múa - Cho tr xem m t s m u trang ph c múa slide 6 - Bé chia nhóm cùng nhau thi t k trang ph c múa cho b n thân. 3. Ho t ng 3 : Vũ i u sôi ng - Cho tr t m c trang ph c v a thi t k . - Tham gia bi u di n và nh y múa theo nh c.--> slide 7
nguon tai.lieu . vn