Xem mẫu

 1. LỚP CN017.QT19D-Nhóm 7 Đề tài:
 2. NỘI DUNG TRÌNH BÀY Tổ chức: THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM Tìm hiểu về HTTT quản lý thư viện Thư viện quốc gia Việt Nam Chức năng, Các Mục tiêu, Cách thức nhiệm vụ, hoạt động chức năng hoạt động quyền hạn chính của của hệ thống của hệ thống của thư viện thư viện ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA HTTT QUẢN LÝ THƯ VIỆN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN QUỐC GIA
 3. Phần1: MỞ ĐẦU Khái niệm - Hệ thống thông tin (HTTT): là tổng hợp con người, phần cứng, phần mềm, dữ liệu và mạng truyền thông làm nhiệm vụ thu thập, xử lý, truyền tải thông tin và chuyển hóa thông tin thành các sản phẩm thông tin. - Hệ thống thông tin quản lý thư viện: là hệ thống chức năng thực hiện việc thu thập, xử lý, lưu trữ và cung cấp thông tin hỗ trợ việc ra quyết định, điều khiển phân tích các vấn đề và hiển thị các vấn đề phức tạp trong hệ thống của thư viện.
 4. MÔI TRƯỜNG Khách hàng TỔ CHỨC Người cung cấp LƯU TRỮ THÔNG TIN XỬ LÝ VÀ THU THẬP HỆ THỐNG THÔNG TIN Xử lý dữ liệu Phân tích Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu S ắp x ế p Tính toán Các Đối hãng Phản hồi thủ điều cạnh chỉnh Cổ đông tranh
 5. Phần 2: NỘI DUNG I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM 1/. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN: (được quy định theo pháp lệnh thư viện 28/12/2000) Điều 17: Thư viện quốc gia Việt Nam là thư viện trung tâm của cả nước.Ngoài những nhiệm vụ và quyền hạn trong điều13,14 pháp lệnh này còn: + Thu nhận, lưu chiểu văn hóa, văn hóa phẩm được xuất bản ở Việt Nam theo luật lưu chiểu, các luận án tiến sĩ của công dân Việt Nam bảo vệ trong và ngoài nước và của công dân nước ngoài bảo vệ tại Việt Nam.
 6. + Xây dựng, phổ biến, bảo quản lâu dài kho tàng xuất bản phẩm dân tộc. + Biên soạn, xuất bản thư mục Quốc gia, tổng thư mục Việt Nam & các ấn phẩm thông tin khoa học. + Tổ chức các dịch vụ đọc để đáp ứng các nhu cầu đọc, học tập, nghiên cứu. + Nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực thông tin – thư viện. + Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện trong cả nước. + Hợp tác với thư viện trong & ngoài nước trên lĩnh vực thư viện.
 7. -Căn cứ vào quyết định số 2638/QĐ- BVHTTDL/11/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thư viện Quốc gia: Điều 1: Vị trí và chức năng Thư viện Quốc gia là thư viện trung tâm của cả nước, là đơn vị sự nghiệp văn hóa có thu trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng thu thập, giữ gìn di sản, thư tịch của dân tộc; bổ sung, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung vốn tài liệu trong xã hội. Thư viện Quốc gia có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
 8. Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn 1-Trình Bộ trưởng quy hoạch và phát triển kế hoạch dài hạn, hằng năm của thư viện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. 2-Thu thập, tổ chức bảo quản lâu dài vốn tài liệu của dân tộc và tài liệu của nước ngoài viết về Việt Nam. 3-Thu nhận theo chế độ lưu chiểu các xuất bản phẩm, luận án tiến sĩ của công dân Việt Nam bảo vệ trong nước và nước ngoài, của công dân nước ngoài bảo vệ tại Việt Nam. 4-Bổ sung, trao đổi, nhận, biếu, tặng tài liệu của cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
 9. 5-Tổ chức phục vụ cho người đọc trong nước và nước ngoài sử dụng vốn tài liệu của thư viện và tham gia các hoạt động do thư viện tổ chức. 6-Xử lý thông tin, biên soạn xuất bản thư mục quốc gia, tổng thư mục Việt Nam, tạp chí thư viện Việt Nam và các sản phẩm thông tin khác. 7-Nghiên cứu khoa học thông tin thư viện và các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào hoạt động của thư viện. 8-Tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp với các chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.
 10. 9-Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các thư viện trong cả nước bằng các phương thức biên soạn tài liệu, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức hội nghị, hội thảo về nghiệp vụ thư viện theo sự phân công của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 10-Hợp tác quốc tế về lĩnh vực thư viện, tham gia các tổ chức quốc tế về thư viện, xây dựng và tiếp nhận các dự án tài trợ tài liệu, trang thiết bị và các dự án bồi dưỡng cán bộ thư viện của các thư viện, tổ chức nước ngoài tài trợ hoặc tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm. 11-Lưu trữ các tài liệu có nội dung tại khoản 1, đi ều 5 Pháp lệnh Thư viện và phục vụ cho người đọc theo quy định của pháp luật.
 11. 12-Thực hiện, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương theo nội dung làm việc của thư viện, đảm bảo an toàn, ann ninh, cảnh quan môi trường khu vực do thư viện quản lý. 13-Quản lý tổ chức bộ máy biên chế, hồ sơ tài liệu, thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ trưởng. 14-Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật. 15-Thực hiện nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao.
 12. 2.Các hoạt động chính của thư viện Quốc Gia: Các hoạt động chính của thư viện nhằm thực hiện nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn trên của thư viện và được thực hiện nhờ HTTT quản lý thư viện. - Khai thác, bổ sung, các tài liệu trong và ngoài nước để đáp ứng nhu cầu đọc, nghiên cứu của bạn đọc. - Nhận lưu chiểu văn hóa phẩm được xuất bản ở Việt Nam theo luật Lưu chiểu. - Lưu trữ và bảo quản tất cả các xuất bản phẩm của Việt Nam. - Biên soạn và xuất bản Thư mục Quốc gia Việt Nam.
 13. - Tổ chức các dịch vụ đọc để đáp ứng các nhu cầu đọc, học tập, nghiên cứu.
 14. - Quản lý, nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ về khoa học kĩ thuật và các chuẩn nghiệp vụ tiên tiến vào hoạt động thư viện.
 15. - Chịu trách nhiệm hợp tác chia sẻ, trao đổi tài liệu với các thư viện trong và ngoài nước.
 16. -Bổ sung, trao đổi, nhận, biếu, tặng tài liệu của cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
 17. - Tổng hợp, báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ của Thư viện.