Xem mẫu

 1. Luận văn Đề Tài: Tình hình, kết quả hoạt động bảo hiểm xã hội ở thị xã Thái Bình
 2. PhÇn I Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ t×nh h×nh, kÕt qu¶ ho¹t ®éng ë BHXH thÞ x· th¸i b×nh A. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung: I. §iÒu kiÖn tù nhiªn, d©n sè vμ kinh tÕ - x· héi ë thÞ x· Th¸i b×nh - tØnh Th¸i B×nh: 1. §iÒu kiÖn tù nhiªn, d©n sè. TØnh Th¸i B×nh n»m ë 200 vÜ B¾c vμ 106,230 kinh §«ng, lμ mét tØnh thuéc Ch©u thæ ®ång b»ng B¾c Bé. PhÝa §«ng gi¸p vÞnh B¾c Bé PhÝa Nam gi¸p Nam §Þnh PhÝa T©y gi¸p Nam §Þnh PhÝa B¾c gi¸p H−ng Yªn vμ H¶i Phßng TØnh Th¸i B×nh ®−îc thμnh lËp vμo ngμy 21/3/1890 víi tæng diÖn tÝch lμ 1.579,9 km2 vμ sè d©n (tÝnh ®Õn n¨m 2002) lμ 1.904.000 ng−êi. Ngμy..21/3/1890. ThÞ x· Th¸i B×nh chÝnh thøc ®−îc thμnh lËp . Sau nhiÒu thay ®æi ®Õn nay ThÞ x· Th¸i B×nh víi diÖn tÝch lμ 4618ha vμ d©n sè lμ 1.450.640 ng−êi, lμ Trung t©m kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸ x· héi cña tØnh Th¸i B×nh. ThÞ x· Th¸i b×nh cã 8 ph−êng (Ph−êng Lª Hång Phong) Bå Xuyªn, §Ò Th¸m, Phóc Kh¸nh, TrÇn L·m, TiÒn Phong, Kú B¸, Quang Trung) vμ 4 x· (Hoμng DiÖu, Vò Héi, Vò L¹c, Phó Xu©n). ThÞ x· Th¸i b×nh lμ n¬i tËp trung cña c¸c c¬ quan ®Çu n·o cña tØnh, hiÖn nay ë thÞ x· cã tíi 71 c¬ quan hμnh chÝnh sù nghiÖp vμ ThÞ x· Th¸i B×nh còng lμ n¬i cã sè ®èi t−îng chÝnh s¸ch tËp trung ®«ng nhÊt. Cô thÓ, ThÞ x· Th¸i b×nh cã 13.026 ng−êi lμ ®èi t−îng h−ëng chÕ ®é BHXH (chiÕm gÇn 10% d©n sè), 56 vÞ l·o thμnh c¸ch m¹ng, 41 bμ mÑ ViÖt Nam anh hïng vμ 220 c¸n bé trung - cao cÊp.
 3. 2. §Æc ®iÓm kinh tÕ - x· héi: Th¸i B×nh lμ mét tØnh n«ng nghiÖp nh−ng thÞ x· l¹i lμ n¬i tËp trung ph¸t triÓn cña khu c«ng nghiÖp lín nhá trong toμn TØnh nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®ùoc sù l·nh ®¹o chØ ®¹o cña §¶ng uû UBND TØnh, UBND thÞ, ThÞ x· Th¸i B×nh d· cã nh÷ng b−íc tiÕn triÓn râ rÖt, víi tû lÖ t¨ng tr−ëng kinh tÕ lμ 108% n¨m, ThÞ x· Th¸i B×nh ®ang ngμy cμng phÊn ®Êu trë thμnh thμnh phè cÊp 3 trong n¨m 2004. ThÞ x· Th¸i B×nh lμ n¬i tËp trung cña 71 c¬ quan ®Çu n·o cña TØnh, mét tr−êng §H, mét tr−êng cao ®¼ng, ba tr−êng PTTH, n¨m tr−êng PTCS, n¨m tr−êng TiÓu häc, rÊt nhiÒu nhμ m¸y, xÝ nghiÖp, c¬ së s¶n xuÊt víi sè l−îng lao ®éng ngμy cμng ®«ng víi chuyªn m«n vμ tay nghÒ ®ßi hái tÝnh kü thuËt cao v× vËy mμ cÇn ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch , chÕ ®é ®·i ngé phï hîp v× quyÒn lîi cña ng−êi lao ®éng.ChÝnh yÕu tè nμy ®· t¸c ®éng rÊt lín ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò mμ chóng ta sÏ ®Ò cËp sau ®©y. II. §Æc ®iÓm t×nh h×nh cña BHXH ThÞ x· Th¸i B×nh: 1. Sù ra ®êi vμ h×nh thμnh cña BHXH ThÞ x· Th¸i B×nh. ThÞ x· Th¸i B×nh lμ Trung t©m v¨n ho¸, kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi cña tØnh Th¸i B×nh lμ n¬i tËp trung cña c¸c c¬ quan hμnh chÝnh sù nghiÖp vμ còng lμ n¬i sè ®èi t−îng h−ëng chÝnh s¸ch lín nhÊt trong toμn tØnh. Nh»m gãp phÇn æn ®Þnh ®êi sèng cho ng−êi lao ®éng, æn ®Þnh chÝnh trÞ, trËt tù an toμn x· héi thóc ®Èy sù nghiÖp x©y dùng, ngμy 12-7-1995 Gi¸m ®èc BHXH tØnh Th¸i b×nh ra QuyÕt ®Þnh sè 01 thμnh lËp BHXH ThÞ x· Th¸i b×nh. Ngμy míi thμnh lËp, BHXHTX ph¶i lμm viÖc trong ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt kü thuËt thiÕu thèn: trô së lμm viÖc ph¶i thuª m−în chËt chéi, thiÕu chç lμm viÖc, ph−¬ng tiÖn lμm viÖc cßn l¹c hËu. H¬n n÷a, ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cßn míi, kinh nghiÖm ch−a nhiÒu, yªu cÇu cña c«ng t¸c BHXH ngμy cμng chÆt chÏ h¬n, phøc t¹p h¬n. Nh−ng ngay tõ khi míi thμnh lËp BHXH TX lu«n nhËn ®−îc sù quan t©m l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña BHXH tØnh, cña ThÞ uû, H§ND vμ UBND ThÞ x·. Víi mong muèn n©ng cao hiÖu qu¶ lμm viÖc, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho BHXH ThÞ x· ph¸t triÓn, th¸ng 12-1998 UBNS tØnh, H§ND, ThÞ uû, BHXH tØnh ra quyÕt ®Þnh x©y dùng trô së lμm viÖc cho 2
 4. BHXH ThÞ x· t¹i sè 74, ®−êng TrÇn H−ng §¹o, ph−êng §Ò Th¸m TXTB víi tæng diÖn tÝch gÇn 1.000m2 . Tõ khi chuyÓn sang lμm viÖc ë trô së míi víi c¬ së h¹ tÇng vμ trang thiÕt bÞ ®−îc n©ng cÊp hiÖu qu¶ lμm viÖc cña BHXHTX ngμy cμng n©ng cao râ rÖt. §éi ngò c¸n bé cña c¬ quan víi sù ®oμn kÕt nhÊt trÝ cao lu«n phÊn ®Êu n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n cña m×nh ®Èy m¹nh hoμn thiÖn h¬n n÷a kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ m×nh. §Õn nay BHXHTX lμ mét trong nh÷ng phßng lμm viÖc ®¹t hiÖu qu¶ cao lu«n hoμn thμnh môc tiªu, nhiÖm vô ®−îc giao. 2. HÖ thèng tæ chøc bé m¸y. Bé m¸y ho¹t ®éng cña BHXH ThÞ x· bao gåm 16 ®ång chÝ ®−îc ph©n c«ng c«ng viÖc cô thÓ sau: - Gi¸m ®èc: lμ ng−êi ®øng ®Çu, chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô vÒ BHXH. - Phã Gi¸m ®èc: lμ ng−êi gióp viÖc vμ chÞu sù ph©n c«ng cña Gi¸m ®èc. chÞu tr¸ch nhiÖm thay Gi¸m ®èc khi Gi¸m ®èc ®i v¾ng. - Bé phËn thu: (6 c¸n bé ) chÞu tr¸ch nhiÖm ®èc thu b¸m s¸t c¬ së, gi¶i ®¸p c¸c gót m¾c trong c«ng t¸c thu. - Bé phËn chi 07 c¸n bé : tæ chøc chi tr¶ c¸c chÕ ®é BHXH: kiÓm tra, gi¸m s¸t, thÈm ®Þnh viÖc chi tr¶ chÕ ®é. B¸o c¸o kÕt qu¶ thu chi th¸ng. - Bé phËn chÝnh s¸ch (3 c¸n bé) nhiÖm vô cña bé phËn chÝnh s¸ch lμ gi¶i thÝch, h−íng dÉn, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ chÝnh s¸ch BHXH. S¬ ®å hÖ thèng tæ chøc bé m¸y Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc Bé Chøc thu - nhiÖmBé phËn yÕu cña ®¬n vÞ. 3. phËn n¨ng vô chñ chi Bé phËn CS 3
 5. - ChØ ®¹o vμ tæ chøc thùc hiÖn viÖc thu BHXH theo quy ®Þnh cña Bé LuËt Lao ®éng, ®iÒu lÖ BHXH vμ c¸c quy ®Þnh cña ChÝnh phñ thu cña c¸c ®¬n vÞ tham gia b¶o hiÓm 23% tæng quü l−¬ng. Trong ®ã NL§ ®ãng 6% tæng quü l−¬ng + PC. Ng−êi sö dông lao ®éng ®ãng 17% tæng quü l−¬ng + PC. - Tæ chøc chi tr¶ c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm: èm ®au; thai s¶n; nghØ d−ìng søc vμ phôc håi søc khoÎ; chÕ ®é h−u trÝ mÊt søc lao ®éng; tai n¹n lao ®éng vμ bÖnh nghÒ nghiÖp; tö tuÊt, ®¶m b¶o chi tr¶ ®−îc ®Çy ®ñ, thuËn tiÖn vμ ®óng thêi h¹n. - §−îc quyÒn tõ chèi viÖc chi tr¶ c¸c chÕ ®é BHXH cho c¸c ®èi t−îng h−ëng BHXH khi cã kÕt luËn cña c¬ quan Nhμ n−íc cã thÈm quyÒn vÒ hμnh vi man tr¸ lμm gi¶ hå s¬, tμi liÖu ®Ó h−ëng chÕ ®é BHXH, ®ång thêi ra v¨n b¶n th«ng b¸o viÖc tõ chèi chi tr¶ ®ã cho ®−¬ng sù, c¬ quan sö dông lao ®éng vμ c¬ quan ph¸p luËt. - Båi th−êng mäi kho¶n thu, chi sai c¸c quy ®Þnh cña Nhμ n−íc vÒ BHXH cho c¸c ®èi t−îng tham gia BHXH. - KiÕn nghÞ víi chÝnh phñ vμ c¸c c¬ quan Nhμ n−íc cã liªn quan viÖc söa ®æi, bæ sung c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é BHXH phï hîp víi t×nh h×nh cña ®Êt n−íc, cña ®Þa ph−¬ng trong tõng giai ®o¹n. - L−u gi÷ hå s¬ vμ qu¶n lý sæ BHXH. - Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª, h¹ch to¸n, h−íng dÉn nghiÖp vô thu, chi BHXH vμ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn tæ chøc c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¶i thÝch c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ BHXH. - Gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c khiÕu n¹i cña ng−êi tham gia BHXH vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch BHXH. - Qu¶n lý tæ chøc, viªn chøc, tμi chÝnh, c¬ së vËt chÊt theo quy ®Þnh. - Thùc hiÖn viÖc b¸o c¸o theo ®Þnh kú vÒ thu, chi vμ c¸c ho¹t ®éng vÒ BHXH víi BHXH cÊp trªn. 4
 6. 4. §éi ngò c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vμ lao ®éng . §éi ngò c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc cña BHXH ThÞ x· Th¸i B×nh cã 16 ®ång chÝ, nh×n chung cßn rÊt trÎ, khoÎ, nhiÖt t×nh, cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, kh«ng ngõng häc tËp vμ ®oμn kÕt. §Æc biÖt, mÆc dï BHXH ThÞ x· Th¸i B×nh míi ®−îc thμnh lËp thμnh mét ngμnh riªng nh−ng ®éi ngò c¸n bé cña BHXH ThÞ x· ®· qua qu¸ tr×nh lμm c«ng t¸c b¶o hiÓm. Trong ®ã: Nam lμ 3/16 ®ång chÝ chiÕm tû lÖ: 18,75% N÷ lμ 13/16 ®ång chÝ chiÕm tû lÖ: 81,25% Tuæi ®êi b×nh qu©n lμ: 37 Ng−êi cao tuæi nhÊt lμ: 52 tuæi Ng−êi thÊp tuæi lμ: 30 tuæi - VÒ tr×nh ®é häc vÊn: Tr×nh ®é §¹i häc lμ 12/16 ®ång chÝ chiÕm tû lÖ 75% Tr×nh ®é Trung cÊp lμ 4/16 ®ång chÝ chiÕm 25% - 100% c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc cña BHXH cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷, cã kh¶ n¨ng sö dông thμnh th¹o vi tÝnh. §Æc biÖt, BHXH ThÞ x· cã 9 ®ång chÝ lμ §¶ng viªn trong ®ã cã 4 ®ång chÝ ®· ®−îc häc qua líp lý luËn chÝnh trÞ. Bªn c¹nh ®ã, ®éi ngò c¸n bé c«ng chøc, viªn chøc cña BHXH kh«ng ngõng häc tËp ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n. Ngμy cμng ®¸p øng ®−îc nhu cÇu cña c«ng t¸c b¶o hiÓm. 5. C¬ së vËt chÊt kü thuËt: BHXH ThÞ x· Th¸i B×nh trô së t¹i sè 74, ®−êng TrÇn H−ng ®¹o - ph−êng §Ò Th¸m - ThÞ x· Th¸i B×nh. Víi diÖn tÝch ®Êt lμ 999m2, th¸ng 12/1998 UBND tØnh BHXB tØnh, ThÞ uû, UBND ®· ra quyÕt ®Þnh x©y dùng trô së lμm viÖc víi diÖn tÝch sö dông lμ 300m2. Trô së lμm viÖc cña BHXH ThÞ x· lμ 1 khu nhμ 2 tÇng víi 6 phßng: 5
 7. - 1 phßng Gi¸m ®èc - 1 phßng Phã Gi¸m ®èc - 1 phßng L§CS - 1 phßng thu - 1 phßng tμi vô - 1 phßng häp Tõ khi chuyÓn sang lμm viÖc ë trô së míi, BHXH ThÞ x· ®· trang bÞ c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng qu¶n lý vμ c¸c nghiÖp vô thu chi b¶o hiÓm nh−: m¸y vi tÝnh, m¸y tÝnh c¸ nh©n, ti vi, m¸y ®iÖn tho¹i, m¸y ®iÒu hoμ vμ mét sè trang thiÕt bÞ kh¸c. Cμng ngμy BHXH ThÞ x· cμng ®−îc trang bÞ nh÷ng c¬ së vËt chÊt kü thuËt tiªn tiÕn ®Èy m¹nh ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ ngμy cμng ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. 6. Nh÷ng thuËn lîi vμ khã kh¨n. * Nh÷ng thuËn lîi. - Tõ ngμy ®−îc thμnh lËp ®Õn nay, BHXH ThÞ x· lu«n nhËn ®−îc sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o vμ quan t©m thiÕt thùc cña BHXH tØnh, cña ThÞ uû, cña H§ND ThÞ x·, sù phèi kÕt hîp cña c¸c ban ngμnh c¸c ph−êng, x· trong ThÞ x·. - NhËn thøc vÒ c«ng t¸c BHXH ngμy cμng cã nh÷ng chuyÓn biÕn ®¸ng kÓ. BHXH ®· thùc sù kh¼ng ®Þnh ®−îc vai trß, vÞ trÝ, tÇm quan träng cña m×nh ®èi víi x· héi nãi chung vμ ®èi víi tõng ®èi t−îng chÝnh s¸ch nãi riªng. - C¸c chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch, chÕ ®é cña §¶ng, Nhμ n−íc vÒ c«ng t¸c BHXH ngμy cμng ®−îc bæ sung hoμn thiÖn h¬n. - §éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n viªn cña BHXHTX lμ nh÷ng c¸n bé trÎ, khoÎ, nhiÖt t×nh, kh«ng ngõng häc tËp vμ ®oμn kÕt cïng nhau hoμn thμnh tèt c«ng viÖc cña tËp thÓ còng nh− nhiÖm vô cña mçi thμnh viªn. H¬n n÷a, 6
 8. BHXH ThÞ x· Th¸i B×nh tuy míi thμnh lËp nh−ng ®éi ngò c¸n bé nh×n chung ®· qua qu¸ tr×nh lμm c«ng t¸c BHXH. - Tõ ngμy thμnh lËp BHXHTX ®· ®−îc lμm viÖc ë trô së riªng, ®−îc trang bÞ c¬ së vËt chÊt ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c nh−: m¸y tÝnh, m¸y ®iÖn tho¹i... * Nh÷ng khã kh¨n: - BHXHTX lμ mét ®¬n vÞ míi thμnh lËp, kinh nghiÖm c«ng t¸c cña ®éi ngò c¸n bé cßn Ýt, yªu cÇu cña c«ng t¸c BHXH ngμy cμng phøc t¹p h¬n, ®a d¹ng h¬n. - MÆc dï ®· cã trô së riªng nh−ng do Th¸i B×nh lμ n¬i tËp trung ®«ng ®èi t−îng chÝnh s¸ch, khèi l−îng c«ng viÖc cao ®ßi hái ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc nhiÒu v× vËy mμ phßng lμm viÖc cßn chËt chéi, ch−a ®¸p øng ®−îc yªu cÇu vÒ phßng lμm viÖc cho ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn. Bªn c¹nh ®ã, c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña ®¬n vÞ cßn nghÌo nμn: chØ cã 1 maý vi tÝnh, 3 m¸y ®iÖn tho¹i... ®iÒu nμy còng lμm ¶nh h−ëng ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ. - ChÝnh s¸ch BHXH liªn quan trùc tiÕp ®Õn quyÒn vμ tr¸ch nhiÖm cña nhiÒu tæ chøc, c¬ quan, ®¬n vÞ vμ ng−êi lao ®éng, nh÷ng chÝnh s¸ch, chÕ ®é cßn nhiÒu vÊn ®Ò ch−a ®−îc thÓ chÕ ho¸, ®ång bé ho¸. - Do qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¬ chÕ, mét sè doanh nghiÖp lμm ¨n gÆp nhiÒu khã kh¨n, thua lç ph¶i gi¶i thÓ, c«ng nh©n kh«ng cã viÖc lμm, kh«ng cã thu nhËp hoÆc thu nhËp thÊp ¶nh h−ëng tíi viÖc thu BHXH. - Mét sè tæ chøc, c¬ së §¶ng, chÝnh quyÒn, ®oμn thÓ nhËn thøc ch−a ®Çy ®ñ vÒ chÝnh s¸ch BHXH, ch−a x¸c ®Þnh ®óng tr¸ch nhiÖm cña ®¬n vÞ trong viÖc l·nh ®¹o, chØ ®¹o thùc hiÖn chÕ ®é BHXH. - C«ng t¸c tuyªn truyÒn c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é BHXH tíi c¸c ®¬n vÞ vμ ng−êi lao ®éng cßn ch−a s©u réng. 7
 9. - Tæ chøc c«ng ®oμn ch−a thùc sù ph¸t huy hÕt vai trß cña m×nh ®Ó ng−êi lao ®éng cã ®iÒu kiÖn tham gia BHXH. - Bé LuËt lao ®éng ch−a cã nh÷ng chÕ tμi xö ph¹t ®èi víi c¸c ®¬n vÞ, doanh nghiÖp nÐ tr¸nh, ch−a tham gia BHXH. 8
 10. b- thùc tr¹ng t×nh h×nh, kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña BHXH txtb, tØnh Th¸i B×nh: 1. §èi t−îng tham gia BHXH: §iÒu lÖ BHXH (Ban hμnh kÌm theo N§ 12/CP ngμy 26/1/1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh, c¸c ®èi t−îng tham gia vμo BHXH gåm: - Ng−êi lao ®éng lμm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp Nhμ n−íc. - Ng−êi lao ®éng lμm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thμnh phÇn kinh tÕ ngoμi quèc doanh cã sö dông tõ 10 lao ®éng trë lªn. - Ng−êi lao ®éng lμm viÖc trong c¸c tæ chøc kinh doanh dÞch vô thuéc c¬ quan hμnh chÝnh, sù nghiÖp, c¬ quan §¶ng, ®oμn thÓ. - Ng−êi lao ®éng ViÖt Nam lμm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoμi, khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp, trong c¸c c¬ quan, tæ chøc n−íc ngoμi hoÆc tæ chøc quèc tÕ t¹i ViÖt Nam, trõ tr−êng hîp §iÒu −íc Quèc tÕ mμ Céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia cã quy ®Þnh kh¸c. - Ng−êi lao ®éng lμm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc dÞch vô thuéc lùc l−îng vò trang. - Ng−êi gi÷ chøc vô d©n cö, bÇu cö lμm viÖc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhμ n−íc, §¶ng, §oμn thÓ tõ Trung −¬ng ®Õn cÊp huyÖn. - C«ng chøc, viªn chøc Nhμ n−íc lμm viÖc trong c¸c c¬ quan hμnh chÝnh sù nghiÖp, ng−êi lμm viÖc trong c¸c c¬ quan §¶ng, ®oμn thÓ tõ Trung −¬ng ®Õn cÊp huyÖn. C¸c ®èi t−îng trªn ®i häc, thùc tËp, c«ng t¸c, ®iÒu d−ìng trong vμ ngoμi n−íc mμ vÉn h−ëng tiÒn l−¬ng hoÆc tiÒn c«ng th× còng thuéc ®èi t−îng thùc hiÖn BHXH b¾t buéc. C¸c ®èi t−îng quy ®Þnh trªn gäi chung lμ ng−êi lao ®éng. BHXH ThÞ x· lu«n nhËn thøc ®−îc r»ng: CÇn ph¶i ®Èy m¹nh ph¸t triÓn ®èi t−îng tham gia b¶o hiÓm, gãp phÇn æn ®Þnh ®¶m b¶o ®êi sèng cho ng−êi lao ®éng, thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. ChÝnh tõ nhËn thøc ®óng ®¾n trªn mμ BHXH ThÞ x· ®· ®Èy m¹nh c¸c h×nh thøc tuyªn truyÒn ®éng viªn ®Ó ng−êi lao ®éng vμ chñ sö dông lao ®éng hiÓu vμ tham gia b¶o hiÓm. Nh÷ng viÖc lμm 9
 11. trªn ®· khiÕn cho sè l−îng c¸c ®¬n vÞ tham gia BHXH trªn ®Þa bμn ThÞ x· ngμy cμng ®−îc më réng. N¨m 1995 1996 1997 1998 Sè ®¬n vÞ 8 51 54 71 Sè lao ®éng 196 2.104 2.324 2.579 N¨m 1999 2000 2001 2002 Sè ®¬n vÞ 72 72 74 78 Sè lao ®éng 2.753 2.753 2.803 2.829 NÕu 6 th¸ng cuèi n¨m 1995, BHXH ThÞ x· míi nhËn bμn giao vμ thùc hiÖn viÖc thu BHXH ë 7 ®¬n vÞ kinh doanh mμ 1 ®¬n vÞ HCSN ng©n s¸ch Trung −¬ng víi sè lao ®éng lμ 196 ng−êi. Sang ®Õn n¨m 1996 BHXH ThÞ x· ®· tæ chøc qu¶n lý thu cña 51 ®¬n vÞ trong ®ã cã 44 ®¬n vÞ HCSN, 7 ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh víi sè lao ®éng lμ 2.104 ng−êi. N¨m 1997: BHXH ThÞ x· tiÕp nhËn thªm 3 Tr−êng PTTH vμ Chi côc thuÕ ThÞ x·, tõ ®ã tæng ®Çu mèi ®¬n vÞ cña ThÞ x· ®· lªn ®Õn 54 ®¬n vÞ víi 2.324 lao ®éng. N¨m 1998: BHXH ThÞ x· nhËn thªm 1 ®¬n vÞ s¶n xuÊt ngoμi quèc doanh, ph¸t triÓn thªm 13 ®¬n vÞ ph−êng, x·. Do t¸ch khèi d©n vËn vμ 1 sè phßng ban cña ThÞ x· còng t¸ch phßng nªn sè ®Çu mèi ®¬n vÞ t¨ng lªn 71 ®¬n vÞ víi 2.379 lao ®éng. N¨m 2002: BHXH ThÞ x· ®· cã 78 ®¬n vÞ tham gia b¶o hiÓm víi 2.829 lao ®éng trong ®ã cã 5 ®¬n vÞ ngoμi quèc doanh vμ 1 ®¬n vÞ ngoμi c«ng lËp, 44 ®¬n vÞ HCSN, 15 ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh vμ 13 ®¬n vÞ x· ph−êng. ChØ sau 7 n¨m tõ khi ®−îc thμnh lËp BHXH ThÞ x· ®· ph¸t triÓn sè ®Çu mèi cña m×nh lªn gÊp h¬n 9 lÇn, ®−a sè lao ®éng tham gia tõ 196 lao ®éng 10
 12. lªn ®Õn 2.829 lao ®éng. MÆc dï do qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¬ chÕ lμm cho mét sè doanh nghiÖp, mét sè ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh do lμm ¨n kh«ng hiÖu qu¶, kh«ng t¹o ®−îc viÖc lμm cho lao ®éng, cã nh÷ng ®¬n vÞ bÞ gi¶i thÓ lμm ¶nh h−ëng ®Õn viÖc thu nép BHXH nh−ng BHXH ThÞ x· vÉn ph¸t huy thuËn lîi, kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n hoμn thμnh tèt viÖc ph¸t triÓn më réng ®èi t−îng tham gia BHXH. 2. C«ng t¸c cÊp sæ BHXH: §iÒu 43 ch−¬ng V Bé luËt lao ®éng vÒ quyÒn h¹n vμ tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn tham gia b¶o hiÓm quy ®Þnh râ mét trong nh÷ng quyÒn cña ng−êi lao ®éng lμ quyÒn ®−îc nhËn sæ BHXH. Sæ BHXH do c¬ quan BHXH ViÖt Nam cÊp cho c¸c ®èi t−îng tham gia b¶o hiÓm ®Ó ghi nhËn qu¸ tr×nh lμm viÖc, cã ®ãng BHXH, th«ng qua sæ BHXH ®Ó gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é BHXH cho ng−êi lao ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Thùc hiÖn Th«ng t− sè 09 ngμy 25/4/1996 cña Bé Lao ®éng TBXH, QuyÕt ®Þnh sè 113 ngμy 22/6/1996 cña BHXH ViÖt Nam vμ c¸c quy tr×nh h−íng dÉn cña BHXH tØnh Th¸i B×nh vÒ viÖc cÊp vμ qu¶n lý, sö dông sæ BHXH, ThÞ uû - UBND ThÞ x· ®· chØ ®¹o ngμnh BXH ThÞ x· phèi kÕt hîp víi c¸c ngμnh, c¸c cÊp, c¸c ®¬n vÞ c¬ së tiÕn hμnh viÖc thÈm ®Þnh hå s¬ ®Ó nghÞ BHXH tØnh duyÖt cÊp sæ cho ng−êi lao ®éng. - N¨m 1996 sè lao ®éng tham gia BHXH ThÞ x· lμ 2.104 ®èi t−îng vμ ®· cÊp ®−îc 1.769 sæ ®¹t 84%. - N¨m 1997 sæ lao ®éng tham gia BHXH ë ThÞ x· lμ 2.324 ®· cÊp ®−îc 2.419 sæ ®¹t 88%. - N¨m 1998 sè lao ®éng tham gia BHXH ë ThÞ x· lμ 2.579 ®· cÊp ®−îc 2.419 sæ ®¹t 88%. - N¨m 1999 sè lao ®éng tham gia BHXH ë Th¸i B×nh lμ 2.753 ®· cÊp ®−îc 2.753 sæ ®¹t 100%. - N¨m 2000 sè lao ®éng tham gia BHXH ë ThÞ x· lμ 2.753 ®· cÊp ®−îc 2.753 sæ ®¹t 100%. - N¨m 2001 sè lao ®éng tham gia BHXH ë ThÞ x· lμ 2.803 ®· cÊp ®−îc 2.803 sæ ®¹t 100%. 11
 13. - N¨m 2002 sè lao ®éng tham gia BHXH ë ThÞ x· lμ 2.829 ®· cÊp ®−îc 2.829 sæ ®¹t 100%. Qua sè liÖu trªn cã thÓ thÊy sè sæ BHXH ®−îc cÊp ngμy cμng cao mÆc dï trong qu¸ tr×nh xÐt duyÖt còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n, mét sè ®¬n vÞ qu¶n lý hå s¬ c¸n bé ®Ó thÊt l¹c, hå s¬ thiÕu nh÷ng c¨n cø ®Ó xÐt duyÖt thêi gian vμ tuæi ®êi cña c¸n bé nh−ng BHXH ThÞ x· ®· tËp trung cïng c¸c ®¬n vÞ th¸o gì, ®· h−íng dÉn cho ng−êi lao ®éng t×m l¹i c¸c giÊy tê cò cã liªn quan hoÆc tíi c¬ quan cò ®Ó x¸c nhËn thêi gian c«ng t¸c ... nªn 100% ng−êi lao ®éng tham gia BHXH ®−îc cÊp sæ b¶o hiÓm. 2.1/ Tr×nh tù cÊp sæ BHXH cho c¸c ®èi t−îng tham gia BHXH thuéc ph¹m vi BHXH ThÞ x· qu¶n lý. - Ng−êi sö dông lËp 2 b¶ng "Danh s¸ch lao ®éng ®Ò nghÞ cÊp sæ BHXH" göi cho BHXH ThÞ x·. - Bé phËn thu BHXH ThÞ x· tiÕp nhËn danh s¸ch ®Ò nghÞ cÊp sæ BHXH cña ng−êi sö dông lao ®éng ®èi chiÕu víi danh s¸ch lao ®éng vμ quü l−¬ng trÝch nép BHXH vμ danh s¸ch lao ®éng ®iÒu chØnh t¨ng gi¶m møc l−¬ng nép BHXH cña ng−êi sö dông lao ®éng ®Ó x¸c ®Þnh danh s¸ch lao ®éng ®−îc cÊp sæ BHXH. §ång thêi h−íng dÉn ng−êi sö dông lao ®éng ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh lËp vμ xÐt duyÖt tê khai cÊp sæ BHXH. - Ng−êi lao ®éng kª khai 03 b¶n tê khai cÊp sæ BHXH, ng−êi sö dông lao ®éng c¨n cø hå s¬ lý lÞch vμ qu¸ tr×nh tham gia BHXH cña ng−êi lao ®éng ®Ó ®èi chiÕu x¸c nhËn ký ghi râ hä tªn vμ ®ãng dÊu lªn chç quy ®Þnh trªn tê khai cÊp sæ BHXH. - C¸n bé thu BHXH ThÞ x· tiÕn hμnh thÈm ®Þnh, ký duyÖt tê khai cÊp sæ BHXH cña ng−êi lao ®éng, sau ®ã ghi sè sæ BHXH vμo tê khai cÊp sæ BHXH ®· duyÖt vμ danh s¸ch ®Ò nghÞ cÊp sæ BHXH. Sæ BHXH sÏ ®−îc ghi sè sæ BHXH. - Ng−êi sö dông lao ®éng c¨n cø vμo tê khai cÊp sæ BHXH ®· ®−îc BHXH ThÞ x· xÐt duyÖt, tiÕn hμnh ghi trªn sæ BHXH, ký, ghi râ hä tªn vμo n¬i quy ®Þnh. - Ng−êi lao ®éng sau khi kiÓm tra c¸c néi dung ghi trªn sæ BHXH ký vμ ghi râ hä tªn vμo n¬i quy ®Þnh. - Ng−êi sö dông lao ®éng ký vμ ®ãng dÊu x¸c nhËn vμo n¬i quy ®Þnh. 12
 14. - C¬ quan BHXH ThÞ x· sau khi ®èi chiÕu víi tê khai cã ch÷ ký cña ng−êi lao ®éng, ®ãng dÊu vμo n¬i quy ®Þnh trªn sæ BHXH tr¶ l¹i cho c¬ quan, ®¬n vÞ sö dông lao ®éng qu¶n lý sæ BHXH. 2.2/ C«ng t¸c qu¶n lý sæ BHXH: BHXH liªn quan trùc tiÕp ®Õn cuéc sèng hiÖn t¹i còng nh− t−¬ng lai cña ng−êi lao ®éng. NhËn thøc ®−îc ®iÒu ®ã, BHXH ThÞ x· ®· tiÕn hμnh thùc hiÖn c¸c thñ tôc theo ®óng quy ®Þnh cña Nhμ n−íc. Sau khi ®· ®èi chiÕu tê khai cña ng−êi lao ®éng, ký vμ ®ãng dÊu vμo sè quy ®Þnh trªn sæ BHXH ®ång thêi ®¸nh dÊu gi¸p lai vμo sæ BHXH, BHXH ThÞ x· sÏ giao sæ BHXH cho chñ sö dông lao ®éng vμ c¸c c¬ quan BHXH ®èi chiÕu, kiÓm tra mçi khi thùc hiÖn c¸c chÕ ®é BHXH ®¶m b¶o nguyªn t¾c cã ®ãng, cã h−ëng. BHXH ThÞ x· chØ qu¶n lý sæ BHXH khi ng−êi lao ®éng ngõng ®ãng BHXH khi th«i viÖc, h−ëng trî cÊp 1 lÇn, h−ëng h−u trÝ hoÆc h−ëng tö tuÊt. BHXH ThÞ x· kh«ng qu¶n lý sæ BHXH mμ giao cho ng−êi sö dông lao ®éng trùc tiÕp qu¶n lý, BHXH ThÞ x· chØ tiÕn hμnh kiÓm tra ®ét xuÊt hay th−êng xuyªn ®Ó n¾m ®−îc t×nh h×nh qu¶n lý sæ BHXH ë c¸c ®¬n vÞ vμ cã nh÷ng ®iÒu chØnh khi cã sai ph¹m. 3. T×nh h×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch, chÕ ®é BHXH ®èi víi ng−êi lao ®éng thuéc ph¹m vi BHXH ThÞ x·: 3.1/ C«ng t¸c tiÕp nhËn vμ gi¶i quyÕt ®¬n th− c«ng v¨n: Víi ph−¬ng ch©m tiÕp nhËn ®Õn ®Êu gi¶i quyÕt ®Õn ®ã tr¸nh t×nh tr¹ng ø ®äng, tån ®äng ®¬n tõ, BHXH ThÞ x· ®· bè trÝ hîp lý, gi¶i quyÕt xö lý c¸c ®¬n th−, c«ng v¨n cña c¸c ®èi t−îng, c¬ quan ®¬n vÞ ®Ò nghÞ gi¶i quyÕt chÕ ®é chÝnh s¸ch cho ng−êi lao ®éng. V× vËy mμ trong suèt nh÷ng n¨m qua BHXH ThÞ x· kh«ng ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng tranh chÊp, kiÖn tông g©y mÊt lßng tin cña ng−êi lao ®éng. 3.2/ ThÈm ®Þnh vμ xÐt duyÖt hå s¬ tån ®äng: C«ng t¸c thÈm ®Þnh vμ xÐt duyÖt hå s¬ tån ®äng theo C«ng v¨n sè 843/CV-L§TBXH ®−îc thùc hiÖn kÞp thêi, ®¸p øng nhu cÇu BHXH cña c¸c ®èi t−îng gãp phÇn kÞp thêi gi¶i quyÕt chÕ ®é chÝnh s¸ch BHXH cho ng−êi ®ñ ®iÒu kiÖn h−ëng. Víi th¸i ®é lμm viÖc tËn t×nh, nghiªm tóc BHXH ThÞ x· ®· phèi hîp víi c¸c bªn liªn quan gi¶i ®¸p kÞp thêi nh÷ng v−íng m¾c ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng−êi lao ®éng. 13
 15. 3.3/ C«ng t¸c tiÕp d©n: NhËn thøc râ r»ng muèn c«ng viÖc ®¹t hiÖu qu¶ cao phï hîp víi tõng ®èi t−îng v× quyÒn lîi cña ng−êi lao ®éng, BHXH ThÞ x· lu«n më réng c«ng t¸c tiÕp d©n ®Ó trùc tiÕp l¾ng nghe t©m t−, nguyÖn väng gi¶i ®¸p kÞp thêi nh÷ng v−íng m¾c cña ng−êi lao ®éng. Trong suèt thêi gian qua, BHXH ThÞ x· ®· thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tiÕp d©n theo lÞch còng nh− ®ãn tiÕp d©n khi ng−êi d©n cã th¾c m¾c khi kh«ng ph¶i lÞch tiÕp d©n ®Ó gi¶i ®¸p æn tháa, ®Õn n¬i, ®Õn chèn cho ng−êi d©n hiÓu râ h¬n vÒ BHXH t¹o lßng tin vÒ phÝa ng−êi d©n víi BHXH ThÞ x· riªng vμ víi BHXH nãi chung. 4. C«ng t¸c qu¶n lý thu, chi BHXH: 4.1/ C«ng t¸c thu BHXH: C«ng t¸c thu BHXH lμ mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng hμng ®Çu cña ngμnh. X¸c ®Þnh râ nh− vËy nªn ngay tõ ngμy ®Çu míi thμnh lËp BHXH ThÞ x· ®· tham m−u víi ThÞ uû, H§ND, UBND ThÞ x· tæ chøc héi nghÞ triÓn khai NghÞ ®Þnh 12/CP cña ChÝnh phñ, Th«ng t− 58 cña Bé Tμi chÝnh cïng c¸c v¨n b¶n h−íng dÉn cña ngμnh vÒ c«ng t¸c thu BHXH 20% tæng quü tiÒn l−¬ng ®èi víi ng−êi lao ®éng viªn chøc Nhμ n−íc (trong ®ã ng−êi lao ®éng ®ãng 5% vμ ng−êi chñ sö dông lao ®éng ®ãng 15%). BHXH ThÞ x· tæ chøc tiÕp nhËn bμn giao cña Phßng tæ chøc lao ®éng ThÞ x· c«ng t¸c BHXH 6 th¸ng cßn l¹i cña n¨m 1995. Tõ ®ã ®Õn nay c«ng t¸c thu BHXH cña BHXH ThÞ x· ®· ®¹t ®−îc nh÷ng thμnh qu¶ ®¸ng kÓ. 6 - 12/1995 1996 1997 1998 Sè ®¬n vÞ tham gia 8 51 54 71 Sè ®èi t−îng 196 2.104 2.324 2.579 Tæng sè tiÒn 60.078.000 1.454.932.000 2.400.784.000 3.113.699.000 Tû lÖ HTKH 109,23% 101,88% 102,09% 101,2% 14
 16. 1999 2000 2001 2002 Sè ®¬n vÞ tham gia 72 72 74 78 Sè ®èi t−îng 2.753 2.753 2.803 2.829 Tæng sè tiÒn 2.400.784.000 3.113.699.000 3.890.802.000 3.925.320.000 Tû lÖ HTKH 103,42% 109% 105% 103,3% Tõ b¶ng sè liÖu trªn cho thÊy: Qua gÇn 8 n¨m ho¹t ®éng BHXH ThÞ x· ®· thu ®−îc 19.094.767.000 ®ång ®¹t b×nh qu©n 104% kÕ ho¹ch. §©y thùc sù lμ mét con sè ®¸ng mõng cho thÊy ng−êi lao ®éng vμ ng−êi chñ sö dông lao ®éng ®· ngμy cμng cã nh÷ng nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô vμ quyÒn lîi cña viÖc tham gia BHXH. VÒ sè ®¬n vÞ tham gia BHXH, nÕu n¨m 1995 BHXH ThÞ x· Th¸i B×nh míi chØ thu cña 8 ®¬n vÞ, doanh nghiÖp trong toμn ThÞ x· th× ®Õn n¨m 2002 sè ®¬n vÞ tham gia ®· lªn ®Õn 78 ®¬n vÞ. §Æc biÖt lμ tõ n¨m 1998 do viÖc t¸ch khèi d©n vËn vμ mét sè phßng ban cña ThÞ x·, ®ång thêi víi viÖc thùc hiÖn NghÞ quyÕt 09 cña ChÝnh phñ ph¸t triÓn thu BHXH cña 13 ®¬n vÞ x· ph−êng nªn sè ®¬n vÞ tham gia ®ãng BHXH cña ThÞ x· ®· t¨ng tõ 54 ®¬n vÞ n¨m 1997 lªn 71 ®¬n vÞ n¨m 1998. Trong sè 78 ®¬n vÞ tham gia ®ãng BHXH nãi trªn th× V¨n phßng ThÞ uû, UBND ThÞ x·, C«ng ty dÞch vô kü thuËt n«ng nghiÖp, C«ng ty thÞ chÝnh, 35 ®¬n vÞ tr−êng trong khèi Gi¸o dôc ThÞ x· lμ nh÷ng ®¬n vÞ lu«n ®¶m b¶o thu ®óng, thu ®ñ, gi¶i quyÕt chÕ ®é cho ng−êi lao ®éng kÞp thêi. VÒ sè ®èi t−îng tham gia BHXH. N¨m 1999 BHXH ThÞ x· chØ thu BHXH cho 196 ®èi t−îng sang ®Õn n¨m 1996 sè ®èi t−îng ®−îc tham gia ®· lªn ®Õn 2.104 ®èi t−îng vμ tõ ®ã ®Õn nay sè ®èi t−îng tham gia ®ãng BHXH cho BHXH ThÞ x· ngμy cμng t¨ng ®Õn n¨m 2002 ®· lªn ®Õn 2.829 ®èi t−îng. 15
 17. BHXH ThÞ x· lu«n coi träng c«ng t¸c ph¸t triÓn ®èi t−îng tham gia BHXH, coi ph¸t triÓn ®èi t−îng tham gia BHXH lμ gãp phÇn æn ®Þnh ®êi sèng cho ng−êi lao ®éng, thóc ®Èy s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn, lμ môc tiªu cña BHXH. Ngay tõ khi míi thμnh lËp, bªn c¹nh nhiÖm vô ®¶m b¶o c¸c chÕ ®é BHXH ®−îc thÓ hiÖn liªn tôc, d−íi sù chØ ®¹o cña ThÞ uû Th¸i B×nh, BHXH ThÞ x· ®· rÊt chó träng ®Õn c«ng t¸c ph¸t triÓn ®èi t−îng tham gia BHXH, trªn c¬ së rμ so¸t, n¾m ch¾c sè l−îng, quy m« vμ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c c¬ quan, doanh nghiÖp, x©y dùng kÕ ho¹ch, x¸c ®Þnh môc tiªu, ®èi t−îng tham gia BHXH, phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c ngμnh vμ tæ chøc C«ng ®oμn tuyªn truyÒn s©u réng chÝnh s¸ch BHXH, triÓn khai qu¸n triÖt ®iÒu lÖ BHXH vμ c¸c v¨n b¶n chØ ®¹o cña BHXH ViÖt Nam. V× vËy mμ mÆc dï chÞu sù t¸c ®éng cña nªn kinh tÕ thÞ tr−êng khèi s¶n xuÊt kinh doanh cã mét sè ®¬n vÞ lμm ¨n kh«ng hiÖu qu¶ ®¬n vÞ ph¶i gi¶i thÓ, thu nhËp cña ng−êi lao ®éng kh«ng ®¶m b¶o ¶nh h−ëng ®Õn viÖc tham gia ®ãng BHXH nh−ng sè ®èi t−îng tham gia ®ãng BHXH cña BHXH ThÞ x· vÉn ngμy mét t¨ng. VÒ tæng sè thu BHXH, trong 8 n¨m qua BHXH ®· thu tæng sè tiÒn lμ 19.094.767.000 ®ång. Sè thu BHXH cña n¨m 2002 ®¹t 3.925.320.000 ®ång so víi n¨m 1996 ®· t¨ng gÊp 2,01 lÇn. Suèt 8 n¨m c«ng t¸c thu BHXH ThÞ x· lu«n hoμn thμnh v−ît møc kÕ ho¹ch vμ lu«n ®¶m b¶o sè thu cña n¨m sau cao h¬n n¨m tr−íc. 4.2/ C«ng t¸c chi BHXH: BHXH lμ sù b¶o ®¶m thay thÕ hoÆc bï ®¾p mét phÇn thu nhËp cho ng−êi lao ®éng khi hä bÞ mÊt hoÆc gi¶m kho¶n thu nhËp tõ nghÒ nghiÖp do bÞ mÊt hoÆc gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng hoÆc mÊt viÖc lμm do nh÷ng rñi ro x· héi th«ng qua viÖc h×nh thμnh, sö dông mét quü tμi chÝnh do sù ®ãng gãp cña c¸c bªn tham gia BHXH nh»m gãp phÇn ®¶m b¶o an toμn ®êi sèng cña ng−êi lao ®éng vμ gia ®×nh hä, ®ång thêi gãp phÇn b¶o ®¶m an toμn x· héi. KÕt qu¶ chi lμ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch BHXH, lμ kh©u cuèi cïng cña c«ng t¸c gi¶i quyÕt c¸c chÝnh s¸ch BHXH liªn quan ®Õn ng−êi lao ®éng bÞ suy gi¶m søc lao ®éng, TNL§ - BNN, èm ®au, thai s¶n ... 16
 18. cho ®èi t−îng h−ëng l−¬ng h−u vμ c¸c lo¹i trî cÊp BHXH khi hoμn thμnh nghÜa vô. BHXH ®· chi tr¶ c¸c chÕ ®é BHXH theo ®óng quy ®Þnh th«ng qua Ban chi tr¶ cña UBND c¸c ph−êng, c¸c x·. §¸p øng nguyÖn väng cña ®èi t−îng tham gia BHXH. * C«ng t¸c chi èm ®au, thai s¶n: Chi tr¶ èm ®au, thai s¶n lμ nhiÖm vô thiÕt thùc nh»m ®¶m b¶o quyÒn lîi cña ng−êi lao ®éng, c«ng chøc ®ang c«ng t¸c, yªu cÇu c«ng t¸c xÐt duyÖt hå s¬ ph¶i chÝnh x¸c, kÞp thêi, ®óng chÝnh s¸ch, ®óng chÕ ®é. BHXH ThÞ x· lu«n ®−îc sù quan t©m cÊp kinh phÝ kÞp thêi cña BHXH tØnh ®Ó BHXH ThÞ x· chñ ®éng xÐt duyÖt chi tr¶ th−êng xuyªn, kÞp thêi. Riªng trong n¨m 2002 BHXH ThÞ x· ®· chi tr¶ cho 44 l−ît ng−êi nghØ èm ®au víi tæng sè tiÒn lμ 30.642.400®; 25 ®èi t−îng h−ëng chÕ ®é trî cÊp thai s¶n víi tæng sè tiÒn lμ 98.643.100®. èm ®au Thai s¶n Sè l−ît ng−êi Sè tiÒn Sè ®èi t−îng Sè tiÒn Quý I 9 6.165.790 3 10.937.900 Quý II 6 4.216.810 7 27.820.500 Quý III 24 16.915.470 13 52.192.800 Quý IV 5 3.344.330 2 7.691.800 Tæng sè 44 30.642.400 25 98.643.100 - ChÕ ®é thai s¶n: + Thêi gian nghØ phô thuéc vμo ®iÒu kiÖn lao ®éng: Thêi gian 04 th¸ng nghØ cho lao ®éng b×nh th−êng Thêi gian 05 th¸ng nghØ cho lao ®éng lμm nghÒ nÆng nhäc, ®éc h¹i, lμm viÖc theo chÕ ®é 3 ca, lμm viÖc n¬i cã PCKV 0,5; 0,7. Thêi gian 06 th¸ng nghØ ®èi víi lao ®éng lμm viÖc ë n¬i cã phô cÊp KV lμ 1. 17
 19. + Trî cÊp thai s¶n ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh: TL lμm c¨n cø ®ãng BHXH cña th¸ng tr−íc khi nghØ Trî cÊp thai s¶n = x 100% x sè ngμy nghØ 26 * C«ng t¸c chi chÕ ®é h−u trÝ: - C¸ch tÝnh l−¬ng vμ chi tr¶ cho ng−êi lao ®éng: CBCNV Nhμ n−íc nghØ h−u ®−îc tÝnh 15 n¨m c«ng t¸c ®Çu ®−îc h−ëng 45%. Tõ n¨m thø 16 trë ®i ®−îc h−ëng thªm 2%/n¨m nh−ng tèi ®a kh«ng qu¸ 75% møc l−¬ng khi cßn lμm viÖc (tÝnh møc l−¬ng b×nh qu©n 6 n¨m cuèi). Ngoμi ra ng−êi cã trªn 30 n¨m ®ãng BHXH ®−îc h−ëng trî cÊp 1 lÇn víi møc l−¬ng lμ 1/2 th¸ng tiÒn l−¬ng/1 n¨m nh−ng kh«ng qu¸ 5 th¸ng. Theo c¸ch tÝnh trªn n¨m 2002 BHXH ®· chi tr¶ cho 11.823 ®èi t−îng víi tæng sè tiÒn tõ Quü BHXH vμ Quü ng©n s¸ch Nhμ n−íc lμ 58.388.331.000®. HC HQ Sè ®èi t−îng Sè tiÒn Sè ®èi t−îng Sè tiÒn QBH QNS QBH QNS QBH QNS QBH QNS Quý I 1468 9358 2.174.006 10.192.144 124 886 295.376 1.950.184 Quý II 1470 9352 2.179.200 10.180.564 122 886 293.584 1.950.184 Quý III 1473 9347 2.183.020 10.170.512 122 883 293.584 1.947.311 Quý IV 1473 9345 2.182.000 10.155.357 121 882 296.991 1.945.311 Tæng sè tiÒn 1473 9345 8.716.226 40.698.577 121 884 1.179.535 7.792.991 §¬n vÞ: 1000 ®ång ChÝnh nhê c«ng t¸c chi tr¶ l−¬ng h−u ®óng kú, ®ñ sè, nhanh chãng, tËn tay ng−êi lao ®éng ®· gióp cho ®êi sèng cña ng−êi h−ëng l−¬ng h−u ë ThÞ x· rÊt æn ®Þnh. 18
 20. * Chi tr¶ chÕ ®é tö tuÊt: Trongn¨m 2002 BHXH ThÞ x· ®· chi tr¶ cho tæng sè 86 ng−êi bÞ chÕt víi tæng sè tiÒn lμ 128.026.000 ®ång. Trong ®ã sè th©n nh©n h−ëng møc l−¬ng tèi thiÓu lμ 79 ng−êi. Sè th©n nh©n h−ëng 70% tiÒn l−¬ng tèi thiÓu lμ 7 ng−êi. - ChÕ ®é trî cÊp ®−îc tÝnh: ChÕ ®é MTP b»ng 8 th¸ng tiÒn l−¬ng tèi thiÓu. §èi víi nh÷ng th©n nh©n ®ñ ®iÒu kiÖn h−ëng tuÊt, nÕu con kh«ng ®i häc ®−îc h−ëng ®Õn n¨m 15 tuæi, nÕu con cßn ®i häc th× ®−îc h−ëng ®Õn n¨m 18 tuæi. Ngoμi ra ng−êi ®ñ ®iÒu kiÖn h−ëng tuÊt cßn cã cha mÑ, vî hoÆc chång ng−êi chÕt ®· hÕt tuæi lao déng (60 tuæi trë lªn ®èi víi nam, 55 tuæi trë lªn ®èi víi n÷). Víi nh÷ng th©n nh©n kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn h−ëng tuÊt th× ®−îc h−ëng trî cÊp 1 lÇn theo c¸ch tÝnh. Sè n¨m ®ãng BH x 1/2 th¸ng l−¬ng b×nh qu©n. Nh−ng kh«ng ®−îc qu¸ 12 th¸ng. * Chi tr¶ chÕ ®é TNL§ - BNN: Trong n¨m 2002, BHXH ®· chi tõ Quü ng©n s¸ch Nhμ n−íc vμ Quü BHXH cho 48 lao ®éng h−ëng chÕ ®é TNL§ - BNN. Møc phô cÊp phô thuéc vμo tû lÖ MSL§ theo quy ®Þnh chung. Møc suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng Trî cÊp hμng th¸ng 31% - 40% 0,4 th¸ng tiÒn l−¬ng tèi thiÓu 41% - 50% 0,6 th¸ng tiÒn l−¬ng tèi thiÓu 51% - 60% 0,8 th¸ng tiÒn l−¬ng tèi thiÓu 61% - 70% 1,0 th¸ng tiÒn l−¬ng tèi thiÓu 71% - 80% 1,2 th¸ng tiÒn l−¬ng tèi thiÓu 81% - 90% 1,4 th¸ng tiÒn l−¬ng tèi thiÓu 91% - 100% 1,6 th¸ng tiÒn l−¬ng tèi thiÓu 19