Xem mẫu

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THỨC ĂN

DÙNG TRONG CHĂN NUÔI LỢN TRÊN ĐỊA BÀN
HUYỆN GIA LÂM

Chuyên ngành:

Chăn nuôi

Người hướng dẫn khoa học:

TS. Phạm Kim Đăng

Mã số:

60.62.01.05

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằng toàn bộ số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là
trung thực và chưa từng được sử dụng để bảo vệ một học vị nào.
Tôi xin cam đoan các thông tin trích dẫn trong luận văn này đã được chỉ rõ
nguồn gốc.
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2016

Tác giả luận văn

Nguyễn Thị Thu Hương

i

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành luận văn này, tác giả đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ tận tình
về nhiều mặt của các tổ chức và cá nhân.

Trước tiên tôi xin trân trọng các thầy cô trong Bộ môn Sinh lý –Tập tính động
vật, Khoa Chăn nuôi, các thầy cô Ban quản lý đào tạo, Học Viện Nông nghiệp Việt
Nam đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn.
Đặc biệt, tôi xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến TS Phạm Kim Đăng người thầy
đã trực tiếp tận tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn.
Xin chân thành cảm ơn Phòng chăn nuôi, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội.
Phòng kinh tế & PTNT, Phòng Thống kê, Trạm Thú y Huyện Gia Lâm. Các hộ, các cửa
hàng kinh doanh TĂCN tại khu vực nghiên cứu đã tạo điều kiện giúp đỡ, cung cấp số
liệu, tư liệu khách quan giúp tôi hoàn thành luận văn.
Cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp người thân đã động viên giúp đỡ tôi trong suốt thời
gian qua.
Xin chân thành cảm ơn !

Hà Nội, ngày

tháng

năm 2016

Tác giả luận văn

Nguyễn Thị Thu Hương

ii

MỤC LỤC
Lời cam đoan ..................................................................................................................... i
Lời cảm ơn ........................................................................................................................ ii

Mục lục ........................................................................................................................... iii
Danh mục chữ viết tắt ...................................................................................................... vi

Danh mục bảng ............................................................................................................... vii
Danh mục hình ................................................................................................................ vii

Trích yếu luận văn ......................................................................................................... viii
Thesis abstract................................................................................................................... x
Phần 1. Mở đầu ............................................................................................................... 1
Phần 2. Tổng quan tài liệu ............................................................................................. 3
2.1.

Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện gia lâm.........................................3

2.1.2.

Đặc điểm kinh tế - xã hội.................................................................................... 4

2.1.1.
2.2.

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.3.

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.4.

2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.

Điều kiện tự nhiên .............................................................................................. 3

Khái quát chung về thức ăn trong chăn nuôi lợn ................................................ 7
Thức ăn chăn nuôi và thức ăn công nghiệp ........................................................ 7

Vai trò của thức ăn công nghiệp ......................................................................... 9

Đặc điểm của một số nguyên liệu chính dùng để phối trộn thức ăn
công nghiệp trong chăn nuôi lợn ...................................................................... 11
Các chỉ tiêu chất lượng thức ăn công nghiệp.................................................... 16

Phương pháp đánh giá chất lượng thức ăn chăn nuôi ....................................... 26
Phương pháp thử cảm quan .............................................................................. 27

Phương pháp hóa học ....................................................................................... 27
Phương pháp sinh học....................................................................................... 28
Các công đoạn thanh kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi ........................... 28

Kiểm tra chất lượng nguyên liệu ...................................................................... 29
Kiểm tra trong giai đoạn phối trộn ................................................................... 29
Kiểm tra chất lượng thành phẩm ...................................................................... 29

Kiểm tra chất lượng thức ăn trên cơ thể vật nuôi ............................................. 30
Quản lý chất lượng sản phẩm ........................................................................... 30

iii

Phần 3. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu ............................................................ 33
3.1.

Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu ................................................... 33

3.2.1.

Thực trạng chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội ...................... 33

3.2.

3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.3.

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.

Nội dung nghiên cứu ........................................................................................ 33

Tình hình sử dụng, kinh doanh và hệ thống quản lý chất lượng thức ăn
chăn nuôi trên địa bàn huyện ............................................................................ 33
Đánh giá chất lượng dinh dưỡng một số loại thức ăn công nghiệp dùng
trong chăn nuôi lợn được bán trên địa bàn huyện ............................................ 33

Đánh giá ô nhiễm vi sinh vật, nấm mốc, kim loại nặng và định lượng
một số loại kháng sinh, hormone trong thức ăn dùng trong chăn nuôi
lợn được bán trên địa bàn huyện Gia Lâm ....................................................... 33
Phương pháp nghiên cứu .................................................................................. 33

Phương pháp phân vùng nghiên cứu ................................................................ 33

Phương pháp điều tra, thu thập số liệu ............................................................. 34

Phương pháp phân tích đánh giá chất lượng thức ăn chăn nuôi ....................... 35
Phương pháp xử lý số liệu ................................................................................ 36

Phần 4. Kết quả và thảo luận ....................................................................................... 37
4.1.

Thực trạng chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện ................................................... 37

4.1.2.

Tình hình chăn nuôi lợn tại huyện Gia Lâm ..................................................... 38

4.1.1.
4.2.

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.3.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.

Tình hình chăn nuôi trên địa bàn huyện ........................................................... 37
Tình hình sử dụng và kinh doanh thức ăn chăn nuôi trên địa bàn huyện
Gia Lâm ............................................................................................................ 40

Tình hình sử dụng thức ăn hỗn hợp .................................................................. 40
Hệ thống phân phối và kinh doanh thức ăn chăn nuôi ..................................... 41

Thực trạng quản lý thức ăn chăn nuôi trên địa bàn huyện................................ 43

Kết quả đánh giá chất lượng dinh dưỡng một số loại thức ăn công nghiệp
dùng trong chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện Gia Lâm. .................................... 48
Kết quả phân tích một số chỉ tiêu vi sinh vật, nấm mốc và kim loại
nặng và kháng sinh trong thức ăn công nghiệp dùng trong chăn nuôi
lợn trên địa bàn huyện Gia Lâm ....................................................................... 53
Kết quả phân tích một số chỉ tiêu vi sinh vật và độc tố nấm mốc .................... 53

Kết quả phân tích hàm lượng kim loại nặng..................................................... 56
Kết quả phân tích hàm lượng kháng sinh ......................................................... 57

iv